Структура доходів і видатків місцевих бюджетів

У статті проведено аналіз структури доходів місцевих бюджетів; визначено, що основу їх складають податкові надходження; обгрунтовано, що для підвищення самостійності місцевих бюджетів потрібно забезпечувати фінансування потреб за рахунок власних надходжень.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки, податкові надходження, структура податкових надходжень місцевих бюджетів.

В статье проведен анализ структуры доходов местных бюджетов; определено, что основу их составляют налоговые поступления; обоснованно, что для повышения самостоятельности местных бюджетов необходимо обеспечить финансирование потребностей за счет собственных поступлений.

 

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги, налоговые поступления, структура налоговых поступлений местных бюджетов.

The analysis of structure of earnings of local budgets is conducted in the article; are certain that basis of them is made by the taxes receipts; considered that for the increase of independency of local budgets it is necessary to provide financing of necessities with their own receipts.

Keywords: local budgets, communities charges, taxes receipts structure of taxes receipts of local budgets.

Постановкапроблеми. Доходи місцевих бюджетів відіграють ключову роль у становлені самостійності цих бюджетів. Аналізуючи сутність категорії «доходи бюджету», варто зазначити, що їх склад та способи, на основі яких вони формуються, характеризують фінансові можливості місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти реформування місцевих бюджетів, а саме, їхньої дохідної частини, досліджували багато відомих науковців М.Азаров, Л. Бабич, Й. Бескид, О. Василик[2], Т. Єфименко, В. Дем’яшин, В. Зайчикова, О. Кириленко,  Кульчицький М.І., В.Кравченко, І. Луніна, К. Павлюк, Ю.Пасічник, Рева Т.М.  Л.Тарангул, С. Юрій, Ф. Ярошенко та інші. Беручи до уваги важливість досліджень вчених, стверджуємо, що дана проблематика потребує подальшого вивчення.

Мета та завдання дослідження. Основною метою статті є теоретичне та практичний аналіз структури доходів місцевих бюджетів і пошук шляхів її удосконалення.

 

Виклад основного матеріалу. Фінансовою основою функціонування органів місцевого самоврядування є сформовані бюджетні ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах, тобто бюджет – є головним фінансовим планом відповідної адміністративн-територіальної одиниці і забезпечує виконання функцій органів місцевих адміністрацій та місцевого самоврядування, а, в свою чергу, ефективно сформована дохідна база місцевих бюджетів забезпечує дієве їх функціонування [3, c.46].

Однак на сьогодні постає проблема у нестачі фінансових ресурсів для нормального функціонування бюджетних установ та організацій, про що свідчить динаміка податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів України.

Аналізуючи динаміку складу і структури доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів за 2009-2012 рр., що відображено у таблиці 1, варто відзначити, що найбільшим джерелом

 Таблиця 1

 Динаміка складу  доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Види доходів

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

.

Темп приросту обсягів

складових

 доходів, %

2010/

2011/

2012

/2011

2009

2010

Податкові

 надходження, млн.грн.

59157,57

67575,56

73086,91

85904,29

14,23

8,16

17,54

Неподаткові

надходження, млн.грн.

7759,08

8769,24

10915,85

12699,02

13,02

24,48

16,34

Доходи від операцій

 з капіталом, млн.грн.

2593,07

2556,27

1829,84

1795,8

-1,42

-28,42

-1,86

Цільові фонди, млн.грн.

1525,96

1614,7

822,75

887,3

5,82

-49,05

7,85

Всього,млн.грн.

71035,68

80515,77

86655,35

101286,41

13,35

7,63

16,88

 

 

 

 

 

доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів) протягом 2009-2012 рр. були податкові надходження. У 2010 році цей показник зріс до 67575,56 млн.грн, у 2011 році досягнув 73086,91,а  у 2012 році зріс до 85904,29 млн.грн., причому відбулось різке пришвидшення темпів їх зростання аж до 17,3%.

Обсяг неподаткових надходжень протягом 2009-2012 рр. також зростає: у 2010 році приріст становив 13 %, у 2011 році – 24,5 %, а у 2012 темпи зростання дещо зменшились до рівня 16,3%.   Їх частка у структурі доходів протягом 2009-2010 рр. залишалася незмінною на рівні 10,9 %, а у 2011 році збільшилася і становила 12,6 % і залишилась стабільною у 2012 році.

Щодо надходжень від операцій з капіталом, то їхній обсяг та питома вага постійно знижувались. Обсяги цих надходжень скоротилися на 1,42 % у 2010 році, на 28,45 % у 2011 році та на 1,86% у 2012 році. Найменшу частку займають відповідно доходи від цільових фондів. У 2010 році вони зросли на 5,81 %. У 2011 році номінальний обсяг доходів від цільових фондів скоротився аж на 49 %, хоча у 2012 році вже бачимо тенденцію до їх зростання(на 7,85%).

Отже, спостерігаємо тенденцію до формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень, частка яких становить 80-85%, тому розглянемо детальніше динаміку структури податкових надходжень за 2009-2012 рр.

З даних таблиці 2 бачимо, що основним структурним елементом податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.  є загальнодержавний податок, що закріплюється місцевими бюджетами, податок на доходи фізиних осіб. У 2009 році він  займав 75,2% усіх податкових надходжень, у 2010 році – 75,5%, у 2011 році – 74%, а у 2012 році зменшився до рівня 67,3 %. Значну частку у структурі податкових надходжень до місцевих бюджетів також займає плата за землю, що стабільно втримується на рівні 14% протягом доліджуваного періоду.

Щодо ролі місцевих податків і зборів, то бачимо, що частка їх збільшилась у 2011 році до рівня 3,5%, а 2012 – вже до 6,1%. Це явище пояснюється введення єдиного податку. Тому маємо позитивний ефект у зростанні розмірів власниих ресурсів місцевих бюджетів.

Таким чином, бачимо, що податок на доходи фізичних осіб продовжує займати провідні позиції у структурі доходів міцевих бюджетів, хоча за останні 2011-2012 рр. його частка дещо зменшилась.

  Таблиця 2

 Динаміка структури податкових надходжень до місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Вид надходження

Роки

Абсолютне відхилення,%

2009

2010

2011

2012

2010-2009

2011-2010

2012-2011

ЄП, %

3

2,8

0,2

5,3

-0,2

-2,6

5,1

Фіксований сільськогосподарський податок, %

0

0

0,5

0,2

0

0,5

-0,3

Екологічний податок, %

0,2

0,2

1,6

1,8

0

1,4

0,2

Місцеві податки і збори, %

1,4

1,1

3,5

6,1

-0,3

2,4

2,6

Плата за торговий патент на здійснення певних видів діяльності, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Плата за ліцензії на певні види діяльноті, %

1

0,9

1,1

0,9

-0,1

0,2

-0,2

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів, %

0,6

1

1,1

1,6

0,4

0,1

0,5

Плата за землю, %

14,1

14,1

14,6

13,9

0

0,5

-0,7

Платежі за користування надрами, %

0,1

0,1

2

1,8

0

1,9

-0,2

Збір за спеціальне водокористування, %

0

0

0,5

0,4

0

0,5

-0,1

Збір за користування лісовими ресурсами та земельними ділянками лісового фонду, %

0

0

0,2

0,4

0

0,2

0,2

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин, %

2,6

2,8

0,5

0,4

0,2

-2,3

-0,1

Податок на прибуток підприємств, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Податок на доходи фізичних осіб, %

75,2

75,5

74

67,3

0,3

-1,5

-6,7

 

Динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2010-2012 рр. відображено на рис.1.

 

Рис.1. Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб та його частки у доходах місцевих бюджетах України за 2009-2012 рр.

 З даних рисунка 1 видно, що частка ПнДФО у структурі доходів місцевих бюджетів у 2009 році становила 62,6%, в 2010 році – 63,4%, а в 2011 почала спадати і становила 62,5%, а вже у 2012 році – 60,6%. Ця ситуація пояснюється зниженням темпів приросту номінальної заробітної плати за регіонами України в 2011 і 2012 роках (рис.2).

Рис. 2. Динаміка темпу зростання номінальної заробітної плати за регіонами України протягом 2009-2012 рр.

Другим за розміром елементом у складі податкових надходжень доходів місцевих бюджетів є плата за землю. Розглянемо динаміку надходжень та частку податку у доходах місцевих бюджетів (рис.3). Бачимо, що надходження від податку протягом досліджуваного періоду збільшуються: у 2009 році становили 8362,7 млн.грн, в 2010 році – 9539,9 млн.грн., у 2011 році – 10700,9 млн.грн. і у 2012 році – становили 12581,7 млн.грн.

 

Рис.3. Динаміка надходжень від плати за землю та частки її у доходах міцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 Щодо частки податку у доходах місцевих бюджетів, то можна сказати, що у структурі плати за землю відбуваються зміни за рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільного зростання земельного податку(рис.4.)
Рис. 4. Динаміка земельного податку та орендної плати у доходах місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

З рисунку 4 видно, що частка земельного податку у складі плати за землю протягом досліджуваного періоду зменшувалась з 33% у 2009 до 28,7% у 2012 році, а частка орендної плати – збільшувалась, причому: у 2009 році становила 66,3%, в 2010 році – 68%, у 2011 році – 69,8%, а у 2012 році – 71,3%[5]. Ця ситуація спричинена постійним підвищенням цін на житло і зменшенням відсотку приватизації землі.

Варто звернути увагу, що частка місцевих податків і зборів за останні 2011-2012 рр. значно зросла порівняно з попередніми періодами (рис.5): а саме протягом 2009-2010 рр. – частка коливалась в межах одного відсотка, а в же в 2011 році – становила 2,2%, а у 2012 році досягла рівня 5,4%. Суттєве зростання надходження від місцевих податків і зборів пов’язане з прийняттям Податкового кодексу та зумовленими цим змінами у їх структурі[8]. Так, незважаючи на скорочення їх кількості з 14-ти до 5-ти, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення їх обсягів[6]. Варто відмітити також, що відповідно до БКУ , частина місцевих податків і зборів зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів,а саме: єдиний податок – до бюджету розвитку, збір за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах[1].

 

Рис. 5. Динаміка надходжень від місцевих податків і зборів та їх частки у структурі доходів місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.

Що ж до неподаткових надходжень до місцевих бюджетів, то у їхній структурі спостерігається скорочення частки адміністративних зборів та платежів у 2012 році до 13,8% порівняно з 2011 роком(17,8%) з одночасним збільшенням частки доходів від власності та підприємницької діяльності на 1,1% після різкого їх зменшення в 2010 році (на 6,9%) та інших неподаткових надходжень – на 3,1%(рис.6). Основним структурним елементом неподаткових надходжень залишаються власні надходження бюджетних установ (в межах 75%).

Рис.6. Динаміка структури неподаткових надходжень місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

Висновки. В Україні місцеві органи влади мають обмежені можливості впливати на умови та рівень місцевого оподаткування: їх податкові повноваження стосуються лише зміни (у встановлених межах) ставок місцевих податків і зборів, а також ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, доходи від яких у 2012 році не перевищували 4,8% усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів[4, c.40]. Варто відзначити, що доходи місцевих бюджетів протягом досліджуваного періоду були сформовані за рахунок податкових надходжень, а саме податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.

Отже, необхідно розширювати фінансову базу місцевих бюджетів за рахунок віднесення у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних відносин, плати за землю (яка зараховується до бюджетів місцевого самоврядування), адміністративних штрафів, надходжень від продажу безхазяйного майна.

 Література

1. Бюджетний Кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Дем’янчук О.І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу. / О.І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України – № 4 – 2011. – С.45-51.

4. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І.Луніна, Н. Фролова //Економіка України. – 2008. – № 3. – С.37- 47.

5. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. Оперативна інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками, доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) та використання місцевими бюджетами субвенцій станом на 01.01.2012. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua.

6. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www . ibser . org . ua

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Звіт про виконання Державного бюджету України за 2012 рік. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/

8. Податковий кодекс України. Затверджено 2 грудня 2010 року N 2755-VI //  – Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь