Використання логотипів із інтегрованою національною символікою в органах державної влади

В епоху розвитку інформаційного суспільства все більшого значення в діяльності органів державної влади України набуває застосування системи візуальної ідентифікації для донесення до внутрішньої і зовнішньої аудиторії місії, бачення, цінностей і основних функцій державних органів. Популярність візуальних рішень зумовлена використанням семантичних та символічних структур, які володіють високим рівнем впливу на підсвідоме адресата, адже візуально-образне представлення об’єктів та ідей є одним із найефективніших способів зменшення бар’єрів сприйняття та досягнення поставлених цілей [2].

Основним елементом системи візуальної ідентифікації органів державної влади є його логотип. Логотип органу державної влади – це візуалізований образ державного органу, зображення повної або скороченої його назви у вигляді набору графічних елементів. Призначення фірмового знак полягає у тому, щоб виділити відмінні, ідентифікуючі риси, вказати на них і при цьому зобразити їх такими, що постійно розвиваються [1, с. 44]. Правильно спроектований знак може підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади, а також забезпечити закладення базису для плідної співпраці з бізнесовими структурами та громадськими організаціями.
Найбільш раціональним для органів державної влади є використання логотипів із національною символікою. Національний символ – узагальнене зображення цілої системи понять, ідей (зазвичай абстрактних), які акумулювали у собі нашарування значень і смислів, притаманних певній епосі, певному періоду становлення і розвитку українського народу. Символи у логотипі відіграють ключову роль у сприйнятті образу – підштовхують свідомість глядача до розуміння предметного і сюжетного змісту твору [2, с. 6].
Логотипи із національною символікою впливають на підсвідомість людини, транслюючи ті потужні пласти значень і смислів, які були накопичені в минулому. Вони структурують спосіб бачення світу цільової аудиторії і організовують будь-який її чуттєвий досвід. Крім того, логотип із національною символікою: забезпечує ідентифікацію органу державної влади громадськістю; дозволяє підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади; дає можливість працівникам ототожнити себе з органом влади, його місією, цілями, що підвищує рівень задоволеності роботою та покращує ефективність.
Фірмовий знак із інтегрованим національним символом стає зрозумілим цільовій аудиторії в процесі подвійного декодування закладеної в ньому інформації: при сприйнятті змісту національного символу відбувається його накладення на зміст графічних елементів логотипу. Взаємодія цих двох значень призводить до створення єдиного загального концепту (сенсу) твору. Сенс, отриманий в результаті такого змішування різнорідних компонентів, дозволяє сприйняти подвійну інформацію цілісно, що забезпечує її комплексний вплив на адресата. В такому випадку очевидна інформація, вміщена у логотипі, допомагає розкрити прихований зміст національного символу, який спрямований на досягнення істинних цілей дизайнера.
При створенні логотипу із національною символікою надзвичайно важливим є виокремлення шляхів інтеграції символу у фірмовий знак. Основними шляхами інтеграції національного символу у логотип є: повторення національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу – у такому випадку національний символ узагальнено дублює значення логотипу; доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку – здійснюється інтерпретація основного значення логотипу за допомогою національних мотивів; виділення за допомогою національного символу певного зображального чи шрифтового елемента логотипу полягає у встановленні певних смисленнєвих відтінків у творі; протиставлення значень національного символу та логотипу передбачає внесення у твір смислових суперечностей, які утворюють кілька центрів привернення уваги реципієнта; поєднання національного символу (кількох символів) із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку полягає у повному злитті всіх елементів твору в єдине ціле; заміна (повна або часткова) національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу зазвичай застосовується у редизайні.
Отже, логотип відіграє важливу роль у тому, як орган державної влади репрезентує себе перед внутрішньою та зовнішньої аудиторіями. Фірмовий знак із інтегрованою національною може підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади, а також забезпечити закладення базису для плідної співпраці з бізнесовими структурами та громадськими організаціями.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Кулагина, Н. В. Символ и символическое сознание [Текст] / Н. В. Кулагина // Культурно-историческая психология: международный научный журнал / Ред. В. П. Зинченко. – 2006. – № 1. – С. 3-11.
2. Лазарчук, А. Визначення сутності логотипів та їх класифікація [Електронний ресурс] / А. Лазарчук. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua. – Назва з екрану. (дата доступу 26.04.15).
3. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб. : Издательский дом «Нева», М. : «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Залишити відповідь