ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ОСТРОЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

В статті здійснено оцінку ефективності використання власного та позикового капіталу Острозького комунального підприємства на основі коефіцієнтного аналізу.

Ключові слова: Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», ефективність використання капіталу, ресурсовіддача, ефект фінансового левериджу.

 В статье осуществлена ​​оценка эффективности использования собственного и заемного капитала Острожского коммунального предприятия на основе коэффициентного анализа.

Ключевые слова: Острожское коммунальное предприятие «Водоканал», эффективность использования капитала, ресурсовіддача, эффект финансового левериджа.

 The article assesses the effectiveness of the use of equity and borrowed capital of Ostroh utility company based on ratio analysis.

Key words: Ostrozkyy utility «Vodokanal», efficiency of the capital, return on invested capital, effect of financial leverage.

 Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання та рівень конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності, яка визначає здатність підприємств до фінансового виживання. Ефективність діяльності комунального підприємства значною мірою характеризується показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу. Цього можна досягти за умови раціонального використання всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з прибутком. Тому, актуальності набувають питання пошуку шляхів ефективного використання власного та позикового капіталу, для забезпечення стійкості фінансового стану комунального підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань ефективності використання капіталу комунального підприємства присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких, Т. А. Самойлова, яка запропонувала власну організаційно-інформаційну модель аналізу ефективності використання капіталу з метою підвищення оперативності проведення аналізу капіталу, М. М. Забаштанський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайолова, В. П. Полуянов, Н. С. Попович та ін.. Однак, і надалі залишається багато дискусійних питань щодо прийомів та методів аналізу ефективності використання капіталу комунальних підприємств.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці ефективності використання власного та позикового капіталу комунального підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства – це спосіб накопичення, порівняння, трансформації і використання інформації бухгалтерського обліку та звітності, який має на меті: оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, тобто використання власного і позикового капіталу; обґрунтувати можливі і прийнятні темпи розвитку підприємства з позиції забезпечення їх джерелами фінансування; виявити доступні джерела засобів, оцінити раціональні способи їх мобілізації; виявити усі можливі ризики при використанні позикових джерел фінансування; обґрунтувати процеси та алгоритм оптимізації структури капіталу; спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів [5].

Пропонуємо розпочати оцінку ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» із аналізу динаміки загальних показників господарської діяльності досліджуваного підприємства (табл. 1).

Згідно даних таблиці 1 нами було проаналізовано основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства протягом 2011-2013 років. Досліджені показники свідчать про позитивну динаміку зменшення чистого збитку, згенерованого підприємством протягом досліджуваного періоду.

Таблиця 1

Динаміка загальних показників господарської діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники, тис. грн.

Роки

Абсолютне відхилення,

тис. грн.

Темпи зростання, %

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

2012/

2011

2013/

2012

Чистий збиток

-607

-329

-150

278

179

54,20

45,59

Чистий дохід

3009

3097

4339

88

1242

102,92

140,10

Середньорічна сума інвестованого капіталу

29903

28170

27191,5

-1733

-978,5

94,20

96,53

 

Так, у 2012 р. порівняно із 2011 р. чистий збиток зменшився на 278 тис. грн., а у 2013 р. порівняно із 2012 р. – на 179 тис. грн. або 54,41 %, в загальному чистий збиток у 2013 р. зменшився на 457 тис. грн. порівняно із 2011 р. Причиною зменшення   чистого збитку Острозького КП «Водоканал» було зростання чистого доходу підприємства у 2012 р. на 2,92 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 40,10 відсоткових пункти. Це свідчить про покращення ситуації на підприємстві і застосування виваженої політики, спрямованої на зменшення чистого збитку. Незважаючи на позитивну динаміку щодо зменшення чистого збитку і збільшення чистого доходу, середньорічна сума інвестованого капіталу поступово зменшувалась. У 2012 р. вона зменшилась на 5,80 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 3,47 відсоткових пункти.

Дані, відображені у таблиці 1 використовуються і для аналізу виконання «золотого» правила економіки, тобто:

ТPr>TNP>TA>100 %                                                                           (1)

де T(Pr) – темпи зростання чистого прибутку (збитку), T(NP) – темпи зростання чистого доходу, T(A) – темпи зростання активів підприємства.

Таким чином, згідно даних таблиці 1, темпи зростання активів досліджуваного підприємства були меншими за 100 % і у 2011-2012 рр. становили 94,20 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 96,53 відсоткових пункти. Щодо другої умови (T(NP) > T(A)), то темпи зростання чистого доходу були більшими за темпи зростання активів і у 2011-2012 роках становили 102,92 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 140,10 відсоткових пункти. Незважаючи на позитивні тенденції щодо темпів зростання чистого доходу, темпи зростання чистого прибутку (збитку) не були більшими за темпи зростання чистого доходу підприємства. Але, оскільки, підприємство за підсумками 2011-2013 рр. генерувало збиток, то темпи зменшення чистого збитку оцінюються позитивно. Отже, для Острозького комунального підприємства «Водоканал» «золоте» правило економіки виконувалось лише частково, проте необхідно зазначити про позитивну тенденцію показників. Тобто якщо підприємство і надалі буде дотримуватись обраної стратегії управління капіталом, то воно зможе за підсумками діяльності в подальшій перспективі отримати чистий прибуток.

Наступним етапом виступає аналіз ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнтів структури капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2012

2013-2012

Коефіцієнт власного капіталу

0,98

0,98

0,98

0,00

0,00

Коефіцієнт позикового капіталу

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного  капіталу

0,02

0,03

0,02

0,01

-0,01

Згідно даних таблиці 2 коефіцієнт власного капіталу або коефіцієнт автономії протягом 2011-2013 років становив 0,98 пункти при нормативному значенні не менше 0,5 пунктів. Високі значення даного показника свідчать про стабільну фінансову структуру коштів. Значення показника автономії є і так званим захистом підприємства від високих втрат в періоди спаду ділової активності і також виступають гарантією отримання кредитів.

Значення коефіцієнта позикового капіталу або коефіцієнта залежності протягом досліджуваних років залишалось незмінним і становило 0,02 пункти, що є позитивним і свідчить про відсутність залежності комунального підприємства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних коштів. Отже, у 2011 р. на 1 грн. власних коштів припадало 0,02 грн. позикових коштів, у 2012 р. – 0,03 грн. (що на 0,01 пункти більше порівняно із попереднім роком) та у 2013 р. – 0,02 грн.

Важливе місце у здійсненні оцінки ефективності використання капіталу підприємства займають показники ділової активності, аналіз яких полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності (табл. 3).

Базуючись на даних таблиці 3, необхідно зазначити, що показники ділової активності характеризувались такими тенденціями:

–                     коефіцієнт оборотності власного капіталу протягом досліджуваних років зростав поступальними темпами, а це у свою чергу свідчить про збільшення швидкості обороту власного капіталу, що оцінюється позитивно. Тобто, у 2011 р. власний капітал обернувся 0,1 разу, а у 2013 р. – 0,2 разу, як наслідок тривалість обороту власного капіталу зменшилась із 3526 днів у 2011 р. до 2210 днів у 2013 р.;

–                     такі ж тенденції були характерними і для коефіцієнта оборотності інвестиційного капіталу, що передусім зумовлено відсутністю довгострокових зобов’язань підприємства. При цьому позитивно оцінюється зменшення тривалості обороту інвестиційного капіталу у 2012 р. на 317 днів, а у 2013 р. – на 998 днів;

–                     динаміка коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості не була однозначною протягом досліджуваних років. Оскільки, у 2012 р. спостерігалось її зменшення на 0,82 пункти, а у 2013 р. її збільшення на 1,23 пункти. Такі тенденції відповідно зумовили збільшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2012 р. на половину дня та зменшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2013 р. на один день порівняно із 2012 р.;

–                    позитивно оцінюється зменшення коефіцієнта закріплення капіталу у 2012 р. на 0,84 пункти порівняно із 2011 р., та у 2013 р. – на 2,83 пункти порівняно із 2012 р.

Таблиця 3

Динаміка показників ділової активності Острозького комунального підприємства «Водоканал» протягом 2011 – 2013 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Коефіцієнт оборотність власного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту власного капіталу, днів

3526,181

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотність інвестиційного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту інвестиційного капіталу, днів

3526,2

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

26,63

25,81

27,03

-0,82

1,23

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів

13,52

13,95

13,32

0,43

-0,63

Коефіцієнт закріплення капіталу

9,94

9,10

6,27

-0,84

-2,83

Одним із показників ефективності використання капіталу є коефіцієнт оборотності капіталу або показник ресурсовіддача. Тому ми пропонуємо проаналізувати факторну модель ресурсовіддачі з точки зору джерел формування та напрямів вкладення капіталу комунального підприємства.

Факторна модель ресурсовіддачі (табл. 4)  з точки зору джерел формування капіталу має наступний вигляд:

Коб. к = ПВпк* Кфін. * Коб. вк (або у загальному вигляді цю форму можна представити як у=х1 * х2 * х3), де

Коб. к – коефіцієнт оборотності капіталу, який визначається шляхом ділення чистого доходу на середньорічну вартість капіталу;

ПВпк– питома вага позикового капіталу, яка визначається шляхом ділення позикового капіталу на загальну суму капіталу підприємства;

Кфін– коефіцієнт фінансування, який розраховується як частка власного та позикового капіталу;

Коб. вк– коефіцієнт оборотності власного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості власного капіталу.

Також пропонується модель визначення ресурсовіддачі з точки зору напрямів вкладення капіталу, яка має наступний вигляд:

К об.к= ПВок* Кмоб.к* Коб.к,

де К об.к – коефіцієнт оборотності капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості капіталу;

ПВок – питома вага основного капіталу, визначена шляхом ділення основного капіталу та капіталу підприємства;

Кмоб.к – коефіцієнт мобільності капіталу, отриманий шляхом ділення середньорічної величини оборотного капіталу та середньорічної величини основного капіталу;

Коб.к – коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної величини оборотного капіталу.

Використовуючи дані з таблиці 4 пропонуємо здійснити факторний аналіз ресурсовіддачі з точки зору джерел формування капіталу та напрямів вкладення капіталу.

Таблиця 4

Динаміка вихідних даних для факторного аналізу ресурсовіддачі Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 років

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2012

2013

2013-2012

Середня величина загального капіталу, тис. грн.

28170

27191,5

-978,5

Середня величина власного капіталу, тис. грн.

27607,5

26639,5

-968

Середня величина позикового капіталу, тис. грн.

562,5

552

-10,5

Питома вага позикового капіталу (х1)

0,02

0,02

0,00

Коефіцієнт фінансування (х2)

49,08

48,26

-0,82

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (х3)

0,11

0,16

0,05

Чистий дохід, тис. грн.

3097

4339

1242

Середня величина основного капіталу, тис. грн.

27646

26431

-1215

Середня величина оборотного капіталу, тис. грн.

524

760,5

236,5

Питома вага основного капіталу (х1)

0,98

0,97

-0,01

Коефіцієнт мобільності капіталу (х2)

0,02

0,03

0,01

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (х3)

5,91

5,71

-0,20

Ресурсовіддача (у)

0,11

0,16

0,05

Отже, здійснивши аналіз ресурсовіддачі за першою моделлю ми отримали такі результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,02*49,08*0,11 – 0,11 ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,02*48,26*0,11 – 0,02*49,08*0,11 ≈ 0,00

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,02*48,26*0,11 = 0,05

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,00 + 0,05 = 0,05

Отже, за рахунок зростання чистого доходу на 1242 тис. грн. ресурсовіддача зросла з 0,11 до 0,16 пункту. За рахунок незмінності величини першого фактору – питомої ваги позикового капіталу – ресурсовіддача також не змінювалася. За рахунок зменшення коефіцієнта фінансування на 0,82 пункти, величина ресурсовіддачі при цьому також залишалася незмінною. Проте при збільшенні коефіцієнта оборотності власного капіталу з 0,11 до 0,16 пункту зумовило зростання і ресурсовіддачі на 0,05 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив збільшення ресурсовіддачі на 0,05 пункти, тобто з 0,11 до 0,16 пункту.

Позитивна зміна ресурсовіддачі була в основному зумовлена позитивним впливом коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Оцінка другої моделі показала наступні результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,97*0,02*5,91 – 0,11  ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,97*0,03*5,91 – 0,97*0,02*5,91= 0,06

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,97*0,03*5,91 = -0,01

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,06 + (-0,01) = 0,05

Отже, зменшення величини питомої ваги основного капіталу на 0,01 пункти не спричинило жодних змін у величині ресурсовіддачі. Проте, збільшення коефіцієнта мобільності капіталу з 0,02 до 0,03 пунктів спричинило зміну ресурсовіддачі на 0,06 пункти. За рахунок  зменшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу на 0,20 пункти ресурсовіддача також зменшилась на 0,01 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив зростання ресурсовіддачі на 0,05 пунктів, тобто з 0,11 до 0,16 пункти. Позитивна зміна ресурсовіддачі була зумовлена тим, що негативний вплив коефіцієнта оборотності оборотного капіталу перекрив коефіцієнт мобільності капіталу.

Наступною групою показників виступають показники рентабельності (збитковості) діяльності підприємства (табл. 5).

Таким чином, дані отримані в таблиці 5, свідчили про збитковість власного капіталу та довгострокових інвестицій. Однак, позитивно оцінюються їхні тенденції до скорочення. Так, у 2011 р. збитковість власного капіталу зменшилась на 0,87 пункти, а у 2013 р. – 0,63 пункти, що було характерним і для  збитковості довгострокових інвестицій.

Таблиця 5

Динаміка показників збитковості діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Збитковість власного капіталу, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість довгострокових інвестицій, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість капіталу, %

-2,03

-1,17

-0,55

0,86

0,62

Також для досліджуваного підприємства було характерним і збитковість капіталу, оскільки за підсумками діяльності підприємство отримало чистий збиток, а не прибуток.

Важливим етапом дослідження позикового та власного капіталу є визначення ефекту фінансового левериджу, розрахунок якого наведено в таблиці 6

 Таблиця 6

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011 – 2013 рр.

Показники

Роки

2011

2012

2013

Прибуток до виплати відсотків  і податків, тис. грн.

-621

-341

-169

Валова рентабельність активів, %

-1,05

-0,29

-0,67

Ставка податку на прибуток

0,23

0,21

0,19

Сума позикового капіталу, тис. грн.

430

562,5

552

Сума власного капіталу, тис. грн.

29473

27607,5

26639,5

Плече фінансового левериджу

0,02

0,03

0,02

Фінансові витрати, тис. грн.

14

12

19

Середній розмір % за кредит

4,13

2,20

8,12

Диференціал фінансового левериджу, %

-5,18

-2,49

-8,79

Ефект фінансового левериджу, %

-0,06

-0,04

-0,15

Отже, аналізуючи результати дослідження, необхідно зазначити, що підприємство протягом 2011 – 2013 років не отримувало прибутку від залучених кредитів, оскільки значення диференціалу фінансового левериджу було від’ємним і у 2011 р. становило -5,18, у 2012 р. – -2,49 та у 2013 р. – -8,79 пункти. Саме тому залучені кредити приносили збиток на власний капітал. Від’ємне значення диференціалу також свідчить про те, що обслуговування кредитів проводилось за рахунок власного капіталу. Ефект фінансового левериджу протягом досліджуваних років також мав від’ємне значення, що відображало рівень збитків, що додатково генеруються на власний капітал. Проте, позитивно оцінюється зменшення негативного значення ефекту фінансового левериджу у 2012 р. в порівняні із 2011 р. на 0,02 пункти.

Висновки. Оцінка ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» свідчила про позитивні тенденції, оскільки коефіцієнт оборотності власного та інвестованого капіталу протягом 2011-2013 рр. зростав. Так, у 2012р. він зріс на 0,01 пункт, а у 2013 р. на 0,05 пункти. А це свідчить про збільшення кількості оборотів власного та інвестованого капіталу, а отже і про збільшення доходу від вкладених в підприємство коштів. Також коефіцієнт автономії становив 0,98 пункти, що свідчить про фінансову незалежність «Водоканалу». У той же час, можна стверджувати, що позиковий капітал не використовувався ефективно, оскільки диференціал фінансового левериджу становив від’ємне значення, що свідчило про покриття кредитів за рахунок власного капіталу, а отже і про його «з’їдання».

Література:

  1. Господарський кодекс України від 01.01.2014 № 436-IV [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів від 31.12.1999 № 318 з усіма змінами і доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
  3. Бечко П. К. Місцеві фінанси: [навчальний посібник]
    / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с., с. 79
  4. Макаренко Ю. С. Аналіз фінансово-господарської діяльності функціонування комунальних підприємств у системі реформування / Ю. С. Макаренко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. – частина 2.- 2013. – 248 с.
  5. Самойлова Т. А. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємста / Т. А. Самойлова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/6272.pdf

 

 

 

 

 

Залишити відповідь