ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У статті проаналізовано важливість забезпечення ресурсної бази комерційного банку депозитними коштами. Запропоновано шляхи оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Ключові слова: депозитна політика, депозит, депозитний портфель, строкові вклади, банківський менеджмент.

 В статье проанализированы важность обеспечения ресурсной базы коммерческого банка депозитными средствами. Предложены пути оптимизации депозитного портфеля коммерческого банка.

Ключевые слова: депозитная политика, депозит, депозитный портфель, срочные вклады, банковский менеджмент.

 This article analyzes the importance of providing the resource base of commercial bank deposits. The ways of optimizing the deposit portfolio of commercial banks.

Keywords: deposit policy, deposit, deposit portfolio, fixed deposits, bank management.

Постановка проблеми: Існує пряма залежність між заощадженнями, споживанням і депозитною політикою. Кожен комерційний банк включає в механізм банківського менеджменту необхідність розробки і реалізації депозитної політики. Депозитна політика комерційного банку виступає складовою банківського менеджменту, це комплекс заходів по формуванню депозитного портфеля, а також різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення необхідних обсягів депозитних ресурсів .

В даний час конкретної моделі формування оптимального депозитного портфеля комерційного банку не існує, що в свою чергу призводить до нераціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед наукових досліджень депозитної політики та формування оптимального депозитного портфеля комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейєця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховського, В. Корнєєва, А. Кононенко та ін..

Мета та завдання дослідження: мета дослідження полягає у визначенні заходів щодо оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Виклад основного матеріалу: Управління залученням оптимального обсягу тимчасово – вільних коштів населення та суб’єктів підприємницької діяльності в даний час є одним з найважливіших і актуальних напрямів розвитку пасивних операцій в цілому, так як це дозволяє збільшити прибуток банк, збільшити обсяги наданих послуг і як наслідок значно підвищити престиж банку. При цьому необхідно враховувати співвідношення між витратами на залучення коштів і доходами, які можна отримати від вкладення цих коштів у позики або цінні папери. Таким чином, взаємозв’язок між управлінням активними і пасивними операціями має вирішальне значення для прибутковості комерційного банку [1].

В умовах фінансової нестабільності однією з найважливіших завдань банківської діяльності є оптимізація ресурсної бази, що визначає масштаби розвитку комерційного банку і збільшення обсягу прибутку. Одночасно структура і якість активів обумовлюють структуру пасивів і різноманітність депозитних інструментів. Функції управління пасивами та активами тісно взаємопов’язані між собою і роблять рівнозначне вплив на рівень ліквідності і рентабельності банку.

Оптимізація структури пасивів може проводитися за наступними напрямками  [3, с. 3-4]:

–  Встановлення відповідності структурі активів;

–  Здешевлення ресурсної бази.

Основу ресурсної бази банку становлять залучені кошти, стійкість яких є одним з факторів його ліквідності.

У відносинах комерційного банку з різними групами клієнтів – як з фізичними особами, так і з юридичними – доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків [6].

З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого – вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з депозитних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах. У перспективі чітке розмежування різних видів депозитів – до запитання, строкових, ощадних – буде поступово зникати, що підтверджується досвідом комерційних банків розвинених країн, де все більше розширюється сфера застосування змішаних типів рахунків [3, c. 17].

Слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах зростаючої конкуренції на ринку банківських послуг реклама є потужним засобом впливу на досить широку аудиторію, адже банки використовують найрізноманітніші види реклами: теле- і радіо реклама, друкована рекламна продукція, пряма реклама, інтернет-реклама тощо. Рекламна кампанія банку в основному спрямована на потенційних клієнтів, тому важливим є подання інформації про депозитні програми у ненав’язливій формі, підкреслюючи позитивні сторони та вигоди від здійснення депозитних операцій.

Ще одним сучасним та перспективним методом комунікаційної політики банку є мерчандайзинг. Банківський мерчандайзинг – це одна із складових маркетингу та інструментів збутової політики, направлена на збільшення обсягу продажу банківських продуктів. Він являє собою комплекс заходів щодо розробки та реалізації методів із залучення нових клієнтів та просування банківських продуктів і послуг на ринку. Мерчандайзинг у сфері депозитної діяльності вирішує наступні завдання:

–  удосконалення асортименту депозитних продуктів у відповідності із потребами та запитами існуючих та потенційних клієнтів;

–  контроль за якістю надання депозитних послуг з точки зору швидкості, зручності, мобільності, можливості надання додаткових супроводжувальних послуг, а також культури обслуговування;

–  забезпечення наявності в асортименті продуктів, на які існує попит на ринку та постійне його оновлення відповідно до зростаючих потреб клієнтів;

–  проведення аналізу цінової стратегії банків-конкурентів та надання рекомендацій щодо оптимальної цінової політики на депозитні продукти і послуги;

–  планування ефективного розташування точок продажу банківських продуктів (філій, відділень банку), а також раціонального розташування відділів та обладнання для продажу банківських продуктів клієнтам банків.

Основна мета комунікаційної політики в банківській сфері – просунути та збути банківський продукт, використовуючи різні методи, способи та прийоми. Проте усі методи об’єднує те, що в центрі уваги завжди є клієнт банку, і банківська установа повинна орієнтуватися на його потреби, побажання та очікування. Також важливим є паралельне застосування різних методів комунікаційної політики, оскільки це забезпечує найбільш вдале позиціонування депозитних продуктів на ринку та формування позитивного іміджу банку серед існуючих та потенційних клієнтів.

Висновки: Таким чином, для раціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи комерційний банк має підходити відповідально до формування депозитного портфелю банку.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах.

Важливо зазначити, що оптимізація ресурсної бази допомагає визначати масштаби розвитку комерційного банку і збільшити обсяг прибутку.

Література:

  1. Андрушків Т.І. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів / Андрушків Т.І. // Фінанси України, №11, 1998. – 48 – 54 с.
  2. Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України /Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 89.
  3. Дмитрієва О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О. А. Дмитрієва // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 17.
  4. Роуз Питер С. Банковский менеджмент [Текст] : Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 2005. – 768 с.
  5. Степанова В. О. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку банківської системи України / Степанова В. О. // Гроші, фінанси і кредит – № 4(16) 2011 р. – С. 177-181
  6. Третуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів / Третуб Д.В. // Фінанси України. – 2009. – № 10. – C. 139-143.

Залишити відповідь