ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В розрізі сучасних змін на ринковому середовищі: посиленні міжнародної конкуренції і фінансових обмежень, що потребує досягненню стабільних позицій підприємствами на ринку, аналіз їх ліквідності стає дедалі актуальним. Ліквідність – важливий показник фінансового стану підприємства, який цікавить його зовнішніх партнерів. Проте дослідження тематики аналізу ліквідності українських підприємств знаходиться лише на етапі становлення. Крім того, багато дослідників вважають, що використання класичного коефіцієнтного методу оцінки ліквідності є не виправданим, оскільки їх  нормативні значення не відповідають специфіці діяльності українських підприємств.

Метою дослідження є розробка адекватної економіко-математичної моделі оцінки ліквідності підприємства, що враховує теоретичні положення, існуючі моделі, методи і алгоритми вирішення завдань щодо покращення ліквідності вітчизняних підприємства.

При оцінці ліквідності підприємства для правильного розуміння її динаміки та рівня необхідно враховувати ще додаткові фактори до тих, які використовуються показниками  абсолютної, поточної та загальної ліквідності. Аналіз існуючих досліджень показав, що на ліквідність підприємства впливає: ефективність використання оборотних коштів, пропорції між складовими активів і пасивів балансу (питома вага оборотних активів і частка короткострокових позикових коштів  у загальних їх величинах),  обсяг реалізації продукції (ресурсовіддача, коефіцієнт закріплення), фінансовий результат (рентабельності продажу і оборотного капіталу). Саме ці показники ми вважаємо пріоритетними при розробці моделі оцінки ліквідності.

Найбільш перспективним і адекватним методом для аналізу ліквідності підприємства ми вважаємо нечітко-множинний підхід. Цей метод здатний врахувати специфіку діяльності українських підприємств, оскільки нечітка модель має можливість налаштування своїх параметрів на основі реальних даних, як кількісних так і якісних, тобто не накладає обмежень на вхідну інформацію, що є дуже важливим моментом.

До того ж ефективнішим є використання алгоритму Сугено для прийняття рішення щодо визначення рівня ліквідності. Це пов’язано з тим, що база знань Сугено задається не нечіткими термами як у Мамдамі, а лінійною функцією від вхідних параметрів. Проте для моделі типу Сугено властивим є непрозорість параметрів, та складність їх інтерпретації. Але великою перевагою є те, що при великих обсягах вибірок експериментальних даних модель типу Сугено забезпечує більшу точність, що у нашому випадку є дуже важливо.

При побудові моделі оцінки ліквідності типу Сугено використовується anfis-редактор програмного середовища MatLab, який дозволяє автоматично на основі завантажених експериментальних даних синтезувати нейро-нечіткі мережі, які можна розглядати як один з різновидів нечіткого логічного виводу типу Сугено. В такому випадку функції приналежності навчені таким чином, щоб мінімізувати відхилення між результатами нечіткого моделювання та експериментальними даними.

Для прикладу оцінки адекватності такої побудованої моделі доцільно використати тривимірний графік (поверхні нечіткого виведення Surface) впливу двох факторів на результуючу ознаку. Про адекватність моделі буде свідчити відсутність плоских площин на поверхні графіку.

Така побудова моделі, на онові нейро-нечітких технологій, дозволяє розширити можливості моделювання ліквідності, що є актуальною задачею у реальних умовах при відсутності достовірних даних, неповної і нечіткої інформації та складних нелінійних залежностей входів від виходів системи.

Отже, модель на основі нейро-нечіткого підходу може слугувати підґрунтям для створення систем підтримки прийняття рішень з управління ліквідністю на підприємстві з метою підвищення ступенів ліквідності його активів та визначення оптимального співвідношення суми ліквідних активів та  суми термінових пасивів.

Проте для більш точної і адекватної інтерпретації отриманих результатів необхідно врахувати: характер діяльності підприємства (залишок грошових коштів), стан запасів та дебіторської заборгованості і ін..

Отже, нечітко-множинний аналіз дозволяє адекватно оцінити ліквідність, і, на основі отриманих результатів, визначати шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств в цілому та їх ліквідності в тому числі.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ

1. Бланк В. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / В. В. Бланк. – СПБ.: Петербург, 2002. – 240 с.

2. Кулик А.В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / А.В. Кулик – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46087/19-Kulik2.pdf

3. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія / А.В. Матвійчук — К.: КНЕУ, 2011. — 439 с.

4. Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебн. – 11-е изд., испр. и доп. / Г. В. Савицкая. – М. : Новоезнание, 2005 – 651 с.

5. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба. – 20002. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/fuzzylogic/book1/index.asp.htm.

 

Залишити відповідь