ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано динаміку дефіциту Державного бюджету України, запропоновано зменшити дефіцит Державного бюджету України шляхом збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Ключові слова: державний бюджет, дефіцит державного бюджету, доходи державного бюджету, видатки державного бюджету, податки.

В статье проанализирована динамика дефицита Государственного бюджета Украины, предложено уменьшить дефицит государственного бюджета Украины путем увеличения доходов и уменьшения расходов из Государственного бюджета Украины.

Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит государственного бюджета, доходы государственного бюджета, расходы государственного бюджета, налоги.

This paper examines the dynamics of the budget deficit in Ukraine. Proposed to reduce the Ukraine Government budget deficit by increasing revenues and reduce costs to the state budget of Ukraine.

Keywords: state budget, fiscal deficit, fiscal revenues, expenditures of the state budget and taxes.

Постановка проблеми. Основним інструментом державної фінансової політики є бюджетний дефіцит, який суттєво впливає на соціально-економічний стан країни. Дефіцит Державного бюджету України – це проблема, яка стоїть перед вітчизняною економікою.  Адже функціонування багатьох сфер економіки України залежить від об’єму державного бюджету, а також його структури. Сучасна ситуація у бюджетній системі призвела до того, що дефіцит бюджету щорічно зростає, незважаючи на низку величезних іноземних кредитів. Це зростання спричиняє в країні посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, зростання диференціації в доходах і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві.

Проблеми формування бюджетного дефіциту та визначення його розміру і пошук джерел погашення є одними з ключових при розробці стратегії розвитку держави на декілька наступних періодів. Зростання бюджетного дефіциту, в свою чергу, у більшості випадків впливає на підвищення боргової залежності країни, що виступає фактором стримування розвитку економіки та знижує інвестиційну привабливість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням дефіциту Державного бюджету України та визначення шляхів його зменшення займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Гордєєва Л., Самсонова К.,
Опаріна С., Редіна Н., Омельянович Л., Колеснікова Р., Футерко О., Луніна І..

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні шляхів зменшення дефіциту Державного бюджету України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати динаміку дефіциту Державного бюджету України, розглянути шляхи збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Дефіцит державного бюджету є важливим чинником в системі загроз не лише бюджетній, а й фінансовій безпеці держави. Після вступу України до МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку дефіцит державного бюджету офіційно фіксується, причому в такій формі, як це заведено в більшості країн, і встановлюються джерела його покриття [1].

Проаналізуємо динаміку Державного бюджету України за 2010 – 2012 роки, використавши дані висновків Рахункової палати, щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 роки [2].

Таблиця 1

Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2012 роки*
апрол

Аналізуючи дані таблиці 1 можна сказати, що протягом аналізованих років в Україні наявний дефіцит державного бюджету. У 2011 році він зменшився порівняно з 2010 роком на 40708,0 млн. грн.. (або на 63,34 %), у 2012 році зріс на 29887,7 млн. грн. (або на 126,87 %) порівняно з попереднім. Сума перевищення між фактичним та запланованим дефіцитом Державного бюджету України у 2010 та у 2012 році становила 10170,5 млн. грн. та 10469,5 млн. грн. відповідно, що є негативною ознакою для економіки країни. Оскільки відбувалось або недовиконання доходів до бюджету, або перевиконання витрат. У 2011 році спостерігалась позитивна тенденція, оскільки запланований дефіцит державного бюджету був більший ніж фактичний (на 15255 млн. грн..).

Наявність у країні дефіциту державного бюджету спричиняє посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, збільшення залежності від позичальників і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві [3, 137]. Отже, розглянемо шляхи зменшення дефіциту Державного бюджету України.

В Україні необхідно запровадити підвищену ставку ПДВ в розмірі 23 % на товари розкоші. До переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних виробів тощо.

Для збільшення доходів до Державного бюджету України варто ввести податок на депозити. Особи, які мають на депозитному рахунку суму, більшу за 150 тис. грн. нехай сплачують цей податок. Щодо досвіду України, то вже з наступного року доходи з банківських депозитів будуть обкладатися податком. З 1 січня 2015 року відсотки повинні будуть обкладатися за ставкою 5%, а оподатковуватися будуть ті депозити, які перевищують 50 тис. грн.

Велика кількість заможного населення України купує в Інтернет-магазинах речі, тому ще одним заходом є обкласти податком товари, які вартують більше 400 євро. Уряд України знизив поріг вартості оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро. Таким чином цей податок сплачує не тільки заможне населення, а і особи з середнім доходом.

Варто ввести податку на комерційні банки, оподаткування бонусів банківських працівників.

У країні потрібно посилити відповідальність суб’єктів господарювання та їх керівників, зокрема особисту майнову і кримінальну відповідальність, за дотриманням вимог законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з державним бюджетом.

Здійснення оптимізації управлінського складу державних службовців, з точки зору зниження дефіциту бюджету, є найбільш доцільною, проте цей метод є найбільш складним у практичній реалізації. Частково цей метод можливий за рахунок автоматизації документообігу, впровадження електронно-цифрових підписів, автоматизації подання фіскальних звітів та ін.

Також необхідно зменшити до оптимального рівня (стабілізація) видатків на утримання органів державної влади і управління, судів, прокуратури, міліції, СБУ а також упорядкування структури названих органів. Цей захід є доволі важливим і складним, оскільки видатки на загальнодержавні функції мають тенденцію до зростання, що також впливає і на структуру видатків з Державного бюджету України.

Працюючі пенсіонери, котрі займають робочі місця молодого покоління, отримують і пенсію, і заробітну плату. Тому потрібно для них скоротити суму пенсії на 25 %.

Висновки. Бюджетний дефіцит є одним з важливих інструментів державної фінансово – кредитної політики, засобом впливу на економіко соціальне становище країни. Наявність бюджетного дефіциту перешкоджає розв’язанню соціально-економічних проблем держави та впливає на економічну ситуацію в країні. При значному дефіциті державного бюджету та обмеженості фінансових ресурсів в Україні надзвичайно актуальним питанням є збільшення доходів та оптимізація, зниження видатків Державного бюджету України.

В сучасних умовах уряд повинен постійно контролювати розмір бюджетного дефіциту, інакше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни. З метою максимально ефективного управління дефіцитом державного бюджету необхідно застосовувати систему економічних заходів.

Література:

  1. Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні // К. В. Самсонова // Кіровоградський національний технічний університет. – УДК 336.14.025.3. – 2011.
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/search.
  3. Куніцин О. М. Дефіцит Державного бюджету України: причина та заходи щодо вирішення проблеми // О. М. Куніцин // Управління розвитком №16. – 2013. – С.137-140.
  4. Невінчаний І. С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / І. С. Невінчаний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 98-101.
  5. Рєдіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подоланняв Україні // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 93.

Залишити відповідь