Лексичні особливості кінофільмів, пов’язаних із наркоторгівлею (виробництво компанії VICE)

Корінець Ольга Петрівна,

Національний університет «Острозька академія»

У статті висвітлено та проаналізовано лексичні засоби, виявлені в кінофільмах, пов’язаних із наркоторгівлею (виробництво компанії Vice).

Ключові слова: документальний кінодискурс, терміни, сленг, вульгаризми, ідіоматичні вирази.

In the article, the usage of lexical units is highlighted and analyzed based on the documentaries related to drug trafficking (produced by Vice Company).

Key words: documentary discourse, terms, slang, obscene words, idiomatic expressions.

Актуальність роботи полягає в потребі детальнішого вивчення лексики англійської мови притаманної документальному дискурсу для кращого розуміння лексичних особливостей документального жанру сьогодення.

Мета дослідження: виявити лексичні засоби притаманні документальному кінодискурсу, здійснити їх детальний аналіз на прикладі кінофільмів, пов’язаних з наркоторгівлею (виробництво компанії Vice).

Об’єкт дослідження: документальні кінофільми, пов’язані з наркоторгівлею (виробництво компанії Vice).

Предмет дослідження: лексичні засоби, що трапляються в обраних кінофільмах. Згідно із предметом та метою роботи були окреслені такі завдання: виявити та описати основні лексичні засоби, що вживаються у документальних кінофільмах та їх роль.

Значення дискурсу в сучасному світі стає усе більш очевидним, і одним з його різновидів, що має великий науковий інтерес, є кінодискурс, значущість якого визначається специфікою самого жанру кіно.

На основі семантико-стилістичних параметрів Г. Слишкін та М. Єфремова виділяють три жанри кінодискурсів:

 1. Художній (постановочний): кіно тексти з переважанням іконічних знаків-зображень і художнього стилю розмови, переважно імітування побутово-розмовного стилю мовлення.
 2. Анімаційний (мультиплікаційний): кінотексти побудовані на основі іконічних знаків-зображень і літературного, книжного стилю мовлення.
 3. Нехудожній (хроніко-документальний): кінотексти з переважанням індексальних знаків-зображень і науково-популярного або публіцистичного стилю мовлення (науковий і публіцистичний стилі мовлення) [3, 13].

Ми розглянемо останній жанр кінодискурсу – документальний, який має свої лексичні особливості. В інформаційному повідомленні документальні факти є основою розповіді, яку доповнюють аргументи. Існує ряд вимог до мовлення документального фільму, до яких відносяться лаконічність, перевага дієслів над прислівниками та прикметниками, точні слова, використання термінів, уникання вживання дієслів пасивного стану, відповідне оформлення цифр, уникання алегорії тощо.

Дослідивши сім кінофільмів, пов’язаних із наркоторгівлею (виробництво компанії Vice), нам вдалося проаналізувати основні лексичні особливості мовлення фільмів, порівняти їх із встановленими нормами для цього жанру. Було виокремлено чотири групи лексичних засобів: терміни, сленг, вульгаризми та ідіоматичні вирази (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

Кількісні показники вживання лексичних засобів

Назва засобу Кількісне відношення Процентне відношення
Терміни 257 48 %
Сленг 144 27 %
Вульгаризми 50 9 %
Ідіоми 82 16 %
Усього 533 100 %

Терміни – це слова, котрі використовуються для позначення чітко окреслених спеціальних понять будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [1, 23]. Дослідивши 7 документальних стрічок, ми розділили термінологію на три групи: терміни пов’язані із наркоторгівлею, економічні та юридичні терміни. Кожна із груп була окремо розділена на підгрупи; деякі підгрупи також піддалися детальнішій класифікації. Це свідчить про багатий словниковий запас англійської мови і наявність великої кількості синонімічних рядів навіть серед термінів. Проте помічено також і тенденцію до використання однієї групи термінів у всіх досліджених документальних фільмах. Таким чином ми виокремили 13 найчастіше вживаних одиниць: cartel, drug war, drug trafficking, drug trade, smuggling, cocaine, heroine, raid, turf war, illegal activities, marijuana, hashish, cannabis. Щодо економічних та юридичних термінів, то вони також мають доволі широкий вжиток у документальних кінофільмах, пов’язаних із наркоторгівлею.

У мові кінофільмів трапляється також сленг, який становить майже третину досліджуваної лексики. Сленгізми ми розділили на 3 підгрупи: на позначення наркотиків, на позначення осіб в світі наркоторгівлі та інше. До останньої групи увійшли поодинокі випадки, які не вживалися у достатній кількості аби відноситись до певної групи, проте які мали своє лексико-стилістичне значення.

Порівнявши сленгізми з офіційними термінами, ми дослідили, що різноманіття сленгу є переважаючим над офіційною термінологією в тому плані, що один предмет або явище має більше номінацій в сленговій мові аніж в мові офіційної термінології. Наприклад, серед досліджуваної лексики ми змогли виокремити 8 сленгізмів на позначення одного із наркотиків (marijuana): harsh, African bush, blue sage, don juan, kansas grass, weed, pot, blaze. Це вказує на те, що офіційна мова документальних кінофільмів є обмеженою та більш одноманітною ніж сленг.

Ще однією групою досліджуваних лексичних одиниць є вульгаризми – грубі слова або вирази, що перебувають поза нормами літературної мови [2, 234]. У досліджуваному серіалі було виявлено велику кількість коротких фраз або вигуків із використанням ненормативної лексики, яка надає мовленню експресивності та підсилює драматичність або комічність ситуації, залежно від контексту :

Bastard!  An assho! [4]; You idiot! [5]; What a jerk! [6]; Holly shit! [7]; Holly fuck! [8]; What a fuck! [9]. Усі наведені вульгаризми використовуються для вербалізації почуттів та емоцій мовців у різноманітних ситуаціях.

Останньою, проте не найменш важливою, дослідженою нами групою лексичних одиниць є ідіоматичні вирази – існуючі в мові постійні комбінації словесних знаків: граничні і цілісні; відтворювані в мовленні її носіїв; засновані на внутрішній залежності членів [2, 578]. Їх ми також розділили на групи: метафоричні ідіоми та ідіоми з головним буквальним словом та фраземою.

Поширеними у мовленні журналістів, а також інтерв’юерів є саме метафоричні ідіоми. Наприклад, ми часто зустрічаємо фрази drug paradise або smoker’s paradise. Мовці використовують ідіоми на позначення чогось неймовірно хорошого через використання слова paradise (рай), яке передає свої властивості та значення іншому слову, вживаному разом із ним.

Також неодноразово зустрічаються ідіоми на позначення скрутного матеріального стану:

She works in night clubs to make ends meet and pay off her fine [6];

Being broke influenced me. Having that empty pocket and not being able to do nothing or get what you want [5]. Усі три ідіоми мають негативну конотацію та означають «бути бідним». З наведених прикладів ми зробили висновок, що в англійській мові існує велика кількість синонімічних рядів, слова із яких використовуються не лише в літературній мові, а є широко вживаними в повсякденному житті.

Отже, проаналізувавши документальні кінофільми, пов’язані із наркоторгівлею виробництва компанії Vice, нам вдалося виокремити основні лексичні одиниці, серед яких – терміни, сленг, вульгаризми та ідіоми. Ми змогли розділити кожну групу вибраних одиниць на численні підгрупи, що є ознакою багатства мови. Ми також помітили, що попри науковий характер документального дискурсу, у досліджених кінофільмах трапляється лексика, що робить мовлення персонажів неформальним та яскравим, а не лише пізнавальним та навчальним. Ми зробили висновок, що кожна із використаних лексичних груп виконує свої функції, при цьому гармонійно поєднуючись в особливу офіційно-розмовну мову характерну фільмам компанії Vice.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
 2. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст: опыт лингвокультурологического анализа. – М.: Водолей Publishers, 2004. – 153 с.
 3. Corruption, Cocaine And Murder In Trinidad : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_ca/video/corruption-cocaine-and-murder-in-trinidad
 4. How To Sell Drugs : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_ca/video/how-to-sell-drugs
 5. Next Drug Trafficking Frontier Rosario : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=voLnpnHlhXI
 6. Peru – The New King Of Cocaine : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_uk/video/peru-the-new-king-of-cocaine-full-length-098
 7. The Cannabis Republic Of Uruguay Part 1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_ca/video/uruguays-cannabis-republic-part-1
 8. The Cannabis Republic Of Uruguay Part 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vice.com/en_se/video/the-cannabis-republic-of-uruguay-part-2

Залишити відповідь