ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

У статті розглянуто питання прогнозування прибутку та його місце у діяльності підприємства. Здійснено прогноз прибутку підприємства на основі використання методу екстраполяції.

Ключові слова: фінансовий результат, прогнозування прибутку, методи прогнозування, екстраполяція.

В статье рассмотрен вопрос прогнозирования прибыли и его место в деятельности предприятия. Осуществлен прогноз прибыли предприятия на основе использования метода экстраполяции.

Ключевые слова: финансовый результат, прогнозирования прибыли, методы прогнозирования, экстраполяция.

The questions forecasting profit and its place in the enterprise. The forecast profit enterprises on the basis of extrapolation method.

Key words: financial results, forecast profit, forecasting methods, extrapolation.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства залежить від фінансового планування, при цьому, безпосередня роль приділяється прогнозуванню фінансових результатів підприємства. Досвід розвинених країн  свідчить про те, що прогнозування прибутку як абсолютного кінцевого показника діяльності підприємства дає можливість уникати значних прорахунків та пов’язаних з ними втрат. З метою нейтралізації ризику неприбутковості та покращення фінансової діяльності, прибуток підприємства потребує постійного аналізу та прогнозування. Тому досить важливим є  питання щодо визначення і застосування прогнозної моделі на рівні підприємства.

Метою статті є визначення необхідності та актуальності прогнозування прибутку підприємства, в тому числі, із застосуванням методу екстраполяції.

Постановка завдання. Визначити роль прогнозування прибутку для діяльності підприємства та здійснити прогнозування прибутку підприємства, використовуючи метод екстраполяції (на основі фінансових результатів ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ»).

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. В економічній  літературі існує велика кількість наукових праць, присвячених прогнозуванню фінансових результатів підприємства. Дослідженням цієї тематики займались як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема, методи і моделі фінансового прогнозування розглядалися в дослідженнях М. М. Алексеєвої, Є. А. Афітова, І. Т. Балабанова, М. А. Болюха, Б. Є. Грабовецького, В. М. Гриньової, В. С. Єфремова, В. Є. Москалюка, О. О. Орлова [9, с. 251]. Значну роль визначенню доцільності та ефективності здійснення прогнозування фінансових результатів в своїх працях приділили такі українські вчені як О.І. Бобир, Є. Брігхем, С.Ф. Головко, К.І. Редченко [8, с. 221; 5, с. 142; 3, с. 150] тощо.

Незважаючи на великий обсяг досліджень, питання прогнозування прибутку підприємства на основі методу екстраполяції залишається не повністю розкритим та потребує додаткового вивчення та удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Отримання інформації про майбутнє, передбачення можливих або бажаних змін фінансових результатів сучасних підприємств є необхідним елементом формування їх ринкової стратегії. Прогнозування виступає основою розробки довготермінових  та середньотермінових прогнозів щодо економіки підприємства в цілому та його окремих структурних підрозділів.

Необхідність прогнозування прибутку обумовлена тим, що через часті зміни в економіці без прогнозу показників фінансових результатів підприємство не зможе планувати розвиток матеріально-технічної бази, свої витратні статті, віддача яких не співпадає в часі з їх здійсненням. Також прогнозування надає можливість отримання науково-обґрунтованого висновку про їх можливі фінансові результати, термін досягнення бажаних результатів або навпаки – застерегти про небажані зміни та необхідність прийняття певних рішень.

У процесі планування прибутку підприємства можуть використовуватися різноманітні методи прогнозування, основні з них подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Основні методи прогнозування прибутку підприємства

Назва методу Зміст Переваги Недоліки
Метод екстраполяції Поширення висновків, отриманих зі спостережень за однією частиною явища, на іншу його частину. Є порівняно простим у застосуванні та дає змогу спрогнозувати обсяг маржинального, валового, чистого та операційного прибутків. Не враховує зміну факторів, що впливають на прибуток; здійснюється на короткостроковий період.
Метод прямого рахунку Планований прибуток на продукцію, що підлягає реалізації в майбутньому періоді, визначається як різниця між планованим виторгом від реалізації продукції в діючих цінах  і повною собівартістю продукції, реалізованої в майбутньому періоді. Є досить надійним методом планування формування операційного прибутку. Може бути використаний, якщо на початковій стадії вже сформовані плани операційного доходу; ефективний при випуску невеликого асортименту продукції.

Нормативний метод

 

Прогнозування суми операційного прибутку відбувається на основі відповідної нормативної бази. Є надійним та ефективним способом прогнозування операційного прибутку для новостворених підприємств. Не пов’язаний з іншими показниками операційної діяльності, тому не може бути використаний у різноманітних розрахунках суми прибутку.
Метод «CVP» Визначається точка беззбитковості реалізації продукції в плановому періоді, планова сума валового операційного прибутку, планова сума маржинального операційного прибутку та планова сума чистого операційного прибутку. На основі отриманих планових значень будується графічне зображення методу «CVP» Можуть бути розглянуті всі прогнозні варіанти операційної діяльності підприємства – від вкрай песимістичних до вкрай оптимістичних. Ефективний при випуску невеликого асортименту продукції.
Метод цільового формування прибутку На основі цільової суми чистого операційного прибутку визначаються цільові суми валового та маржинального операційного прибутку. Дозволяє забезпечити тісний взаємозв’язок планових показників зі стратегічними цілями управління прибутком в плановому періоді. Може бути використаний, якщо на початковій стадії вже сформовані планові показники прибутку.
Метод факторного моделювання прибутку На основі факторів, що мають найбільший вплив на суму чистого операційного прибутку будується багатофакторна модель регресії та прогнозується зміна факторів, включених у модель регресії, у плановому періоді. Шляхом підстановки прогнозованих значень факторів у модель регресії одержують прогнозований показник чистого операційного прибутку. Дозволяє здійснювати різноманітні планові розрахунки суми операційного прибутку шляхом послідовної зміни заданих значень окремих факторів. Є найбільш складним, тому що вимагає здійснення великих аналітичних і прогнозних розрахунків.

Джерело: [7]

Здійснивши аналіз основних методів прогнозування прибутку, виявлено, що найбільш розробленим та ефективним є метод екстраполяції. Саме цей метод доцільно використовувати для короткострокового прогнозування фінансових результатів підприємства [4, c. 71].

Метод екстраполяції полягає у застосуванні такої функції прогнозу, для побудови якої всім спостереженням певного часового періоду надається однакова вагомість [1]. Мета прогнозу за методом екстраполяції – показати, до яких результатів можна дійти в майбутньому, якщо рухатися до нього з тією самою швидкістю або прискоренням, що й у минулому. Прогноз визначає очікувані варіанти економічного розвитку виходячи з гіпотези, що основні фактори і тенденції минулого періоду збережуться на період прогнозу або що можна обґрунтувати і врахувати напрямок їхніх змін у розглянутій перспективі.

Для побудови прогнозу на основі методу екстраполяції було обрано показник обсягу чистого прибутку та операційного прибутку ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ», оскільки їх спадання відбувалося лише у нисхідному напрямку [6],  що є обов’язковим для використання методу екстраполяції.

Лінійна функція прогнозу прибутку ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ» за методом простої екстраполяції тренду має вигляд [2, с. 238]:

Y = a + b*t                                                (1)

де t – період спостереження.

Отож, зпрогнозуємо обсяг чистого прибутку та прибутку від операційної діяльності ПАТ «Тоговий дім «УкравтоВАЗ» на ступні 3 роки. Для цього підставимо в рівняння (1) замість залежної змінної Y обсяг чистого прибутку підприємства (Pr), замість незалежної змінної tпорядковий номер року. Провівши регресійний аналіз та отримавши значення параметрів a і b, наше рівняння тренду матиме наступний вигляд:

Pr = 137756,7 – 37809,5*t                                          (2)

Аналогічно знаходимо рівняння тренду, що відображає залежність  операційного прибутку :

OPr=172879-46411,5*t                                                        (3)

де OPr – прибуток від операційної діяльності підприємства.

Вихідні дані для побудову тренду подано у таблиці 2.

Таблиця 2

Вихідні дані для прогнозування прибутку ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ» на основі методу екстраполяції

Рік Чистий прибуток, тис. грн.. Операційний прибуток, тис. грн..
2011 94508 119620
2012 73016 93724
2013 18889 26797

Джерело: [6]

Підставивши в рівняння замість значення t порядковий номер років (2014-2016 рр.), отримаємо прогнозовані значення чистого прибутку (збитку) та прибутку (збитку) від операційної діяльності ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ» на 2014-2016 роки (рис. 1).

Безымянный

Рис. 1. Чистий та операційний прибуток (збиток) ПАТ «УкравтоВАЗ» за 2011-2016 роки

 

Результати, отримані за допомогою методу екстраполяції, свідчать про те, що існує тенденція до зменшення величини чистого прибутку досліджуваного підприємства. При цьому зміна цього показника безпосередньо залежить від обсягу отриманого прибутку від операційної діяльності підприємства. З рисунку 1 очевидно, що за незмінних умов діяльності операційний прибуток підприємства надалі падатиме, що вже в 2014 році може призвести до збитковості ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ».  Підтвердженням цьому є той факт, що згідно прогнозних даних у 2014 році збиток від операційної діяльності складатиме -12776 тис. грн., у 2015 році – 59188 тис. грн.. а у 2016 році досягне – 105599 тис. грн.. Відповідно, негативним є і фінансовий результат підприємства: за 2014 рік обсяг прогнозованого збитку складає 13481 тис. грн., за 2015 рік – 51291 тис. грн., у 2016 році зросте до 89100 тис. грн.. Як бачимо, починаючи з 2015 року обсяг прогнозованих збитків від операційної діяльності є більшим ніж загальний збиток, це свідчить про те, що підприємство у майбутніх періодах може мати прибуткову фінансову чи інвестиційну діяльність.

На основі методу екстраполяції було досліджено, що у найближчі роки ПАТ «Торговий дім «УкравтВАЗ» за незмінних умов діяльності може стати збитковим. Падіння чистого прибутку швидкими темпами свідчить про наявність низки проблем на підприємстві і насамперед – в операційній діяльності, що складає основу функціонування підприємства та є основним фактором формування прибутку. Для покращення фінансового стану необхідно вжити термінових заходів щодо вдосконалення своєї діяльності.

Таким чином, основна перевага методу екстраполяції тренду полягає у тому, що він базується на цифрових даних, а не на думці експерта. Він може бути ефективно застосований для прогнозування фінансових результатів підприємства, особливо на короткий період. Для складання прогнозу на довгостроковій основі потрібно мати велику історію даних. Однак, головним недоліком можна вважати те, що припущення, яке приймається при застосуванні аналізу рядів динаміки, може бути помилковим – майбутнє, насправді, може бути не схожим на минуле.

Висновки. Здійснення надійного та адекватного прогнозу є ефективним інструментом у плануванні діяльності підприємства, завдяки чому можна своєчасно реагувати на зміни та запобігти небажаних результатів. Методи екстраполяції тенденції сьогодні при короткостроковому прогнозуванні є найпоширенішими з усієї сукупності методів прогнозування. Обумовлено це високим рівнем розробленості методичного апарату, відносно нескладним інструментарієм дослідження, швидкістю розрахунків в оперативному режимі часу. На основі методу екстраполяції підприємство може здійснити прогноз фінансових результатів на найближчий період, що має велике значення для стратегічного планування розвитку підприємств. Однак, варто пам’ятати, що фінансові прогнози не можуть бути виконані з великою точністю, тому що може відбутися багато подій, які спричинять невідповідність між дійсністю і прогнозом. Тому очікувані прогнозні показники будуть вважатися доцільними при сталих умовах функціонування підприємства.

 

Література:

1. James W. Taylor. Volatility forecasting with smooth transition exponential smoothing. // International Journal of Forecasting. –  – Vol. 20. — pp. 273—286. / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.elsevier.com/locate/ijforecast.

2. Амбарчян М. С. Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів / М. С. Амбарчян // Фінансви, облік і аудит. КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана. – 2012. – № 20. – С. 236-244

3. Головко Т. В.. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т. В. Головко, С. В. Сагова. − К.: КНЕУ, 2002. − 198 с.

4. Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів: навч. посібник / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – Суми: ВТД «Університетська книга», – 185 с.

5. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посібник / К. І. Редченко. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2003. – 272 с.

6. Річна звітність ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ». /[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/22965525

7. Синицький. А. А. Аналіз методів планування операційного прибутку промислового підприємства / А. А. Синицький // Економічні науки. Хмельницький національний університет. – 2012. – №. 20. – С. 21-25

8. Сухарев П.Н. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Донецький Національний університетт економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського – Донецьк: Вид-во Вебер (Донецька філія), 2008. – 244 с.

9. Ширягіна О.Є. Автоматизація моделей прогнозування прибутку / О. Є. Ширягіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11 (101). – С. 251 – 263.

Залишити відповідь