Особливості вживання музичних термінів у публіцистичних виданнях

Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання термінів музичного спрямування у публіцистичних виданнях. Здійснено аналіз британських та американських музичних журналів на наявність термінів музики. Виокремлено музичні терміни та розподілено на групи за структурою та походженням.

Ключові слова: термін, терміносистема, музичні напрями.

The article is devoted to investigation of the pecularities of music term usage in publicistic texts. American and English music magazines are analyzed in order to reveal music terms. Music terms are selected and organized into groups according to the structure and origin.

Key words: term, term system, music genres.

 

Сучасна музична термiнологія європейських мов – велика, відносно стійка і закріплена традицією лексико-семантична підсистема, що входить в загальну термінологічну систему національних мов науки. Музична терміносистема англійської мови постійно перебуває в стані постійного руху і вдосконалення. Вона є відкритою динамічною системою, що постійно розвивається, поповнюючись новими термінами, які позначають реалії сучасного музичного життя. Ця система має складну ієрархічну будову.

Музична термінологічна система, як свідчать спостереження, є єдністю трьох діалектично взаємопов’язаних підсистем:

1) власне термінології, яка складається із лексико-семантичних варіантів слів загальновживаної мови, які виокремлюють як музичні терміни за допомогою дефінітивного аналізу;

2) номенклатури, яка складається з термінологічних одиниць, які мають інтернаціональний характер в музичній термінології й відображають специфіку музичного мистецтва;

3) власне семіотичної підсистеми музичної термінології, яка містить буквені, цифрові і власне знакові символічні позначення [11, с. 22].

Сфера функціювання музичних термінів дуже різноманітна, це спеціальна література багатьох жанрів: монографії, підручники або навчальні посібники, статті із спеціалізованих журналів у галузі музикознавства. У нашому дослідженні ми звернули увагу саме на музичні журнали, присвячені різним напрямам музичного мистецтва, а саме жанрам класики, опери, блюзу, кантрі, репу та хіп-хопу, джазу, рок- та поп-музики.

Актуальність дослідження полягає в тому, що музична терміносистема є маловивченою темою. До уваги бралися французька, англійська, російська та українська мова і проводилися зіставні дослідження. В той час, як ми аналізуємо особливості вживання термінів суто англійської мови.

Метою даної статті є виокремлення та проведення аналізу музичних термінів за структурою та походженням.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–        виокремити терміни музичної терміносистеми;

–        проаналізувати термінологічні одиниці за структурою та походженням.

Ґрунтовно та різноаспектно музичну термінологію розглядали російські вчені Ж. Назарова, Ш. Самушиа, В. Філіппов, польські Г. Добковський, К. Пісаркова, німецькі Г. Еґґебрехт та Ю. Балдучикс, А. Бандура, Дж. Михайлов, Н. Корихалова, М. Кирдина, Е. Трембовельський, Т. Лейсіе.

Дослідник Ж. Назарова проводить лексико-семантичний аналіз назв музичних інструментів у синхронічному та історичному аспектах. Автор вивчає способи поповнення музичної термінології, визначаючи в ній діючі закони мови. Крім того, відмічаються зміни, які виникають у складі музичної термінології: з однієї сторони, визначена частина слів відходить до пасивного запасу (архаїзми, історизми), з іншої, еволюція музики і, відповідно, науки про неї спричиняють появу нових слів і значень, які обслуговують дану професійну сферу [2].

         Термінознавство налічує багато різних класифікацій термінів: за діапазоном застосування, за ознакою, за структурою, за будовою тощо. Супераньска А.В., Подольска Н.В., Васильєва Н.В поділяють терміни на:

а) терміни-слова (вони виражені єдиним словом);

б) терміни-словосполучення. Серед них розрізняють:

1) вільні словосполучення, де кожний з компонентів – термін, що може вступати в двохсторонній зв’язок;

2) зв’язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення

в) багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше компонентними і представлені вони в значно меншій кількості). [3, с. 79-81].

З допомогою поданої класифікації ми проаналізуємо терміни, вжиті в статтях „Mariinsky II Opening Gala” [6], „KING CURTIS: Trouble In Mind Plus It’s Party Time” [8], „Pistol Annies Talk Recording, Songwriting and Girl Power” [9], „Anders Eliasson, composer” [5], „The Rawroots Top Underground Albums of 2011” [10], „Famous Kansas City Jazz Musicians” [7], “White Fence” [4].

Всі статті нараховують 70 термінів музичного спрямування, розглянемо їх докладніше. Переважна більшість проаналізованих компонентів, а саме 40 слів, відноситься до категорії терміни-слова: sound, choir, concerto, jazz, opera, ballet, chorus, etude, vocal, vocalism, tone, mezzo, timbre, conductor, rhythm, morbidezza, legato, soloist, piano, organ, composer, bebop, melody, clarinet, trumpet, violin, drums, blues, bass, discography, instrumental, solo, saxophone, rap, rock,hardcore, cassette, harmonica, xylophone, pop, cover, ode, waltz.

Тепер звернемо увагу на терміни-словосполучення, які вживаються набагато рідше, ми виокремили 26 одиниць. Подано також тип кожного терміна-словосполучення: CD – вільне словосполучення; blues singer – зв’язане словосполучення; jazz blues – вільне словосполучення; electric bass – вільне словосполучення; soul jazz – вільне словосполучення; electronic music – вільне словосполучення, acoustic music – вільне словосполучення; chamber music – вільне словосполучення; vocal music – вільне словосполучення; bass clarinet – вільне словосполучення; baroque music – вільне словосполучення; jazz saxophonist – вільне словосполучення; virtuoso technique – вільне словосполучення; jazz tenor – вільне словосполучення; band leader – зв’язане словосполучення; hip hop – вільне словосполучення; brash style – зв’язане словосполучення; rap record – зв’язане словосполучення; DJ (Disc Jockey) – вільне словосполучення; hardcore rap – вільне словосполучення; psychedelic rock – вільне словосполучення; punk rock – вільне словосполучення; country music – зв’язане словосполучення; a capella – зв’язане словосполучення; solo project – зв’язане словосполучення.

Третя категорія термінів  –  багатокомпонентні терміни, які займають найменшу частку всіх досліджуваних термінів, їх кількість становить 4: be released on vinyl – чотирикомпонентний термін; rock’n’roll – трикомпонентний термін; post-bop jazz – трикомпонентний термін; military jazz band –трикомпонентний термін.

При аналізі термінів за походження, ми використовували ті ж самі джерела, що й при аналізі термінів за структурою (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Кількісні показники вживання термінів за походженням у публіцистичних працях

Назва жанру Грецьке походж. Лат. походж. Італ. походж. Франц. походж. Франц.-нім. походж. Франц.-грец. походж.
Класика

2

4

Опера

3

4

4

3

Джаз

1

4

3

1

Блюз

2

2

1

Хіп-хоп, реп

Рок, поп

1

Кантрі

1

1

1

 

Отже, після аналізу термінів за походженням, варто зазначити, що інтернаціональні терміни переважають у жанрах класики, опери, джазу та блюзу, в той час, як музичний напрям хіп-хопу та репу не містить жодного терміну іноземного походження. Цей результат можна пояснити тим, що стилі (реп, хіп-хоп, рок, поп) містять лексику суто англійську, адже виникли вони порівняно недавно.

Таким чином, дослідження показало, що у музичних статтях кількісно переважають терміни-слова, кількість яких становить 40 (за структурою), а також слова французького, грецького, латинського, італійського та німецького походження. Терміни словосполучення нараховують 26 одиниць, багатокомпонентні терміни містять 4 одиниці. Найбільше термінів музичного спрямування можна знайти у журналах, присвячених стилям опери, джазу, класики та блюзу. Решта джерел не містять велику кількість термінів. Ці дані можна обґрунтувати тим фактом, що деякі музичні видання спрямовані на середньостатистичного читача, котрий не повинен відчувати мовний бар’єр, сприймаючи ту чи іншу музичну інформацію. В той час, як деякі журнали, навпаки, орієнтуються на спеціалістів, які з допомогою термінів легше засвоюють матеріал.

Отже, терміни музичного мистецтва відіграють важливу роль при сприйнятті читачем матеріалу. Саме тому музичні словники потрібно оновити, це стане наступним кроком для покращення та систематизації музичної термінології, адже нові терміни стрімко з’являються у вжитку, і тому для некваліфікованої людини, іноді важко зрозуміти значення прочитаного тексту, який містить у собі музичні терміни.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

         1.      Демченко А.И. Введение в музыкознание / Демченко А. И. –  Саратов, 2002. – 40 с.

2.      Назарова Ж. В. Омонимия, синонимия, антонимия музыкальных терминов / Назарова Ж. В . – М.: 1998. – 9 с.

3.      Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А.В. –  М.: ЛИБРОКОМ,  2012. –  248 с.

4.      Ben Ratliff . White Fence [Електронний ресурс] / Music Emissions – Режим доступу: http://www.musicemissions.com/blog/index.php/2013/07/01/press-release-roundup-july-1st-2013/

5.      Charlotte Smith. Obituary: Anders Eliasson, composer [Електронний ресурс]  / Magazine Gramophone – Режим доступу: http://www.gramophone.co.uk/classical-music-news/obituary-anders-eliasson-composer

6.      David Shengold. Mariinsky II Opening Gala [Електронний ресурс] / Opera news – Режим доступу: http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2013/5/Reviews/ST__PETERSBURG__Mariinsky_II.html

7.      Famous Kansas City Jazz Musicians [Електронний ресурс] / JAM Magazine of the Kansas City – Режим доступу: https://archive.today/ZklJs

8.      Howard Rye. King Curtis: Trouble In Mind Plus It’s Party Time [Електронний ресурс] /  Magazine Blues and Rhythm – Режим доступу: http://www.bluesandrhythm.co.uk/documents/King-Curtis-Trouble-In-Mind-Party-Time.pdf

9.      Tammu Ragusa. Pistol Annies Talk Recording, Songwriting and Girl Power [Електронний ресурс] / Country Line magazine – Режим доступу: http://www.countryweekly.com/music/pistol-annies-talk-recording-songwriting-and-girl-power

10.    Top Undeground Albums of 2011[Електронний ресурс]  /  Raw roots  – Режим доступу: http://rawroots.com/2012/01/the-rawroots-top-underground-albums-of-2011/

One thought on “Особливості вживання музичних термінів у публіцистичних виданнях

Залишити відповідь