Аналіз інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter

У статті приділено увагу поданню інформації про діяльність Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах, також висвітлена порівняльна характеристика цієї інформації та частотність її подання на сайтах Facebook та Twitter.
Ключoві слoвa: інформація, інформаційний супровід, Національна гвардія України, Збройні Сили України.

Нині міжнародна спільнота не має сталих стереотипних уявлень про Україну, отримує фрагментарну, ситуативну і часто некоректну інформацію про неї. Більше того, Україна в основному не контролює процеси формування свого міжнародного іміджу і не забезпечує потрібного рівня й якості власної інформаційної присутності у світі.
Одну з головних ролей в конструюванні інформаційного супроводу діяльності Нaціонaльної гвaрдії Укрaїни (НГУ) тa Збройних Сил Укрaїни (ЗСУ) відіграє інформаційна політика держави, котра створює можливості формування власного інформаційного поля. Адже в сучасному глобалізованому суспільстві інформація стає тим ресурсом, який дозволяє забезпечити своїй державі процвітання у будь-якій сфері. При цьому формування інформаційного супроводу діяльності НГУ та ЗСУ безпосереднім чином залежить від інформаційної політики держави і можливості формування власного інформаційного поля. Адже чим більш ефективнішою буде інформаційна політика держави, тим більше вона матиме можливостей наповнювати світовий інформаційний простір інформацією, яка позитивно буде відображатися на її іміджі, а також матиме можливість протистояти інформаційним війнам та інтервенціям, і, разом з тим матиме змогу самостійно, без зовнішніх впливів, формувати свій власний імідж і попереджати будь-яке негативне перекручування інформації з боку інших міжнародних акторів. Тому особливої значущості сьогодні набуває аналіз інформації діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством, при написанні статті, ми розглянули підручники, навчальні посібники у сфері інформаційного забезпечення збройних сил та військових формувань, зокрема, Дорош М.А. «Особливості висвітлення збройних конфліктів та масових заворушень», Коваль, Р.А. «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади», Почепцов, Г.Г. «Інформаційна політика», Різун, В. В. «Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади», Ентоні Д. «Національна ідентичність» та ін.
Метa стaтті: визначення особливостей інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter.
Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж України значною мірою формується засобами масової інформації, за допомогою яких здійснюється зв’язок з громадськістю. І саме від того, яким чином ЗМІ подають інформацію про інформаційний супровід діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України, залежить яким є стан та імідж держави [2]. Метод інформаційного моніторингу дозволяє визначити частоту подачі засобами масової інформації матеріалів, пов’язаних з діяльністю НГУ та ЗСУ. Поєднання методу інформаційного моніторингу з методом контент-аналізу дає змогу визначити також емоційне забарвлення (позитивне, нейтральне чи негативне) цих матеріалів, які впливають на формування відповідного образу діяльності НГУ та ЗСУ в населення.
Дослідження інформаційних потоків, їх моделювання на сьогодні стає одним із найбільш інформативних методів кількісного дослідження динаміки окремих тематичних напрямів. Із зміною розмірів інформаційних потоків роблять висновки щодо швидкості розвитку окремих напрямів вивчення об’єкту та всього інформаційного простору [1, с. 220].
У процесі дослідження використовувався метод інформаційного моніторингу з елементами контент-аналізу офіційних сторінок Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook та Twitter, які досліджувалися протягом 6 місяців, з жовтня 2014 року по березень 2015 року.
Відтак, першою сторінкою, яку ми аналізували, була офіційна сторінка Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook. На Рис. 1, показано, що найбільше інформації було подано у лютому 2015 року, щодо її типу, то саме статей було опубліковано 22, а відео з інформацією – 13. Спостерігаючи за іншими місяцями, то видно, що в жовтні кількість статей становила – 12, а відеороликів – 8, аналогічна кількість інформації була і у листопаді. В грудні статей і відеороликів подана однакова кількість – 7, в січні, чисельність інформаційного тексту становила – 16, а відео з інформацією всього 2 і в березні – 10 статей та 7 відеороликів. Щодо того, на якій мові подавалася інформація, то можна сказати, що переважно – українською мовою, але була певна кількість статей англійською та російськими мовами. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 1 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей ну офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook

Наступною сторінкою, яку аналізували, була офіційна сторінка Національної Гвардії України в соціальній мережі Twitter. З Рис. 2 видно, що найбільше статей – 82, було подано у лютому 2015 року, а відео з інформацією – в листопаді, їх кількість становила 24. Також, з діаграми можна побачити, що кількість статей в жовтні становила 58, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55 і в березні – 43. Щодо кількості відеороликів, то в жовтні їх було 13, в грудні – 16, в січні – 11, у лютому – 14 та в березні – 9. Також слід зазначити, що інформація подається виключно українською мовою. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 2 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Twitter

Одночасно з спостереженням офіційної сторінки Національної Гвардії України, воно велося також за офіційною сторінкою Збройних Сил України в аналогічних соціальних мережах. Отож, аналізуючи офіційну сторінку Збройних Сил України в соціальній мережі Facebook, можна сказати, що саме в жовтні 2014 році частотність викладу інформації була найбільшою. Кількість статей становила 15, а кількість відеороликів з інформацією – 7 (Рис. 3).
Також, з рис. 3 видно, що кількість статей в листопаді становила 9, в грудні – 13, в січні найменше – 7, у лютому 13 і в березні – 9. Якщо ж аналізувати чисельність відео з інформацією, то в листопаді їх було – 5, у грудні – 6, в січні – 7, в лютому – 6 і в березні – 7. Також слід зазначити, що інформація подавалася як українською, так і російською мовами. Відеоролики публікувалися в хорошій якості, а статті були оздоблені фото і картинками.

Рис. 3
Рис. 3 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Facebook

Спостерігаючи за поданням інформації на офіційній сторінці Збройних Сил України в соціальній мережі Twitter, можна сказати, що найбільша кількість опублікованої інформації була в лютому 2015 року. Щодо її типу, то переважає кількість статей, так в лютому кількість статей становила 62, а відео з інформацією в жовтні – 13 (Рис. 4).

Рис. 3Рис. 4 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Twitter

Говорячи про інші місяці, то у жовтні кількість опублікованих статей становила – 59, у листопаді 30, в грудні – 46, в січні 42 та у березні – 51. Щодо викладу відеороликів, то в листопаді їх було 8, в грудні – 11, в січні – 8, у лютому – 12 і в березні – 9. Відеоролики були подані в хорошій якості, а статті – висвітлено виключно українською мовою і оздоблені фото.
В наступній діаграмі (Рис. 5) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні було подано 13 відеороликів, в листопаді – 8, у грудні – 11, в січні – 8, в лютому – 12 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 7 відеороликів, в листопаді – 5, у грудні – 6, в січні – 4, у лютому – 6 і в березні – 7. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 5 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 6)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 59 статей, в листопаді – 30, у грудні – 46, в січні – 42, в лютому – 62 і у березні – 51. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 15 статей, в листопаді – 9, у грудні – 13, в січні – 7, у лютому – 13 і в березні – 9. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість статей перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 6 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

В наступній діаграмі (Рис. 7) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні кількість відеороликів становила 13, в листопаді – 24, у грудні – 16, в січні – 11, в лютому – 14 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 8 статей, в листопаді – 8, у грудні – 7, в січні – 2, у лютому – 13 і в березні – 7. Отож, з вищезазначеного видно, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 7 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 8)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 58 статей, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55, в лютому – 82 і у березні – 43. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 12 статей, в листопаді – 12, у грудні – 7, в січні – 16, у лютому – 22 і в березні – 10. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість статей значно перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 8 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

З порівняльної діаграми частотності подання інформації про діяльность ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.9) видно, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter. Якщо докладніше аналізувати, то на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 10, в листопаді – 11, в грудні – 9, в січні – 10, в лютому – 9 і в березні – 8. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 15, в листопаді – 20, в грудні – 13, в січні – 17, в лютому – 10 і в березні – 12. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 9 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Аналізуючи порівняльну діаграму частотності подання інформації про діяльность НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.10) можна сказати, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter.З діаграми видно, що на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 16, в листопаді – 14, в грудні – 10, в січні – 14, в лютому – 4 і в березні – 11. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 20, в листопаді – 13, в грудні – 23, в січні – 24, в лютому – 22 і в березні – 16. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 10 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Отже, провівши дослідження, можна сказати, що на офіційних сторінках Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Тaкoж, з пoрiвняльних дiaгрaм виклaду вiдеoрoликiв тa стaтей на oфiцiйних стoрiнкaх Facebook та Twitter виднo, що бiльше i чaстiше iнфoрмaцiя пoдaється нa сaйтi Twitter. Нa сaйтi Facebook iнфoрмaцiя пoдaється перевaжнo укрaїнськoю мoвoю, aле є ще стaттi пoдaнi рoсiйськoю та aнглiйськими мoвaми, a нa Twitter – виключнo укрaїнськoю. Слiд зaзнaчити, що iнфoрмaцiя в пoдaних мережaх пoдaється не кoжнoгo дня, з пoрiвняльних дiaгрaм чaстoтнoстi виклaду iнфoрмaцiї, виднo, що нa сaйтi Twitter iнфoрмaцiя пoдaється чaстiше, нiж на Facebook.
Висновки. Для проведення нашого дослідження використовувались методи інформаційного моніторингу (проводився огляд сайтів по накопиченні і розповсюдженні інформації) та контент-аналіз (для аналізу матеріалів з офіційних сторінок НГУ та ЗСУ в соціальних мережах). В результаті дослідження, слід сказати, що на офіційних сторінках НГУ та ЗСУ в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Також, з порівняльних діаграм викладу відеороликів та статей на офіційних сторінках Facebook та Twitter видно, що більше і частіше інформація подається на сайті Twitter. На сайті Facebook інформація подається переважно українською мовою, але є ще статті подані російською та англійськими мовами, а на Twitter – виключно українською. Слід зазначити, що інформація в поданих мережах подається не кожного дня, з порівняльних діаграм частотності викладу інформації, видно, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook Це є теж важливою особливістю, адже багатьом зчитувачам інформації є великою необхідністю дізнаватися новини кожного дня. З вищезазначеного можна сказати, що найчастіше і найбільше інформації викладається в соціальній мережі Twitter, а це свідчить про те, що ефективнішою, актуальнішою і популярнішою соціальною мережею являється саме мережа Twitter.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) [Текст] / І.Киричук // Особливості інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) : стаття Третьої всеукр. наук.-практ. конференції студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (5 березня 2015 року; Острог). – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 217-225.
2. Збройні Сили України, офіційна сторінка на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua. – Назва з екрану.
3. Збройні Сили України, офіційна сторінка на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/DefenceU. – Назва з екрану.
4. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/NGUmainpage?fref=ts. – Назва з екрану.
5. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/ng_ukraine. – Назва з екрану.

Залишити відповідь