Дослідження сучасного стану кредитного ринку в Україні

Анотація. В статті узагальнено та розглянуто теоретичну основу функціонування кредитного ринку і досліджено ключові тенденції сформовані на цьому сегменті фінансового ринку в Україні в сучасних умовах.

Ключові слова. Кредит, комерційний банк, кредитний ринок, кредитні ресурси.

Annotation. The theoretical basis of functioning of the money market is generalized and examined in this article. Considered key patterns that are organized on the segment of the financial market in Ukraine under present-day conditions.

Keywords. Credit, commercial bank, money market, credit resources.

Аннотация. В статье обобщены и рассмотрены теоретическую основу функционирования кредитного рынка и исследовано ключевые тенденции сформированы на этом сегменте рынка в Украине в современных условиях.

Ключевые слова. Кредит, коммерческий банк, кредитный рынок, кредитные ресурсы.

Постановка проблеми. Кредитний ринок в Україні є основним сегментом фінансового ринку, який передбачає можливість для суб’єктів господарювання швидко мобілізувати фінансові ресурси. Наявність розвинутого та ефективного функціонуючого кредитного ринку є основою активізацією підприємницької діяльності та економічного розвитку держави в цілому. Враховуючи економічно-соціальний стан України, зокрема збільшення дефіцитності державного бюджету (відповідно і державного боргу), інфляції, зменшення купівельної платоспроможності населення і нестабільність грошової одиниці це зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останній публікацій та досліджень. Дослідження стану та розвитку кредитного ринку в Україні розглянуто у таких наукових роботах: В. Бойко,  В.О.Васюренко, Н.О.Спіцин, О. Брегета, О. Опалов Ф. Мишкін, Ю.В.Харитонов. Але досліджень, які відображають конкретизований аналіз та висвітлюють причинно-наслідкових зв’язків сформованої тенденції на кредитному ринку, все ж недостатньо.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення сучасних тенденцій розвитку кредитного ринку на основі теоретичного аналізу та оцінки основних фінансових показників.

Виклад основного матеріалу. Кредитний ринок є найбільш розвинутою частиною фінансового ринку, тому це основна його складова. Високий ступень розвитку можна пояснити перевагами кредитного ринку в порівнянні із іншими сегментами фінансового ринку.

Особливостями кредитного ринку є його можливість мобілізувати фінансові ресурси та швидко і безперешкодно здійснювати їх продаж на комерційній основі суб’єктам господарювання, які потребують грошові кошти для розширення чи створення нових підприємницьких структур.

Переваги кредитного ринку зумовлені  функціональним потенціалом основних суб’єктів цього ринку — комерційних банків, які не тільки опосередковують рух фінансових ресурсів, а й певною мірою продукують їх. Концентрація і координація  фінансових ресурсів на кредитному ринку здійснюється  комерційним банком. У такому випадку банки виступають як у ролі покупця, так і ролі продавця на кредитному ринку [2].

Таким чином, кредитний ринок характеризується найвищим ступенем мобілізації ресурсів та забезпечує швидкий доступ до них для суб’єктів господарювання, тому займає важливу роль у розвитку економічно-соціальних процесів в країні. Ключовим суб’єктом на кредитному ринку це комерційні банки. Вони є потужним центром концентрацій та координації фінансових ресурсів.

у 2011-2013рр. на кредитному ринку України простежувалася тенденція до переважання наданих кредитів у національній валюті над кредитами в іноземній валюті, а саме у 2011 році різниця становила 96,2 млрд. грн., у 2012 році – 152,5 млрд. грн., у 2013 році  – 248,8млрд.грн., тобто бачимо збільшення  наданих кредитів було зумовлено зростанням його обсягів у національній валюті, що говорить про зниження впливу зовнішніх факторі на вітчизняну економіку.

Якщо досліджувати  процес кредитування в Україні у 2011-2013рр. у розрізі за терміном користування, то переважали короткострокові і середньострокові кредити та спостерігалося їхнє зростання у досліджуваному періоді.

Зазначимо, що основну частку кредитів займали кредити у реальний сектор економіки, тобто надані для суб’єктів господарювання і  частка таких кредитів у 2011 році становила 74,74%, у 2012 році – 77,1%, у 2013 році – 78,09%. Приріст в абсолютному розмірі наданих кредитів суб’єктам господарювання був такий, а саме у 2012 в порівнянні з 2011 роком +4,82%, у 2013 році відповідно до 2012 року +13,35%, що оцінюється позитивно.

Якщо досліджувати динаміку та структуру наданих кредитів для суб’єктів господарювання у розрізі за видами валюти, то спостерігалася тенденція до збільшення частка та обсягів кредитів у національній валюті.

Частка кредитів у національній валюті у 2011 році дорівнювала 60,48%, у 2012 році – 62,3%, у 2013 році 65,38%. Обсяги збільшилися  у 2012 році порівняні з 2011 роком на суму 28,9 млрд. грн. або на 8%, у 2013 році в порівнянні з попереднім періодом на суму 74,1 млрд. грн. або на 18,9%.  Кредити надані в іноземні волюті у 2011-2012рр.  були майже стабільними, у 2013 році в порівнянні з 2012 збільшилися на суму 9,7 млрд. грн. або на 4,1%.

У структурі наданих кредитів частка кредитування фізичних осіб становить у 2011 році 25,26%, у 2012 році – 22,99%, у 2013 році – 21,91%, тобто спостерігалася тенденція до зниження.  В загальному кредити надані фізичним особам  у 2012 році в порівнянні з 2011 роком зменшилися на суму 15,08 млрд. грн. або на 7,45%, у 2013 в порівнянні з попереднім періодом уже спостерігалося збільшення на суму  5,8 млрд. грн. або на 3,09%.

Досліджуючи  структуру кредитів наданих фізичним особам у розрізі за видами валют, то можна сказати що вона є певною мірою збалансована, оскільки частка кредитів у національній валюті у 2011 році становило 42,82%, у іноземній – 57,18%, у 2012 році – 49,47% та 50,53%, у 2013 році –  59,52 та 40,48%.

На ринку кредитування фізичних осіб у  2011-2013рр. спостерігалася тенденція до збільшення обсягів кредитів у гривні, а саме у 2012 році в порівнянні з 2011 роком було збільшення на суму 6 млрд. грн. або на 6,92%, у 2013 відповідно до попереднього періоду – на суму 22,1 млрд. грн. або на 23,84%.

Отже, кредитний ринок України у 2011-2013рр. характеризувався тенденцією до збільшення обсягів кредитів у реальній сектор економіки, які були надані у національній валюті.

Основну частку кредитів суб’єктів господарювання у  2011-2013рр.  займали кредити  у сфері торгівлі, ремонт автомобілі та товарів першого вжитку і їх часка становила у 2011 році 36,3%, у 2012 році – 36,5%, у 2013 році – 36,8%. Також значну часту кредитів було спрямовано у переробну промисловість, а саме у  2011 році 26,1%, у 2012 році – 20,8%, у 2013 році – 22,2%. Негативно можна оцінити зниження обсягів кредитування у сфері нерухомості, оскільки частка зменшилася від 15,9% у 2011 році до 7,5% у 2013 році.

Найменшу частку наданих кредитів у реальний сектор економіки України у 2011-2013рр. займало сільське господарство, не дивлячись на те, що це одна із стратегічних сфер розвитку економіки. Її  частка у структурі  становила у 2011 році 6%, у 2012 році – 5,9%, у 2013 році – 6,2%.

Основну частку  у структурі наданих кредитів фізичним особам займали  споживчі кредити: у 2011 році їх частка становила  49,33%, у 2012 році – 63,63%, у 2013 році – 68,48%. Тобто спостерігалася тенденція до зростання, що було зумовлено розширення банківських програм кредитування фізичних осіб  без застави.

Негативними тенденціями характеризувався ринок іпотеки в Україні, зокрема частка  іпотечних кредитів з  2011 року до 2013 року знизилася на 40%.  Частка інших кредитів зменшилася від 48,43% у 2011 році до 29,09% у 2013 році.

Провівши структурно-динамічний аналіз розвитку кредитного ринку в Україні у 2011-2013рр., доцільно дослідити ціну на кредит, тобто процентну ставку.

В загальному процентні ставки за кредит у 2011-2013рр. стабільно зростали, а саме у 2012 році в порівнянні з 2011 роком в абсолютному розмірі на 1,3%, приріст становив  9,7%, у 2013 році в порівнянні з попереднім періодом – на 1% або на 6,8%.

Досліджуючи процентні ставки у розподілі за видами валют, то можна зробити висновок, що спостерігалася нестабільна ситуація, вартість кредитів у національній валюті у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилися в абсолютному вимірнику на 2,8% (+18,97%), проте у 2013 році в порівнянні з 2012 роком спостерігався незначний спад у розмірі 0,2% (-1,12%).  Протилежна ситуація щодо ставки кредитів в іноземній валюті, а саме у 2012 році в порівнянні з 2011 роком був наявний спад у розмірі 0,7% (-7,61%), у 2013 році відповідно до 2012 року спостерігалося збільшення на 0,8% (+9,41%).

Розглядаючи процентні ставки за кредит у розрізі за секторами економіки, то можна зробити такі висновки: дорогі кредити є для домогосподарств, і вартість їх є стабільно зростаючою, а саме від 26,5% у 2011 році до 27,8% у 2013 році. Також за досліджуваний період відсотки за кредит збільшуються і для фінансових корпорацій, зокрема з 2011 до 2013 року на 1,5% в абсолютному розмірі. Проте спостерігалася тенденція і до зниження, а саме вартість кредитів для сектору загального державного управління.

Висновки. На кредитному ринку України у 2011-2013 рр. сформувалися такі тенденції: стабільно зростали обсяги наданих кредитів, основна частка яких спрямовувалася у реальний сектор економіки. Кредитування за досліджуваний період переважало у формі короткострокового та середньострокового терміну використання і здійснювалося більшій мірі у національній валюті. Вартість кредитів у 2011-2013рр. помірно збільшувалася. Отже, кредитний ринок України є одним із розвинутих сегментів фінансового ринку, проте існує низка проблем його функціонування.

 

Література:

1. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К. : Центр учбової літератури, 2008.

2. Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. С. Мар-тюшева, М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. – К. : Кондор, 2008.

3. Суторміна В. М. Фінансовий ринок[Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М.Суторміна, В. М.Радзієвська, Б. С.Стеценко. – К.: КНЕУ, 2001. – 100 с.–ISBN966-574-247-7.

4. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу:bank.gov.ua.

5. Річний звіт Національного банку України за 2011 рік [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Національного банку України. – http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D5A002367654129F7C7ACA23862E001F?id=121938.

6. Річний звіт Національного банку України за 2012 рік [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Національного банку України. – http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D5A002367654129F7C7ACA23862E001F?id=8253030.

7. Річний звіт Національного банку України за 2013 рік [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Національного банку України. – http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D5A002367654129F7C7ACA23862E001F?id=8253030

Залишити відповідь