ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «SEAN DONOVAN» ЛОРІ ВІК

 

Капуш Наталія Ярославівна,

Національний університет «Острозька академія»

У статті висвітлено лексичні засоби, виявлені в тексті роману американської письменниці Лорі Вік.   

Ключові слова: професіоналізми, діалекстизми, сленг, вульгаризми, ідіоми.  

This article highlights the usage of lexical means based on the novel of American novelist Lori Wick.

Key words: professionalisms, dialecticisms, slang, obscene words, idioms.

Актуальність роботи полягає в вивченні даної теми для покращення професійних навичок, а також в потребі вивчення лексичних маркерів англійської мови для того, щоб удосконалити знання взагальному та розуміти все різноманіття мови.

Мета дослідження: виявити та описати лексичні маркери, використані в творі Лорі Вік «Sean Donovan». Згідно із предметом та метою роботи були окреслені такі завдання: виявити основні лексичні засоби, що вживаються у творі; проаналізувати їх використання у художньому стилі на основі роману Лорі Вік.

Об’єкт дослідження: роман Лорі Вік «Sean Donovan».

Предмет дослідження: домінуючі лексичні засоби, виявлені в романі.

Художній стиль – це, фактично, поєднання всього стилістичного та лексичного багатства мови. Призначення художнього стилю, а саме: образне зображення дійсності та вплив на читача зумовлює використання відповідних мовних засобів.

Найбільше багатство кожного суспільства – його мова, а в мові – її словниковий склад. Саме лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Слова у мові існують у певній системі та взаємовідношеннях, які розрізняються за сферою та частотою вживання. Мова пов’язує минулі покоління із сучасними, зберігає і передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику [1, 116].

Лексичними засобами реалізації художнього стилю є слова та форми слів, що відходять від узвичаєного слововживання або слова, які складають наш лексикон.

Здійснивши мовний аналіз тексту книги «Sean Donovan», ми поділили лексику на такі групи: професіоналізми; діалектизми; сленг; вульгаризми; ідіоми.

Таблиця 1. Кількісні показники вживання лексичних засобів

Назва засобу Кількісне відношення Процентне відношення
Ідіоми 54 39,7 %
Сленг 40 29,5 %
Діалектизми 27 19,8 %
Професіоналізми 9 6,6 %
Вульгаризми 6 4,4 %
Усього 136 100 %

Будь-який художній твір багатий на  різні фразеологічні одиниці, зокрема ідіоми. Ідіоматичні вирази існують у всіх мовах. Вони є найколоритнішою частиною словникового складу мови. Носії мови завчають та пам’ятають їх як цілісний вираз, а не сукупність окремих слів. У тексті досліджуваної книги нами було знайдено наступні ідіоми:

Marcail and Kaitlin had clung to each other [4, 11]. Фраза cling to each other означає бути дуже близькими в стосунках або фізично, особливо тоді, коли людині неспокійно. Дане речення є початком опису становлення відносин сім’ї Рігг. Після того, як мати Кейт відійшла у вічність, а батько поїхав служити місіонером на Гаваї, найріднішою людиною для дівчини став Марсел, її чоловік.

Weve got to keep our eyes on God [4, 36]. Ідіома to keep an eye on somebody означає дивитись на когось, не відводячи погляд, слідкувати за чиїмись діями для того, щоб змогти відтворити їх. Дана ФО ж дуже поширеною в християнстві, адже Бог є головним взірцем та прикладом добрих діл  для християн.

Досить часто у тексті досліджуваного роману трапляється і сленг – це експресивні, неофіційні слова, що не вживаються в офіційному мовленні [2, 29]. Як правило, сленг вживається молодими людьми та представниками субкультур.

Ill get some sheets [4, 62]. Автор використовує слово sheets в значенні постільна білизна (bed linen, bedclothes).

Сленг, який є одним із видів неофіційної лексики, що використовується лише у розмовному мовленні, надає мові героїв емоційного та експресивного забарвлення, допомагає налаштувати контакт між читачем та героями.

У романі трапляються діалектизми – слова, вживання яких характеризується територіальною обмеженістю і більш-менш різко контрастує з прийнятими в літературній мові нормами, наприклад: cousin=sir, yall talk= you talk та ін. Діалектні слова найчастіше вводяться до тексту твору з метою індивідуалізації й типізації мовлення героїв, з метою підкреслення мовного колориту зображуваного, належності героя до певного побутового середовища, інколи з метою створення комічного враження тощо. В англійській мові виділяють 5 основних місцевих діалектів: північний, південний, західний, східний і внутрішній [2, 89].

He was barely aware of the man who laid hands in him until he gave a cruel yank to Sean’s arms [4, 37]. Слово yank має багато значень (образа, удар), але в даному реченні автор використовує дану лексему в значенні сильний поштовх, удар. Автор використовує дану лексему при описі людини для того, щоб показати регіон, з якого походить чоловік.

Професіоналізми – це слова, які певною мірою схожі до термінів. Їх використовують тільки в деяких сферах життєдіяльності людини для того, щоб зробити мову професійного спілкування раціональнішою [2, 28].

         The court is adjourned [4, 48]. Цей вираз використовується у судовій термінології. Він означає, що слухання справи переноситься до наступного разу з метою обмірковування прийнятого суддею рішення. Даний професіоналізм покращує процес спілкування, максимально скорочує пояснення слів, замінює їх на терміни.

The walk up the steps of the scaffold was the longest of Sean’s life [4, 56]. Слово scaffold означає шибениця. Слово стосується до смертної кари. Метою використання даної лексеми є її відношення тільки до палачів (людей, які причетні до виконання смертної кари). Професіоналізми використовуються для того, щоб спростити спілкування у сфері певної професії.

Вульгаризм – грубе слово або вираз, що перебуває поза нормами літературної мови [3, 234].

He’s not dead you idiot, now get over here with those sacks [4, 37]. В тексті книги дуже рідко зустрічаються вульгарні слова. Дана лексема була вжита одним з співучасників крадіжки, до якої був причетний головний герой книги. Слово idiot означає нерозумний, воно є синонімом до слова stupid, але переважно вживається в неформальній американській англійській. Автор описує за допомогою цього слова розмову двох людей, один з яких вживає цю фразу для того, щоб показати, що інший помиляється, неправильно думає.

Отже, в романі «Sean Donovan» використовується різноманітна лексика, яка характерна для щоденного вжитку, зокрема професіоналізми, діалектизми, сленг, вульгаризми, ідіоми та ін. Вони урізноманітнюють мову персонажів, допомагають краще зрозуміти мовленнєву ситуацію, почуття головних героїв, їхню приналежність до різних соціальних станів тощо.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / Ефимов А. И. – М.: Издательство Московского Университета, 1964. – 520 с.
  2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
  3. Словник української мови в 11 томах. — К: Наук. думка, 1970-1980. — 787 с. (том 1).
  4. Wick Lori. (1993). Sean Donovan / – Wick Lori. – Eugene, Oregon: Harvest House Publishing. – 269 p.

Залишити відповідь