Валютна складова фінансової безпеки України

В данiй статтi проаналiзовано валютну безпеку України, розкрито її сутнiсть та основнi показники. Визначено основнi фактори негативного впливу на складові фінансової безпеки.

Ключовi слова: валютна безпека, iндикатори валютної безпеки, валютний курс, доларизацiя економiки, валютнi резерви, стабiльнiсть нацiональної валюти.

В данной статье проанализировано валютную безопасность Украины, раскрыты ее сущность и основные показатели. Определены основные факторы негативного влияния на coставляющие валютной безопасности.

Ключевые слова: валютная безопасность, индикаторы валютной безопасности, валютный курс, долларизация экономики, валютные резервы, стабильность национальной валюты.

 

This article examines the monetary security of Ukraine, reveals its essence and highlights. The main factors of negative influence on components of monetary security are determined.

Key words: monetary security, indicators of monetary security, exchange rate, dollarization of the economy, currency reserves, stability of the national currency.

 

Постановка проблеми. В умовах посилення фiнансової глобалiзацiї та одночасного послаблення державного контролю за розвитком грошово-кредитних вiдносин, лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчних зв’язкiв та зростання впливу валютної сфери на економiчнi процеси особливу роль в економiцi займає система фiнансової безпеки держави, складовою якої є валютна безпека. Проблеми у сферi забезпечення валютної безпеки не дозволяють створити умови для економiчного зростання, мають негативний вплив на фiнансову, податкову, страхову сфери та бюджетний процес країни. Тому в сучасних умовах постає питання оцiнки та забезпечення належного рiвня фiнансової безпеки держави, зокрема, її валютної складової.

Метою статтi є аналiз валютної безпеки як складового елементу фiнансової безпеки держави, а також дослiдження основних проблем i перспектив розвитку валютного ринку України.

Постановка завдання. Здiйснити аналiз основних iндикаторiв валютної безпеки, виявити основнi проблеми та шляхи їх вирiшення на валютному ринку України.

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Свiй внесок у дослiдження окремих питань забезпечення валютної безпеки держави внесли такi українськi науковцi, як О.I. Барановський, I.Ф. Бiнько, А.О. Клименко, Л.М. Кравченко, В.I. Мiщенко, А.М. Мороз, С.М. Половко, О.Є. Северин, В.Т. Шлемко та iншi. Але при всiй значущостi розробок зазначених авторiв i певному рiвнi опрацювання проблеми, вона потребує подальшого комплексного дослiдження, яке б повнiстю розкривало роль валютної полiтики в забезпеченнi економiчної безпеки країни.

Виклад основного матерiалу. Однiєю зi складових фiнансової безпеки держави є валютна безпека. Це поняття є доволi складним i багатогранним, адже являє собою сукупнiсть критерiїв та показникiв, що характеризують стан валютного ринку, захищенiсть його суб’єктiв на всiх рiвнях фiнансових вiдносин, наявнiсть необхiдних грошових i золотовалютних резервiв, стан валютних потокiв тощо. Бiльшiсть авторiв трактують «валютну безпеку» як ступiнь забезпеченостi держави валютними коштами, достатнiми для дотримання позитивного сальдо платiжного балансу, виконання мiжнародних зобов’язань, накопичення необхiдного обсягу мiжнародних резервiв, пiдтримання стабiльностi нацiональної грошової одиницi [4].

Згiдно з «Методикою розрахунку рiвня економiчної безпеки України», затвердженою Мiнiстерством економiки України, валютна безпека – це стан курсоутворення, який створює оптимальнi умови для поступального розвитку вiтчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну iноземних iнвестицiй, iнтеграцiї України до свiтової економiчної системи, а також максимально захищає вiд потрясiнь на мiжнародних валютних ринках [1].

Оцiнка валютної безпеки вiдбувається за рахунок використання як якiсних, так i кiлькiсних показникiв. До останнiх вiдносять стан валютного ринку, динамiку валютного курсу, показники адекватностi мiжнародних резервiв; сальдо платiжного балансу; коефiцiєнт покриття iмпорту товарiв експорту, обсяги валютних iнтервенцiй; рiвень доларизацiї, ступiнь довiри до нацiональної валюти, показники зовнiшньої заборгованостi тощо [2]. Однак варто видiлити таких три основних iндикатори валютної безпеки:

 • динамiка валютного курсу;
 • рiвень доларизацiї;
 • показник адекватностi мiжнародних резервiв.

Здiйснивши аналiз динамiки валютного курсу протягом 2004-2014 рокiв що відображено в таблиці 1, варто вiдзначити, що курс гривнi до долара США змiнювався неоднозначно. Так, спочатку спостерiгалась тенденцiя щодо його зростання, однак, починаючи з 2007 року курс гривнi починає стрiмко падати i за 2009 рiк темп приросту даного показника складав 47,92%. Знецiнення нацiональної грошової одиницi України протягом 2008-2009 рокiв пояснюється фiнансово-економiчною кризою цього періоду, що призвела до зростання iнфляцiйних процесiв. Згiдно з iндикаторами валютної безпеки темп змiни офiцiйного курсу гривнi до дол. США повинен становити не бiльше 6%, однак внаслiдок кризи цей показник перевищив порогове значення в 2009 роцi на 41,92%.  Починаючи з 2010 року ситуацiя на валютному ринку стабiлiзується, темп змiни валютного курсу протягом 2010-2013 рокiв не перевищує зазначених нормативів і коливався в межах 793,56 – 799,3 грн. за 100 дол. США. Однак, в 2014 році відбувається стрімка девальвація гривні і її середній курс становив 1188, 67 грн. за 100 дол. США. Відповідно, нормативне значення зміни валютного курсу було перевищено на 42,71%. [7].

Таблиця 1

Динамiка змiни офiцiйного курс гривнi до долара США за 2004-2014 роки

Роки Офiцiйний курс гривнi до долара США (середнiй за перiод), грн. за 100 дол. США Абсолютний прирiст, грн Темп змiни офiцiйного курсу гривнi до дол. США  до показникiв попереднього перiоду
% Вiдхилення показника вiд нормативу (не бiльше 6), %
2004 531,92
2005 512,47 -19,45 -3,66
2006 505,00 -7,47 -1,46
2007 505,00 0,00 0,00
2008 526,72 21,72 4,30
2009 779,12 252,40 47,92 41,92
2010 793,56 14,44 1,85
2011 796,76 3,20 0,40
2012 799,1 2,34 0,29
2013 799,3 0,20 0,03
2014 1188,67 389,37 48,71 42,71

Підтримання стабiльності валютного курсу протягом 2010-2013 років, забезпечувалося заходами валютного та монетарного регулювання [5]. Насамперед Нацiональний банк України суттєво скоротив свою участь у валютних торгах на мiжбанкiвському ринку. Крiм пiдтримки нацiональної валюти через продаж мiжнародних резервiв, влада України провела ряд адмiнiстративних заходiв, щоб стримати попит на iноземну валюту та збiльшити пропозицiю. Однак, в 2014 році ситуація погіршилась і відбувалась стрімка девальвація гривні, що пов’язано з: від’ємним сальдо зовнішньоторговельного балансу; зменшенням припливу іноземних інвестицій та згортанням інвестиційної діяльності значного числа іноземних компаній; значними витратами на обслуговування боргу; ажіотажним попитом населення на вільноконвертовану валюту, спричинений зростанням політичної напруги; зміною влад; введення вільного плаваючого курсу; загостренням ситуації на сході України.

Сьогоднi українська економiка є характерним прикладом прогресуючої неофiцiйної доларизацiї. Для здiйснення аналiзу доларизацiї економiки використовують такi показники як доларизацiя грошової маси, доларизацiя депозитiв, доларизацiя кредитiв.

Бiльш детальну методику встановлення рiвня доларизацiї розроблено Мiжнародним валютним фондом. Вiдповiдно до неї рiвень доларизацiї економiки визначають на пiдставi спiввiдношення депозитiв у iноземнiй валютi до грошової маси. Високоризикованою вважають економiку країни, якщо значення цього показника перевищує 30%.

Рiвень доларизацiї економiки України, розрахований за методикою МВФ, є високим, що створює загрозу до зниження лiквiдностi нацiональної грошової одиниці (рис. 1).

 

Рис. 1. Динамiка доларизацiї за методикою МВФ протягом 2004-2014 рокiв, %

Протягом останнього десятирiччя спостерiгається тенденцiя до зростання доларизацiї грошової маси. Якщо в перiод з 2004 року по 2008 рiк рiвень доларизацiї не перевищував нормативних значень, а коливався в межах вiд 23 до 28%, то вже починаючи з 2008 року вiдбулося перевищення порогового значення в розмiрi 30%. Така негативна тенденцiя була спричинена кризою 2008 року, що призвела до зростання iнфляцiйних явищ, надмiрного та неконтрольованого надходження iноземної валюти в державу, i лише в 2010 роцi завдяки заходам валютного регулювання частка доларизованої грошової маси знизилась до допустимих значень – 29,66%. Однак, така тенденцiя пiдтримувалась короткий час i вже з 2011 року рiвень доларизацiї почав стрiмко зростати: з 30,83% у 2011 роцi до 32,4% у 2012 роцi. Якщо у 2013 році частку доларизованої грошової маси вдалось знизити до 27,48 %, то в 2014 році знову спостерагалось значне зростання цього показника – до 32,42 %. Високий рiвень iноземної валюти в готiвковому грошовому обiгу України протягом останнiх рокiв значною мiрою пояснюється недовiрою населення до нацiональних грошей, купiвельна спроможнiсть яких безперервно зменшується. Збереження високого попиту на iноземну валюту на внутрiшньому ринку зумовлене «ефектом храповика», який характеризує iнерцiйнiсть поведiнки населення i пояснюється стiйким збереженням побоювань щодо девальвацiї нацiональної валюти у майбутньому. Адже внаслiдок девальвацiї гривнi на 62,4% у 2008 роцi кредити, наданi в iноземнiй валютi, у гривневому еквiвалентi подорожчали майже вдвiчi. Тому цiлком логiчними є побоювання пересiчних громадян у 2014 році щодо девальвацiї гривнi, яка загрожує подорожанням кредитiв, знецiненням депозитiв та зниженням купiвельної спроможностi нацiональних грошей [3].

Функцiонування валютного ринку також залежить вiд обсягу мiжнародних резервiв, що знаходяться у власностi держави. Вони являють собою частину багатства України, що забезпечує внутрiшню та зовнiшню стабiльнiсть нацiональної грошової одиницi, регулювання платiжного балансу України, проведення валютних iнтервенцiй, забезпечення платоспроможностi країни на свiтовому ринку.

Найдавнiшим показником достатностi мiжнародних резервiв є критерiй покриття iмпорту. Вiдповiдно до нього мiжнароднi резерви повиннi бути достатнiми, щоб оплатити щонайменше 3 мiсяцi майбутнього iмпорту товарiв та послуг, якщо надходження iноземної валюти в країну тимчасово припиняться. Розрахувавши критерiй покриття iмпорту за 2009-2014 роки (рис. 2), можна сказати, що протягом 2009-2011 рокiв Україна мала достатньо мiжнародних валютних резервiв, адже термiн покриття iмпорту становив бiльше 3 мiсяцiв ( 5,83 – у 2009р., 5,68 – у 2010р., 3,6 – у 2011р.). Однак, критичний показник було пройдено в 2012 роцi i за пiдсумками цього року резерви опинились на рiвнi 2,7 мiсяцiв iмпорту, в 2013 і 2014 році спостерігалось скорочення показника до 2,43 і 1,22 місяців імпорту відповідно [6].

 

Рис. 2. Динаміка критерію покриття імпорту за 2009-2014 роки

Зниження значень критерію покриття імпорту до мiнiмальних протягом кiлькох рокiв є однозначно негативною тенденцiєю, яка є свiдченням того, що Україна дуже вразлива до шокiв поточного та фiнансового рахунку платiжного балансу. Проблеми зовнiшнього фiнансування не можуть бути належно компенсованi через недостатнiсть мiжнародних резервiв.

Висновок. Здiйснивши аналiз основних показникiв валютного ринку, варто вiдзначити, що валютнiй безпецi України на даний момент та протягом останнiх рокiв загрожує доларизацiя економiки, низький рiвень довiри до нацiональної валюти, зниження купiвельної спроможностi гривнi, недосконале управлiння мiжнародними резервами та їх недостатнiй рівень.

Таким чином, з метою посилення валютної безпеки необхiдно здiйснити наступнi заходи:

 • розробити основнi засади валютної полiтики, що спрямована на забезпечення цiнової та курсової стабiльностi;
 • забезпечити прогнозованiсть динамiки обмiнного курсу нацiональної валюти;
 • розробити механiзми поетапного зменшення доларизацiї вiтчизняної економiки;
 • оптимiзувати взаємозв’язок мiж попитом на нацiональну та iноземну валюту;
 • збiльшити обсяги мiжнародних резервiв.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Наказ Мiнiстерства економiки України «Про методику розрахунку рiвня економiчної безпеки України» вiд 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0
 2. Барановський О.I. Фiнансова безпека: монографiя / О.I. Барановський: Iнститут економiчного прогнозування. – К.: Фенiкс, 1999. – 338с.
 3. Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вiсник Нацiонального банку України. – 2013. – № 3 (205) – С. 3-45
 4. Ляшенко О.М. Економiчна безпека та нацiональна конкурентоспроможнiсть в умовах глобалiзацiї / О. М. Ляшенко, Б. В. Плеская, В. К. Бантуш // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №161. – С. 113-118.
 5. Спiвак I. Стабiльнiсть гривнi: об’єктивна реальнiсть чи вимушена необхiднiсть? / I. Спiвак, А. Даниленко // Вiсник Нацiонального банку України. – 2011. – № 8. – С. 20-23.
 6. Монетарний огляд за 2012 рiк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712
 7. Офiцiйний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Залишити відповідь