ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПОДАННІ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Сучасне економічне становище країни є доволі скрутним: війна на Сході країни, збільшення цін, проблема з валютними цінностями та невпинне зростання обсягів державного боргу. Це лише короткий перелік основних соціально-економічних та політичних негараздів країни. Однією з основних причин значної частини всіх економічних проблем є відсутність вчасних та прогресивних реформ у країні, зокрема реформ європейського зразка. Так, найбільш важливою реформою останніх п’яти років в економіці України можна вважати саме податкову. Податок на додану вартість в 2013 році становив понад 53,58 % всіх надходжень до державного бюджету. Це свідчить про виняткову важливість реформування податкової системи України [1], а відтак підтверджує актуальність та своєчасність дослідження обраної проблематики.

Дослідженнями проблем подачі електронної податкової звітності, займалися такі науковці: Лебедзевич Я.В., Тофан І.М., та інші. Водночас питання ефективності використання програмного забезпечення при поданні електронної податкової звітності недостатньо вивчені на сучасному етапі національного розвитку України. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.

Мета дослідження полягає у виокремлені проблемних питань ефективності використання програмного забезпечення при поданні електронної податкової звітності та визначенні шляхів їхнього вирішення.

Система оподаткування, яка формувалась протягом останнього двадцятиліття, відіграла свою позитивну роль на етапі становлення України як незалежної держави. Однак, подальший розвиток ринкових відносин та поглиблення структурних перетворень все більше підкреслюють наявні в ній недоліки та гостру необхідність реформ. На відміну від країн Європейського союзу податкова система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню економічної активності суб’єктів господарювання. Існуюча система формування державних доходів відображає недосконалість перехідної економіки та має переважно фіскальний характер [2]. Це не стримує розвиток підприємництва і пригнічує економічні процеси в державі.

Починаючи з 2011 року, платники податків мають більше можливостей подання податкової електронної звітності засобами мережі Інтернет. Нововведення є наглядним прикладом дії принципу оподаткування, а саме – принцип економічність – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування [4]. Дане реформування є чи не основною складовою і рушійною силою в створенні сучасної моделі оподаткування підприємств згідно з європейськими принципами [3].

На початкових етапах реформування, проблема програмного забезпечення  була зрозумілою та об’єктивною. Незначний ассортимент продуктів, якими можна скористатися, недосконалість − це ті проблеми, що були властиві на перших етапах реформування.

Після майже 4-х років реформувань державою не було проконтрольовано та урегульовано підприємців, що займаються написанням відповідного програмного забезпечення, здійснюючи підприємницьку діяльність на основі комерційного розрахунку, з метою – отримпання максимального прибутку. Не варто звинувачувати автора розробленої програми в тому, що він бажає збагатитися. Проте слід також пам’ятати, що мова іде про важливу, та ключову сферу державних фінансів. В цій сфері потрібно забезпечити ретельний контроль та виважену, продуману до дрібниць політику щодо якості, своєчасності та ефективності програмного забезпечення. На сучасному етапі розвитку податкової системи України спостерігаємо яскравий приклад вільного ринку, з усіма характерними для нього негативним процесами.

Станом на кінець 2014 року для створення та відправки звітності платниками, переважно, використовуються безкоштовні програми. Також на ринку представлено близько 13 платних продуктів відповідного призначення, що відрізняються широким асортиментом оплачуваних послуг. Плинність та явище переходу програми з ніші безкоштовних в нішу оплачуваних, не дають змоги всім без винятку клієнтам опанувати процес подачі звітності в повному обсязі. Це зумовлює постійні проблеми та необхідність опановувати щораз іншу програму, що, в свою чергу, приносить певні незручності.

В сьогоднішніх реаліях найбільшу нішу ринку серед усіх програмних продуктів займають нижче наведені програми, які рекомендовані Державною фіскальною службою України, а саме:

  • Програмний продукт – Соната (для відправки електронної звітності).
  • Програмний продукт – ОПЗ (для формування електронної звітності).

Все вищеперераховане не відповідає принципу клієнтоорієнтованого підходу та зручності, в контексті реформування Державної фіскальної служби. Окрім того, сама сутність податкової звітності (створення та відправка), не може бути розділені по різних програмних продуктах. Мають місце також випадки, коли одна функція програми є безкоштовною, а інша – платною.

Доцільно також відмітити позитивний момент, а саме – постійну наявність безкоштовного програмного засобу для створення та відправки податкової звітності (як правило, ці дві послуги розмежовані двома програмами). Плинність та платні оновлення на практиці не дають можливості в повній мірі скористатися цією перевагою.

Таким чином, існує чітка, видима проблема − відсутність належного контролю за продуктами програмного забезпечення з боку держави, та відсутність єдиної, державної програми для вищенаведених процедур.

Протягом чотирьох років в сфері реформування процесу подачі звітності було пророблено чимало важливих кроків. Зокрема введено в дію нову систему подачі звітності. Існуюча система доволі швидко зайняла чинне місце, в порівнянні з традиційним, паперовим варіантом звітності. Ця система є зручнішою, швидшою та відповідає як вимогам часу, так і вимогам європейського співтовариства.

Таким чином, виходячи із вище зазначеного, для вирішення проблемних питань щодо ефективності використання програмного забезпечення при поданні податкової електронної звітності, на нашу думку, доцільно:

  • створити підрозділ в структурі Державної фіскальної служби України, завданням якого буде написання простих, зрозумілих, конкурентоспроможних та головне – безкоштовних продуктів для Державної фіскальної служби;
  • врегулювання ринку програмного забезпечення, через систему нормативно-правових актів.

 

Список літератури

1. Офіціфний сайт Урядового кур’єра — [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/

2. Про схвалення Концепції реформування податкової системи: Розпорядження кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 року. №56-р. Київ.

3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України — [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

4. Податковий кодекс України. – Поточна редакція від 01.05.2014 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Залишити відповідь