ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування механізму розподілу благ та ресурсів на рівні держави являється бюджетний механізм.

Аналіз економічної літератури свідчить, що існують різні думки вчених щодо напрямків трактування різноманітних понять, що стосуються бюджетної сфери. Це стосується і питань визначення поняття бюджетний механізм, а тому дане дослідження є досить актуаль­ними. Не маючи єдиного підходу щодо трактування будь-якого поняття існує небезпека спекуляції різного роду на даній основі. Проте відрегульований і ефективний бюджетний механізм може справити значний позитивний вплив на безпеку життєдіяльності суспільства, так як кошти будуть максимально справедливо надходити до бюджету та з якомога більшою віддачею розподілятись по пріоритетно необхідних сферах економіки країни.

Вивчення методології бюджетного механізму присвячено наукові праці вітчизняних вчених Василик О.Д., Куценко Т.Ф., Чугунов І.Я., та інших. Уніфікація методологічних підходів в питаннях бюджетного механізму з метою їх зіставності і аналізу потребує подальших досліджень.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні особливостей підходів до поняття бюджетного механізму  на основі оцінки його сучасних трактувань.

У процесі дослідження були використані такі методи, як порівняльний аналіз, абстрагування, узагальнення.

Оскільки бюджетний механізм є складовою частиною фінансового механізму, то виникає необхідність у з’ясуванні суті останнього поняття. Фінансовий механізм характеризується як «частина господарського механізму, сукупність форм і методів, за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи розподільчих відносин, утворення доходів і нагромаджень, формування і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових засобів» [2, 402].

Вперше у науковий обіг економічну категорію «бюджетний механізм» ввів російський науковець Н.В. Гаретовський, який зазначав, що бюджетний механізм створюється державою «як сукупність конкретних форм бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації та використання бюджетних коштів. Він є реальним втіленням бюджетної політики і відображає конкретну націленість бюджетних відносин на розв’язання економічних і соціальних завдань кожного етапу розвитку країни» [1, 217]. Тобто, розглядаючи дане визначення з економічної точки зору, можна стверджувати, що бюджетний механізм – це сукупність певних видів бюджетних відносин, специфічних методів формування та використання бюджетних  коштів.

За дослідником Цимбаленко Я. В. бюджетний механізм – це сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку [4, 2]. Акцент, як ми бачимо переходить до функцій держави в розвитку економічних відносин.

Федосов бюджетний механізм розглядає в широкому розумінні як систему встановлених державою форм і методів організації бюджетних відносин [3, 517]. Як бачимо, дане визначення не є конкретизоване, а тому не може розглядатись як універсальне.

Отже, бюджетний механізм є активним елементом державного управління економікою. На мою думку, найбільш повне та конкретизоване визначення бюджетного механізму, як не дивно, дає саме людина, яка ввела дане поняття у вітчизняну літературу – Н.В. Гаретовський. З цього визначення поняття бюджетний механізм випливає його складова частина та методи, за допомогою яких відбувається рух коштів.

Література:

 

  1. Гаретовский Н.В. Финансы социалистического общества: [учебное изд. Доп. и перероб. – М.: Инст-т новой экономики, 2002. – С. 402.
  2. Краткий экономический словарь / [ред.-упоряд. А.Н. Азрилияна]. – 2-е пособие] / Н.В. Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 310 с.
  3. Фінанси: підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.
  4. Цимбаленко Я. В. Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні / Я. В. Цимбаленко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 1. – С. 121–126.

Залишити відповідь