Перспективи розвитку новітніх послуг комерційних банків України

У статті висвітлено основні напрями розвитку новітніх послуг комерційних банків України, таких як: торговий еквайринг, факторинг, послуги центрів самообслуговування, дистанційне самообслуговування, кеш-менеджмент, форфейтинг, гарантії та поручительства та перспективи їх використання в роботі  комерційних банків з метою забезпечення їх конкурентоспроможності і власного фінансового розвитку.

Ключові слова: банківські послуги, новітні послуги, комерційні банки,  розвиток.

В статье осветлено основные направления развития новейших услуг коммерческих банков Украины, таких как: торговый эквайринг, факторинг, услуги центров самообслуживания, дистанционное самообслуживания, кэш-менеджмент, форфейтинг, гарантии и поручительства и перспективы их использования в работе коммерческих банков с целью обеспечения их конкурентоспособности и собственного финансового развития.

Ключевые слова: банковские услуги, новейшие услуги, коммерческие банки, развитие.

The article is focused on the directions for the development of new services of commercial banks in Ukraine, such as trade acquiring, factoring services, self-service centers, remote self-service, cash management, forfeiting, guarantees and warranties and prospects for their use in commercial banks to ensure their own competitiveness and financial development.

Key words: banking services, new services, commercial banks, development.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку сфери банківських послуг, що проходить в умовах загострення конкуренції і кризових явищ на світовому грошово-фінансовому ринку, характеризується такими основними тенденціями: ростом обсягу та різноманітності банківських послуг; упровадженням нових послуг як для населення, так і для підприємств; підвищенням значення  новітніх технологій у цьому процесі. Таким чином, комерційні банки, як повноцінні учасники ринку, вимушені самі виступати ініціаторами своїх новітніх процесів [3]. За таких умов функціонування інновацій для вітчизняних комерційних банків є не тільки критерієм оцінювання конкурентоспроможності, а й умовою виживання на ринку [4]. Отже, з огляду на вище зазначене, дослідження  перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України набуває все більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання банківських інновацій, та зокрема новітніх банківських послуг, висвітлюється у працях російських учених: О. Лаврушина, Н. Валенцевої, І.  Балабанова, П. Семикова, Є. Золотова. Серед вітчизняних авторів варто виділити праці О. Васюренка, А.Єпіфанова, А. Пересади, С. Єгоричевої. Серед зарубіжних авторів вагомий внесок у розробку цього питання внесли М.Бітнер, Н. Вудкок, Я. Гордон, Ж. Ламбен, М. Стоун та інші. Проте, питання розвитку новітніх послуг комерційних банків України потребує детальнішого вивчення на сучасному етапі розвитку національної економіки.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України та особливостей їх функціонування у класифікації банківських послуг на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Основна частина. Пріоритетний розвиток банківської системи та становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні економічного  розвитку держави. Зокрема, для успішного функціонування комерційних банків та їх позиціонування на ринку необхідно чітко сформувати та управляти системою банківських послуг. Комерційні банки не лише надають послуги, які є спільними і чітко визначеними для їх діяльності, а й впроваджують елементи новітніх послуг, що розвиваються в банківській системі. Це дозволяє розширити коло послуг комерційних банків та клієнтів та визначити пріоритетність їх розвитку з точки зору економічних перспектив.

Вітчизняні комерційні банки використовують кредитно-депозитні і карткові програми, розрахунково-касові і валютні послуги, зарплатні проекти, тобто стандартний пакет банківських послуг. Проте, на даний час впроваджується і спектр новітніх інноваційних послуг в комерційних банках.  Саме це є поштовхом для боротьби вже не просто за визначений сегмент клієнтів, а за кожного конкретного споживача комерційних банків [4].

Така політика комерційних банків  значно підвищує значимість розроблення і впровадження нових, інноваційних банківських послуг для задоволення запитів клієнтів і, у свою чергу, сприяє утриманню конкурентних позицій комерційного банку на ринку банківських послуг. І саме впровадження цих послуг надає можливість комерційному банку виокремити себе як сучасний та залучити нове коло споживачів банківських продуктів.

Отже, для того, щоб визначити роль новітніх банківських послуг в системі банківських продуктів, варто розглянути визначення банківської послуги та їх класифікацію.

Закон України «Про фінансові послуги і державну регуляцію ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року визначає фінансову послугу як «операції з фінансовими активами, які здійснюються на користь третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок притягнених від інших осіб фінансових активів, з метою здобуття прибутку або збереження  реальної вартості фінансових активів» [1].Таким чином, вказаний Закон визначає поняття «послуга» через поняття «операція».

Щодо банківських послуг, то в сучасній практиці донині немає єдиного підходу до класифікації банківських послуг.

Найбільш поширеним є підхід, за яким банківські послуги класифікують за такими ознаками [5]:

1. Залежно до специфіки банківської діяльності:

а) специфічні банківські послуги (традиційні);

б) неспецифічні банківські послуги (нетрадиційні).

2. Залежно до плати за надані операції і послуги:

а) платні;

б) неплатні.

3. Залежно від порядку формування і розміщення фінансових ресурсів банку:

а) активні;

б) пасивні.

4. Залежно від суб’єктів, яким надаються банківські послуги:

а) для юридичних осіб;

б) для фізичних осіб.

5.Залежно від руху матеріальних продуктів:

а) пов’язані з рухом матеріального продукту;

б) чисті банківські послуги.

Традиційні банківські послуги поділяють на три типи виконуваних послуг:

1) депозитні;

2) кредитні;

3) касово-розрахункові.

Нерідко банківські послуги поділяють на:

• посередницькі (посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво   в операціях із цінними паперами, валютою, майном);

• консультаційні (як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією);

• інформаційні:

а) одержання, тобто набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства задокументованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами, державою;

б) використання інформації – задоволення інформаційних потреб юридичних і фізичних осіб;

в) поширення інформації;

г) зберігання інформації.

До відомих новітніх послуг комерційного банку можна віднести гарантії та поручительства; трастові послуги; факторингові послуги; послуги форфейтингу; лізингові послуги.

Комерційні банки виконують послуги зі збереження цінностей: надають в оренду сейфи клієнтам, здійснюють операції зі збереження цінних паперів з одночасним отриманням з них доходу, погашення облігацій із закінченим строком дії, обміну цінних паперів, їх купівлі та продажу, отримують кошти за заставними листами [7].

Проте, незважаючи на такий широкий спектр банківських послуг, як традиційних ,так і новітніх, нікого здивувати їхнім використанням уже неможливо. Адже, із стрімким розвитком економічної системи комерційний банк повинен пропонувати і використовувати в своїй діяльності набагато більше можливостей впровадження сучасних інновацій та технологій, з метою забезпечення розширення кола клієнтів та виокремлення своїх послуг на банківському ринку.

Отже, комерційним банкам необхідно вводити в свою роботу новітні послуги як для забезпечення переваг в конкуренції, так і для власного фінансового розвитку.

Взагалі, чітких ознак виділення традиційних чи нетрадиційних послуг комерційних банків немає. Адже, підгрунттям більшості нетрадиційних послуг є традиційні. А, в свою чергу, нетрадиційні послуги є для окремих комерційних банків звичайними та такими, що не виділяють їх в окремі новітні.

В залежності від впливу на поведінку споживачів для тих комерційних банків, які використовують новітні послуги, вони поділяються на адаптивні, функціональні та фундаментальні інновації. Зокрема, адаптивні інновації мають на меті мінімізацію  змін в продукті чи послузі і не вимагають ніяких змін у поводженні споживачів; функціональні інновації припускають збереження функції послуги, але характер реалізації функції змінюється; фундаментальні мають на меті реалізацію нової концепції чи ідеї, у результаті якої виникають нові функціональні можливості [8].

Кожна з цих інновацій формує ту чи іншу інноваційну послугу комерційного банку, яка має ті чи інші особливості та характерні ознаки.

Зупинимось детальніше на аналізі певних новітніх послуг та програм комерційного банку.

За сучасних умов у банківській практиці почали впроваджуватися нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів — система дистанційного банківського обслуговування. Комерційні банки надають клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій вдома (“homebanking”), в офісі тощо, повсюди, де це зручно клієнту. На сьогодні виділяють чотири основних різновидності віддаленого банкінгу:

1) телефонний банкінг, коли за допомогою мобільного телефону можна виконати безліч банківських операцій ;

2) відеобанкінг — це телеміст, який працює між клієнтами і комерційним банком, за допомогою спеціальних пристроїв, обладнаних телемоніторами, клієнт може поспілкуватися зі службовцем комерційного банку і здійснити необхідні операції;

3) Інтернет-банкінг — коли клієнти використовують цю систему для управління банківськими рахунками;

4) РС-банкінг, коли доступ до рахунка комерційного банку здійснюється за допомогою персонального комп’ютера. В Україні ця система відома як «Банк-клієнт», яка дає можливість комерційному банку продавати, а клієнту отримувати максимальний спектр банківських послуг. У перспективі таке обслуговування клієнтів комерційними банками стане основною формою банківських послуг.

До новітніх послуг комерційних банків, які варто проаналізувати, належать такі як:

 • торговий еквайринг;
 • факторинг;
 • центри самообслуговування.

Еквайринг – це банківська послуга, яка дає змогу торгово-сервісним підприємствам приймати в оплату  за свої товари та  послуги банківські платіжні картки (Visa, VisaElectron, Eurocard/MasterCard, Maestro, American Express). Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою спеціального обладнання, що засвідчує інформацію з платіжних та кредитних карток. Крім того, існує Інтернет-Еквайринг – це прийом до оплати платіжних карток через мережу Інтернет із використанням спеціально розробленого та надійно захищеного WEB-інтерфейсу, що дозволяє здійснити розрахунки в будь-який час та у будь-якому місці за наявності комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. До переваг даної послуги для клієнтів можна віднести: зручність у використанні; автоматична конвертація; кошти захищені від можливих пограбувань.

Наступною послугою є факторинг. Факторинг – комплекс обслуговування, який складається з фінансування та сервісу.

Фінансування – це оплата документів, підтверджуючих відвантаження товарів покупцеві на умовах відстрочки платежу. Сервіс полягає в управлінні дебіторською заборгованістю, що включає такі послуги як юридичне супроводження оформлення документів на постачання товарів та надання послуг, контроль своєчасності оплати дебіторської заборгованості, робота з дебітором постачальника з питань несплати (без порушення стосунків між ними та з урахуванням інтересів постачальника) та інше.

Переваги факторингу:

 • фінансування поставок товарів або надання послуг, що не вимагає оформлення застави і страхування;
 • контроль своєчасності оплати товарів та послуг покупцем згідно з контрактом;
 • можливість надання відстрочки платежу своїм клієнтам.

На сьогоднішній час більшість операцій переводиться на роботу готівкових та безготівкових банкоматів. Їх сукупність становить мережу центрів самообслуговування.

Центр самообслуговування – це міні-відділення зі встановленими банківськими терміналами самообслуговування. Вони дають можливість клієнтам комерційного  банку – власникам платіжних карток Visa або MasterCard, виконувати широкий спектр банківських операцій самостійно, не звертаючись до працівників відділень, зокрема:

 • поповнювати депозит;
 • погашати кредити;
 • сплачувати рахунки;
 • здійснювати перекази між картками;
 • вносити готівку на рахунок тощо.

Ще однією послугою, яку можна виділити в інновації, є кеш-менеджмент (від англ. cash – готівкові кошти). Це система управління грошовими потоками та залишками на рахунках юридичних осіб з метою їх оптимізації, а також включає заходи щодо розвитку розрахунково-платіжних технологій. Кеш-менеджмент – комплекс послуг, які пропонують комерційні банки, що дозволяє клієнтам зменшити витрати й ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Як правило, включає кілька складових: управління банківськими рахунками, ліквідністю, розрахунково-касове обслуговування, управління процентною ставкою, електронний банкінг і різні інформаційні сервіси. На російському і українському ринках кеш-менеджмент почав розвиватися кілька років тому.

Основною перевагою використання даної послуги є те, що надання цієї послуги дозволить отримати конкурентну перевагу над іншими комерційними банками та дозволить використовувати комплексний підхід до обслуговування великих клієнтів.

Кеш-менеджмент в сучасних умовах протиставляється традиційному  розрахунково-касовому обслуговуванню, та дозволяє централізовано управляти грошовими потоками великих суб’єктів господарювання.

Щодо перспективного розвитку напряму банківських послуг, то можна виділити надання соціально орієнтованих банківських послуг (або socialbanking – соціальний банкінг). Це – сьогодні інноваційна активність комерційних банків, спрямована на впровадження продуктів і послуг, що сприяють забезпеченню стабільного та безпечного соціально-економічного розвитку суспільства. Це можливо шляхом кредитування проектів, які принесуть суспільну користь; або кредитування фізичних осіб на купівлю екологічного авто за значно нижчими відсотковими ставками (актуально для країн ЄС), фінансують побудову «екологічного» житла тощо. Створення соціально орієнтованих інновацій відкриває для комерційних банків унікальні можливості позиціонування на ринку і позитивно впливає на імідж кредитних установ. Зокрема, велика увага в даних соціально орієнтованих банківських послугах приділяється збереженню навколишнього середовища. Наприклад, комерційні банки, які користуються даними послугами, не кредитують клієнтів, які можуть провадити екологічно-небезпечну діяльність чи таку, яка може нанести шкоди навколишньому середовищу.

Оскільки, сучасні технології використовуються в роботі комерційних банків, то при їх створенні їм має бути притаманне: «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зацікавлення значимих персон, зменшення витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат.

Інноваційною технологією, яка вже сьогодні проходить випробування, можна назвати безпровідну технологію NFC (Near Field Communication). NFC можна дослівно перекласти як «зв’язок в ближньому полі», в основі якого лежить використання ідеології передачі даних по радіоканалу на короткій відстані. NFC працює по аналогії з WI-FI i Bluetooth. Boнa забезпечує зручну, надійну та захищену передачу даних по радіоканалу на короткі відстані між різними електронними пристроями [7].

Найпоширенішим в світі пристроєм із NFC-інтерфейсом сьогодні є мобільні телефони. Ці телефони можна використовувати в якості банківської пластикової картки для роботи з банкоматами. Клієнт ставить телефон біля банкомату, який ідентифікує особу власника телефону і зчитує інформацію прямо з нього. Однією із найголовніших переваг використання таких телефонів є те, що вони можуть зберігати інформацію про декілька банківських карток, що дозволяє споживачу не носити з собою пачку пластикових карток. На сьогоднішній день NFC технології вже активно використовуються в Японії.

Висновки. Ефективність діяльності та конкурентоспроможність будь-якого комерційного банку в більшій мірі забезпечується впровадженням новітніх послуг комерційних банків, таких як факторинг, торговий еквайринг, центри самообслуговування, кеш-менеджмент, соціально орієнтовані послуги та використання інноваційних технологій. Перевагами їх використання є зменшення часу обслуговування клієнтів, можливість клієнтів управляти своїми операціями, полегшення роботи працівників комерційного банку, розширення кола клієнтів, забезпечення переваг над конкурентами та інші. Основним недоліком їх використання є саме впровадження даної інновації в дію та значні матеріальні витрати на їх забезпечення. Та, незважаючи на мінуси цих послуг, комерційний банк повинен вносити їх в спектр своїх послуг з метою свого фінансового розвитку та розвитку програми менеджменту своєї діяльності.

 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001  №2663. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14;

2. Андреева А. В. Роль финансовых инноваций в развитии рынка банковских услуг / А. В. Андреева// Банковские услуги. – 2010. – № 6. – С. 31–35;

3. Бархатов И. В. Особенности инновационных банковских услуг / И. В. Бархатов // Экономика : Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 32 (247). – Вып.34. – С. 130–135;

4.Босак О. В. Інноваційна діяльність як основний чинник підвищення конкурентоспроможності банку / О. В. Босак // Економіка, планування і управління галузі : Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 131–136;

5. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.;

6. Козка А. І. Сутність та зміст банківських інновацій. – [Електронний ресурс] / А. І. Козка // Економікс. – 2009. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/45244.doc.htm.;

7. Костюченко О.А. Банківське право: підручник / О. А. Костюченко. – К.: ВД « Професіонал», 2002. – 544 с.;

8. Охлопков А. В. Банковские инновации и особенности их реализации в современном банковском секторе России. –  [Электронный ресурс] / А. В. Охлопков. – Режим доступа: http://www.ini21.ru/arhiv/1-2-11/1217.php;

9. Полищук А. И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации. – [Электронный ресурс] / А. И. Полищук // Бизнес и банки. – 2010. – С. 10-11. – Режим доступа: https://www.i-free.com/industry/articles/572..

 

 

 

Залишити відповідь