ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТ

УДК 81’367.63: 81’37

Л. І. Дерев’янко

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ

Досліджено часові прийменниково-іменникові конструкції з вторинними темпоральними прийменниками, проаналізовано чинні в сучасній українській мові парадигми прийменниково-субстантивних корелятивів із семантикою часової попередності, складниками яких є похідні прийменники, вирізнено диференційні ознаки співвідносних темпоративів.

Ключові слова: вторинний прийменник, корелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, часова попередність.

Исследуются временные предложно-падежные конструкции с производными темпоральными предлогами, анализируются свойственные современному украинскому языку парадигмы предложно-субстантивных коррелятивов с семантикой временного предшествования, компонентами которых являются производные предлоги, определены дифференциальные признаки соотносительных темпоративов.

Ключевые слова: производный предлог, коррелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, временное предшествование.

The article contains the thorough investigation of temporal prepositional-substantive combinations containing secondary temporal prepositions. Dominant Ukrainian effective paradigms of temporal precedence semantics’ prepositional-substantive correlatives with secondary prepositions got deep analysis. The correlative temporatives’ peculiarities’ spectrum was differentiated consistently.

Key words: secondary preposition, correlative, temporative, semantics, syntaxeme, temporal precedence.

 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки спостережено тенденцію ґрунтовного дослідження синтаксису, якому належить центральне місце в мовній системі, оскільки саме в ньому одиниці мови виявляють функційну спеціалізацію. Неабиякий інтерес викликають прийменники, які відіграють вагому роль у граматичній сфері сучасної української літературної мови. У сполученні з іменниками або їхніми субститутам вони є найпоказовішими індикаторами синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень. Як мовна одиниця, що безпосередньо бере участь в організації текстових структур, а також має високу частоту вживання й виявляє динаміку лексичного складу, прийменник завжди опинявся в полі зору мовознавців. Його різноаспектне дослідження пов’язане з іменами О. С. Мельничука, І. К. Кучеренка, А. С. Колодяжного, І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, А. П. Загнітка, З. І. Іваненко, Г. С. Балабан, В. С. Бондаренка, Є. Куриловича, М. М. Нікольського, Є. Т. Черкасової, А. М. Шаранди та інших.

Найпродуктивнішим засобом репрезентації часових семантико-синтаксичних відношень є прийменниково-субстантивні конструкції, утворені за участю темпоральних прийменників та іменників у непрямих відмінках. Прийменниково-відмінкові структури – репрезентанти часових відношень – знайшли належне висвітлення у працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. У просторі української мовознавчої концепції різні аспекти функціювання темпоральних структур висвітлені в граматичних студіях В. М. Барчука, О. І. Бондаря, І. Р. Вихованця, Т. М. Голосової, О. М. Задорожної, З. І. Іваненко, П. С. Каньоси, Р. А. Куцової, С. А. Романюк та інших учених. У русистиці часові сполуки вивчали А. А. Кока, В. М. Філіппова, на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки їх активно досліджують О. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, Г. О. Золотова та інші.

Незважаючи на широкий діапазон опрацьованих питань, у граматичній площині мовної системи все ж недостатньо вивченою натепер залишається проблема функційних можливостей вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень. Аналіз синтаксичної системи української мови в плані корелятивних зв’язків похідних темпоральних прийменників у прийменниково-іменникових часових структурах дасть змогу глибше пізнати своєрідність їхньої ієрархічної організації, з’ясувати специфіку граматичної семантики, а також функційний і стилістичний потенціал.

З огляду на це метою статті є дослідження особливостей реалізації внутрішньої семантичної кореляції прийменниково-субстантивних темпоративів із вторинними часовими прийменниками, які експлікують семантику передчасу в межах категорії різночасності.

Об’єкт пропонованої роботи – прості речення з прийменниково-відмінковими темпоральними структурами, які реалізують значення часового передування, а її предмет – прийменниково-іменникові конструкції з похідними часовими прийменниками. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

 • дослідити прийменниково-субстантивні темпоративи з вторинними часовими прийменниками, які виражають значення часової попередності;
 • проаналізувати всі можливі прийменниково-відмінкові структури – репрезентанти семантики передчасу, утворені за участю похідних темпоральних прийменників;
 • виокремити диференційні ознаки структур-корелятів.

Найважливішою опозицією темпоральної сфери є одночасність / різночасність перебігу дії або процесу. Семантичними складниками підгрупи на позначення різночасності є 1) часова попередність і 2) часова наступність. З. І. Іваненко поділяє категорію різночасності на передчас і післячас [5, с. 96], С. А. Романюк співвідносить різночасність вияву (перебігу) дії з визначенням часової попередності та часової наступності [8, с. 117], а В. М. Барчук номінує їх передуванням і наступністю [2, с. 295, 297].

На відміну від темпоративів із первинними часовими прийменниками, які передають семантику означеної й неозначеної часової попередності, синтаксеми з вторинними темпоральними прийменниками репрезентують лише семантику неозначеного передчасу. Так, п’ятикомпонентна парадигма корелятивів prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen prep незадовго до + Ngen prep незадовго перед + Ninstr маніфестує значення дії, що відбувається за деякий час до періоду, названого субстантивом. Найвиразніше це значення реалізує темпоратив prep перед + Ninstr: Даниленкови з’явилися перед обідом (С. Горбань, Н. Лапіна); [Парубок] перед самим вінчанням повернув рушники (Ф. Бурлака). Означальний займенниковий прикметник самий підсилює семантику часової попередності й номінує найближчий передчас. Характерна особливість досліджуваної синтаксеми полягає у вираженні темпоральної семантики статичної дії, що максимально наближена до названого часового періоду, але ніколи не перетинається з ним [4, с. 57].

Темпоратив prep напередодні + Ngen перебуває в одному корелятивному ряді зі структурою prep перед + Ninstr. Прислівниковий прийменник напередодні експліцитно актуалізує сему часового передування [6, с. 78]. Конструкція prep напередодні + Ngen позначає зазвичай один із моментів за день до того часу, перед яким відбудеться дія: Напередодні виїзду була я на вечірці у Дмитерка й Тамари Козакевич (Д. Гуменна). Якщо аналізований прийменник вступає в семантико-синтаксичні зв’язки з іменниками – назвами великих часових періодів і важливих подій, то у специфічних контекстуальних умовах він набуває значення „незадовго перед чимось” [3, с. 128, 221]: Чи не так напередодні Другої світової війни ідеологи гітлерівської Німеччини підступали до анексії чеських і польських територій (Д. Павличко).

Прийменниковий еквівалент у (в) переддень у сполученні з іменником у формі родового відмінка репрезентує семантику, близьку до тієї, яку передає синтаксема prep напередодні + Ngen. Структура prep у (в) переддень + Ngen здатна функціювати тільки з одним значенням, яке, на відміну від останньої, не може зазнавати трансформації: Навіть важко повірити, що Марія в переддень своєї смерті – це та ж Марія, яка була в Римі й Ніцці, тільки на сім років старша (М. Слабошпицький). Незважаючи на однозначність темпоратива prep у (в) переддень + Ngen, а також потенційну здатність прийменникового еквівалента поєднуватися з широким колом іменників нечасової семантики, він не відзначений високим рівнем функційної активності.

Синтаксеми prep незадовго до + Ngen, prep незадовго перед + Ninstr реалізують значення неозначеної часової попередності, а отже, виявляють семантичну близькість зі структурами prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen. Іманентною властивістю темпоративів prep незадовго до + Ngen prep незадовго перед + Ninstr є позначення передчасу в загальних рисах, без яких-небудь конкретизаційних рамок, як у попередніх конструкціях: Цей абсурд розпочався незадовго до моєї появи (А. Курков) – Алекс в гостях у родички пив чай із чашок, які батьки купили незадовго перед його від’їздом назавжди (Є. Кононенко). Різниця в семантиці виділених сполук спричинена наявністю у складі похідних темпоральних прийменників незадовго до, незадовго перед різних за своїм походженням прийменників: до – первинний, перед – вторинний. Слушною видається думка Р. А. Куцової про те, що конструкції з прийменником до виявляють мінімальний ступінь диференційної ознаки часової попередності [7, с. 25], позаяк значення передчасу, репрезентоване ними, має узагальнені часові рамки. Прийменник перед уживається в складі конструкцій для позначення дії, яка відбувається незадовго до початку якогось відрізка часу й експлікує ближче часове передування.

З-поміж корелятивних структур prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen prep незадовго до + Ngen –                   prep незадовго перед + Ninstr найвищу активність має синтаксема prep перед + Ninstr. Це мотивоване тим, що його повнозначними компонентами можуть бути темпоральні й нетемпоральні іменники. Прийменниковий еквівалент у (в) переддень містить у своєму складі лексему на позначення часу, отже, автоматично втрачає здатність сполучатися із субстантивами часової семантики. Прийменники незадовго до, незадовго перед сполучаються тільки з іменниками нетемпорального значення, що впливає на їхню функційну спроможність.

До складу корелятивних прийменниково-іменникових темпоративів дво- prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen та чотирикомпонентної prep з (із) початку + Ngenprep від початку + Ngenprep на початку + Ngenprep з (із) початком + Ngen парадигм уходить прийменниковий компонент, який має у своєму складі лексему початок. Вона виразно актуалізує семантику „вихідного пункту протяжності предмета, площини, а також те, що прилягає до такого пункту” [9, VІІ, с. 465]. Кожна зі структур поряд з основним значенням початкової межі дії реалізує специфічний семантичний відтінок. Цікавим є той факт, що подібні за будовою синтаксеми здатні виражати діаметрально протилежні значення. Семантично близькими виступають синтаксеми prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen. Вони вказують на дію, яка відбувається до настання чітко визначеного часового орієнтира. Конструкція prep перед початком + Ngen маніфестує сему „ближче часове передування”, пор.: Потрібно було до початку весни напрясти ниток і виткати полотно (В. Скуратівський) – Перед початком концерту до людей, що заповнили зал, з гарячою промовою звернувся батько (І. Цюпа).

Крім різниці в семантиці корелятивів prep до початку + Ngen             prep перед початком + Ngen наявна відмінність і в структуруванні адвербіалізованих прийменникових одиниць – конституентів вирізнених темпоральних синтаксем, оскільки в їхньому складі зафіксовано різні за походженням прийменники. До – непохідний прийменник, первинною семантикою якого є локативна; перед – похідний, за яким найперше закріплено часове значення. Завдяки цьому прийменниковий еквівалент перед початком передає семантику ближчого часового передування порівняно з прийменниковою одиницею до початку. Семантичні та структурні відмінності синтаксем prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen суттєво не впливають на сферу їхнього вживання.

Яскраво виражені корелятивні зв’язки спостережено в чотирикомпонентній парадигмі prep з (із) початку + Ngenprep від початку + Ngen prep починаючи з (із, зі) + Ngenprep починаючи від (од) + Ngen, яка репрезентує значення попередності з указівкою на початкову часову межу дії. У корелятивні відношення вступають синтаксеми prep з (із) початку + Ngen, prep від (од) початку + Ngen. Перша найчіткіше позначає семантику початкової часової межі: Батько мій з початку окупації був невідомо деми нічого не чули про нього … (В. Коротич). Темпоратив       prep від (од) початку + Ngen відрізняється від синтаксеми prep з (із) початку + Ngen. Роль семантичних маркерів в аналізованих конструкціях виконують непохідні прийменники з (із), від (од), що структурують адвербіалізований прийменниковий комплекс. Перший із них указує, що початок дії збігається з часовим моментом. Часовий момент, який позначає другий, не входить у той відрізок часу, від якого стартує певна дія, що й становить його іманентну ознаку: Від самого початку знайомства банкір поводився так, ніби грався в шпигунів (А. Кокотюха).

Значення вихідного моменту дії передають темпоративи                       prep починаючи з (із, зі) + Ngen та prep починаючи від (од) + Ngen. Вони вказують на проміжок часу, у рамках якого має місце лише початок явища, а подальше його розгортання відбувається поза межами часового орієнтира [3, с. 129]: Класична українська література, починаючи від Шевченка чи навіть ще й від Котляревського, показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови … (О. Гончар) – Українська класична література в найкращих своїх виявах, надто ж починаючи з Тараса Шевченка, завжди була гостро соціальна (О. Гончар). Різниця в семантиці цих моделей зумовлена наявністю у складі прийменникових одиниць починаючи з (із, зі), починаючи від (од) непохідних прийменників з (із, зі), від (од). Вищою функційною активністю позначені структури                     prep починаючи з (із, зі) + Ngen, що пов’язано зі специфічним семантичним відтінком „включення” початкового темпорального моменту до часу дії. Синтаксеми prep починаючи з (із, зі) + Ngen та prep починаючи від (од) + Ngen корелюють із прийменниково-іменниковими конструкціями prep з (із) початку + Ngenprep від (од) початку + Ngen. Ці зв’язки виявлено у специфічних особливостях прийменників як конституентів розглядуваних темпоративів. Так, прийменники починаючи з (із, зі), починаючи від (од) співвідносні з дієприслівниками, отже, генетично пов’язані з дієсловами. Вони чітко репрезентують семантику руху, оскільки зберігають зв’язок із фазовим вербативом починати. Цієї здатності позбавлені темпоративи з прийменниками, що співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами, тобто аналітичними прислівниками, і мають у своєму складі лексему початок. Наявні диференційні семантичні відтінки, а також різні типи співвідносних лексичних одиниць, на основі яких постали вторинні прийменники, дають право кваліфікувати їх корелятивами.

На відміну від часових структур, які містять у своєму складі лексему початок і виражають семантику передчасу, синтаксема prep з (із) початком + Ngen називає час, після початку відліку якого має місце дія: А коли наставала осінь, холодало, з початком заморозків, опускався Волин разом із Царівною О на дно Озера … (Ю. Покальчук). Значення часової наступності реалізує прийменниковий еквівалент з (із) початком. Субстантив початок виступає у формі орудного відмінка в сполученні з первинним прийменником з (із), який корелює з прийменником після, що входить до складу темпоратива prep після + Ngen на позначення семантики післячасу (з настанням осені – після настання осені). Є всі підстави констатувати наявність опозитивних семантичних корелятивних зв’язків між темпоративами prep з (із) початку + Ngen, prep від (од) початку + Ngen, які позначають семантику передчасу, та синтаксемою prep з (із) початком + Ngen, що виражає значення часової наступності.

У п’ятикомпонентній парадигмі корелятивів prep на початку + Ngen prep на зорі + Ngen prep  на світанку + Ngen prep  на порозі + Ngen    рrep на старті + Ngen найуживанішою є стилістично нейтральна синтаксема prep на початку + Ngen, що точно номінує початкову часову межу дії: На початку війни Бурков командував артилерійським полком … Гуреїв).

Прийменниково-іменникові темпоративи prep на зорі + Ngenprep на світанку + Ngen prep на порозі + Ngenprep на старті + Ngen кваліфікуємо як такі, що передають жорстко не регламентовану семантику початкових часових рамок дії. Прийменникові еквіваленти на зорі, на світанку, на порозі, на старті ще не втратили статусу оказіональних утворень. Значеннєву близькість убачаємо між синтаксемами prep на зорі + Ngen –   prep на світанку + Ngen, які номінують час початку дії з яскраво задекларованим відтінком образності. Спільним у семантиці прийменникових еквівалентів на зорі, на світанку є те, що лексеми зоря і світанок – компоненти прийменникових одиниць – фокусують у своїй значеннєвій структурі експліцитну сему „час”, яка співвідноситься саме з початком дії: обидві вони позначають початок нового дня: На світанку нової ери вдарив новий шквал демонстрацій (Л. Костенко) – [Юля] не могла точно сказати, коли це відбувалося: зараз, учора чи давно, на зорі їхнього кохання (О. Гуреїв). Такі темпоративи вживаються в художньому й публіцистичному стилях. Їхньою характерною особливістю є те, що субстантив у складі конструкції поширюється атрибутивними компонентами, за якими закріплена формально-синтаксична функція узгодженого означення.

Про вживання на периферійному рівні прийменникових еквівалентів на порозі, на старті слушні міркування висловлює Г. С. Балабан. Заслуговує схвалення передусім думка про те, що вони мають виразне метафоричне нашарування [1, с. 9]. Темпоратив prep на порозі + Ngen репрезентує сему „початок тривалого явища чи певного етапу”: Україна на порозі нових парламентських виборів. Інтерв’ю радіостанції „Свобода” (З газети). Значення часової попередності імпліковано в прийменниковому еквіваленті на порозі, який у Словникові українських прийменників зафіксовано тільки з локативною семантикою [10, с. 194]. Субстантиви поріг і старт індиферентні стосовно часового значення. Не виявлено й інших семантичних збіжностей. Опиняючись у складі вторинних прийменникових одиниць на порозі, на старті, вони, проте, можуть набувати значеннєвої близькості. Синтаксема prep на старті + Ngen знаменує собою початок певної дії: „Українські отамани” розгромили американців на старті сезону WSB (Із газети). З-поміж семантично споріднених корелятивів prep на порозі + Ngenprep на старті + Ngen останній позначає максимально близький початок дії завдяки лексемі старт – „початковий момент спортивних змагань” [9, ІХ, с. 663]. Основною сферою поширення структур prep на порозі + Ngen –     prep на старті + Ngen є художній стиль. Спорадично їх фіксовано в науковому та публіцистичному стилях.

У корелятивні відношення з проаналізованими вище темпоративами на позначення початкових меж дії вступають синтаксеми, які експлікують семантику розгортання дії в кінцевих внутрішніх межах – prep наприкінці + Ngenprep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngenprep надкінець + Ngenprep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngenprep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen. Найпродуктивніше вживана синтаксема prep наприкінці + Ngen становить поєднання відприслівникового прийменника наприкінці з іменниками часового і нечасового значення у формі родового відмінка. Це один із небагатьох вторинних прийменників, що виявляє широкі дистрибутивні можливості стосовно субстантивів обох лексико-семантичних розрядів. Так, у складі конструкції prep наприкінці + Ngen зафіксовано такі три семантичні типи субстантивів із темпоральною семантикою: 1) „конкретні виміри часу” (день, доба, тиждень, декада, місяць, квартал, рік (роки), століття, тисячоліття): Ще наприкінці минулого століття Дмитрівську Поминальну суботу відзначали повсюдно (В. Скуратівський); 2) „пори року”: Наприкінці минулого літа вони утрьох … уперше ступили на цей схил над Небесним озером (В. Дрозд); 3) „місяці”: Це сталося наприкінці березня, тільки-но вкрилися зеленими котиками верби (В. Петльований).

З-поміж субстантивів нечасового значення з прийменником наприкінці найрегулярніше сполучаються ті, що називають періоди за церковним, сільськогосподарським і академічним календарями та процеси і явища, які мають певну тривалість у часі (здебільшого віддієслівні іменники): Закохався я по-справжньому вже в інституті, десь наприкінці семестру, перед зимовою сесією (В. Лис); Наприкінці оглядин гості завернули в ботанічний сад (О. Гончар). Конструкції, аналогічні за своєю будовою й семантикою до виділених, не мають обмежень щодо сфери функціювання.

Окремий тип становлять корелятивні одиниці, прийменникові компоненти яких співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами і містять у своєму складі лексему кінець. Структури prep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngen –  prep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen, як і синтаксема              prep наприкінці + Ngen, репрезентують значення внутрішніх кінцевих часових меж дії. Конструкція prep у (в) кінці + Ngen позначає найближчі кінцеві межі дії й саме тому найточніше номінує ці темпоральні рамки: [Коней] батько в кінці літа ловив на аркани і робив із них покірних, приборканих істот (В. Земляк). Темпоративи prep на кінець + Ngen –        prep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen виступають в одному корелятивному ряду із синтаксемою prep у (в) кінці + Ngen, однак, на відміну від неї, наділені семантичним відтінком „віддаленіші кінцеві темпоральні межі”: На вулиці було незвично тепло, як на кінець листопада (Л. Дереш) – Під кінець тижня стурбованість стала нестерпною … (В. Вакуленко) – [Кучмієнко] належав до заслужених ветеранів, до яких міг би тепер належати й Карналь, якби не потрапив буквально перед кінцем війни в руки фашистів (П. Загребельний) – При кінці служби Марія вийшла з церкви … (У. Самчук). Синтаксичні структури prep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen різняться незначними семантичними відтінками, що зумовлені наявністю у складі похідних прийменникових одиниць з ідентичним повнозначним компонентом кінець первинних прийменників під, на, при та вторинного прийменника перед. Останній реалізує семантику найближчого передування, а у структурі прийменникового еквівалента перед кінцем – найближчих кінцевих темпоральних рамок дії. Найвіддаленіші кінцеві часові межі виражає темпоратив prep на кінець + Ngen. Синтаксеми prep під кінець + Ngen та prep при кінці + Ngen експлікують семантику розгортання кінцевих внутрішніх меж дії, які можна умовно позначити на часовій осі між темпоративами prep перед кінцем + Ngen та prep на кінець + Ngen. Що ж до сфери функціювання, то стилістично нейтральними є структури prep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngen. Вони відзначаються й найвищим ступенем продуктивності. Синтаксеми prep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngen prep при кінці + Ngen стилістично марковані. Їхнє функціювання зафіксовано здебільшого в художньому, розмовному та, рідше, публіцистичному стилях.

Парадигму прийменниково-іменникових корелятивів, що передають семантику внутрішніх кінцевих часових рамок дії, органічно доповнює спорадично вживаний темпоратив prep надкінець + Ngen, до складу якого входить авторський прийменник-неологізм: Я не те щоб атеїст, як тепер кажуть по-науковому, а радше безбожник, якими ставали надкінець життя скептичні дядьки, що всього навчилися (В. Коротич).

На відміну від проаналізованих вище, синтаксеми prep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngen слугують для конкретизації темпорального значення розгортання дії чи процесу в кінцевих внутрішніх межах: На закінчення Літургії Святійший Владика виголосив повчальне слово … (Інтернет-ресурс) – У Римі на завершення Різдвяного періоду відбувся концерт українських колядок „Прощання з колядою” … (З газети). Семантичні відтінки до значеннєвої структури темпоративів prep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngen вносять вторинні прийменникові одиниці, перша з яких наділена семою офіційності, а друга – піднесеності, урочистості. Це впливає на сферу їхнього поширення: конструкція prep на закінчення + Ngen закріплена передусім за офіційно-діловим і науковим стилями, а синтаксема prep на завершення + Ngenза публіцистичним та художнім.

Доповнюють парадигму корелятивів досліджуваної часової семантики темпоративи prep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen. Оказіонально вживані прийменникові еквіваленти під завісу, на заході функціюють у сполученні з родовим відмінком іменника: Під завісу літа, як завжди, кілька нещасть (Л. Костенко) – На заході життя бабуля чистосердно кається … (В. Сологуб). Прийменникові еквіваленти на заході, під завісу не наділені темпоральною семантикою. За лексемою захід – компонентом першого з них – закріплено в Словникові української мови значення „частина обрію, де заходить сонце” [9, ІІІ, с. 380]. Усталена сполука під завісу функціює зі значенням „під кінець, на закінчення чого-небудь” [9, ІІІ, с. 52]. Спільним для розглядуваних прийменникових одиниць є те, що вони імпліцитно актуалізують сему „час” і вказують на кінцеві часові рамки дії. Сфера функціювання конструкцій prep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen лімітована художнім стилем.

Корелятиви п’ятикомпонентної парадигми prep посеред + Ngen prep у (в) середині + Ngen prep у (в) половині + Ngen prep у (в) розпалі (розпал) + Ngen prep у (в) розквіті + Ngen реалізують семантику моменту, рівновіддаленого від початкової й кінцевої межі часового орієнтира. Своїм значенням вони протиставляються проаналізованим вище темпоральним структурам – виразникам семантики початкових та кінцевих внутрішніх часових рамок дії. Прийменник посеред у складі синтаксеми prep посеред + Ngen позначає зорієнтований на серединний проміжок між початком і кінцем певного періоду, протягом якого відбувається дія: Часом посеред ночі встає Северина й подовгу дивиться у вікно (М. Матіос). Прийменниковий еквівалент у (в) середині разом із субстантивом у родовому відмінкові номінує час дії, рівновіддалений від початкових і кінцевих темпоральних меж, та корелює із вторинним часовим прийменником посеред. Структура prep у (в) середині + Ngen, що точно фіксує момент дії стосовно меж названого часового відрізка без додаткових семантичних відтінків, є стилістично нейтральною. Прийменникова одиниця у (в) середині сполучається з широким колом іменників темпоральної й нетемпоральної семантики: Знову вдалося побачити цю юнку лише в середині вересня (Л. Дереш); У середині цієї зими старенькій полегшало (З розмовного мовлення). Найпродуктивніше функціюють структури з часоназвами на позначення загальних часових понять, які являють собою сполучення числівника з іменником: …Десь у середині ХІХ століття один із нащадків … змінив своє українське прізвище …(Б. Антоненко-Давидович).

Не подано в Словникові українських прийменників закріплену за діалектною сферою прийменникову одиницю у (в) половині, яка передає семантику, близьку до репрезентованої прийменником у (в) середині: Випадок з Мартинчуковими хрестинами стався у половині квітня (Ірина Вільде).

До розряду широковживаних у мові художньої літератури належать темпоративи prep у (в) розпалі (розпал) + Ngen prep у (в) розквіті + Ngen. Їхня семантична специфіка зумовлена лексичним значенням іменникових компонентів прийменникових одиниць. Лексема розпал означає „стан найвищого напруження, найголовніший вияв чого-небудь” [9, VІІІ, с. 755], лексема розквіт – „найкраща пора в розвитку фізичних і духовних сил людини, її молодості, краси, таланту” [9, VІІІ, с. 692]. Усе це стає можливим не на початку чи в кінці певної дії або процесу, а саме в момент, рівновіддалений або майже рівновіддалений від стартової та фінішної точок відліку часового орієнтира, тобто „в середині чого-небудь” (наприклад, найбільша спека – в середині літа, найбільший успіх – у молодості, що є серединою життя людини). Ці аргументи послужили підставою для доповнення парадигми корелятивів prep посеред + Ngen prep у (в) середині + Ngen prep у (в) половині + Ngen оказіонально вживаними часовими структурами prep у (в) розквіті + Ngenprep у (в) розпалі (розпал) + Ngen: [Хвороба] звалилася на нього [Васляєва] в розквіті сил і працездатності (О. Сизоненко) – … [Дружину] довелося покинути в розпалі медового місяця (А. Дімаров); Отож, у розпал сезону Беньо завжди прогулювався зі своїм чадом по перону … (П. Добрянський). Обидва варіанти прийменникового еквівалента у (в) розпалі та у (в) розпал відзначаються однаковою функційною активністю.

Отже, похідні, або вторинні, прийменники у складі конструкцій із темпоральним значенням активно й послідовно вступають у корелятивні зв’язки. Семантику часової попередності в рамках категорії різночасності репрезентують темпоративи дво-, чотири-, п’яти- та одинадцятикомпонентної парадигм корелятивів. Близька або споріднена часова семантика може бути реалізована групою співвідносних форм, що становить передумови для виникнення синонімічних прийменниково-іменникових структур. Корелятивність як найістотніша ознака кореляції, що ґрунтується на взаємозалежності, взаємозумовленості, співвідносності, утворює базу для синонімічних зв’язків. З-поміж основних диференційних ознак, які дають підстави визнати розглянуті темпоративи з вторинними часовими прийменниками, необхідно вирізнити такі: 1) специфічний семантичний відтінок; 2) стилістичне маркування; 3) сфера вживання.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабан Г. С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Балабан Галина Степанівна; НАН України, Ін-т української мови. – К., 2007. – 19 с.
 2. Барчук В. М. Граматична темпоральність : Інтервал. Час. Таксис : [монографія] / В. М. Барчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 с.
 3. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.
 4. Іваненко З. І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській мові : [посіб. для студентів] / З. І. Іваненко. – Чернівці, 1969. –       Ч. 2. – 69 с.
 5. Іваненко З. І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З. І. Іваненко. – К. : Одеса : Вища шк., 1981. – 143 с.
 6. Канёса П. С. Синтаксические средства выражения временных отношений в современном украинском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / Канёса Павлина Степановна; Киев. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1984. – 212 с.
 7. Куцова Р. А. Відтворення темпоральності прийменниковими конструкціями сучасної української мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Куцова Раїса Адамівна ; Харк. держ. ун-т. – Х., 1997. – 223 с.
 8. Romaniuk Switlana. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові : [монографія] / Switlana Romaniuk. – Warszawa, 2012. – 235 с.
 9. Словник української мови : в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід [голова] та ін. ; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970–1980.
 10. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова : [1705 прийменників] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, Г. В. Ситар, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. – 416 с.

 

 

Залишити відповідь