Розробка системи маніпулятивних прийомів для української інформаційно-аналітичної новинної телевізійної програми за допомогою методу сценарію

В статті подано характеристику системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Описано процедуру її розробки на основі методу сценарію, прогнозування та аналізу особливостей застосування маніпулятивних прийомів в українських новинах.

В сучасних засобах масової інформації (ЗМІ) використовується значна кількість маніпулятивних прийомів, технік та методів, проте найбільш вони характерні для телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Наразі не існує єдиної уніфікованої системи маніпулятивних прийомів як і для зарубіжних, так і для українських новин. Відповідно, найбільшою проблемою постає відсутність певної системи маніпулятивних прийомів, що допомогло б класифікувати маніпулятивні методи для інформаційно-аналітичних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, які займаються проблемою маніпуляції свідомістю за допомогою ЗМІ варто виділити напрацювання Е. Аронсона, С. Кара-Мурзи, С. Лісової, Г. Мельника, Е. Пратканіса, В. Сороченко, які заклали базу для подальшого вивчення питань маніпуляції. Важливоє є праця І. М. Дзялошинського, в якій автор подає власну систему маніпулятивних прийомів, що ґрунтується на основі групи визначених параметрів.

Метою статті є розробка системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних новинних програм на основі методу сценарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні випуски новин доволі часто насичені маніпулятивними прийомами, техніками та методами, що дозволяє маніпулювати думками людей через їх підсвідоме сприйняття навколишнього світу. У глобальному сенсі маніпулятивність у представленні реальності природнім чином закладена як в самій людській комунікації та тих завданнях, яким вона служить, як в особливостях інформаційного суспільства, так і в природі самих засобів масової інформації, а надто – електронних [1, c. 191].

Перспектива розробки системи маніпулятивних прийомів є досить розмитою та відносною до певних подій, що можуть відбутися. Таким чином, розробити дану систему для української новинної програми варто за допомогою методу сценарію, адже він є найбільш ефективним при аналізі політичних та довгострокових варіантів прогнозування майбутнього.

Система маніпулятивних прийомів для українських новин полягає у чіткому, послідовному представленні різних варіантів технологій, які можуть бути застосовані в майбутньому. Написання сценарію повинно відбуватися на основній специфіці верстки телевізійних новин, а отже їх тематичного різноманіття, адже такий варіант допоможе краще спрогнозувати використання системи маніпулятивних прийомів.

Процес розробки системи маніпулятивних прийомів для українських новин включає в себе декілька етапів:

 1. Формулювання проблеми (збір та аналіз наявних маніпулятивних прийомів);
 2. Визначення сфер впливу ЗМІ та оцінка ймовірного їх впливу на майбутнє;
 3. Визначення показників категорій, що використовуються в новинних програмах (економічні, політичні, соціальні тощо);
 4. Виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, що застосовуються в телевізійних інформаційно-аналітичних програмах;
 5. Визначення тих маніпулятивних прийомів, які є найбільш відповідними українським новинам;
 6. Прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому.

Формулювання проблеми полягає у відсутності чіткої системи маніпулятивних прийомів для новинних програм українського телебачення. Така перспектива спонукає до розробки власного інформаційно-аналітичного продукту, який би відповідав міжнародній практиці та створив цілісну систему маніпуляцій.

Перший етап включає в себе аналіз маніпулятивних прийомів, що використовуються на українському телебаченні. Зокрема, найбільш поширеними є метод «білого шуму», метод «відволікання уваги», прийом «напівправда», техніка «класифікатори», прийом «ефект присутності». Відповідно до найбільш вживаних технік можна виділити два напрямки – це маніпуляція інформаційною складовою новин та маніпуляція візуальної складовою новин.

На другому етапі визначаються сфери впливу ЗМІ. Чинниками, що найбільше впливають на діяльність ЗМІ на сучасному етапі є: правова регламентація їх статусу, комерційний характер їх діяльності, політика власників та вплив з боку держави [3]. В такій ситуації чітко простежується картина залежності ЗМІ від певних осіб, а відповідно висвітлюються лише ті новини, які відповідають інтересам не громадськості, а владних або комерційних структур.

Варто зазначити, що політична ситуація в країні є досить нестабільною і може змінюватися протягом найближчого часу, те ж саме відбувається і в економічній сфері. Всі ці події відбивають високий рівень напруження у населення та можуть знову виникнути в результаті невідповідності державної політики національним інтересам. Щодо ЗМІ, то вони намагаються відповідати споживацьким потребам, але це не відміняє необхідності застосування маніпулятивних прийомів. Залежність ЗМІ від провладних структур навряд чи зміниться, адже для цього потрібно створити законодавчу базу, яка б більш конкретніше регулювала їх діяльність.

Третій етап – визначення категорій, які застосовуються у телевізійних новинах – це переважно політика, економіка, соціальні проблеми, культура, міжнародні новини. Якщо ж проаналізувати новинні програми, то стає очевидно, що вони більш апелюють до соціальних проблем у суспільстві, рідше показуються новини про політичний чи економічний стан в Україні. В результаті цього, люди більш обізнані в напрямку кримінальних справ, побутових проблем громадян, аварій та катастроф, а це все представляє негативний формат новин.

Якщо ж повернутися до критеріїв, які мають бути визначені на четвертому етапі, то варто керуватися тими маніпулятивними прийомами, які застосовуються українськими новинними програмами. Як було зазначено вище, новини переважно несуть маніпуляцію інформаційною та візуальною складовою. Враховуючи масштабність застосування цих категорій, варто виділити більш конкретні, які б відповідали цільовому забезпеченню телеканалів.

Аналізуючи маніпулятивні прийоми та їх вплив на масову свідомість можна виділити такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів у ситуації. Такі критерії формують три основні напрямки створення необхідного системного вектору маніпулятивних прийомів.

На п’ятому етапі потрібно розподілити приналежність маніпулятивних прийомів, які застосовують в інформаційно-аналітичних програмах до критеріїв маніпулювання. Поділ маніпулятивних прийомів відбуватиметься відповідно до їх поширеного використання, смислового значення, що визначено провідними науковцями та дослідниками в даній сфері.

Психологічно-емоційне маніпулювання включатиме в себе ті прийоми, як впливають на свідомість та психіку людей за допомогою візуальної інформації та сенсаційності представленої новини. До цього критерію варто включити такі маніпулятивні прийоми: метод «відволікання уваги» або метод «копченого оселедця», прийом «сенсаційність», техніка «інсценованих заходів», прийом «створення загрози», прийом «використання або створення контрасту», прийом «буденна розповідь», прийом «фактор гумору». Ці всі маніпулятивні прийоми ґрунтуються на психологічно-емоційному впливі за допомогою подання інформації в сенсаційній формі, щоб відвернути увагу від важливого повідомлення.

Інформаційно-раціональне маніпулювання передбачає концентрацію на логічному співставленні фактів та їх поєднанні, що супроводжується доводом та висновками журналістів та кореспондентів. Фактично, такий критерій надає глядачам уже визначене вирішення проблеми чи пояснення ситуації. До них можна віднести метод «створення фактів», метод «об’єктивного підходу» або «ефект Едіпа», техніка «класифікатори», техніка «коментарі», прийом «ядовитий сандвіч», метод «білого шуму», прийом «використання протиставлення», прийом «ствердження». Ці техніки полягають у такому форматуванні інформації, при якому відбувається форматування, приховування або ж доручення певних фактів, які спотворюють новини та дезінформують населення.

З інформаційними маніпуляціями межують маніпуляції мовні. Від обраного стилю подачі залежатиме ставлення громадськості до події. У ситуації існування багатьох альтернативних джерел інформації розпізнати мовні маніпуляції неважко. Проблема в тому, що споживачі переважно користуються інформацією лише з одного-двох джерел і не порівнюють сутність повідомлень. Таким чином вони і потрапляють під вплив маніпуляторів [4].

Третій критерій маніпулювання рівнем ерудованості може включати в собі як процес впливу на глядачів відповідно до їх освіченості. Тобто, телеканали будуть показувати такі новини, які з одного боку задовольняють особисті інтереси та підвищують самооцінку, а з іншого користуються необізнаністю населення в різних питання як державного, так і міжнародного значення. Зокрема, до цього критерію варто віднести метод «історичних аналогій», метод «закидання брудом», прийом «напівправда», прийом «використання штампів», прийом «узагальнення», прийом «висмикування із контексту», прийом «навішування ярликів». Фактично ці методи використовуються аби привернути увагу аудиторії, апелюючи до її ерудованості або висвітленню тих новин, які б не мали складного пояснення ситуації.

На останньому етапі передбачається виявлення позитивних та негативних сторін функціонування даної системи в майбутньому. Мабуть, позитивних факторів в даному питанні досить мало, адже маніпуляція є деструктивним впливом в сучасному світі. Негативність такої системи може виявитися у частому та постійному використанні маніпулятивних прийомів та технік, а як наслідок масового контролю свідомістю людей щодо подій, які відбуваються в навколишньому світі.

Руйнівна сила й небезпека маніпулювань свідомістю людини містить глобальні загрози для суспільства. Але парадокс у тому, що це проблемне питання обговорюється переважно в колах фахівців. Держава не займається розв’язанням цієї серйозної проблеми [2].

Характер застосування маніпулятивних прийомів залежить від розуміння функцій ЗМІ в суспільстві. Запропоновані чотири моделі «створення новин»: дзеркальну, професійну, організаційну і політичну. В чистому вигляді, як правило, не одна із цих моделей не реалізується. В певному сенсі, ЗМІ відображають особливості суспільного укладу тієї чи іншої країни, рівень політичної культури громадськості [6].

Висновки. На основі аналізу використання маніпулятивних прийомів українськими новинними програмами було розроблено систему маніпулятивних прийомів за допомогою методу сценарію. Система маніпулятивних прийомів включала в себе декілька етапів, зокрема формулювання проблеми, визначення сфер впливу на ЗМІ, визначення показників категорії, виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, висунення маніпулятивних прийомів, а також прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому. Виділено такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів, а також на основі їх представлено види маніпулятивних прийомів, методів та технік. Така система допоможе зрозуміти схему використання маніпуляцій для українських інформаційно-аналітичних програм.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Маніпуляції на ТБ [Текст] / Н. Лігачова, С. Черненко, В. Іванов, С. Дацюк та ін. – К., 2003. – 218 с.
 2. Нестеренко О. Є Маніпуляції у англомовних ЗМІ при висвітленні подій на Близькому Сході та у Північній Африці [Електронний ресурс] / О.Є. Нестеренко // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2011. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37867/25-Nesterenko.pdf?sequence=1. – Заголовок з екрану.
 3. Остроухов В. В. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти [Електронний ресурс] / В. В. Остроухов. – К., 2010. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1800010237011/politologiya/telebachennya#112. – Заголовок з екрану.
 4. Стельмашов А. ЗМІ: засоби маніпулювання інформацією [Електронний ресурс] / А. Стельмашов. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/1416. – Заголовок з екрану.
 5. Сугестивні технології маніпулятивного впливу [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов]; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. – 248 с.
 6. Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы [Электронный ресурс] / А. М. Цуладзе. – Режим доступа: http://sharpened.ucoz.ru/lib/politicheskie_manipuljacii-ili_pokorenie_tolpy.doc. – Оглавление с экрана.

Залишити відповідь