ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Козаченко Ірина
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
ДВНЗ ”ДПУ ім. Григорія Сковороди”

У тезах розкрито суть інформаційно-комунікаційних технологій та особливості їх використання під час підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано види і способи використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
Ключові слова: інформаційна технологія, підготовка, учитель іноземної мови.
In the abstract essence of ICT and especially their use in the preparation of future teachers of foreign languages. Reveals the types and uses of information technology in the educational process.
Key-words: information technology, education, foreign language teacher.
В тезисах раскрыта суть информационно-коммуникационных технологий и особенности их использования при подготовке будущих учителей иностранных языков. Раскрыто виды и способы использования информационных технологий в учебном процессе.
Ключевые слова: информационная технология, подготовка, учитель иностранного язика.

Навчання за допомогою Інтернет-ресурсів є дуже поширеним і перспективним методом навчання в усьому світі, але в Україні таке навчання з вивчення іноземних мов використовується дуже мало. Інтернет – це великий вирівнювач можливостей у галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар’єри та економить час. Слід зазначити, що Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне спілкування з носіями мови. Оскільки Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної мови. Саме тому сьогодні одна з найголовніших потреб у системі освіти – це інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес. Активний і ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії [5]. У цьому викладачам допомагають Інтернет-технології. Основні технології, що існують сьогодні в кіберпросторі, можна поділити на дві групи:
1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools);
2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools).
Такі технології можна активно використовувати в процесі навчання іноземної мови, переводячи їх у розряд засобів навчання і виховання.
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв’язку, є Skype і Yahoo Messenger, ICQ: http://messenger.yahoo.com/, http://skype.com/. Користувачі Yahoo messenger with voice і Skype мають можливість встановити миттєвий голосовий зв’язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього таких програм, зателефонувати за номером стаціонарного телефону, спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також можливість встановлення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати їх у чат один-на-один або організувати конференцію (так званий груповий чат). Використовуючи чат і голосовий зв’язок, можна:
– проводити уроки-проекти зі студентами інших країн;
– обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, який є фахівцем у певній сфері;
– пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту студента і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника, запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в … (визначається залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його ім’я, інтереси, розкажіть про себе і так далі»;
– функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок та ін.; згодом на цій основі вибудовувати новий вигляд завдань. Хоча такі засоби Інтернет-комунікації з’явилися порівняно недавно, у світовій практиці викладання англійської мови вже накопичений певний досвід їх використання в навчальному процесі. Так, Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виділяє 5 видів педагогічного чату:
– чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання – це практика говоріння, аудіювання й письма мовою, яку вивчають;
– чат, спрямований на вирішення певного навчального завдання (collaborative task-oriented chat);
– чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat);
– чат, спрямований на відпрацювання певного матеріалу або дії (practice chat), наприклад, чат-інтерв’ю;
– оцінний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу [6].
Інтеграція Skype і Yahoo Messenger у навчальний процес дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на занятті:
– формувати і вдосконалювати навички читання, письма, говоріння й аудіювання;
– формувати і вдосконалювати вміння діалогічного мовлення;
– поповнювати словниковий запас (активний і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови ;
– знайомити студентів із соціокультурними реаліями мови, яку вивчають (мовний етикет, особливості мовної поведінки, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається);
– формувати у студентів стійку мотивацію іншомовної діяльності.
Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна і аудіопошта, сайти, блоги). Блог – це сторінка сайту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, у якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щоденно, щотижнево, щомісячно. Правом розміщення інформації й редагування блогу володіє його творець, відвідувачі ж блогу можуть залишити свої коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фотографії, аудіо, відео, покликання на інші сайти, статті та ін. Ерон Кемпбелл виділяє 3 типи блогів, які використовують у ході викладання мовних дисциплін: the tutor blog (підтримується викладачем), the class blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується студентом індивідуально).
Інтеграція асинхронних засобів комунікації в навчальний процес:
1. Дозволяє студентам удосконалювати навички писемного й усного мовлення, аудіювання, читання;
2. Забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію і відповідальність за зміст;
3. Знайомить студентів із ресурсами мережі, що пропонують багато цікавої і корисної інформації з тем, які вивчають; за їх допомогою студент вирішує поставлені викладачем завдання;
4. Стимулює обговорення тем і дискусії мовою, яку вивчають, у позаурочний час.
Таким чином інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчальний процес надає широкі можливості для:
1. Участі студентів у живій комунікації з носієм мови як у реальному часі, так і з відтермінуванням;
2. Активного залучення студентів до мовного середовища і подолання мовного бар’єру;
3. Для творчої активності студентів;
4. Удосконалення комунікативної і міжкультурної компетентності;
5. Для мотивації студентів до вивчення іноземної мови і культури іншого народу.
Використання ресурсів мережі Інтернет у навчанні іноземних мов, інтеграція Інтернет-засобів у навчальний процес дозволяє формувати й удосконалювати навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності, удосконалювати навички аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, а також текстів, які підготовив викладач. Крім того, сприяє вдосконаленню вмінь писемного мовлення і навичок говоріння.
Отже, Інтернет-ресурси студенти можуть використовува під час роботи над Інтернет-проектами, веб-квестами, під час спілкування з носіями мови за допомогою засобів синхронної та асинхронної комунікації.

Література:
1. Коваленко Ю. А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов / Ю. А. Коваленко // Іноземні мови. – К., 1999. – №4. – С. 37–41.
2. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного язика / Е. С. Полат // ИЯШ. – 2000. – № 2,3.
3. Полат Є. С. Метод проектов на уроках иностранного языка [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/iaproj.htm
4. Полат Є. С. Типология телекоммуникационных проектов [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/types.htm
5. Стрикун О. С. Навчання іноземній мові шляхом використання мультимедійних технологій [Електронний ресурс] / О. С. Стрикун. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21872.doc.htm
6. Яценко Ю. С. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным язикам [Електронний ресурс] / Ю.С.Яценко // Преподаватель высшей школы в XXI веке. Международная научно-практическая Интернет-конференция. – 30 марта 2007 г. – Режим доступу : http://www.t21.rgups.ru/doc/5/21.doc

Залишити відповідь