Лексичні та граматико-орфографічні особливості канадського варіанту англійської мови

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Анотація. Стаття присвячена опису лексичних та граматико-орфографічних особливостей канадського варіанту англійської мови, які виникають під впливом соціолінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. У ході дослідження було розкрито зміст поняття «канадизм», охарактеризовано основні способи утворення канадизмів та проаналізовано головні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Ключові слова: канадизм, різнобічна імміграція, національний варіант англійської мови, стандартна вимова, лексема

 

Аннотация. Статья посвящена описанию лексических и грамматико-орфографических особенностей канадского варианта английского языка, которые возникают под влиянием социолингвистических и экстралингистических факторов. В ходе исследования было раскрыто содержание понятия «канадизма», охарактеризовано основные способы творения канадизмов и проанализировано главные грамматико-орфографические особенности употребления слов канадского английского языка.

Ключевые слова: канадизм, разносторонняя иммиграция, национальный вариант английского языка, стандартное произношение, лексема

 

Annotation. The article is dedicated to the problem of the lexical, grammatical, and spelling peculiarities of the Canadian English language variety, which appear under the influence of sociolinguistic and extralinguistic factors. In the course of the research we have defined the term “canadianism”, characterized the main ways of canadianism word formation, and analyzed the chief grammatical and spelling features of the Canadian English word use.

Key words: canadianism, diverse immigration, Canadian English language variety, standard pronunciation, lexical unit.

 

Поширенню англійської мови по всій земній кулі сприяли захоплення англійцями багатьох колоній та підмандатних територій. А відтак англійська мова була прийнята національною, а також набула офіційного статусу, в Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Індії, островах Атлантичного, Тихого, Індійського океанів та країнах Африки. На кожен з місцевих варіантів англійської відбувався вплив місцевих діалектів, що спричинило варіативність та відхилення від літературних стандартів лексикології, фонетики, морфології, а також граматики англійської мови [2, с. 5]. Тому безпосередні тривалі контакти канадського варіанту з британським, австралійським, американським різновидами англійської мови, а також безліччю іншим мов та діалектів, мали неабиякий вплив на його лексико-граматичні структури.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення лексичних та граматико-орфографічних відхилень від стандартної літературної англійської мови (British English) в інших варіантах англійської мови (у даному випадку Canadian English), а також на наявні в цих різновидах одиничних лінгвістичних явищ. Окрім того, вивчення особливостей канадської національної англійської дадуть змогу іноземцям глибше оволодіти унікальними тонкощами цього варіанту мови та розпізнавати їх при контакті з безпосередніми носіями мови, а також інвентаризувати та досліджувати власні мовні ресурси утворення стандартної лексики та граматико-орфографічних нововведень сучасної англійської мови в Канаді.

Питання вивчення національних варіантів полінаціональних мов, лексичних та граматико-орфографічних аспектів зокрема, привернуло увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Проблеми дослідження мовних ситуацій у країнах поширення національно негомогенних мов, стандартних та субстандартних характеристик мови, співставлення стандарту та іншого різновиду існування мови розглядали у своїх працях такі науковці, як Боберг Чарльз «Англійська мова в Канаді: статус, історія, компаративний аналіз», М. Оркін, Дж. Чемберс, Р. МакКоннел, Р. Грегг, а також вітчизняні дослідники, а саме: Г. В. Степанова, Н. І. Філічева, М. А. Бородіна, О. А. Реферовська та ін.

Проте проблема дослідження лексичних та граматико-орфографічних аспектів не є досконало вивченою, адже з теперішнім розвитком суспільства з’являється все більше відмінностей, що накладаються на уже існуючі і, можливо, навіть забуті. У сучасних дослідженнях канадської англійської мови увага зосереджена, в основному, на соціальних та територіальних особливостях фонетики та фонології, тоді як дослідження в галузях лексикології, орфографії та граматики не набули належного висвітлення та мають лише описовий характер.

Мета цієї роботи полягає в дослідженні різноманітності лексичних та граматико-лексичних особливостей канадського варіанту англійської мови. Задля поставленої мети було досліджено іншомовний вплив на канадську англійську, обумовлений міграційними та соціально-історичними процесами, проаналізовано та виокремлено основні способи утворення канадизмів, а також основні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Динаміка розвитку стандартної канадської англійської схилялася періодично то в британську, то в американську сторони. Чотири хвилі імміграції безпосередньо вплинули на розвиток канадського варіанту англійської мови. Після Американської революційної війни 1700 року в Канаду відбувся великий наплив так званих. Протягом 1800-тих в провінції Онтаріо та Мерітайм прибуло тисячі іммігрантів з Британії. Післяконфедераційний 1987 рік став початком періоду Великого європейського переселення в Канаду, більшість іммігрантів якого оселилися на Заході. Після другої Світової війни відбулася четверта хвиля, що вміщувала в собі іммігрантів переважно з Європи, але також і з Азії. Проте також існують відомості і про п’яту хвилю так званої «різнобічної імміграції» починаючи з 1970-их років, коли в Канаду переселялися люди з усіх куточків світу. [7] Саме ця остання хвиля найбільше вплинула на трансформацію не лише канадських міст, але і, принісши з собою різноманітні культурні відмінності, на лінгвістичні особливості канадської англійської мови. Це відбулося в основному через змішання носіїв англійської, як іноземної мови, а також тих новоприбульців, як з Гонконгу чи країн Карибського басейну, де англійська вважалася офіційною мовою. Таким чином, в мову канадського населення проникло багато елементів різних діалектів англійської мови, і зародження канадської англійської, як різновиду, географічно відбулося в східних та центральних частинах країни.

З поміж інших різновидів англійської мови, а саме: британського, австралійського, американського та індійського, – канадський варіант також має свої характерні лексичні, граматичні та фонетичні особливості, які відрізняють його від інших. Беручи до уваги фактори соціально-культурного, економічного та політичного характеру, а також особливості територіального розселення, можна говорити про різноманітні діалекти канадського різновиду англійської мови. [10]  Добре відомі ванкуверський та оттавський діалекти, а англійська провінції Ньюфаундленд і Лабрадор взагалі вважається окремим різновидом англійської мови і навіть має свій закріплений словник. Проте сьогодні відмінності між діалектами та різновидами є дещо розмитими, оскільки обидва базуються на регіонально-соціальних класових відмінностях. [10]

Канадська англійська, як різновид, в основному стосується усної та писемної мови освічених людей Канади, а саме великих міст та Заходу провінції Ньюфаундленд. Чемберс у своїй праці 1998 р. описує «стандартну вимову» канадської англійської як «…мову притаманну міщанам середнього класу, які були носіями мови протягом двох століть чи більше». Окрім характерних лише для цього різновиду мови відмінностей, канадська англійська поєднує у собі характерні особливості британського та американського варіантів англійської мови. [7] Не зважаючи на британське походження, сучасні лінгвісти вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської. (Chambers, 1993; Crystal, 1995)

У 1967 році у вжиток ввійшов термін «канадизм», що позначав слово, словосполучення або значення, яке має власне канадське походження або ж притаманне вживанню канадськими масами, проте не є винятковими лише для Канади. [5] Л. Г. Попова у своїх дослідженнях стверджує, що канадизм – це лексична одиниця, яка є специфічною для канадського варіанту та яка є відсутньою в британському та американському варіантах сучасної літературної англійської мови. [3] Н. Н. Амосова описує у своїй праці термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської або слова та словосполучення, які входять до канадської англійської мови в одному зі своїх значень». [1, с. 40] Наприклад, Winnipeg couch, що позначає диван без билець та спинки, який перетворюється на двоспальне ліжко, [6] є словосполученням винятково канадським, тоді як chesterfield (будь-який диван), [6, с. 245] яке не є власне канадським, все одно типове для канадського вживання. Обидві лексичні одиниці класифіковані як канадизми у таких словниках, як Avis 1967 р. i Barber 1998 р.

Розглянемо лексичні особливості канадської англійської мови. При зіткненні з новими поняттями, предметами та явищами у канадських старожилів виникала необхідність у створенні нових лексичних одиниць. Як і у всіх варіантах англійської мови, існує три основні способи утворення нових канадських лексичних одиниць.

Перший пов’язаний зі спробою змінити або ж розширити значення слова, яке уже існує в англійській мові. Наприклад, такі політичні лексичні одиниці як ‘Confederation, що поєднує в собі два слова ‘Canadian’ + ‘federation (The Canadian federation in 1867), чи riding (electoral district), а також власні назви як Canuck (Canadian) чи grit (liberal), і метафоричні іменники як Bluenosers (Nova Scotians), brown cow (the drink) та ін.

Другий спосіб утворення нових лексичних одиниць на позначення нових понять – це безпосереднє запозичення слів з інших мов. Наявні запозичені слова з найдревніших мов, а саме: caribou, що позначає тварину, м’ясо, а також квебецький напій (вино/віскі); chipmunk (бурундук), що походить з мови оджибве (Ojibwa); igloo – хижина (мова інуктітут – Inuktitut), та ін. Оскільки англійська мова в Канаді тісно взаємодіє з французькою, у ній є багато французьких запозичень таких як: voyageur – мандрівник , prairie(s) – болотиста місцевість, toque або tuque, що позначає шапку, tourtière – м’ясний пиріг, lacrosse – лакросс (походженням з Індії) і т. п.

Третій спосіб утворення лексичних одиниць канадського словникового запасу – це їх утворення з ресурсів англійської мови. Наприклад, Nanaimo bar (острів в провінції Британська Колумбія), new Canadians, First Nations (корінні жителі Північної Америки), Separate school. Популярні словозлиття: medicare (medical + care), permafrost (permanently + frozen), Petrocan (Petro-Canada), splake (speckled trout). Схильність до скорочення слів: Expo (exposition), hydro (hydropower, hydroelectricity), Mountie (The Royal Canadian Mounted Police). Окрім того в канадській англійській є багато створених нових слів та словосполучень, таких як: blueberry buckle (cakelike pudding), loonie (Canadian one dollar coin), toonie (Canadian two dollar coin), ski-doo (snowmobile), Velcro, що поєднує в собі два французьких слова velours + crochet (velvet hook), dew-worm (earthworm), kerosene (paraffin), eavestrough (rain gutter), humidex (humidity index) та ін. Не всі з цих канадизмів, хоча, можуть складати активний словник типового канадця, проте корінні жителі безсумнівно знають значення цих лексичних одиниць. Як стверджує Кристал в Кембриджській енциклопедії англійської мови, що багато з таких канадизмів, як: parka, skookum, kayak, reeve, технічні терміни з хоккею і т. д., – стали настільки широко використовуваними, що стали частиною так званого Світого стандарту англійської мови.

Зупинимось на граматичних та орфографічних особливостях канадського варіанту англійської мови. Англійська граматика є досить стандартною, а отож в канадському варіанті немає багато граматичних особливостей. Розрізняють лише дві основні. Перша полягає в тому, що мовці та письменники, які використовують канадський варіант англійської мови, можуть використовувати або t, або ed форму, або ж обидві, для утворення минулого простого та доконаного часів (past tense/past participle). Наприклад, knelt/kneeled, learnt/learned, leapt/leaped, burnt/burned, spelt/spelled. Вживання цих слів-дублерів залежить суто від особистіних уподобань індивіда. Проте є більш усталені форми уживання, а саме: форма дієслова доконаного виду dreamed може звучати досить дивно для багатьох, а інші сприйматимуть її як помилкову і пропонуватимуть єдиноправильний відповідник dreamt. Друга граматична особливість пов’язана з уживанням слова «Canada». Лексема може вживатися як прикметник, наприклад: Canada Council, Canada Cycle Corporation. Окрім того «Canada» часто вживається, з використанням французького синтаксису, у словах на позначення урядових організацій (Statistics Canada, Parks Canada), бізнесу (Air Canada, Petro Canada, Bell Canada), назв журналів (Nature Canada, Ski Canada).

Окрім граматичних особливостей канадського варіанту англійської мови є кілька орфографічних відмінностей, які варті уваги. У 1993 році, Претт дослідив феномен канадського написання слів, назвавши його «хобгобліном канадсько-англійського правопису» (the hobgoblin of Canadian English spelling). [9]

У канадсько-англійських орфографічних словниках можна прослідкувати два великих поділи за такими характеристиками: перший – це дієслівний суфікс ize (nationalize, synthesize, publicize); іменниковий суфікс –re (theatre, fibre, metre, centre), а також усталене написання таких лексем як catalogue, cheque, plough, і т. д. Також використовується стандартне британське написання, як наприклад, syrup, pyjamas, а також американське написання, як наприклад, tire, jail. Окрім цього написання слів може коливатися відповідно до індивідуальних смаків та територіальних змін, як наприклад вживання іменників на our, –or, яке широко використовується на Заході, наприклад в Альберті (colour, neighbor, armour). Згідно з Преттом сучасні стандартні засади канадсько-англійського правопису вміщують в себе вибір між британським та американським нормами. [9]

Отже, канадську англійську безсумнівно не можна вважати мовою діалектного походження, адже вона є особливим, унікальним та універсальним  національним варіантом англійської мови. Великою мірою поява канадського варіанту завдячує змішанню іммігрантів з усього світу. Канадська англійська мова зберегла стандартні граматичні форми, проте лексичний склад, що характеризується розвитком власне канадських лексем, властивих конкретному географічному регіону, а також запозиченнями з багатьох тубільних мов. Канадські лексичні та граматико-орфографічні особливості формувалися і досі формуються в умовах історичного та сучасного полілінгвізму, використовуючи власні та запозичені з американської, британської, французької, аборигенної та інших мов ресурси.

 

Література

  1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / / Н. Н. Амосова. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
  2. Жлуктенко Ю. А. Теория национальных вариантов языка / Ю. А. Жлуктенко // Варианты полинациональных литературных языков. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 5 – 19.
  3. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде [Учеб. пособ. для вузов] / Л. Г. Попова. – М. : Высш. Школа, 1978. – 116 с.
  4. A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles / Ed. by W. S. Avis et al. – Toronto: Gage, 1967. – 927 p.
  5. Avis W. S. Canadian English in its North American Context // Essays and Articles be W. S. Avis. – Kingston: Military College of Canada, 1978. – P. 35 – 49.
  6. Barber’s Canadian Oxford Dictionary, 1998.
  7. Boberg Charles. The English Language in Canada: Status, History and Comparative Analysis / Charles Boberg; Ed. Merja Kyto (Uppsala University); Cambridge University Press. – New York, 2010. – 272 p.
  8. McConnel R. E. Our Own Voice: Canadian English and How It Came To Be. – Toronto: Gage, 1978. – 276 p.
  9. Pratt, T. K. The hobgoblin of Canadian English Spelling. In S. Clarke Ed. [Focus on Canada]. – Amsterdam: John Benjamins. – P. 45 – 64.
  10. Spolsky, B. Sociolinguistics. – Oxford: Oxford University Press, 1998.

Залишити відповідь