Місце прес-служби у популяризації роботи державних установ на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій

У статті досліджено роль прес-служб у популяризації державних установ прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій. Наведено головні відмінності між роботою прес-служб цих установ.
Ключові слова: прес-служба, державна установа, районна державна адміністрація, офіційний веб-сайт.

Чимала кількість державних установ мають в своїй структурі прес-служби до головного обов’язку яких входить сприяти покращенню іміджу цієї структури. Проте сьогодні змінюється характер взаємовідносин між громадянами і органами влади. Будь-яка діяльність державної установи взаємопов’язана із суспільством, адже дії влади стають ефективними лише за умови, коли громадськість їх схвалює. Тому визначним фактором у цьому процесі є роль прес-служби у популяризації державної установи, це відповідно визначає проблемну ситуацію та вказує необхідність її дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему зв’язків з громадськістю в державних установах досліджували: О. В. Бабкіна у посібнику «PR в органах державної влади та місцевого самоврядування» та К. І. Мельникова у роботі «Паблік Рілейшнз» розглядають зв’язки з громадськістю, як функцію управління в органах державної влади, А. Й. Серант у своїй праці «Організація зв’язків з громадськістю в державних установах» обґрунтував необхідність підвищення іміджу влади у налагодженні зв’язків з громадськістю.
Мета статті: визначити роль прес-служби у популяризації державної установи на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій.
Виклад основного матеріалу. Районна державна адміністрація – це місцевий орган влади, що у межах власних повноважень реалізує виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує делеговані їй повноваження [2]. Склад районних державних адміністрацій генерують керівники місцевих державних адміністрацій. Тому в межах бюджетних коштів, які виділені на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови формують структуру місцевих державних адміністрацій.
Однією з основних умовою ефективної роботи кожної організації є правдива та своєчасна інформація щодо її функціонування. Тому прес-служба, забезпечуючи вироблення планів, узгодженість дій і досягнення цілей, займає одне з головних місць в будь-якій організації. Прес-служби державних установ зобов’язані мати хороші налагоджені взаємовідносини із засобами масової інформації, мати потрібні технічні можливості. Опорними вважають форми і методи діяльності прес-служби з належними каналами розповсюдження інформації, адже саме вони використовуються при зв’язку організації із громадськістю [5].
Незалежно від того, чи прес-служби організаційно включені в загальну структуру служби зв’язків з громадськістю чи незалежні, зобов’язані не лише задовольняти суспільну думку щодо діяльності тієї чи інакшої установи, але і сприяти цій установі одержувати ґрунтовну інформацію з відкритих джерел і проводити суб’єктивну інформаційну політику [1, с. 125].
Для дослідження ролі прес-служби у популяризації державної установи було обрано Демидівську та Острозьку районні державні адміністрації. Обидві установи знаходяться у Рівненській області. Для висвітлення своєї діяльності ці державні установи мають офіційні сайти. Метою створення сайтів є формування позитивного іміджу органу державної влади за сприянням відкритості та прозорості діяльності та швидкому і зручному її висвітленню. А ще, допомогти користувачеві одержати оперативні, та достовірні дані про роботу органу державної влади. З головної сторінки має бути забезпечений доступ до всіх основних розділів, розпоряджень та результатів роботи райдержадміністрації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» на офіційному веб-сайті Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій розміщується така інформація [6]:
• назва органу; головні завдання і нормативно-правові основи діяльності, режим роботи органу та години прийому керівництва;
• адреса апарату, урядових органів державного управління та відповідних структурних підрозділів, структура та керівництво органу, організації, підприємства та установи, що належать до сфери управління органу;
• основні функції структурних відділів;
• звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
• плани підготовки органом проектів регуляторних актів й зміни до них; дані про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади; відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
• зразки документів та інших матеріалів, що потрібні для звернення громадян до органу, інформація про наявні вакансії.
Інформація, яка розміщена на офіційному веб-сайті, оновлюється протягом п’яти робочих дат з дня затвердження документа [6].
На офіційному сайті Острозької райдержадміністрації можна ознайомитись із структурою прес-служби – відділом інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації. У цьому відділі працює два працівники: начальник відділу та адміністратор у сфері комп’ютерного забезпечення.
У Демидівській райдержадміністрації немає аналогічного відділу, проте існує посада прес-секретаря, яку займає головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації виконує свою роботу відповідно до посадової інструкції, затвердженої начальником відділу.
Здійснивши аналіз роботи прес-служб Демидівської і Острозької районних державних адміністрацій за період з січня по квітень 2015 року показав, що працівниками цих відділів проводилась активна робота з інформування громадськості про діяльність установ.
Ефективність інформувань засобів інформації залежить від того, наскільки орган державної влади зорієнтований на широкий загал та наскільки він «прозорий» для громадян. Закон України «Про інформацію», зокрема ст. 10, проголошує, що обов’язком органів державної влади є повідомлення громадськості про свої рішення та діяльність [3].
Успіх діяльності у галузі зв’язків з громадськістю залежить від тoгo, наскільки суспільство поінформоване про ті чи інші факти. Важливу значення тут виконують засоби масової інформації, адже саме з їх допомогою новини та рішення потрапляють до громадськості. ЗМІ – це активні учасники прoцеcу cтвoрення та розповсюдження інформації, розрахованої на oднoчаcне сприйняття кількіcнo великими і, водночас, неоднорідними аудиторіями. Співпраця та взаємодія із мас-медіа залишається головним інструментом зв’язків із громадськістю, саме тому їм приділяють таку чималу увагу.
Спеціалісти із зв’язків з громадськістю в державних установах зацікавлені в наданні журналістам даних, тому формування дружніх відносин із першими особами у сфері мас-медіа є запoрукoю уcпіxу будь-якої PR-кампанії. В свою чергу, журналісти зацікавлені в отриманні матеріалу, утім він повинен бути наданий відповідно до вимог конкретних ЗМІ.
Для аналізу роботи прес-служб із ЗМІ було обрано районні газети – «Вісник Демидівщини» та «Життя і слово». У редакції районної газети «Вісник Демидівщини» працює 6 осіб. Видання виходить 1-2 рази в тиждень. Редакція газети «Життя і слово» налічує 11 осіб та виходить 2 рази в тиждень. Дослідження проводилось 3 місяці – з січня по квітень 2015 року. У Таблиці 3.3 показано результати моніторингу кількості публікацій у районних газетах за три місяці. За період з січня по квітень 2015 року Демидівська та Острозька районні державні адміністрації мають майже однакову кількість статей за конкретний період – 23 та 22 публікації.
Тематика цих публікацій розподіляється таким чином: найбільший відсоток – 30,5% і 22,7% – від обсягу усіх публікацій в обох газетах мають привітання голів райдержадміністрацій. Одним із завдань служб зв’язків із громадськістю є формування позитивного іміджу органів державної влади на місцевому рівні. Імідж – це образ особи, структури, який здійснює емоційно-психологічний вплив на різні групи громадськості. Імідж державної влади формується під впливом певних чинників: практичних дій (прийнятих рішень) (10%), усних заяв (40 %) чуток (20 %), стереотипного сприйняття (10 %), іміджу керівництва (20 %) [4, с. 61]
Важливою складовою ефективності іміджу чиновника є рівень довіри до нього з боку громадськості. Досягнути довіру чиновник може двома своїми управлінськими якостями: проявляючи свою далекоглядність та справедливість. Відкритість та доступність влади, її здатність систематично та чітко пояснювати зміст державної політики підвищує довіру до влади, посилює позитивне ставлення до держави за її межами, а відтак гарантує позитивне ставлення до держави як з боку її громадян так і з боку інших держав світу. Цей факт, безумовно позитивно позначується на формуванні іміджу влади
Наступною за обсягом – 18,2% і 17,3% – є категорія інформаційних повідомлень прес-служби про роботу державних установ, статутною метою яких є всебічне, оперативне інформування громадськості про діяльність держустанов та їх посадових осіб, про ухвалені рішення і плани роботи, для роз’яснення принципів управління громадою і заходів щодо їх здійснення.
Однакову частку – 13% – від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримали категорії звіти, економіка та інформація щодо АТО. Категорія звіти Острозької райдержадміністрації отримала 18% від загальної кількості публікацій. По 13,6% отримали категорії оголошення та інформація щодо АТО. Майже рівнозначну частку від загальної кількості публікацій обох райдержадміністрацій отримала категорія суспільство – 8,7% і 9%. Найменшу частку від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримала категорія оголошення – 4,7%, натомість в Острозької РДА найменшу частку отримала категорія економіка – 4,5%.
Вагомою перевагою у популяризації Острозької районної державної адміністрації є акаунти у соціальних мережах:
1. Twitter – https://twitter.com/OstrozkaRDA;
2. Facebook – https://www.facebook.com/ostrozka.rda;
3. Вконтакті – http://vk.com/ostrozkarda;
4. Однокласники – http://ok.ru/ostrozkarda;
Це дозволяє швидко донести інформацію до широких кіл громадськості. Головною відмінністю роботи прес-служб Демидівської та Острозької райдержадміністрацій є форма подачі інформації. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації залучає журналістів газети «Вісник Демидівщини» до безпосереднього спілкування із керівництвом, організовує інтерв’ю та інформування про майбутні події організації. Прес-служба Острозької райдержадміністрації постійно надає газеті «Життя і слово» поточну інформацію про діяльність установи та тексти публічних виступів керівника.
Висновки. Одним з провідних завдань, що стоїть перед районними державними адміністраціями – це відповідність їх політики принципам інформаційної відкритості та прозорості. Вирішення цього завдання доручено службам зв’язків із громадськістю в державних органах влади. У Острозькій райдержадміністрації функціонує відповідний підрозділ – відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації, а у Демидівській райдержадміністрації роботу зв’язків з громадськістю виконує прес-секретар. Обидві установи висвітлюють свою діяльність на офіційних веб-сайтах та співпрацюють з районними газетами. За результатами дослідження кількість публікацій про роботу установ майже не відрізняється. Для популяризації Острозької райдержадміністрації прес-служба не тільки співпрацює із районною газетою, але і регулярно висвітлює діяльність установи у соціальних мережах, що позитивно впливає на імідж установи.

Списoк використаних джерел тa літерaтури

1. Ворошилов, В. В. Сучасна прес-служба [Текст] : посібник / В. В. Ворошилов. – М. : КНОРУС, 2009. – 222 с.
2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586–14. – Назва з екрану
3. Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану
4. Ковбасюк, Ю. В. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2015. – 133 с.
5. Мельникова, К. І. «Паблік Рілейшнз» як функція управління в органах державної влади [Текст] : посібник / Мельникова, К І, Рязанова С. Є . – Харків : УАДУ Харківський філіал, 1999. – 246 с.
6. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3–2002–%D0%BF. – Назва з екрану/

Залишити відповідь