Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовних рекламних текстів

Ольга Степанюк
Національний університет «Острозька академія»

У статті проаналізовано фразові мовні одиниці англійської мови, що мають місце та впливають на процес сприйняття певних рекламних одиниць реципієнтом. Наведено приклади праць вчених, які вивчали та аналізували рекламні тексти, досліджували психолінгвістику як науку.
Ключові слова: психолінгвістика, лексика, рекламний текст.
The article explores phrasal linguistic units of English language that take a place and impact on the process of perception of definite advertising units by a recipient. Thr Article gives examples of the works of scholars who have studied and analysed advertising texts, examined psycholinguistics as a separate study.
Keywords: psycholinguistics, vocabulary, advertising text.

Мета: проаналізувати та навести приклади праць вчених, які досліджували особливості сприйняття англомовних рекламних текстів та особливості їх мовних одиниць.
Предмет: наукові праці вчених, які займалися дослідженням психолінгвістичних особливостей сприйняття англомовних рекламних текстів.
Об’єкт: мовні характеристики на основі англомовних рекламних текстів. Використання теоретичних методів.
Актуальність дослідження: Відомо, що всі сфери теперішнього життя просякнуті рекламою та засобами масової інформації. Саме тому, рекламні тексти сьогодні потребують особливої уваги та аналізу.
Мовні засоби у рекламі надзвичайно багаті та колоритні, насичені неоднозначністю та наділені різноманітними функціями. Важливо розуміти вплив, який лексичні одиниці мають на реципієнта в момент сприйняття. Багатоаспектні аналізи сучасних англійських рекламних текстів пришвидшують процес осмислення основних моделей рекламних звернень та підходи до організації інформації в рекламних текстах. Важливим аспектом є те, що поняття «рекламний текст» ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і тому подібне, конкретний набір яких залежить від рекламного носія засобів масової інформації. Таке тлумачення рекламного тексту знаходить своє відбиття в роботах багатьох англомовних дослідників, зокрема, у книзі Анжели Годдар “The Language of Advertіsіng”, яка стверджує, що слово «текст», коли ми відносимо його до рекламної індустрії, використовується у своєму широкому сенсі чи спектрі слова, включаючи вiзуальні артефакти так само як словесну мову. Важко не погодитися з дослідницею, адже концепція багатомірного “медіа-тексту” надзвичайно важлива для вивчення рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об’ємне зображення описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості функціонування слова й образа в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного впливу на масову аудиторію.
Інша концепція «успішного» рекламного тексту полягає у його повторюваності. На тривалому періоді повтору у стійкій незмінній формі акцентував увагу професор Ю.В. Рождественський у книзі “Теорія риторики”, який стверджує, що «повторюваність» є важливою ознакою рекламних текстів, адже це означає, що повідомлення може бути повторене для одержувача багато разів. [Рождественский, 1997: 592]
Реклама являє собою випадок, коли мовні засоби функціонують у складних комунікативних умовах, при цьому реклама, провідною функцію якої є функція впливу, ставить перед собою чітко визначену мету – змусити споживача діяти в потрібному для рекламодавця напрямку (купити рекламований товар, скористатися послугою тощо), досягнути якої можна тільки використовуючи весь потенціал мови. [4, c.162] Англомовний рекламний текст є специфічним мовленнєвим жанром, диференційною ознакою якого є здійснення емоційного впливу на адресата. Саме за допомогою правильно підібраних мовних засобів адресант реклами має змогу здійснювати емоційний вплив на цільову аудиторію, дослідження якої набуває актуальності сьогодні. Особливості аналізу специфіки спрямування і ефективності впливу та сприйняття рекламних текстів на адресатів висвітлено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців та вчених, таких як І.А. Гольман, Д. Денісон, Н.С. Добробабенко, А. Кромптон, Х.З. Махмудов, Н.С. Пушкарьов, Л. Тобі, У.Ф. Аренс, К.Л. Бове, В.В. Барабаш, К.В. Дорменко, А.М. Маркушевич, В.Л. Музикант, Ф.Г. Панкратов, Б.С. Розумовський, Т.М. Сєрьогіна, Л.М. Тіткова, В.В. Усов, В.Г. Шахурін та інших. Дехто з вище названих науковців говорячи про рекламу та сприйняття вводили термін «спонукання» – глобальна стратегія рекламного дискурсу [2, с.4], яка конкретизується на мовному рівні в локальних стратегіях та тактиках, у тому числі через застосування різноманітних емоційно-експресивних засобів. Науковець Козуб Л.С. у своїй праці «Гуманітарний вісник» стверджує, що до психологічних аспектів сприйняття реклами слід віднести мотиваційну складову поведінки споживача, сприйняття слова або зорового образу, закономiрності формування цілеспрямованих асоціацій, технології створення відповідного настрою та інші. Проте є ще два досить важливих суб’єктивних фактори — система цінностей й установка.
В рекламних текстах широко представленi імперативні форми дієслова та конотативні прикметники, емоціонально-піднесена лексика, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різноманітні види повторів, алітерація, ономатопея [2, с.24]. Е.В. Медведєва в свою чергу зазначає, що багатозначні слова, емоційно-піднесена лексика, лексика з молодіжного жаргону, товарний знак, що виконують комунікативну функцію, викликають в адресата уявлення про товар.
Незважаючи на підвищений інтерес учених до зазначених проблем, такі питання, як структура рекламного тексту, його функції, завдання, категорії, маніпулятивна роль його окремих складових, особливості створення рекламних повідомлень, співвідношення вербальних та невербальних компонентiв у тексті реклами тощо, найчастіше розглядаються як супровiдні до основного мовного дослідження реклами. Крім того, у сучасному мовознавстві немає єдиного підходу до розв’язання аналізованих проблем, і, головне, сучасні лінгвістичні студії не дають відповіді на питання, як ці позамовні параметри рекламного тексту впливають на його лінгвістичне оформлення, наскільки тісний зв’язок має мовне оформлення рекламного тексту з екстралінгвістичними характеристиками та прагматичними завданнями останнього.

Література:
1. Гаврилова, Є. Психологія сприйняття реклами / Є. Гаврилова // Портал«Світ рад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mirsovetov.com.
2. Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. Доктора філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / В.В. Зірка. – К., 2005. – 34 с.
3. Козуб Л.С. Систематизація лінгвістичних ознак текстів англійської комерційної телереклами / Л.С. Козуб //«Гуманітарний вісник» Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2004. – №8. – С. 210-2
4. Колесник Д.І. Сучасні засоби конструювання англомовної реклами:лінгвістичний аспект / Д.І. Колесник, В.П. Тьопенко // Гуманітарні та соцiальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Л. : Видавництво Національного університету «Львiвська політехніка», 2009. – С. 88-89.
5. Кочетова Л.А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Л.А. Кочетова. – Волгоград, 1999. – 18 с
6. Мартинюк А. П. Дискурсивний iнструментарій аналізу англомовної реклами / А. П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — 2009. — № 3. — С. 159-167.
7. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. – 174 с
8. Основи реклами:Навч. посіб. – Ромат Є.В. – Х.: Студцентр, 2006. – 288 с.
9. Снєгирьова Л. А. Аналіз текстів англомовної реклами. – Мінськ: Мистецтво, 1997. – 220 ст.Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : автореф. дис. … канд. фiлол. наук: 10.02.04 / О.Є. Ткачук-Мірошниченко; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
10. Nazajkin A. The practice of advertisement text. – М.: Berator-Press, 2003. – 139 c.

Залишити відповідь