Оцінка стану фінансової безпеки страхового ринку

Невід’ємною  складовою фінансової безпеки країни є фінансова безпека страхового ринку, яка потребує дослідження та аналізу її основних індикаторів. Недотримання нормативних значень  показників, які характеризують фінансову безпеку на страховому ринку нівелює можливість страхового ринку забезпечення національної економіки потрібними інвестиційним ресурсами, зменшення тягару на державний бюджет України і створення соціального захисту населення.

При цьому безпека страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі настання страхових випадків обумовлених в договорах страхування відшкодовувати збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування себе як комерційної організації.

Фінансова безпека ринку страхових послуг, що залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників, які перш за все визначається станом його розвитку, фінансовою результативністю та ефективністю діяльності [1].

Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз фінансовій безпеці ринку страхових послуг є: високий ступінь концентрації фінансових ресурсів на міжнародних страхових ринках та інтеграції в сфері перестрахування; інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; надмірна залежність національних страхових галузей від іноземного капіталу,що робить фінансову безпеку страхової діяльності ще більш значущою. Щодо внутрішніх загроз найбільш значущими є недостатність ліквідних активів у вітчизняних страхових компаніях; незбалансованість страхового портфеля; висока частка перестрахування; незначний рівень страхового покриття та шахрайські дії суб’єктів страхового ринку [2, c.606 – 608].

Аналізуючи основні показники індикаторів фінансової безпеки вітчизняного ринку страхових послуг слід зазначити, що впродовж аналізованого періоду вони мали негативну тенденцію. Зокрема як видно з таблиця 1 показник проникнення страхування  у 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшився на 0,39 % та у 2012 році в порівнянні з попереднім – на 0,2 % і становить 1,54 %. Така динаміка зумовлена збільшенням ВВП за 2010-2012 роки та зменшенням валових страхових премій. За цим індикатором можна визначити рівень фінансової безпеки України як незадовільний, тому що його значення має бути у 5,2 раз більше, щоб досягти нормативного значення.

Щодо індикатора страхових премій на одну особу, то він також зменшувався у 2012 році в порівнянні з 2011 на 3,11  дол. США і становить 58,99 дол. США, що означає що сучасний стан розвитку страхового ринку не відповідає тенденціям у цій сфері у країнах ЄС, де цей показник в сотні більший ніж в Україні.

Оскільки страхування життя перебуває на етапі становлення, то частка його страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій є незначною. Проте спостерігається позитивна тенденція до зростання з 3,9 %  у 2010 році до 7,7 % у 2012 році. Хоча даний індикатор зростає, проте він є менший порогового значення   у 3,9 рази. Оцінюючи фінансову безпеку страхового ринку через призму цього показника слід зазначити, що ситуація катастрофічна оскільки більшість співвітчизників не відчувають себе соціально захищеними.

Показник рівня страхових виплат у 2012 році в порівнянні з попереднім роком зріс на 2,5 % і становив 23,9 %, що менше на 6,1 %  нормативного значення . Не можна сказати що згідно цього показника рівень фінансової безпеки страхового ринку є задовільним, бо у розвинених країнах величина страхових виплат  становить 70 – 80 % від зібраних премій, а  в Україні більше ніж 20 %. Слід  зазначити, що несуттєві зміни у величині валових страхових виплат за останні три роки свідчить про те, що кількість клієнтів страхових компаній не збільшується, а залишається незмінною це і спонукає страхові компанії до розширень клієнтських баз та активізації діяльності страхових агентів.

У 2012 році частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам  зменшилась на 3,9% і становила 1,3 %, що в 23 рази менше нормативного значення. Слід зазначити що у 2012 році часка зменшилася за рахунок різкого зменшення страхових премій перестраховикам-нерезидентам  на 902,9 млн.грн, а не за рахунок загальної суми страхових платежів, що є позитивним. Отже, згідно цього показника стан фінансової безпеки страхового ринку на достатньо високому рівні.

 

Таблиця 1

Динаміка індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України протягом 2010-2012 рр.

Показник Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011
Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), % 8 – 12 2,13 1,74 1,54 -0,39 -0,2
Показник “щільності страхування” (страхові премії на одну особу), дол. США не менше 140 62,8 62,1 58,99 -0,7 -3,11
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, % не менше 30 3,9 5,9 7,7 2 1,8
Рівень страхових виплат, % не менше 30 26,4 21,4 23,9 -5 2,5
Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, % не менше 25 4,3 5,2 1,3 0,9 -3,9

Джерело:[3], [4].

Слід зазначати, що статутні фонди страхових компаній залишаються невеликими і в випадку страхування великих чи кумулятивних  ризиків страхові компанії укладають договори із іноземними цесіонаріями. Як негативний наслідок  –  високий ступінь залежності вітчизняного страхового ринку від кон’юнктури та спекулятивних очікувань іноземних страховиків. Негативним є те, що страховки не реалізують інвестиційну функцію, вкладаючи активи переважно у депозити та розміщуючи на рахунках в банках і лише незначну частку інвестують у акції та облігації.

Аналіз основних індикаторів фінансової безпеки страхового ринку довів, що рівень фінансової безпеки страхового ринку є незадовільним і не в змозі сформувати ефективну систему захисту суб’єктів господарювання та громадян України від як зовнішніх та внутрішніх загроз. Тож для ефективного розвитку страхового ринку України потрібно : удосконалити страхові схеми за умови детінізації механізму їх реалізації; уніфікувати законодавчі правила та вимоги згідно вимог Європейського Союзу; удосконалити систему нагляду за страховою діяльністю; створити умови для добросовісної конкуренції, яка б  здешевлювала страхові послуги та сприяла підвищенню їх якості; удосконалити інвестиційну діяльність страхових компаній; оптимізувати структуру витрат, що входять до собівартості страхових послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

  1. Барановський О.І.Фінансова безпека держави / О.І.Барановський // Фінанси України .- 1996.- №11.-С.19-34.
  2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О.І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.
  3. Держфінпослуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dfp.gov.ua
  4. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Залишити відповідь