Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Конституційним Судом України

 

Проаналізовано право звернення Кабміну до Конституційного суду України та запропоновано внести зміни у законодавство з приводу конституційності не лише власних актів, а й актів інших органів влади

Ключові слова: конституційність, Конституційний Суд України, Президент України

Analyzed the Cabinet right to appeal to the Constitutional Court of Ukraine and proposed to amend the legislation on the constitutionality not only of their acts, but acts of other authorities

Keywords: constitutionality, the Constitutional Court of Ukraine, President of Ukraine

Значною проблемою реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Конституційним Судом України є відсутність в Уряду права на звернення до Конституційного Суду України з метою вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційність) актів Верховної Ради України та Президента України.

Аналіз останніх досліджень представлений такими науковцями як Веніславський Ф. В., Виноградов В. А., Єрмолін В. П., Малиновський В. Я., Мартинюк Р. С., Совгиря О. В., Тихий В. П., Черкасов А. І., які у своїх роботах досліджують питання взаємовідносин виконавчої та судової гілок влади.

Невивченим на сьогодні питанням залишається можливість запровадження права звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України з приводу конституційності не лише власних актів, а і актів інших органів влади.

Постановка завдання: дослідити реалізацію конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Конституційним Судом України.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до положень  Конституції України Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України [1, Ст. 116]. В свою чергу, затверджений на засіданні проект бюджету Конституційного Суду України подається його Головою до Кабінету Міністрів України. До внесення проекту закону про Державний бюджет України на розгляд Верховної Ради України, як правило, здійснюється уточнення та доопрацювання окремих положень проекту у Міністерстві фінансів України, Кабінеті Міністрів України, на бюджетних слуханнях у комітетах Верховної Ради України, за участю Голови Конституційного Суду України, його заступників, керівних працівників апарату [2].

Кабінет Міністрів України є суб’єктом права на конституційне подання щодо:

– відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

– офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Широке коло питань, яке вирішує Кабінет Міністрів України є неоднорідним та потребує неабиякої професійності, знання законодавства та політичної відповідальності. Саме тому, необхідно розуміти, що може виникати така ситуація, коли Кабінет Міністрів України приймає акт, який за змістом є неконституційним. Проте його неконституційність може бути довгий час «непоміченою», якщо, наприклад, Президент України не звернув увагу на даний акт, тобто не «оцінив» його конституційність чи потенційну неконституційність. У такому випадку доречним було б наділення Кабінету Міністрів України правом звертатися до Конституційного Суду України з питанням щодо конституційності проектів урядових актів.

Таким чином, вважаємо за необхідне внести відповідні зміни до Основного закону України та викласти статтю 150 Конституції України у такій редакції: «До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;

актів Президента України;

актів Кабінету Міністрів України;

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; Кабінету Міністрів України, не менш як сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені».

Також логічним, на нашу думку, є можливість запровадження права звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України з приводу конституційності не лише власних актів, а і актів інших органів влади. Таке звернення можу бути ініційоване, наприклад, міністром юстиції, який у разі виникнення сумніву щодо конституційності того чи іншого акту може запропонувати Кабінету Міністрів України звернутися до Конституційного Суду України. Уряд, своєю чергою, може відмовитися звертатися до органу конституційної юстиції, або здійснити відповідне звернення.

Варто також зазначити, що згідно Конституції України Уряд жодним чином не може впливати на процес формування персонального складу Конституційного Суду України, що є цілком логічним, адже Уряд сам формується суб’єктами, що призначають суддів Конституційного Суду України.

Висновки. Згідно Конституції України правом на звернення до Конституційного Суду України з метою вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційність) актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, актів Президента України наділені Президент України; не менш як сорок п’ять народних депутатів України; Верховний Суд України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Верховна Рада Автономної Республіки Крим. На нашу думку, необхідно запровадити право звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України з приводу конституційності не лише власних актів, а і актів інших органів влади.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Конституція України від 28 червня 1996 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3.

[2]. Національна доповідь «Конституційне правосуддя: функції та відносини з іншими публічними органами державної влади» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.confeuconstco.org/reports/repxv/UCRAINA%20na.pdf.

Залишити відповідь