Оцінка ефективності фінансової санації підприємств

У статті розглянуто сутність ефективності фінансової санації та оцінено основні показникиефективності здійснення санації на ПАТ «Рівнеазот».

Ключові слова: ефективність фінансової санації підприємства,ліквідність, платоспроможність,фінансова стійкість, рентабельність.

В статье рассмотрена сущность эффективности финансовой санации и оценены основные показатели эффективности осуществления санации на ОАО «Ривнеазот».

Ключевые слова: эффективность финансовой санации предприятия, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность.

The article explainsthe meaningof effectiveness of financial sanitationandestimated the basic indicatorsof effectivenessofsanitationPJSC “Rivneazot.”

Keywords: efficiency of financial sanitationof the company, liquidity, solvency,financial stability and profitability.

Постановка проблеми. Успішне проведення санаційних заходів на підприємстві пов’язане зі своєчасною оцінкою ефективності таких заходів, їхнього впливу на стан підприємства. Така оцінка дозволяє оперативно коригувати розроблені плани санації, стимулювати їх виконавців. Питанняоцінки заходів щодо виходу підприємств із скрутного фінансового становищамають велике значення для їх власників, організаторів санації та для органівуправління розвитком галузі, регіону. Визначення ефективності санаційних заходів дозволяє обратинайбільш оптимальний варіант санаційної програми з точки зору зіставленняпрогнозованого результату та необхідних для його отримання ресурсів.

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів управління фінансовою санацією підприємства та визначення її ефективності зробили такі відомі вчені,якВечірко І. О., Клебанова Т. С., Мозенков О. В., Лігоненко Л. А., Макаренко І. О., Шапуров О. О.. Разом з цим, високо оцінюючи результати досліджень зазначених фахівців, слід відмітити, що наукових досліджень стосовно визначення ефективності здійснення фінансової санації поки недостатньо. Тому слід зазначити об’єктивну необхідність подальшого поглиблення науково-методичних підходів удосконалення механізму визначення ефективності фінансової санації підприємств.

Основний зміст. Описуючи «класичну модель» санації, науковці зазначають, що санацію можна вважати успішною, якщо підприємству вдалося розрахуватися з кредиторами і відновити конкурентні позиції на ринку. В економічній літературі не наводяться зарубіжні методики оцінки ефективності санації. Законодавство України про банкрутство визначає, що успішною процедура санації вважається у разі відновлення платоспроможності, а платоспроможність, в свою чергу, вважається відновленою при відсутності ознак банкрутства, визначених законодавством [4]. Але попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з кризового стану. Науковці в процесі дослідження санації пропонують проводити оцінку окремих показників або взагалі не порушують проблеми оцінки ефективності санаційної процедури. О. Бланк у своїй роботі [2,c.215] пропонує застосовувати для оцінки ефективності санації ті ж методи, які використовуються при оцінці ефективності реальних інвестицій. Ефективність санації автор визначає шляхом співвідношення результатів та витрат на її здійснення. Результати санації пропонується оцінювати розміром додаткового прибутку, витрати – як обсяг інвестицій санатора у підприємство.

О.О. Терещенко визначає як критерій оцінки ефективності санаційної процедури наступні показники, [9,с.69]: ліквідність та платоспроможність, прибутковість, додаткова вартість, створена в результаті санації, конкурентні переваги.

Власний підхід для вирішення цього питання пропонує С.Ф.Покропивний. Автором представлена методика оцінки доцільності санаційних програм розвитку підприємства [8,с.504], згідно з якою пропонується розрахунок показників, згрупованих за трьома ознаками: виробництво та прибуток, імпорт, конкурентоспроможність. Визначено критерії, за якими можна оцінити програму санації як безперспективну, прийнятну та оптимальний варіант.

Найбільш раціональної позиції, на нашу думку, дотримуються Й.В. Войцеховський, О.В.Мозенков, які зазначають, що «сама суть завдання оцінки ефективності якогось результату передбачає комплексний аналіз якісних та кількісних змін, що відбулися внаслідок впливу певних дій, визначення міри змін, що відбулися» [7,с.50]. Тобто критерії оцінки ефективності будуть залежати від цілей санації. Автори зауважують, що ефективність санації підприємств науковцями в основному розглядається з погляду фінансових результатів, не торкаючись інших не менш важливих аспектів цього питання, і пропонують систему критеріїв оцінки санації підприємств, яка має градацію за рівнями, інтересами та виду ефекту. Тобто, ефективність санації ми розглядаємо з погляду фінансових результатів після оздоровлення підприємства.

Здійснимо комплексну оцінку фінансового стану ПАТ «Рівнеазот». ПАТ «Рівнеазот» входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економічної безпеки держави.Це один з найбільших заводів хімічної промисловості України, що у 2005 році був на межі банкрутства. Проаналізуємо основні показники фінансової діяльності підприємства та визначимо чи відновлено платоспроможність ПАТ «Рівнеазот» та його сучасний стан.

Згідно даних таблиці 1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2005 – 2007 років був нижчим за нормативне значення, це свідчить про те, що поточні зобов’язання не покривалися високо ліквідними активами, відповідно це оцінюється негативно, але спостерігається позитивна тенденція і у 2007 році значення максимально наближається до нормативного. В наступні роки підприємству цілком реально відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт загальної ліквідності протягом 2005-2007 рр. стабільно зростав і у 2007 році досягнув нормативного значення, тобто могло розраховуватися по своїх термінових зобов’язаннях за рахунок середньоліквідних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності дає оцінку ліквідності активів та показує можливість погашення термінових зобов’язань за рахунок поточних активів. Він також мав позитивну динаміку і збільшився від 0,37 до 0,95 пункти у 2007 році, що є вищим норми.

Загалом можна підсумувати, що відбулося покращення поточної платоспроможності підприємства за рахунок грошових засобів, які підприємство отримувало в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби. Тобто санаційні заходи мали позитивний вплив на платоспроможність підприємства та відновили його здатність до швидкого погашення своїх короткострокових зобов’язань.

Таблиця 1.1

Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Рівнеазот» протягом 2005 – 2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

Нормативне
значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,07

0.02

0,14

0,077

0,068

Коефіцієнт загальної ліквідності

1 – 2

0,78

0,88

1,19

0,796

0,648

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,37

0,52

0,95

0,840

0,068

Щодо показників ліквідності на сучасному етапі, то коефіцієнт абсолютної ліквідності як на кінець 2011 року так і на кінець 2012 року був меншим за мінімальне нормативне значення, становив відповідно 0,077 та 0,068, а це означає, що на обидва моменти проведення аналізу підприємство було неплатоспроможним. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 2011 року відповідав нормативному значенню, а у 2011 році зменшився на 0,148, тобто став меншим за нормативне значення. Коефіцієнт загальної ліквідності теж був меншим за нормативне значення, тому можна стверджувати, що у підприємства була відсутня також перспективна платоспроможність.

Щоб визначити чи раціонально забезпечуються потреби підприємства фінансовими ресурсами після санації проаналізуємо абсолютні та відносні показники фінансової стійкості за 2005-2007 рр. та на сучасному етапі.

За даними таблиці 1.2, можна сказати, що у 2007 році ПАТ «Рівнеазот» вийшов з кризового типу фінансової стійкості та характеризувався як нестійкий. Про це свідчать від’ємні значення власних джерел формування запасів, власних і довгострокових джерел формування запасів та додатне значення основних джерел. В цілому, динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Рівнеазот» була незадовільною, але показники мали тенденцію до зростання, тобто спостерігався позитивний ефект санаційних заходів.

Таблиця 1.2

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ “Рівнеазот” за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Надлишок (+) /нестача (-) власних джерел формування запасів, тис.грн.

– 273 341,00

-311455

-123101

-1413231

-2392292

Надлишок (+) /нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів, тис.грн.

-153480

-153289

-85897

-1282134

-2261292

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел формування запасів, тис.грн.

-87257

-125289

63053

-1171915

-2224088

Тип фінансової стійкості

кризовий

кризовий

нестійкий

кризовий

кризовий

За даними таблиці 1.2також видно, що для 2011 та 2012 року характерним був кризовий фінансовий стан — це означає, що підприємство має недостатньо джерел формування запасів. Підприємству загрожувало банкрутство. В цілому динаміка абсолютних показників фінансової стійкості підприємства протягом 2011-2012 рр. була негативною, оскільки відбулось значне зменшення усіх джерел формування запасів.

Для детальнішого визначення фінансової стійкості після санації та на сучасному етапі, крім абсолютних показників слід проаналізувати і систему відносних показників. Відносні показники фінансової стійкості характеризують степінь залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Таблиця 1.3

Динаміка відносних показників фінансової стійкості (коефіцієнтів капіталізації)

ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2013 рр.

Показники

Нормативне значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт автономії

³0,5

0,52

0,46

0,34

-0,06

-0,23

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,48

0,54

0,66

1,06

1,23

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

1,91

2,19

2,92

-16,71

-4,35

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,69

0,67

0,40

-0,03

-0,19

Коефіцієнт фінансового ризику

0.5, коефіцієнт автономії становив у 2011 р. – 0,06, а у 2012 р. – 0,23, тобто це дає змогу припустити, що всі зобов’язання підприємства не можуть бути покриті власними активами. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу зріс на 0,17. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансу­ванні підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності в обох роках був набагато меншим нормативного значення, з цього випливає, що питома вага залучених коштів у фінансування підприємства зменшується. Коефіцієнт фінансової стійкості показав нам, що на 0,03 грн. власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу у 2011 р., та 0,19 грн. на 1 грн. – у 2012 р.., що є негативним.

Наступним етапом визначення ефективності санаційних заходів ПАТ «Рівнеазот» є аналіз рентабельності, тобто міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг.

Аналізуючи дані таблиці 1.4, можна зробити висновок, що у 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 2,62 грн. прибутку, у 2006 р. – 19,40 грн., а у 2007 р. – 19,33 грн. У 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 4,42 грн. операційного прибутку, у 2006 р. – 2,17 грн. , а у 2007 р. – 2,01 грн. операційного збитку. Чиста рентабельність мала позитивну динаміку. Відбулося покращення використання активів, основних засобів та оборотних активів підприємства в результаті його основної діяльності. Це відображається в позитивній динаміці рентабельності цих показників, зокрема, чиста рентабельність активу у 2005 р. становила 3,08 %, тобто на 1 грн. вкладених у підприємство активів припадало 3,08 грн. чистого прибутку, у 2006 р. цей показник становив 0,55%, а у 2007 р. – 19,62% . Відповідно, динаміка більшості показників рентабельності у 2007 р. відображала різке зростання. Що свідчить, про успішність оздоровлення підприємства.

Таблиця 1.4

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Валова рентабельність продукції, %

21.62

19,40

19,33

8,3

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) продукції, %

5.49

2,29

-1,42

0,4

-0,4

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, %

3.83

0,58

13,86

-1,7

-0,4

Рентабельність продукції за собівартістю її реалізації, %

-27.59

-24,07

23,96

9,1

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) активів, %

4.42

2,17

-2,01

0,3

-0,2

Чиста рентабельність (збитковість) активів, %

3.08

0,55

19,62

-1,1

-0,2

Рентабельність (збитковість) основних засобів, %

5,34

0,86

44,80

8,3

-0,1

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, %

10,19

2,09

39,47

0,4

-0,4

У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 8,3 коп.прибутку та 0,1 коп. збитку – у 2012 році. У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 0,4 коп. операційного прибутку, а у 2012 р. – 0,4 коп. збитку. Обсяг прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізації продукції у 2011 р. становив 9,1 коп.та 0,1 коп. збитку – у 2012 р. Відповідно у 2011 р. на 1 грн. активів припадало 0,3 коп. операційного прибутку та 1,1 чистого збитку, у 2012 р. – 0,01 коп. операційного збитку та 0,2 – чистого збитку. В загальному динаміка рентабельності ПАТ «Рівнеазот» є негативною.

Отже, комплексна оцінка фінансового стану ПАТ «Рівнеазот» після проведення санації показала, що ПАТ «Рівнеазот» перейшов від кризового типу фінансової стійкості до нестійкого, що вже свідчить про позитивні зрушення в діяльності підприємства. Також в результаті санації виконуються умови ліквідності, тобто покращилась поточна платоспроможність, що спричинило різке зростання показників рентабельності. Це свідчить про ефективність проведення санаційних заходів на ПАТ «Рівнеазот» та про можливість покращення всіх показників діяльності підприємства. Але, на жаль, при аналізі сучасного стану діяльності ПАТ «Рівнеазот» було виявлено, що підприємство так і не змогло покращити свої показники і знаходилось у кризовому стані. Це пов’язано, головним чином, з світовою економічною кризою, яка спостерігалась в післясанаційний період. А також з підвищенням цін на газ. Так як ПАТ «Рівнеазот» підприємство хімічної галузі, це надзвичайно вплинуло на його фінансовий стан. І на сьогоднішній день підприємство потребує ряду заходів для відновлення платоспроможності та фінансової стійкості.

Отже, об’єктивна оцінка ефективності санаційних програм підприємств сприятиме обранню найбільш раціональної з них, яка дозволить встановити або відновити платоспроможність, прибутковість, фінансову стійкість та конкурентоспроможність підприємства у довгостроковому періоді. Міцнаконкурентна позиція суб’єкта господарюванняна ринку дозволить залучити іноземних інвесторів до фінансування свогорозвитку, що сприятиме покращенню умов та результатів діяльності як цьогопідприємства, так і його контрагентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.04 р. №784-XIV // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua
Бланк И.А . Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999. – 400с.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.
Колесарь Е. Модели диагностики банкротства предприятий Украины // Економіст.– 2002.–№10. – С. 60–63.
Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Віблий. – К.: Кондор, 2007. – 272с.
Кондрашихін А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб. для вузів / А.Б. Конрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 203с.
Мозенкова О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління: Монографія / Клебанова Т.С., Бондар О.М., Мозенков О.В. та ін.– Х.: ВД ”ІНЖЕК”, 2003. – 272с.
Прокопивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000. – 580с.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 412с.
10. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підруч. / А. В. Череп. – К.: Кондор, 2009. – 380с.

11. http://smida.gov.ua

Залишити відповідь