ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті проведено обґрунтування впливу на формування доходів державного бюджету факторами, що мають економічне спрямування. Автором проведено аналіз точності  і ефективності середньострокового прогнозування доходів бюджету України за 2014 рік та розглянуто темпи зростання номінальної заробітної плати по областях України. Проведена оцінка динаміки та структури доходів Державного бюджету України протягом 2011-2014 рр. Слід зазначити, що в ході дослідження виявлено недосконалість методів планування та прогнозування доходів державного бюджету України.

Ключові слова:доходи Державного бюджету, валовий внутрішній продукт,кредити МВФ, темп приросту, індекс споживчих цін та індекс цін виробника, заробітна плата, валютний курс, дефіцит державного бюджету, державний борг.

Постановка проблеми. Проблема в тому, що між доходами та видатками бюджету є зв’язок, тому неточність при плануванні  та прогнозуванні бюджету не дозволяє їх ефективно використати на видатки, навпаки спричиняє збільшення боргів.

Тому питання впливу на рівень доходів державного бюджету, формування доходів державного бюджету  та їх управління  набувають сьогодні особливої ваги.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливим фактором при управлінському процесі є планування та прогнозування.

Дослідивши проблеми планування та прогнозування в Україні вчені дійшли висновку, що в більшості наукових працях досліджується податкове планування на рівні підприємств, його мета є протилежною меті податкового планування на макрорівні і полягає в пошуку варіантів мінімалізувати обов’язкові платежі до бюджету [62, c. 12]. Доцільно згадати про праці Сибірянської Ю.В., в яких вона  обґрунтувала необхідність структуризації доходів бюджету залежно від їх фіскального значення та ступеня складності управління ними, нові концептуальні підходи до процесів формування і управління доходами бюджету, спрямовані на оптимізацію його складу і структури.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування результативності управління доходами Державного бюджету України. Завдання дослідження полягають у проведенні аналізу точності  і ефективності середньострокового прогнозу обсягу доходів бюджету України за 2014 рік, визначенні темпу приросту доходів та видатків Державного бюджету України та ВВП, оцінка рівня платоспроможності населення та рівня інфляції.

Виклад основного матеріалу. Слід згадати, що на рівень доходів державного бюджету, формування доходів державного бюджету  та їх управління впливають як зовнішні так і внутрішні фактори, що мають економічне, політичне та соціальне значення.

Дослідивши проблеми планування та прогнозування в Україні вчені дійшли висновку, що в більшості наукових праць досліджується податкове планування на рівні підприємств, його мета є протилежною меті податкового планування на макрорівні і полягає в пошуку варіантів мінімалізувати обов’язкові платежі до бюджету, понятійний апаратє неповним та неточним [1].

Для того, щоб визначити, наскільки точні висновки зроблено проведемо аналіз точності  і ефективності середньострокового прогнозування доходів бюджету України за 2014 рік (табл.1).

Таблиця 1

Аналіз точності прогнозу доходів Державного бюджету України 2011 р.*

Показники: Затверд-жено на 2013 р., млрд. грн.

Середньо-строковий прогноз на 2013 р.,

млрд грн.

Відхилення, (%) Затвердже-но на 2014 р., млрд. грн.

Середньо-строковий прогноз на 2014 р.,

млрд грн.

Відхилення, (%)
Загальний обсяг доходів (без трансфертів)з них: 349,6 384,7 (1,9) 395,3 404,7 (2,37)
податок з доходів фізичних осіб 8,2 8,8 (3,7) 9,5 10,52 (10,73)
податок на прибуток підприємств 57,9 60,0 (4,5) 63,2 65,4 (3,48)
податок на додану вартість 135,7 175,0 (6,4) 140,1 174,2 (24,33)
акцизний збір 40,7 44,1 (18,7) 40,7 48,7 (19,65)
Інші доходи (без трансфертів) 67,1 1,8 (22,2) 1,2 1,6 (3,3)

* Джерело: складено автором на основі даних Кабінету міністрів України

Аналіз точності представлений у таблиці 1,  яка відображає рівень відхилення даних затверджених у Законі України «Про Державний бюджет України  на поточний рік» та прогнозних даних.

Згідно з таблицею 1 аналіз точності прогнозу державного бюджету України на 2013-2014 рр., ми можемо зробити висновок, що прогнозування бюджетних надходжень не є ефективним.

Загальна похибка відхилення перевищує 23%. Відхилення податку на доходи фізичних осіб  становить 3,7 в 2013 році і 10,73 в 2012 році., податок на прибуток підприємств становить 4,5% і 3,48%    податок на додану вартість становить у 2013 році 6,4% , і у 2014 – 24,33.відхилення на  Акцизний збір склало 2013 року 18,7% в 2014 році 19,65%, інші доходи без трансфертів 2013-2014рр. відповідно 22,2% і 3,3%.

Порівнюючи  дані між собою  за 2013 і 2014 роки ми бачимо, що відхилення між ними збільшились. Ми бачимо, що дійсно методи планування і прогнозування, які застосовуються в Україні є недосконалими.

Розглянемо детальніше показники, які впливають на формування доходів. Перший з них Валовий Внутрішній Продукт.

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоб позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином не враховується вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту (рис. 1)[2].

Рис. 1. Темп приросту доходів та видатків Державного бюджету України та ВВП за 2011-2014 роки, %

Провівши дослідження темпу приросту ВВП у 2012 році порівняно з 2011 р., темп приросту ВВП склав лише 0,20 %, що на 5,00 % менше, ніж у попередньому році. Таким чином, ВВП у 2012 р. зріс на 99,9 млрд. грн. більше ніж у 2011 р., а у 2011 р. на 219,5 млрд. грн. більше ніж у 2010 р.

Відповідно даним рисунку 1, темпи приросту мобілізованих доходів до Державного бюджету України протягом 2011-2012 рр. перевищували темпи приросту ВВП, це свідчить про фінансову стабільність, та спад виробництва в країні. У 2013 р. навпаки темп приросту ВВП перевищує приріст доходів, це свідчить про економічну кризу в країні. У 2014 р. знову темп зниження приростуВВП перевищує темп приросту доходів.

Не менш важливим за ВВП є індекс споживчих цін. Він обов’язково враховується при плануванні доходів та видатків державного бюджету України, зважаючи на це індекс споживчих цін беремо для оцінки факторів впливу на доходи держбюджету.

У 2014 році в таких галузях, як металургійне виробництво, машинобудування значно скоротилися. А у деяких навпаки спостерігається зростання, зокрема це : виробництво харчових продуктів, виробництво тютюнових виробів, оброблення деревини, виготовлення продуктів з деревини, сільськогосподарське виробництво.

За період аналізу зросли ціни на всі товари та послуги, зокрема на цукор, природний газ, паливно-мастильні матеріали, транспортні засоби, фрукти, риба, фармацевтична продукція, залізничний пасажирський транспорт (рис.2).

Рис.2 Індекси споживчих цін та індекси цін виробника в Україні за 2011-2014 рр.

 

З рисунку 2 видно що за період аналізу, індекси цін у 2012 знизились порівняно з 2011 роком, у 2013році суттєвих змін не було, а ось у 2014 індекси споживчих цін значно зросли порівняно з попередніми роками, при чому індекс цін виробника вищий ніж індекс споживчих цін.

Індекс споживчих цін становив у 2014 році124,9%, у 2013 році – 100,5%. За період проведення аналізу видно зростання на всі товари і послуги, найбільше це за цукор46,3%, природний газ – на 41,9% та ряд інших товарів та послуг.

Отже, урядом планувався нижчий рівень інфляції у порівнянні з її фактичним рівнем з метою виконання планових показників (рис. 3)[6].

Розглянувши рисунок 3, ми бачимо, що ІСЦ фактичний нижчий за плановий. Різниця  у 2011 становить 4,3, у 2012 – 8,1,у 2013 – 5,3, у 2014 менший всього на 0,6.

 

Рис. 3.  Індекс споживчих цін плановий та фактичнийв Україні протягом 2011-2014 рр

На формування дохідної частини бюджету також впливає рівень доходів населення. Розглянемо середньомісячну заробітну плату.

Як видно з рисунку 4 номінальна середньомісячна заробітна плата у розрахунку на 1 штатного працівника  складає 3476,0 грн. у 2014 році у 2013 вона становить 3265,0грн., що на 6,5% менше ніж у 2014. У 2012 році зарплата дорівнює 3025грн., а у 2011 2633,0 грн. Слід сказати що в цей період рівень мінімальної зарплати  працездатної особи і прожитковий мінімум становлять 1218 грн., що у 2,9 рази менше ніж середньомісячна зарплата. Попри це мінімальна заробітна плата у 2014 році була проіндексована на 3%  інфляції і склала 1254,54грн. звідси виходить, що номінальна заробітна плата перевищила соціальні стандарти у 2,8.

 

Рис.4. Середньомісячна заробітна плата в Україні за 2011-2014 роки в грн.

У таблиці 2 наведена динаміка основних державних стандартів та нормативів в Україні, які було затверджено протягом 2011-2014 років.

Таблиця 2

Динаміка основних державних соціальних стандартів та нормативів в Україні за 2011-2015 рр., грн.

Показники на 1.01.2011 на 1.01.2012 на 1.01.2013 на 1.01.2014 на 1.01.2015
Прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць 941,00 1073,00 1108,00 1218,00 1218,00
Мінімальна заробітна плата 941,00 1073,00 1147,00 1218,00 1218,00
Мінімальна пенсія 750,00 822,00 894,00 949,00 949,00

* З травня 2014року  мінімалка булa проіндексована на 3% інфляції .

З таблиці 2 видно, що мінімальні показники стандартів та нормативів в Україні зростали з 2011 і до 2014 року, станом на 1.01.2015 нажаль ніяких змін не відбулося. Найбільше підвищення спостерігається у 2012 році, мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум зросли  на 12,3% порівняно з попереднім 2011роком. Найменше зростання спостерігається у 2015 році, дорівнює нулю.

Розглянемо темпи зростання номінальної заробітної плати по областях України.

Нажаль у зв’язку з політичною ситуацією в країні номінальна заробітна плата Автономної Республіки Крим з 2013-2014 роки не вказується. Розглянувши рисунок 5, ми бачимо, що впродовж проаналізованого періоду з 2011 по 2014 зростання номінальної заробітної плати знизилось

Рис. 5. Темп зростання номінальної заробітної плати по областях України за 2011-2014 роки.

У 2014 році в зв’язку з ситуацією на сході бачимо , що в найбільше зниження зростання заробітної плати відбулось у таких  областях: Луганській, Харківській, Донецькій. Найбільше значення середньомісячної  заробітної плати спостерігається в Херсонській області, найнижче у Харківській.

Розглянемо структуру державного і гарантованого державою боргу на рисунку 6.

З рисунку 6 ми бачимо, що у 2011, 2012,та 2014 роках найбільшу частку боргу займає зовнішній борг. У 2013 частка внутрішнього боргу перевищує зовнішній протягом досліджуваного часу гарантований державою борг в двічі, а в 2014 році в тричі менший за зовнішній і внутрішній борг.

За роки співробітництва України з МВФ було отримано кредити в кілька етапів, їх можна розглянути в таблиці 3, яка наведена нижче.

 

Рис. 6. Структура державного і гарантованого державою боргу України за 2011-2014 роки.

Цього року перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в розмірі 5 млрд дол. сьогодні, 13 березня 2015 р., почав надходити на рахунки Національного банку України. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар міністра фінансів України Дарина Марчак.

“Гроші почали надходити на рахунки Національного банку України, всі вони прийдуть сьогодні. Коли всі 5 млрд дол. надійдуть, та частина, яка йде на зовнішні виплати – близько 2,8 млрд дол. – буде перерахована на рахунки Мінфіну”, – розповіла Марчак.

Загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок держбюджету Кабмін оцінив в 140 300 000 000 гривень. У свою чергу прем’єр Арсеній Яценюк раніше повідомив, що до кінця року Україна залучить ще порядка 10 мільярдів доларів кредитів.

Таблиця 3

Етапи отримання Україною кредитів від МВФ

Етапи/Програма Транш/Сума Цілі Коментарі

І етап

10.1994-3.1995рр.

 

Системна трансформаційна позика (STF)

За період з 10.1994 по 03.1995 отримано $763,1 млн.

Загальна сума: 498,7 млн. SDR

($763,1 млн.)

– Підтримка платіжного балансу України Кредит надавався за річною ставкою 5,75% на строк 10 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 4,5 роки. Через невиконання ряду умов програму було завершено завчасно (з боку МВФ не надано кредиту на $900 млн).

ІІ етап

4.1995-6.1998рр.

 

Три річні програми Stand-by

1-й: 04.1995-03.1996

$0,78 млрд.

2-й: 04.1996-06.1997

$0,86 млрд.

3-й: 07.1997-6.1998

$0,247 млрд.

Загальна сума: 1,318 млрд. SDR

($1,887 млрд.)

– Підтримка курсу національної валюти.

– Фінансування дефіциту платіжного балансу України

Всі три позики Stand-by надавалися за річною ставкою 6,29% на строк 5 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 3,25 роки.

ІІІ етап

7.1998-6.2001рр.

 

Програма розширеного фінансування (EFF-Extended Fund Facility)

1998 р.

$0,226 млрд.

1999 р.

$0,297 млрд.

2000 р.

$0,052 млрд.

Загальна сума: 0,431 млрд. SDR

($0,575 млрд.)

 

– Поповнення валютних резервів НБУ Програма передбачала надання кредиту на загальну суму $2,226 млрд під під 7% річних. В результаті Фонд так і не надав залишкової суми кредитів (визнавши негативними висновки останнього перегляду виконання програми).

ІV етап

10.2008-8.2009рр.

 

В рамках Механізму фінансування за надзвичайних умов (EFM) програма Stand–by (SBA)

1-й: 10.2008

$4,475 млрд.

2-й: 14.05.2009  $2,813 млрд.

3-й: 5.08.2009

$3,3 млрд.

Загальна сума: 7 млрд. SDR

($10,588 млрд.)

– Поповнення золотовалютних резервів НБУ (3,875 млрд. SDR).

– Регулювання платіжного балансу.

– Підтримка обмінного курсу гривні та ліквідності банківського сектору.

– Покриття дефіциту бюджету (3,125 млрд. SDR) з метою фінансування зовнішніх боргових зобов’язань.

В рамках програми Stand – By (SBA) передбачався кредит розміром 11 млрд. SDR ($16,4 млрд.). За результатами 2 переглядів програми суму було зменшено до 7 млрд. SDR.

 

Продовження таблиці 3

V етап

7.2010-12.2012рр.

 

Програма Stand-by

1-й: 29.07.2010 – 1,25 млрд. SDR

($1,89 млрд.)

2-й: 22.12.2010 –  1 млрд. SDR

($1,539 млрд.)

Загальна сума: 2,25 млрд. SDR

($3,429 млрд.).

– Покриття дефіциту державного бюджету ($1 млрд.)

– Поповнення  валютних резервів НБУ ($890 млн.)

– Підтримка реалізації реформ.

Програма передбачала виділення коштів у розмірі 10 млрд. SDR ($15,15 млрд.) протягом 2010-2011рр., але з весни 2011 року програма була заморожена на етапі другого перегляду.

VI етап

Програма Stand-by

Загальна сума 5 млрд $

1-й етап 3 млрд $

2-й етап 1,5 млрд $

– Покриття дефіциту державного бюджету ($1 млрд.)

– Поповнення  валютних резервів НБУ ($890 млн.)

– Підтримка реалізації реформ.

Однак Кабмін не зміг надати МВФ чіткий графіквиконання взятих перед ним зобов’язань, і тому Україна в 2014 році отримала лише половину з домовленої суми в 17,5 млрд$..

 

Україна повинна повністю погасити всі чинні внутрішні та зовнішні кредити через 26 років, в 2040 році. Згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, найбільше навантаження — 75% платежів, доведеться на перші 5 років — з 2014 по 2018 роки.

Висновки.Отже, проведена оцінка динаміки та структури доходів Державного бюджету України свідчить, що протягом 2011-2014 рр. доходи державного бюджету знизились, порівняно з минулими роками, у структурі податкових надходжень Державного бюджету України більшу перевагу мають непрямі податки, їх частка у 2011 р. становила 66,85 %, у 2012 піднялась до 68,87, що на 2,2% більше в порівнянні з попереднім роком, натомість прямі податки становлять 33,15% у 2011р і в 2012 31,13%.

Що стосується факторів впливу на формування доходів Державного бюджету України протягом 2013-2014 рр., то основними чинниками впливу були темп зростання ВВП, індекс споживчих цін та динаміка валютного курсу. Слід зазначити, що в ході дослідження виявлено недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету державного України.

 Література

1. Панкевич Л. В. Бюджетний менеджмент:Навч. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А. — К.: Знання, 2006. — 293 с.

2. Програмно-цільовий метод формування бюджету : Навч. курс / З.В.Перун, О.І.Романюк, Н.Н.Товста та ін. – К.: УНІСЕРВ, 2002. – 131 с

3. Радіонов, Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів [Текст] / Ю. Д. Радіонов //ФінансиУкраїни. – 2011. – № 5. – С. 47-55.

4. Томнюк Т. Л., Кушнiр М. А. Актуальнi питання удосконалення прибуткового оподаткування пiдприємств Фiнансти Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2012_2/2-2012-53.pdf

5. Лютий I., Савич Л. Суперечностi планування видаткової частини державного бюджету України / I. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економiки в Українi. – 2009. – № 19. – С. 81-87.

6. Дем’яненко М. Я. Фiнансовий словник-довiдник / М. Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан., П. Т. Саблук, та iн. – К : IАЕ, 2003. –  555 с.

7. Васькiв Т. М. Вплив валютного курсу на податковi надходження до державного бюджету / Т.М. Васькiв // Збiрник наукових праць Львiвського нацiонального унiверситету iм.. Iвана Франка. – 2010. – № 16. – С. 16-22

Залишити відповідь