Проблеми та перспективи українсько-казахстанських відносин

Анотація

Стаття присвячена співпраці України та Республіки Казахстан у політичній та економічній сферах. Розглянуто та проаналізовано основні проблеми  двостороннього співробітництва та перспективи подальшого розвитку відносин між країнами.

Ключові слова: Україна, Республіка Казахстан, зовнішня політика, партнерство, енергетика, економічний фактор.

Аннотация

Статья посвящена сотрудничеству Украины и Республики Казахстан в политической и экономической сферах. Рассмотрены и проанализированы основные проблемы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития отношений между странами.

Ключевые слова: Украина, Республика Казахстан, внешняя политика, партнерство, энергетика, экономический фактор.

Annotation

The article is devoted to the cooperation between Ukraine and the Republic of Kazakhstan in political and economic spheres. The main problems of bilateral cooperation and prospect of further development of relations between countries are сonsidered and analyzed.

Key words: Ukraine, Kazakhstan, foreign policy, partnership, energy, economic factor.

 

Розпад СРСР призвів до появи нових незалежних держав, яким довелося заново налагоджувати зовнішньополітичні зв’язки, формувати систему національної безпеки, створювати нове законодавство. До таких країн належали і Україна та Казахстан.

Процес формування зовнішньої політики України пов’язаний передусім із її національними інтересами та потребами. Однією з найменш розвинених сфер в Україні є енергетика. Це змушує нашу державу шукати джерела енергоресурсів в інших країнах. Таким чином, енергетичний фактор є основною причиною зацікавленості України в країнах Центральної Азії, а особливо в лідері регіону – Республіці Казахстан.

Відносини України та Казахстану сформувались задовго до розпаду СРСР і тому, мають значну історичну основу. Після здобуття незалежності, країни почали заново створювати законодавчу базу двосторонніх відносин. На сьогодні між Україною та Казахстаном укладено понад 170 документів про співробітництво, в обох країнах функціонують посольства, ведеться активний політичний діалог на різних рівнях.

Республіка Казахстан визнала Україну 23 грудня 1991 р. З моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами 23 липня 1992 р., була створена широка нормативно-правова база. Слід зауважити, що  процес її формування  можна умовно поділити два етапи. Перший етап тривав з моменту набуття країнами незалежності до початку ХХІ ст. У цей період були закладені основи співпраці між країнами, підписані перші основні документи двостороннього співробітництва. Серед них варто виділити Договір про дружбу і співробітництво між країнами та спільну Декларацію «Сучасний світ: виклики та небезпеки», які були підписані 20 січня 1994 р. У цих документах описані принципи за якими країни зобов’язувались співпрацювати. Другий етап формування нормативно-правової бази можна віднести на період із поч. ХХІ ст. до сьогодні. В цей час укладались договори переважно економічного характеру або ж поновлювались раніше укладені угоди. Серед документів укладених в цей період варто виділити «Дорожні карти», підписані в 2005, 2007, 2010 та 2013 роках. Термін дії таких документів складав 1 рік, і в них було описано завдання двосторонніх відносин України та Казахстану на певний період.             У налагодженні політичного діалогу також можна виділити кілька етапів, які визначались активізацією чи спадом двосторонніх контактів. Так, 1991 – 1994 рр. відбувалося становлення відносин, 1994 – 2004 рр. – їх активізація, 2005 – 2009 рр. – поступовий спад активності контактів, 2010 – 2014 рр. – відновлення інтенсифікації діалогу.

Україна та Республіка Казахстан є насамперед пріоритетними економічними партнерами. Основними цілями і завданнями зовнішньої політики України в економічних відносинах з Казахстаном є активізація зусиль у створенні нової системи транспортних комунікацій та пошук альтернативних джерел енергопостачання для України. Важливе значення має також розвиток рівноправних торгових взаємин та економічного співробітництва з Казахстаном в умовах модернізації економічних систем. Основним предметом зацікавлення Республікою Казахстан в економічному співробітництві з Україною є диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів до країн Європи через територію України. Отже, можна зазначити, що паливно-енергетичний комплекс є основною сферою економічного співробітництва України та Казахстану.

До інших важливих галузей співпраці належать інвестиційна, торгово-економічна та науково-технічна галузі. Щодо останньої, то тут варто виділити напрям, за яким науково-технічна співпраця між країнами здійснюється найактивніше, а саме, галузь освоєння космічного простору. У цій сфері існує багато спільних проектів, які успішно реалізовуються. Також важливими напрямками двостороннього співробітництва є машино- та літакобудування, транспортна галузь. Всі ці сфери співробітництва мають хорошу перспективу подальшого розвитку.

Українсько-казахстанські відносини характеризуються стабільністю, перспективністю і тенденцією до розширення. Проте існують певні обставини, які гальмують розвиток співробітництва між країнами. Серед них слід виділити: економічну нестабільність в країнах, світову економічну кризу, розбіжності у векторах зовнішньої політики, вплив третіх держав. Із розпадом СРСР, на перший план у зовнішній політиці України стала європейська та євроатлантична інтеграція тому, впродовж багатьох років центрально-азійський напрям зовнішньої політики України був позбавлений належної уваги. Це стало однією з причин гальмування розвитку двосторонніх відносин України та Казахстану наприкінці ХХ ст. На початку ХХІ ст. основною проблемою у відносинах між країнами було те, що з кожною зміною влади, змінювався і напрям зовнішньої політики. Таким чином, Казахстан часто залишався поза пріоритетами України, що негативно впливало на розвиток відносин між країнами. Одним з прикладів погіршення відносин між країнами є те, що у лютому 2010 р. Казахстан припинив транспортування нафти територією України. Також, важливою проблемою завжди залишалась надмірне втручання Росії у двостороннє співробітництво країн.

Говорячи про реакцію Республіки Казахстан на події в Україні в цiлому, слід зазначити, що уряд країни дотримується скоріше нейтральної позиції. Так, після проведення в Криму 16 березня 2014 р. референдуму, МЗС Республіки Казахстан виступив із заявою, в якій говорилося, що в Казахстані сприйняли референдум, як вільне волевиявлення населення. Всі інші заяви мали загальний характер та не містили жодного осуду чи підтримки. Позиція країни була обережною і максимально віддаленою. Така позиція може пояснюватися тим, що у Центральній Азії, а особливо в Республіці Казахстан, побоюються, що кримський сценарій може повторитися і там.

Все ж, зважаючи на рівень політичної та економічної співпраці України та Республіки Казахстан слід зробити висновок, що відносини між країнами є стабільними та динамічними. Найбільш перспективними галузями співпраці є транспортна, інвестиційна, науково-технічна та енергетична галузі. Між Україною та Казахстаном існує масштабна нормативно-правова база, функціонують посольства, розвивається політичний діалог. Тому, країнам варто і надалі зберігати таку тенденцію.

Список використаних джерел та літератури

1. Дорошко М. С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД [Електронний ресурс] / М. С. Дорошко – Режим доступу до ресурсу: http://westudents.com.ua/knigi/359-geopoltichne-seredovische-ta-geopoltichna-orntatsya-kran-snd-doroshko-ms.html.

2. Казахстан відмовився від нафтової «Дружби» з Україною [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://ua.comments.ua/money/122302-Kazahstan_vidmovivsya_vid.html.

3. Криза в Україні: реакція країн Центральної Азії [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/08/140806_central_asia_ukraine_yg.

4. Кучик О. С. Зовнішня політика України [Електронний ресурс] / О.С. Кучик. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://westudents.com.ua/glavy/51543-133-rozbudova-zovnshnopoltichno-slujbi-derjavi.html.

5. Малик Я. Й. Україна у міжнародних відносинах XX століття / Я. Й. Малик. – Львів: Світ, 2004. – 468 с.

6. Мхитарян Н. Можливості розширення співпраці з Казахстаном в контексті енергетичних та економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Н. Мхитарян – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli2009/17.htm.

7. Мхитарян Н. Стратегічні завдання українсько-казахстанського співробітництва [Електронний ресурс] / Н. Мхитарян – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/monitor/may/15.htm.

8. Султанов Б.К. Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. / С.К. Кушкумбаев, М.А. Абишева, А.А. Морозов. – Алматы, 2008. – С.348

 

Залишити відповідь