ПРО РОБОТУ ЛАБОРАТОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ НАВИКІВ ТВОРЧОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ З РЕАЛІЯМИ ЩОДЕННОГО ЖИТТЯ ТА ВИКЛИКАМИ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ»

В статті висвітлено роботу лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» щодо розвитку у студентів вивчаючих дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі, «Цивільний захист» навиків творчого поєднання теоретичних положень з реаліями сучасної дійсності, що надає можливість випускникам бути свідомими громадянами своєї держави, вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки.

Ключові слова: нормативно-правові приписи, всеобуч, інтенсифікація вивчення, обмежена кількість годин, мотивації вивчення дисциплін, лабораторія.

 

Грищук Микола Володимирович,

кандидат політичних наук,

доцент інституту права ім. І. Малиновського Національного університету „Острозька академія”

 

 

Hryshchuk M. The Activities of ‘Civil and Local Self-Government Society’ Laboratory Concerning the Development of Students’ Skills in Creative Integration of Theoretical Issues into Everyday Realia and Challenges of Social Being.

The article depicts the activities of the Laboratory of Civil Society and Local Self-Government which deal with the development of students’ skills in creative integration of theoretical issues into everyday realia, and are aimed at the students who had the courses in Life Safety, Labor Safety Basics, Occupational Safety and Health, Civil Defense. Such kind of work gives graduates the opportunity to become conscientious citizens of the state, fulfill professional tasks taking into account the risks of the outer and inner threats, that cause emergency situations, and the negative consequences.

Key words: regulatory and legal prescriptions, trainings, learning intensification, limited hours, motivation to study, laboratory.

 

Політика держави щодо вирішення проблем запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації знаходить своє відображення в чинному законодавстві України, яке прямо чи опосередковано регулюється понад 210 нормативно-правовими актами різної юридичної сили. Причому, в останні роки, значний вплив на розвиток законодавства з питань надзвичайних ситуацій має усвідомлення суспільством недопустимості ігнорування ризиків виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха з небезпечними для життя та здоров’я населення екологічними наслідками, необхідності бути готовим до реагування на надзвичайні ситуації будь-якого характеру, масштабу, прояву й обсягу завданої шкоди. До цього зобов’язує і лист Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2014 року № 1626/226 [5] щодо стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту до роботи в умовах особливого періоду.

Виходячи з цього, особливої ваги набирає ознайомлення жителів України через нормативно-правові приписи та всеобуч з організаційними, економічними, технічними, правовими та іншими засобами захисту населення і територій від небезпечних наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Враховуючи вищесказане, керуючись вимогами чинних: Закону України «Про охорону праці» [3], ст. 18; Кодексу цивільного захисту України [4]; Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», пп. 5, 19, 20 [9]: Постанови КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» [8]: п. 7 та додаток 1 – у частині щодо створення і діяльності в МОН функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) а також нормативно-правового акту з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» [7], п. 2; «Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці в заставах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти й науки України» (наказ МОН від 18.04.2006 № 304 [6]: спрямованих на формування культури безпеки життєдіяльності населення України через обов’язкове вивчення в навчальних закладах нормативних дисциплін циклу безпеки: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист». У Національному університеті «Острозька академія» це здійснюється відповідно до Типових навчальних програм цих нормативних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 р (дисципліни «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі») та 31.03.2011 р. дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» [10]

У структурно-логічній схемі підготовки фахівців НаУОА різних спеціальностей дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» нині займають важливе місце, що надає можливість випускникам  бути свідомими громадянами своєї держави, вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки. Причому цей процес має весь час розвиватися так, як країна завжди потребуватиме зміцнення сфери самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин, тобто громадянського суспільства.

З метою засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС (тут і далі НС – надзвичайна ситуація), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, перед викладачем цих дисциплін стоїть завдання встановити та використати при навчанні причинно-наслідкові зв’язки з метою інтенсифікації вивчення предметів. Причому врахувати те, що на якість навчання суттєво впливають: обмежена кількість годин, що відводяться на вивчення вищеназваних дисциплін; відмінності і особливості спеціальностей НаУОА та їх професійне спрямування; наявність отриманих у середній школі базових знань з питань БЖД (тут і далі БЖД – безпека життєдіяльності) та ЦЗ (тут і далі ЦЗ – цивільний захист); наявність у студентів мотивації вивчення цих питань.

Враховуючи це, автором було створено лабораторію «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» з постійно діючим при ній студентським науковим гуртком.

Серед питань, які внесені викладачем до концепції навчання дисциплін з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у Національному університеті “Острозька академія” вживаються наступні заходи:

Активізація вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» за рахунок підвищення інтересу до самостійної творчої активності через створення фокусних груп при лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» за темою: «Середовище проживання членів територіальної громади», що полягає у детальному вивченні та коментуванні статей чинного законодавства та аналізі стану безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту у окремих галузях, на підприємствах та у населених пунктах. У правовій державі цим має перейматися кожен громадянин. Початок цьому покладено у Кодексі Цивільного захисту де  законодавець у ст. 21 сформулював права та обов’язки громадян у вищеназваній сфері[4]. Треба сказати, що це досить широкі повноваження, завдяки яким громадяни України мають право на: забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту; соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. Причому всі вищеназвані пункти будуть виконуватись при умові своєчасного надходження інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що на сьогоднішній день не зовсім врегульовано на практиці. Проте і це можна подолати, інструментом примусу тут є прийнятий 13 січня 2011 року Закон України «Про доступ до публічної інформації» [1]. Головне, що дав цей закон, – це Презумпція отримання інформації, тобто право кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес. Враховуючи вищесказане завдання викладача показати студентам механізми впливу на місцеву владу для вирішення проблемних питань за рахунок ознайомлення їх з основними положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування» де чітко виписані механізми впливу на місцеву владу. Реальний вплив громади на вирішення питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, охорони праці може бути коли відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування ініціюючи розгляд цих питань у органі місцевого самоврядування згідно ст.9 або заслуховуючи звіти відповідних керівників на громадських слуханнях, що регламентується ст.13 вищеназваного закону [2]. Проте розмова з владою та окремими керівниками про не вирішення тих чи інших питань може бути на рівних лише при наявності обґрунтованих претензій. Цьому мають сприяти аналізи студентами реальних нормативних актів підприємств, організацій та установ якими є плани по ЦЗ, Комплексні програм поліпшення охорони праці в галузі, регіоні, населеному пункті. Результат цієї роботи студента залежить від наданих йому викладачем методичних рекомендацій які повинні детально висвітлити етапи підготовки формування таких нормативних актів, його основні розділи, ознайомлення з ними громадськості та проведення громадських слухань з цих питань. Працюючи з цими документами нерідко у студента виникають питання які він може уточнити у викладача за допомогою раніше домовленої системи зв’язку.

Крім того, перебуваючим за кордоном студентам НаУОА надається завдання вивчати ці питання у країнах Європи і Америки та порівнювати їх вирішення з українськими реаліями.

Свої думки та дослідження студенти публікують у наукових статтях «Наукових записках» Лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування», що враховується у поточному рейтингу студента. Так, за 2013 рік студентами НаУОА різних спеціальностей опубліковано 153 наукових статей, 2014р.–143ст., 2015р. – 35 статей у яких поглиблено досліджено окремі проблемні та життєво важливі питання охорони праці, безпеки життєдіяльності і цивільного захисту.

При лабораторії діє студентський науковий гурток, що упродовж декількох років систематично досліджує важливі питання сьогодення. Звичними стали настановні співбесіди, круглі столи, відкрите обговорення проблем що мають місце у середовищі проживання територіальних громад  у вигляді: «Студентського симпозіуму», конференцій, соціологічних опитувань. Дослідження публікацій з цього приводу у комунальній пресі.

Свої думки та пропозиції члени гуртка можуть висловити на засіданні «круглих столів»:

 • Бачення проблем студентами практиками; студентами першокурсниками;

– Наша перша наукова робота;

– Охорона праці від теорії до практики;

– Цивільний захист від теорії до практики.

 1. Інтенсифікація навчання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» за рахунок вдосконалення змісту навчальних матеріалів. Зокрема, розроблено та видано навчально-методичні посібники з вищеназваних дисциплін відповідно до рекомендацій відповідних міністерств і відомств України, що дає можливість студенту опановувати знання, вміння та навички, вирішувати професійні завдання з урахуванням галузевих вимог та підсилює мотивацію щодо вироблення відповідального ставлення майбутнього фахівця до дорученої ділянки роботи. До цього студента спонукає сама побудова навчально-методичного посібника, де використано інноваційні підходи до навчання за рахунок системного підходу, що включає в себе елементи блочного вивчення матеріалу та розгляд його через модель. Крім того, все це поєднується та пристосовується до обраних у даному закладі спеціальностей та особливостей регіону, у якому розміщено навчальний заклад.

Для формування вміння та навичок практичного застосування вивченого матеріалу та здатності приймати самостійні рішення використовуються казусні (ситуаційні) завдання, змодельовані відповідно до потреб вивчення теоретичних положень та їх розв’язання з використанням першоджерел. Це дає можливість створення інтерактивного середовища, яке сприяє розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на фоні навчальної обстановки та виробленню практичних навиків.

Цьому сприяють завдання щодо розроблення студентами колективних, або індивідуальних проектів для певного населеного пункту що супроводжуються соціологічними дослідженнями:

 • «Моє екологічно чисте та безпечне місто»;
 • Щодо вивчення стану поінформованості громадян про небезпеку, що може виникнути, та захист від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • Інформаційне забезпечення членів територіальних громад органами місцевого самоврядування»;
 • Дослідження галузевих, регіональних та місцевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Лабораторія «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» має і ряд інших напрямків роботи. Зокрема участь у розроблені та рецензування нормативно-правових актів.

Зокрема, співпраця з «Фаховою майстернею для міських /селищних голів міст-членів Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України». Розроблення для потреб вищеназваного об’єднання:

– інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування;

– розроблення доповнення до статуту територіальної громади: розділ:«Органи самоорганізації населення»

На пропозицію комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування було прорецензовано проекти законів України: «Про громадські ініціативи» та «Про громадські слухання»

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що застосування окремих інноваційних підходів до вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» у Національному університеті «Острозька академія», а також залучення студентів до співпраці у лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування»  дало можливість посилити інтерес студентів до вивчення вищеназваних дисциплін, а тому питання покращення організації та вдосконалення навчання є досить актуальне та потребує постійної уваги викладачів вищих навчальних закладів.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації» [Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17].
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 3. Закон України «Про охорону праці» (21.11.2002 № 229-ІV): [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
 4. Кодекс цивільного захисту України.: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17).
 5. Лист Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2014 року № 1626/226.
 6. Наказ МОН від 18.04.2006 № 304: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06).
 7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.
 8. Постанови КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
 9. Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», пп. 5, 19, 20: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF;
 10. Типові навчальні програми нормативних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 р . (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15330.html).

Залишити відповідь