Податкові джерела зростання доходів Державного бюджету України

Стаття присвячена аналізу податкових доходів Державного бюджету України, як найбільшій складовій бюджету. У статті розглянуто структуру податкових надходжень, проаналізовано динаміку цих надходжень до Державного бюджету України за останні 3 роки. Визначені основні проблеми у частині податкових надходжень до Державного бюджету України, а також виявлено резерви збільшення розміру податкових надходжень.

Ключові слова: доходи Державного бюджету України, податкові надходження.

 The article is dedicated to the analysis of tax revenues of the state budget of Ukraine, as the largest component of the budget. The article considers the structure of tax revenues, provides analysis the dynamics of these revenues to the State budget of Ukraine for the past 3 years. The main problems in terms of tax revenues to the State budget of Ukraine are determined and reserves for increasing the amount of tax revenues identified.

Keywords: revenues of the State Budget of Ukraine, tax revenues.

 

Статья посвящена анализу налоговых доходов Государственного бюджета Украины, как крупнейшей составляющей бюджета. В статье рассмотрена структура налоговых поступлений, проанализирована динамика этих поступлений в Государственный бюджет Украины за последние 3 года. Определены основные проблемы в части налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины, а также выявлены резервы увеличения размера налоговых поступлений.

Ключевые слова: доходы Государственного бюджета Украины, налоговые поступления.

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які справляються до державного бюджету. Податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів регулювання економіки державою. Вони  найбільш адекватно та об’єктивно відображають стан національної економіки (економічне зростання або спад). А також, крім значної частки в структурі доходів бюджету,  податки є основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, а також економічної діяльності. Однак, зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів Державного бюджету України. А тому, слід зосередитись на джерелах зростання доходів Державного бюджету України, для цього необхідно удосконалювати складову доходів, яка є найбільш вагомою у складі доходів, а отже найважливішою, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових надходжень Державного бюджету України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми теорії та практики податкових надходжень, а також їх структура, були розглянуті у наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Деякі питання удосконалення податкової системи та збільшення податкових надходжень державного бюджету розглянуто у наукових працях відомих українських вчених у таких, як: Василика О.Д., Горбач Л.М., Зубенка В. В., Карліна М.І., Новосад Л.М., Павлюк К.В., Поддєрьогіна А.М., Рудик А. Ю., Самчинської І.В. та інших. Однак, шляхи удосконалення податкової системи запропоновані цими вченими не зовсім підходять для економіки в умовах нестабільності.

Мета дослідження: Метою даного дослідження є визначення напрямів зростання податкових надходжень до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу: Податкові надходження є важливою формою перероз­поділу валового внутрішнього продукту. Вони забезпечують  значну частину доходів  Державного бюджету України.

Податки це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету. Історично вони є найдавнішою формою фінансових відносин між державою та членами суспільства [3].

Основне завдання податкових надходжень полягає у забезпеченні державного бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків. Формування податкових надходжень здійснюється за рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів, які утворюють систему оподаткування. Розміри податкових надходжень бюджету залежать від стану розвитку економіки країни, а також потреб держави щодо перерозподілу ВВП і фінансового забезпечення реалізації державних програм. [4].

Однак, державі не вистачає доходів державного бюджету для фінансування видатків повною мірою, особливо це помітно в останні роки, коли дефіцит Державного бюджету України зростав значними темпами (рис.1).

Отже, з рисунка 1 видно, що дефіцит Державного бюджету зростав протягом останніх трьох років, а саме у 2013 році дефіцит зріс з 53,4 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. У 2014 році розмір дефіциту становив 78 млрд., що на 13,3 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Безымянный

Рис. 1. Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2014 роки.

Джерело: побудовано автором на основі [5,6].

Для того,  щоб визначити, яку частину  у доходах Державного бюджету України займають  податкові надходження, а також визначити як змінювалась структура доходів бюджету за останні три роки проведемо структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України  (таблиця 1).

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України за 2012-2014 роки*

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст
2013-2012 2014-2013
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Податкові надходження 274,7 79,4 262,8 77,5 280,2 78,5 -11,9 -1,9 17,4 1,0
Неподаткові надходження 68,3 19,7 72,9 21,5 68,2 19,1 4,6 1,7 -4,6 -2,4
Доходи від операцій з капіталом 1,2 0,4 0,3 0,1 0,9 0,2 -0,98 -0,3 0,6 0,2
Трансферти 1,8 0,5 3,3 1,0 7,7 2,1 1,52 0,5 4,3 1,2
Всього 346,1 100 339,2 100 357 100 -6,83 17,7

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

З аналізу, наведеного в таблиці 1, видно що податкові надходження у структурі доходів Державного бюджету України  становлять найбільшу частку з поміж інших доходів державного бюджету. Так, у 2012 році частка податкових надходжень до Державного бюджету України становила 79,4 %, або ж 274,72 млрд. грн. В наступному 2013 році частка податкових надходжень зменшилась на 1,9 %  і складала 262,78 млрд. грн.  У 2014 році частка податкових надходжень становила 78,5 %, а їх сума складала 280,18 млрд. грн.

Розраховані показники свідчать, що роль податкових надходжень є дуже значна, а тому  ефективність здійснення  державою покладених на неї функцій та добробут суспільства в основному залежить від розміру  сплачених податків.

Основною складовою аналізу податкових надходжень бюджету є  їх динаміка у розрізі статей, яка дає можливість проаналізувати зміну обсягу надходжень до бюджету за кожний період (таблиця 2).

Отже, аналізуючи динаміку структури податкових доходів Державного бюджету, за останні три роки, можна сказати, що надходження від таких податків, як  податки з доходів та податки на прибуток, тобто прямих податків, зменшувалось протягом досліджуваного періоду. Так, у 2013 році надійшло менше на  0,5 млрд. грн, ніж у попередньому 2012 році, а у 2014 році надійшло на 9,3 млрд. грн менше ніж у попередньому. За статтею збори за спеціальне використання природних ресурсів, у 2013 році порівняно з 2012 роком доходи зросли на 11,5 млрд. грн,  у 2014 році доходи за цією статтею продовжували зростати  на 5,2 млрд. грн., причинами зростання було підвищення ставки ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату.

Доходи від внутрішніх податків на товари протягом досліджуваного періоду зменшились у 2013 році, а саме на 12,4 млрд. грн, та зросли у 2014 році, розмір доходів від внутрішніх податків на товари та послуги  становив 184 млрд. грн, що на 20,4 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Таблиця 2.2

Динаміка податкових надходжень до спеціального фонду у розрізі структури за 2012-2014 роки*

Податкові надходження 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, млн.грн
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн.  % 2013-2012 2014-2013
Податки на доходи, податки на прибуток. 62,4 24 61,9 24,9 52,6 18,8 -0,5 -9,3
Збори спеціальне використання природних ресурсів 2,3 0,9 13,9 5,6 19,0 6,8 11,6 5,2
Внутрішні податки на товари та послуги 176,0 63,6 163,6 61,9 184,0 65,7 -12,4 20,4
Податки на міжнародну торгівлю 13,2 4,3 13,4 4,5 12,6 4,5 0,2 -0,7
Рентна плата 17,7 6,9 5,7 2,3 6,0 2,1 -12,0 0,3
Інші податки та збори 3,2 0,3 4,4 0,8 6,0 2,1 1,2 1,6

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

Дохід від податків на міжнародну торгівлю також зростав протягом  2013 року порівняно з 2012 роком. До Державного бюджету України надійшло на   0,2 млрд. грн більше, а у 2014 році надійшло на 0,7 менше ніж у 2013 році. Доходи від рентної плати знизились у 2013 році. Їх надійшло менше ніж у 2012 році на 12 млрд. грн. У наступному, 2014 році доходи від ренти зросли, а саме на 0,3 млрд. грн. Інші податкові надходження також зростали, а саме у 2013 році вони зросли порівняно з 2012 роком на 1,2 млрд. грн., а у  2014 році зросли на 1,6 млрд. порівняно з 2013 роком.

Отже, як видно з аналізу розмір податкових надходжень у 2013 році знизився порівняно з 2012 роком, що є недопустимим, оскільки це призвело до збільшення дефіциту бюджету.

Щодо причин такого зниження то можна навести такі, як:

  • зростання відшкодування ПДВ, було відшкодовано на 16,3 % більше ніж у 2012 році;
  • зниження «інфляційних доходів», так індекс споживчих цін в цьому році становив 0,5 %, а у бюджеті було закладено показник інфляції на рівні 4,5%.

У 2014 році розмір податкових надходжень зріс порівняно з 2013 роком, і це можна пояснити тим, що були проведені такі заходи:

  • запровадження у 2014 році сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
  • підвищення ставки акцизного податку та розширення групи підакцизних товарів;
  • підвищення розміру плати за землю;
  • запровадження податок на нерухоме майно;

Однак, не дивлячись на  збільшення податкових надходжень у 2014 році, питання про пошук податкових джерел зростання доходів Державного бюджету України є актуальним.

Тому для збільшення доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень провідні економісти пропонують багато рішень.

Наприклад, П. Мельник  вважає, що збільшити надходження до Державного бюджету України можна двома шляхами: створенням в Україні вільних економічних зон і зниженням ставок. Пояснюючи це тим, що  якщо в країні з’являться зони, підприємства, які не платитимуть податки, інвестори будуть активніше реалізовувати у нас бізнес-проекти, а бізнесмени – платити більше податків. А наприклад, зниження ставки ПДВ на 1-2% дасть зростання надходжень до бюджету на 1-2%, адже бізнесу буде вигідніше працювати легально [7]. Однак, ми вважаємо, що створення вільних економічних зон є недоцільним за наявної ситуації в державі, оскільки інвестиційний клімат в Україні є непривабливим.

Науковці Всеукраїнської спілки вчених-економістів вважають, що необхідно повністю відмінити ПДВ, податок на прибуток та єдиний податок на малий бізнес, тобто бізнес повністю вивільнити від податків, пов’язаних з отриманням підприємницького доходу.  Пояснюючи це тим, що повна відміна цих податків та введення замість скасованих податків податку на покупку в розмірі 2,5-4%, який платить споживач, в підсумку повної відміни цих податків в Україні будуть створені ідеальні умови для інвестиційного буму. Неминуча існуюча детінізація економіки, оскільки немає сенсу приховувати ті податки, яких не існує. Відповідно, при ставці податку на покупку в 4 % в бюджет повинно додатково поступати на 60-70 млрд. грн. більше існуючого рівня річних податкових надходжень [4].

На нашу думку, таке зниження є недоцільним. Так, якщо врахувати досвід інших країн, то він говорить  про те, що для  збільшення розміру податкових надходжень до державного бюджету країни Європейського союзу підвищували насамперед ставку ПДВ. Таке рішення у продовж 2012-2013 рр. прийняли такі країни, як  Ірландія, Іспанія, Чехія, Угорщина та Італія [2].  Крім цього, Україна має Євроінтеграційний вектор економічного розвитку, тому ми не можемо відмінити ПДВ, оскільки обов’язковий податок ЄС.

Також ми вважаємо, що зменшення ставки податку на прибуток є непотрібним, оскільки ставка податку на прибуток в Україні вже й так є однією з найменших у порівнянні з країнами ЄС. Тому скасовувати податок керуючись тим, що це  дасть змогу збільшити інвестиції є неправильним. Оскільки не податок на прибуток робить непривабливими підприємства України, а ряд інших факторів. Тому скасування податку не дасть належного ефекту, а лише зменшить доходи до Державного бюджету України.

Серед реально можливих заходів щодо зростання розміру податкових надходжень можна виділити такі:

  • Підвищення податку на прибуток для великих підприємств, в першу чергу це стосується фінансових та промислово-фінансових груп, які мають значні річні обороти.
  • Переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, а саме змінити ознаку за якою автомобіль визнається розкішним. На сьогодні податок сплачується з автомобілів, які мають об’єм двигуна більше трьох літрів, що є неправильним, оскільки на даний час в Україні багато автомобілів ціною понад 500 тис. грн., але з об’ємом двигуна менше 3000 см3. Цей податок необхідно сплачувати з автомобілів, ціна в автосалонах виробника яких перевищує 20000 доларів США. В майбутньому можна скласти перелік таких автомобілів.
  • Ще одним із заходів може бути перегляд галузей, для яких доцільно надавати податкові пільги. Насамперед, перевагу в наданні пільг необхідно віддавати підприємствам, як мають високі технології виробництва, оскільки саме ці підприємства у майбутньому зможуть досягти високих показників економічної діяльності, а, тому, і збільшення податкових надходжень до бюджету держави.

Висновки: Отже, виконання запропонованих заходів в майбутньому посприяє збільшенню податкових доходів до бюджету. А саме, для підвищення доходів до Державного бюджет України, необхідно підвищити податок на прибуток для великих підприємств, оскільки це дасть змогу збільшити доходи від цього податку не завдаючи додаткового податкового тягаря на малий та середній бізнес. Також необхідно переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, оскільки існуючий податок на автомобілі, базою оподаткування якого є об’єм двигуна, можливо легко обійти, якщо купити новий розкішний автомобіль з об’ємом менше 3000 см3. Ще одним кроком до збільшення податкових надходжень є перегляд умов надання пільг. Пільгове оподаткування слід надавати лише галузям  з високим технічним потенціалом.

Література:

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. –rada.gov.ua.

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.]; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID. – К.: 2013. – 73 с.

3. Бюджетна система : підручник/ на наук. ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012-871с.

4. Всеукраїнська спілка вчених-економістів– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vsve.ho.ua

5. Звіт Міністерства фінансів України за 2013-2012рр.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

6. Звіт Міністерства фінансів України за 2014-2013рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

7. Консалтингове агентство MPP Consulting . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mppconsulting.com.ua

Залишити відповідь