АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

Статтю присвячено проблемі визначення правомірності окремих положень рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», що стосуються моменту набрання чинності даного рішення.

Ключові слова: Ковельська міська рада, рішення, акцизний податок, роздрібна торгівля, підакцизні товари.

Статья посвящена проблеме определения правомерности отдельных положений решения Городского совета города Ковеля от 29.01.2015 г. № 65/45 «Об установлении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров» касающиеся момента вступления в силу данного решения.

Ключевые слова: Городской совет города Ковель, решение, акцизный налог, розничная торговля, подакцизные товары.

The article is devoted to the problem of determining the legality of certain provisions of Kovel city council decision of 01.29.2015 p. № 65/45 «On Establishment of the excise tax on implementation of undertakings retail excise goods» regarding the entry into force of the decision.

Keywords: Kovel City Council, decision, excise tax, retail, excise goods.

Одним із різновидів непрямих податків на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) є акцизний податок [1], який також являється одним із найстаріших податків чинної податкової системи України [2, с. 147].

Визначення правомірності моменту набрання чинності рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 є надзвичайно актуальним, адже даним рішенням передбачено зворотну дію закону в часі, що призвело до економічних втрат суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, оскільки розмір акцизного податку не було закладено у вартість таких товарів.

Питання визначення правомірності рішень місцевих рад про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів сучасними науковцями поки не розглядалось. Суттєвий вклад у загальне дослідження питання акцизного податку внесли праці М. П. Кучерявенка, Л.К. Воронової, Н.І. Хімічевої.

Мета статті полягає у визначенні правомірності п. 6 рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2015 року відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [3] (далі – Закон №71) запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо).

Відповідно до ст. 215.3.10 Закону № 71, для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 ст. 213 цього Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

Пунктом 4 Прикінцевих положень Закону № 71 передбачено: «Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня опублікування цього закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік … акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Частиною 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [4].

З метою виконання Закону № 71, рішенням 65 сесії Ковельської міської ради № 65/45 від 29.01.2015 р. «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» [5], опублікованим в газеті «Вісті Ковельщини» від 10.02.2015 р. № 11 (12340) [6, с. 6] у розмірі 5 відсотків. Згідно з п. 6 даного рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45, таке рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

Головною проблемою даного рішення є те, що орган місцевого самоврядування в особі Ковельської міської ради прийняв нормативний акт, відповідно до якого суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів повинні понести витрати у вигляді акцизного податку з підакцизних товарів, у вартості яких такий податок не було передбачено законодавством, що діяло на момент реалізації таких товарів кінцевому споживачу.

Статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено основні принципи здійснення місцевого самоврядування, серед яких, зокрема, принцип правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом та іншими законами [7].

Пунктом 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

У частині 2 статті 8 Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року №15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що «рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150) яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів» [8].

Пунктом 5.5 рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005 [9], п.4 рішення від 05 квітня 2001 року №3-рп/2001 [10], та у рішенні №1-зп від 13 травня 1997 року [11] встановлено: «Конституція закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. Закріплення принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини і громадянина, довіри до держави».

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року №1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів Конституційний Суд України зазначив, що «за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі; цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Конституційний Суд України у даній справі вирішив: «Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи)» [12].

Таким чином, офіційне оприлюднення, опублікування нормативного акту органу місцевого самоврядування є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності, що підтверджується правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною в абзаці сьомому підпункту 4.1. пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року №17-рп/2009 Рішення Конституційного Суду у справі про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом [13].

Відповідно до вищевикладеного проаналізувавши зміст Конституції України , рішень Конституційного Суду України, Законів України, можна зробити висновок, що п. 6 рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» є протиправним та не відповідності Конституції України.

Аналогічна позиція щодо правомірності встановлення дати набрання чинності рішення місцевої ради заднім числом викладена в рішенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.05.2015 р. по справі № 607/2158/15-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Україна» до Тернопільської міської ради про визнання нечинним та скасування п. 2 рішення 55 сесії Тернопільської міської ради №6/55/12 від 27 січня 2015 року [14]. Розглянувши дану справу суд приходить висновку, що офіційне оприлюднення, опублікування нормативного акту органу місцевого самоврядування є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що п. 6 рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» є неправомірним, суперечить Конституції України та Податковому кодексу України. Даним рішенням порушено принцип стабільності, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Отже, відповідно до чинного законодавства, законно та обґрунтовано було б передбачити п. 6 рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», що дане рішення набирає чинності з дня його опублікування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page. htm.

2. Кучерявенко М. П. Податкове право України: навчальний посібник [Електронний ресурс] / М. П. Кучерявенко // Харків: Право. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_ 2011/PodatkovePravo_2010.pdf

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19. htm.

4. Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. htm.

5. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів : Рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kovelrada.gov.ua/councildecision/65perelik_rishen _miskoi_radi_prijnyatih_na_shistdesyat_pyatij_sesii_miskoi_radi_29_sichnya_2015_roku.html. htm.

6. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у місті Ковелі. // Вісті Ковельщини. – 2015. – №11. – 8 с.

7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0% B2%D1%80. htm.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00. htm.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05. htm.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа про податки) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-01. htm.

11. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22,243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97. htm.

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. htm.

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання», частин першої, другої статті 6, частин третьої, четвертої статті 44, пункту 3 частини першої, частини другої статті 45, частини другої статті 71, частини третьої статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини шостої статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-09. htm.

14. Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.05.2015 р. по справі № 607/2158/15-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Україна» до Тернопільської міської ради про визнання нечинним та скасування п.2 рішення 55 сесії Тернопільської міської ради №6/55/12 від 27 січня 2015 року : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44207434. htm.

Залишити відповідь