Маркетингова діяльність у сільськогосподарській сфері

У статті з’ясовано сутність і зміст маркетингу сільськогосподарських підприємств, розглянуто функції та види маркетингу, розкриті складові маркетингової діяльності.
Ключові слова: маркетинг, малі сільськогосподарські підприємства, агромаркетинг, промисловий маркетинг.

Зараз в Україні будь-яке підприємство бажає мати успішне виробництво, стабільні грошові надходження та кваліфікованих працівників. Для успішної діяльності підприємства виникає необхідність враховувати фактори з певним ступенем ймовірності. Перш за все – це умови ринкового середовища: стан попиту, конкурентів, показники економічного, політико-правового факторів життя держави. Це можливо здійснити лише при детальному маркетинговому плануванні. Тільки маркетинговий підхід до ухвалення рішень дозволяє виробити конкретні цілі, стратегії, тактику поведінки фірми на ринку та підвищити її дохід.
Низький рівень споживання продуктів харчування населенням України та її регіонів є підтвердженням низького рівня виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Причин спаду виробництва сільськогосподарської продукції багато. Проте, в даний час не можна відкидати того, що спад виробництва обумовлений неготовністю значної кількості керівників, фахівців і колективів товаровиробників сільської продукції до роботи в нових умовах господарювання, нездатністю забезпечити належний рівень виробництва без командно-адміністративної опіки з боку держави. Відтак дослідження розвитку малих підприємств агробізнесу та їх ефективного функціонування, а також розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності малих підприємств в сільськогосподарській сфері є актуальною темою на сьогодні.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питанням маркетингу на малих підприємствах присвячено значний обсяг публікацій. Проблеми розвитку підприємства, а удосконаленням маркетингу займалися такі науковці: Г. Армстронг [3], Л. Балабанова [5; 6; 7; 8], О. Луцій [9], В. Парсяк [11] та ін. Вивченню питання розробки стратегій на підприємстві приділяли значну увагу вчені-економісти М. Алексєєва, О. Богомолов, З. Борисенко, Л. Владимирова, Л. Євчук, З. Шершньова, О. Шнипак та ін. Проте, особливостям використання маркетингу малими сільськогосподарськими підприємствами приділяється недостатня увага, тому ця проблема потребує більш глибокого вивчення.
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних теоретичних положень та формуванні шляхів удосконалення маркетингу діяльності малих сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг – це система керування виробничо-збутовою діяльністю підприємства, яка спрямована на досягнення прибутку. Основною метою маркетингу є забезпечення рентабельності підприємства, тобто визначення прибутковості у встановлених часових межах. Маркетингова діяльність в сільськогосподарській сфері, реалізується за допомогою таких основних механізмів: аналіз зовнішнього середовища підприємства; аналіз середовища споживачів; вивчення існуючих товарів і планування майбутніх; забезпечення гнучкої цінової політики; управління маркетинговою діяльністю як єдиною системою.
За визначенням М. Бєлявцева та В. Ніколайчука, промисловий маркетинг – це багатофункціона система, яка постійно пристосовується до ринку товарів виробничого призначення та ділових послуг, який часто змінюється [10, c. 18]. Агромаркетинг як система ще не набула поширення у формуваннях агропромислового комплексу України [1]. Це інтерпретується такими основними причинами:
– по-перше, продукція сільського господарства ще не набула належної конкурентоспроможності при відсутності прозорого ринку;
– по-друге, дослідження показують, що в багатьох аграрних і сільськогосподарських формуваннях ще існує психологія виробника, коли керівник підприємства, не пристосувався до ринкової ситуації, коли на перший план виходить проблема збуту продукції, її конкурентоспроможність.
В Україні виникає штучний дефіцит продовольства при одночасному зниженні рівня споживання його на одну людину населення. Причинами такої ситуації є:
1) обмежений попит на товар та продукцію;
2) монополізм переробної промисловості і торгівля;
3) занадто низькі ціни закупки на реалізовану продукцію;
4) нерозвиненість ринкової інфраструктури і всієї сфери торгівельно-посередницьких послуг.
На наш погляд, в умовах, що склалися, сільськогосподарський маркетинг як система повинна щонайшвидше впроваджуватися у формуваннях агропромислового комплексу. Інформаційне забезпечення, агромаркетингових досліджень, управління сільськогосподарським маркетингом, інфраструктура агромаркетингу, стратегічного і оперативного управління – підсистеми агромаркетингу. Комплексне, взаємоузгоджене функціонування всіх вищеназваних систем агромаркетингу забезпечує ефективну діяльність агропромислового бізнесу [1].
Процес стратегічного маркетингу містить такі фази, як планування, впровадження, контроль. Фаза планування має чотири етапи: ситуаційний аналіз, визначення основних продуктів і ринків та формування цілей, а також розробка діяльності фірми є самим першим етапом стратегічного планування. Фаза впровадження складається із чотирьох основних складників: отримання ресурсів, створення організаційної структури маркетингу, розробка календарного графіка, впровадження програми маркетингової діяльності.
З метою розробки єдиної стратегії діяльності підприємства на перспективу та пошуку потенційних інвесторів відділу стратегічного маркетингу проводить науково-обгрунтований аналіз виробничо-технічних та економічних можливостей компанії, визначає головні напрямки роботи на поточний період і тривалу перспективу, а також розроблює пропозиції з освоєння нових наукоємних виробів, які будуть конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках [5, с. 24].
Основними етапами маркетингової діяльності малих сільськогосподарських підприємств є визначення місії, встановлення цілей, аналіз внутрішніх можливостей підприємства, аналіз зовнішнього середовища, аналіз альтернатив та вибір стратегії, проектування організаційної структури, реалізація стратегії. До основних функцій маркетингової діяльності малих сільськогосподарських підприємств можна віднести: дослідження маркетингу і збір інформації, планування асортименту продукції, збут і розподіл, реклама і стимулювання збуту. Маркетингова діяльність малих сільськогосподарських підприємств спрямована на забезпечення рентабельності за рахунок організації виробництва і збуту [4, c. 25–26].
Принципи маркетингу відображають його сутність і зводять його до наступного:
• необхідність повної і достовірної інформації про зовнішні умови функціонування підприємства;
• пристосування виробництва до умов ринку, вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них;
• виробництво продукції, яка базується на точному знанні вимог покупців, ринкової ситуації та реальних можливостей підприємства;
• ефективна реалізація продукції та послуг на певних ринках у запланованих обсягах і в намічені строки;
• забезпечення довгострокової результативності виробничо-комерційної діяльності підприємства, тобто його спрямованість не на сьогоднішній, а на довгостроковий результат маркетингової діяльності підприємства, що передбачає постійний застосування науково-технічних ідей і розробок для підготовки виробництва товарів ринкової новизни;
• єдність стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них, на попит і ринок для досягнення максимально можливого контролю над сферою реалізації продукції, послуг [7, с. 42].
Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарських підприємств характеризується наявністю таких проблем: наявність старого, зношеного обладнання; закупівля нового обладнання відбувається низькими темпами через брак коштів; мала кількість нових перспективних розробок; відсутність кваліфікованих кадрів; відсутність представництв підприємства у регіонах; низький рівень збуту; фінансова нестійкість, велика кредиторська заборгованість; відсутність відділу маркетингу; відсутність рекламної компанії; недовіра покупців до марки. Вирішення цих проблем забезпечить ефективний розвиток підприємств.
В основі діяльності будь-якої компанії має бути закладена стратегія її розвитку. У розробці маркетингової стратегії основними завданнями є: визначення напрямів діяльності та цілей підприємства; узгодження різних напрямків діяльності; характеристика слабких і сильних сторін підприємства, його ринкових можливостей та загроз з боку цього ринку; визначення різних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства, а також оцінка маркетингової діяльності підприємства [7, c. 23].
Процес стратегічного маркетингу складається з трьох фаз: планування, впровадження, контроль. Планування має трьох етапи: ситуаційний аналіз, визначення основних продуктів і ринків та формування цілей, а також розробка програми маркетингу. Отримання ресурсів, створення організаційної структури маркетингу, розробка календарного графіка, введення програми маркетингу утворюють фазу впровадження. Контроль процесу стратегічного маркетингу передбачає порівняння отриманих результатів із запланованими показниками для виявлення можливих відхилень, усунення негативних відхилень та використання позитивних [9, c. 27].
Маркетинг як теоретична концепція дає можливість сільськогосподарським підприємствам краще пристосуватися до умов ринкової економіки, оскільки маркетингова діяльність за своєю суттю є чітко організаційною формою сучасного товарного виробництва з відповідним змістом і має вагоме значення для сільськогосподарського виробництва. Маркетингова діяльність допомагає об’єднати зусилля агропромислових товаровиробників, підприємства переробної промисловості і торгівлі не тільки під час реалізації, але і під час визначення характеру і масштабів її виробництва, шляхів прибуткового використання виробничих потужностей підприємств, визначення взаємовигідних умов просування продукції з урахуванням максимального задоволення потреб кінцевих споживачів [10, c. 14].
Висновки. Отже, маркетинг – це сукупність інструментів, що застосовуються при організації виробництва і збуту, спрямовані на задоволення попиту визначеної цільової аудиторії, а також використання яких принесе прибуток. Головною метою маркетингу є створення та підтримка рентабельності підприємства, установи, організації, тобто отримання прибутку у попередньо визначені строки. Результатом маркетингової діяльності є привернення уваги цільової аудиторії та отримання їхньої прихильності за рахунок виробництва якісної продукції, яка пропонується за конкурентоспроможними цінами. Основними методами маркетингової діяльності за допомогою яких реалізується концепція маркетингу є: аналіз зовнішнього середовища та середовища споживача; детальний аналіз та вивчення наявних товарів та моделювання нових; створення гнучкої цінової політики; дотримання норм країни-імпортета товарів; управління маркетинговою діяльністю як системою.
Процес прийняття рішень є одним з основних елементів ведення ефективної маркетингової діяльності підприємства, адже поведінка споживачів не є аналогічною при купівлі різних товарів чи послуг. На сьогоднішній день значна частина різноманітних організацій та об’єднань виступають у якості споживачів, тому для збереження конкурентної позиції виробники повинні брати це до уваги у маркетинговій діяльності. Беззаперечно, розвиток маркетингової діяльності в сільськогосподарських формуваннях є багатоаспектною проблемою, що в певній мірі залежить від зовнішнього середовища, перш за все від темпів наукового обґрунтування і практичної реалізації аграрної політики в Україні.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Андрощук, І. М. Агромаркетинг в підприємствах АПК [Електронний ресурс] / І. М. Андрощук. – Режим доступу: http:// www.int-konf.org. – Назва з екрану. (дата доступу 06.04.15).
2. Асейнов, С. А. Информационные технологии в маркетинге [Текст] / С. А. Асейнов, В. С. Зверев, С. А. Косарев. – Астрахань: Издательство ООО «ЦНТЭП», 2001. – 259 с.
3. Амстронг, Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание [Текст] / Гари Амстронг, Филип Котлер. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 1072 с.
4. Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах [Текст] / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 496 с.
5. Балабанова, Л. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга [Текст] / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
6. Бaлaбaнoвa, Л. В. Стрaтeгічнe упрaвління мaркeтингoвими кoмунікaціями [Тeкст]: мoнoгрaфія / Л. В. Бaлaбaнoвa. – Дoнeцьк: [ДoнНУEТ], 2012. – 179 с.
7. Бaлaбaнoвa, Л. В. Мaркeтинг віднoсин в систeмі упрaвління підприємствoм [Тeкст]: мoнoгрaфія / Дoнeцький нaціoнaльний ун-т eкoнoміки і тoргівлі ім. Михaйлa Тугaн-Бaрaнoвськoгo / Л. В. Бaлaбaнoвa, С. Чeрнишeвa. – Дoнeцьк: ДoнНУEТ, 2009. – 280 с.
8. Бaлaбaнoвa, Л. В. Упрaвління мaркeтингoвoю діяльністю підприємствa [Тeкст]: мoнoгрaфія / Л. В. Бaлaбaнoвa. – Дoнeцьк: [ДoнНУEТ], 2010. – 184 с.
9. Луцій, О. П. Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування: організаційно-методичний аспект діяльності суб’єктів господарювання [Тeкст]: монографія / О. П. Луцій, Н. В. Васюткіна; Європ. ун-т. – К., 2006. – 224 c.
10. Николайчук, В. Е. Промышленный маркетинг [Текст] / В. Е. Николайчук, М. И. Белявцев. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.
11. Парсяк, В. Н. Маркетинг від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Парсяк. – К. : Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2007. – 255 с.
12. Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вільяме», 2000. – 495 с.

Залишити відповідь