Образ Космосу і Хаосу в фільмі «Аватар» Д. Камерона

Космос і Хаос – є важливими базовими структурами культури, адже вони визначають першопричини творення Всесвіту взагалі та людини зокрема. У фільмі «Аватар» прояви цих елементів визначаються як протиставлення двох світів, які є актуальними та цікавими для культурологічного тлумачення.

Ключові слова: хаос, космос, хаосмос.

Один із цих світів (про які йдеться мова у фільмі «Аватар») реальний земний  з усіма людськими цивілізаційними досягненнями; профанними, тривіальними  і сакральними процесами, а інший світ вигаданий повністю, починаючи від мови і закінчуючи міфологією. Останнє є цілком вагомою підставою розглядати «Аватар» як приклад сучасного масового кіно, де вибудовується буття культури як такої. Така інтерпретація додає нових вимірів розуміння як обраної стрічки, так і  структурної організації культури загалом.

Більшість дослідників визначають хаос як щось темне, деструктивне, невпорядковане, безмежне, похмуре. Космос навпаки розуміють як систему, чітку впорядкованість, єдине ціле, як одну із складових Всесвіту. В. Топоров вважає, що хаос це «жах, страх, породжуваний темрявою, ніччю, безформеністю, відсутністю надійних кордонів між людиною і царством Xаосу» [17]. Тобто хаос призводить до руйнування порядку, до знищення грані між людською природою та гармонією. У фільмі відбувається протиставлення двох світів, один з яких –  земний постає як хаос, в якому все відбувається хаотично, без будь-якої ієрархії або за певною структурою чи схемою, а Пандора відповідно сприймається як космос, в якому все гармонійно пов’язано та здійснюється за системою. Таке протиставлення дає змогу усвідомити бінарність понять Хаос і Космос, їхню протилежну природу.

Згідно з фільмом людство принесло хаос на Пандору. Боротьба за цінний мінерал стала фатальною для аватарів. З цього випливає, що хаос і космос є перехідними поняттями, оскільки вони можуть змінювати чи навіть замінювати одне одного. Однак стан хаосу чужий аборигенам, оскільки їхнє життя складалося з чіткої системи, упорядкованості буття. К. Леві-Строс зазначає, що «вимога порядку лежить в основі мислення, званого нами первісним, оскільки воно лежить в основі будь-якого мислення» [9]. Тобто з цього випливає, що ідея порядку була з самого початку закладена в свідомості аватарів і порушення цього принципу несло за собою деструктивні наслідки. Про те, що Космос і Хаос є перехідними поняттями, говорить і те, що на початку свого існування Земля була Космосом, але під впливом наукового-технічного прогресу та з розвитком цивілізації, ця здатність втратилась і Земля перетворилась на Хаос. Однак режисер не подає ніяких ідей щодо того чи перетвориться Пандора з часом на Хаос, як колись така ж участь спіткала  Землю.

Як правило, в міфологічних уявленнях Космос відділений від Хаосу за допомогою структурних опозицій, які задає семантика міфологеми Світового дерева (по вертикалі стовбур диференціює світові зони на небо  –  крону, як обитель богів або духів, стовбур як людський світ, і коріння як підземне царство мертвих, а по горизонталі радіус деревної тіні відмежовує космос від хаотичної периферії.

Для аватарів Світове дерево – Дерево життя, є зв’язуючим елементом, який поєднує минуле, теперішнє і майбутнє, тобто усі життя пов’язані одне з одним і перебувають у системі, у певному порядку. На Землі згідно з фільмом такого «світового дерева» не має, оскільки люди втратили зв’язок між поколіннями, що призвело до повернення до хаосу.

           Хаос розуміється як порожнеча, безодня, з якої все зароджується і в якій все зникає, але після утворення світу хаос продовжує перебувати в його основі, як невпорядкована суміш потенційних елементів. Саме такою постає у фільмі «Аватар» планета Земля.Можна навіть припустити, що режисер зображує Пандору як Космос, пояснюючи це тим, що вона є ідеалом до якого люди повинні прагнути, тим самим викрививши, негативні риси Землі, яка у цьому випадку постає як Хаос. У цьому руслі Пандора являється втіленням  недосяжного, оскільки у ній все життя побудоване на законах Космосу.Отож, протиставлення «Земля-Хаос» та «Пандора-Космос» є одним з ключових у фільмі. Для кращого розуміння причин протиставлення світів, необхідно усвідомити той факт, що Космос не може існувати без Хаосу. Оскільки боротьба порядку (Космосу) і безпорядку (Хаосу) є найголовнішою умовою існування Всесвіту.  Тобто без Хаосу не було б Космосу і навпаки.

Література:

1. Барт Р. Миф сегодня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klex.ru/b7l

2. Бондаревська І. Сакральне і профанне в проекціях людського життя (досвід Григорія Сковороди) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/2000_18/22_bondarevska_ia.pdf

3. Борщ О. Опозиція «Сакральне-профанне» як фактор динаміки культурного простору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdakk/2012_4/14.pdf

4. Гатальська C.M. Філософія культури. – К.:Либідь, 2005. – 328 с

5. Джон Сторі. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. – К.: Вид-во “Акта”, 2005. – 357 c

6. Дуглас Мэри. Записки провинциального доцента [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://xrenb.livejournal.com/292143.html

7. Евзлин М. Космогония и ритуал. – М.: Радикс, 1993. – 344 с

8. Йохан Хейзинга. Homo ludens. Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс традиция, 1997 – 213 c

9. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К.: Український центр духовної культури, 2000 – 324 с.

10. Лосев А. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 542 с

11. Мельник Е. Ритуал як естетичний компонент соціально-культурної діяльності [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ku/2012_37/37-1-17.pdf

12. Осипов А. Тілесність у дискурсі філософської традиції [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/32/6.pdf

13. Павлова О.Ю. (ред.) Історія української культури / навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

14. Подорога В. Феноменогия тела. – М.: Ad Marginem, 1995 – 339 с

15. Поняття міфології і ритуалу. Історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій / – Тернопіль, 2005.- 164 c.

16. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Издательство политической литературы, 1989 – 414 с

17. Топоров В. ХАОС первобытный// Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. – Т. 2. – С.581-582.

18. Худик В. Гра як соціокультурний феномен [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filosof/2008_12/1/15.pdf

19. Цагарев В. «Аватар» или духи забытих предков [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.anaharsis.ru/kultur/avatar.htm

20. Шпет Г. Язык и смисл. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=108896

Залишити відповідь