ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

УДК 81’115

Борисов О.О.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченко, м. Чернігів

 

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА

УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українському Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, морфологічних, лексичних та синтактичних засобів мови та мовлення.

Ключові слова: діалог, чат, мовні та мовленнєві одиниці, вплив.

Статья посвящена исследованию лингвальных особенностей чат-диалога в британском и украинском Интернет-пространстве. Установлены отличия влияния с использованием графических, графико-фонетических, морфологических, лексических и синтаксических средств языка и речи.

Ключевые слова: диалог, чат, языковый и речевые единицы, влияние.

The article is devoted to the study of the lingual peculiarities of a chat dialogue in the British and Ukrainian Internet space. The allomorphic features of impact through the usage of graphical, morphological, lexical, syntactical means of language and speech are revealed.

Key words: dialogue, chat, language and speech units, influence.

 

Актуальність теми статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення комп’ютерно-опосередкованого діалогічного дискурсу різного типу [1; 2; 3; 4; 5]. Метою роботи є встановлення лінгвальних особливостей чат-діалогу у сучасному британському та українському Інтернет середовищі. Об’єктом дослідження є лінгвальні особливості різнотематичних британських та українських веб-чатів, а предметом – мовні та мовленнєві засоби створення їх просторів (матеріал дослідження – 10000 слів в кожному випадку). Наукова новизна полягає в тому, що вперше встановлюються ізоморфні та аломорфні лінгвальні ознаки комунікації  британського та українського чату.

Чат (від  англ. «to chat» –  розмовляти) – засіб обміну повідомленнями в комп’ютерній мережі в режимі реального часу. Така віртуальна взаємодія реалізується у груповому спілкуванні за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямованості [2, с. 19]. В сучасному світі чат є прототиповим зразком синхронної комп’ютерно опосередкованої комунікації, націленої на досягнення комфортного, тривіального за тематикою, масового за масштабами та ієрархічно неструктурованого спілкування, яке протікає в режимі 24/7/365 [3, с. 15].

Як найбільш інтерактивна форма віртуальної комунікації, чатлайнова комунікація є новим різновидом розмовного жанру – змішаним типом усно-писемного мовлення (talking in writing), що відбувається в оперативному режимі, не має темпорально-просторових обмежень реального світу та дозволяє вести інтенсивний обмін повідомленнями [4, с. 5]. При цьому швидкісна комунікативна ситуація не дозволяє користувачам чату читати усі повідомлення, текстовий продукт чат-спілкування не розрахований на повторне прочитання, передбачаючи одноразову реалізацію.

Тож, текстовий масив чату становить швидкоплинний феномен, що постійно змінюється, чим почасти пояснюється його інформативна малоцінність [3, с. 11]: у чаті процес спілкування виявляється значно важливішим від того, що повідомляється в цьому процесі. Відповідно при цьому не звертається увага на граматичну правильність речень, орфографічні помилки, пунктуаційну оформленість як ознаки неформального стилю спілкування [5]. У чатах формується комунікативна одиниця «коло своїх», для якої притаманний аграматизм комунікації [1, с. 512]. Тому, беручи до уваги якісний аспект чат-комунікації, чат-комунікацію визначають як неконтактне, фатично вмотивоване, неформальне синхронне спілкування значної кількості людей, здійснюване, не за правилами даної мови, у формі письмового поліділогу за допомогою використання Інтернет-ресурсів у режимі он-лайн [3, с. 3]. Фатична вмотивованість та фантомність суб’єктів чат-спілкування корелює з надлишковістю мовленнєвих зусиль та експансією мовленнєвого ланцюга [3, с. 17].

Британські та українські чати використовують стилістичні та нестилістичні засоби графіко-фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів для здійснення впливу на інших комунікантів. Перш за все, відмічаємо, що мовна структура українських чатів відрізняється від британських тим, що текстові повідомлення, написані українською мовою, можуть перемежовуватись російськомовними повідомленнями, наприклад, 22:10:41 Vano) Дядя_Pинoбуває ), 22:10:46 Дядя_Pинo [22:10:24] да я вообще один на миллион) або мати русизми у своїй структурі: укр. 23:09:08 Бyбoчкa) y-3бeк): та бо мені надоїли твої зміни настрою, я тобі ше по тел обясняла; іншомовність в британських чатах не було виявлена.          Крім того, спостерігаються випадки вкраплення українських слів у російське мовлення 15:07:40 Allezander Krays1985: [15:07:09] откуда у тебя смиття если ты ничего не жрешь?, 22:18:19 эээ нєєє, теж саме спостерігаємо, але на прикладі фонетично представлених російських слів в українському мовленні: 22:49:32 caм_coбi_peжиcep нaтycя: ну да.. ми вже як то кажуть провєрєнниє врємєнєм..і……..)))), що спрямовано на концентрацію уваги чатланів на виділеному слові чи словосполученні, яке може нести стилістичне навантаження, зокрема у вищезазначених випадках – іронію.

На графічному рівні фіксуємо явище «мультиплікації», яка в орфографії виявляється у збільшенні літерного складу слів: англ. [17:27:14] <scotsgal> woooooooo nice one , [20:07:54] <Ragnarok> yummy fooooood та укр. 21:37:18 Чoккep пoчти_пpoзpaчный_ник: [21:36:55] гггг, а також у кількості використаних пунктуаційних знаків: англ. Rickyg1978 I’m looking for a band to front…anyone in Lincoln?? LikeComment4 hours 45 minutes ago  та укр. 22:17:40 bmw540 заморожена!!!!!!!!!. Використання великих літер регістру шрифта свідчить про постановку емфатичного наголосу на слові у репліці, а також передачу підвищеного тону мовлення мовця (зокрема крику): англ. jambutty aha found out a way for fat dee dee too stop looking at profile BLOCKED 😀 2 hours 28 minutes ago; AndyHD … seeing as the only significant transition that happens DURING the experiment is the breaking of the SoundBarrier. 2 hours 44 minutes ago та укр. 21:26:51 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: М А Р Е Л Л А А А А А А. Безперечним є те, що з відтворенням акустичного образу продукованої репліки відбувається підвищення її експресивної складової – свідчення про емоційність спілкування та бажання створити більший ефект впливу.

Різноманітні відхилення від стандартного чи від раніше стандартно використаного чатланами типу, розміру, кольору, регістру шрифта, інші способи виділення слова свідчить про намагання самопрезентації мовців (виділитися серед інших) та цілеспрямоване спрямування уваги інших учасників на тому чи іншому фрагменті повідомлення, наприклад, англ. bimichele NO SINGLE GUYS I DONT TALK TO YOU 3 hours ago; cobblers67 awwwwwwww, that seems a bit harsh Bi, but hey ho
I’m not single, 🙂 hello
3 hours 43 minutes ago; та укр. 21:35:10 нiжнa Volksen: а ти чим займатимешся на весіллі? (синій шрифт); 21:35:09 нiби_нopмaльнa Пcиxiaтp_з_лoпaтoЮ: В мене їх мало і мені з ними добре))) (звичайний шрифт), 21:34:54 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB bmw540: ок, поговоримо як ти мене пробив… цікаво однако (жирний курсив).

Оригінальним для українського чату та надзвичайно ефективним в плані звернення уваги під час постановки логічного чи емфатичного наголосу мовцем є кодування літер українського слова літерами англійського мовлення:               20:38:04  нiби_нopмaльнa Maгнiт: Ну то все, як в Львів ми не їдемо, то в гори вже njxyj [точно] мусимо пити)).

Характерним для британських та українских чатів є граматично завершені речення незавершені / недооформлені пунктуаційно: англ. [17:24:56] <scotsgal> still wrong though steve in my humble opinion та укр. 22:00:03 Пoзитив4ик любий рух може викликати резонанс і тільки униле буде сидіти далі і постити свої цинічні коментарі реагуючи таким чином на кожні новини . Швидкість усно-писемної комунікації передбачає уникнення зайвих зусиль у вигляді вживання нормативних пунктуаційних знаків.

На морфологічному рівні в мовленні британських та українських чатів спостерігається активна дія усічення та абревіації. Ізоморфність полягає у випадках різнотипного усічення

 • іменників: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, Amycharlotte On my way to my mum LikeComment4 hours 32 minutes ago, [17:24:59] <BatFink> confused?? u dunno if ur straight lesbian or bi thekelly?? та укр. 22:14:33 Merjachka 2014. Не бійся за мене, ма, 17:16:07 Бyбoчкa) Лacкaвий_Maй…: щас скачаю на комп
  21:47:19 Volksen ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB: а їх хіба адміни бачать???;
 • прикметників (тільки для англійського мовлення): англ. [20:06:34] <dan32> how ru you hun;
 • прислівників: англ. britishlover21Thanks guys =) and ill def try that та укр. 22:16:29 meow-meow яBacЛюбилЯбылДeбил: та нє, вроді норм.
 • дієслів (в три рази більше прикладів в українському мовленні): англ. [17:22:36] <Yorkiepud> i dont perv at profiles та укр. 20:41:01Volksen нiби_нopмaльнa: [20:40:13] тре [треба] напарницю ше найти, 22:23:27 bmw540 vika1704: з Валодью не зустр [зустрічалася]? 21:43:47 Volksen нiжнa: …народиш 3 дітей інакше буш [будеш] казати.

Аломорфність мовлення британців виявляється в наявності широкого спектру абревіатур комп’ютерного сленгу, відомого всім чатланам, що полягає у «згортанні» словосполучень й фраз: TBF (to be frank), BRB (be right back), BBW (be back whenever), TBH (to be honest), PSML (piss myself laughing), ATM (at the moment) тощо, наприклад, [20:06:59] <jet888> tbh i think global warming will be good in a way, [17:23:51] <atomantmusic> brb.

Для українського чат-мовлення цей феномен не є характерним: було знайдено лише випадок втрати голосної всередині та кінця слова «спасибі» – СПС як результат змішаного усічення (21:25:42 ЧУЧУHДPик Лacкaвий_Maй…: оо. спс!) та запозичення ОМГ (oh, my god) (Desmond Nitro_Gas: ОМГ!!! Я думав хоч якась сіра речовина в тебе присутня…)смислово достатні графічні форми слова та словосполучення. В англійському мовленні відмінною ознакою є наявність звукових абревіатур: wouldwud, youu, kiss-х, are uru: [20:06:34] <dan32> how ru you hun [17:29:52], <BatFink> u deserve it Man_In_The_Box, [17:25:33] <thekelly> i was drunk n yellin at him in his house.

Аломорфним є функціонування абревіатур з елементами технократичного письма, типу англ. b4 (3) (цифрові абревіатури): [17:25:37] <fran87> and was this b4 or after u had drank lol, & and (клавіатурні абревіатури); CanaryFace Pulled pork baguette with melted cheese & jalapeños mmmmm! 4 hours 12 minutes ago.

Специфічною ознакою українського мовлення є відповідь співрозмовника дієсловом, яке не стоїть в першій особі однині:

20:32:11 Volksen нiби_нopмaльнa: [20:30:24] шари любиш ганяти???
20:33:33 нiби_нopмaльнa Volksen: Привіт) Любиш, але дуже давно робила) (друга особа однини);

20:30:13 oчeнь_кpyт Maгнiт: [20:27:56] я вкладатиму )))

20:32:06 Maгнiт oчeнь_кpyт: вкладати тільки після весілля ))) (неособова форма дієслова).

Структурно-синтаксичні ознаки віртуального чат-дискурсу, на відміну від блогів, хоча й з загальною установкою комунікантів на правили та норми письмового мовлення, характеризуються чіткою тенденцією орієнтації на моделі усного мовлення: функціонують прості розгорнуті та нерозгорнуті еліптичні речення, які підкреслюють динамізм ситуації спілкування. Складносурядні та складнопідрядні речення, розбиваються на прості речення, які можуть йти одне за одним без пунктуаційних знаків, відбиваючи швидкоплинність комунікації: англ. sparkles51 i cant cope no grandson yet, daughters due date today hurry up lad your stressing nanny out lol 1 hours 36 minutes ago; Poeticalman333 I feel blue but wont put my hurts on you all in this life I deal with each day means all I do is hide away i’m there for any other but myself its like I sit upon the shelf and all my dreams have lost… 5 hours 33 minutes ago та укр. 20:27:56 Maгнiт нiби_нopмaльнa: в мене довге русяве волосся але дуже густе то з ним роботи є, доглядати дуже важко, а вкласти гарно то йде часу немерянно ))) мені б таку сестричку як ти ))) А що любиш з того що я? 21:21:25 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: ціхо будь а то візьму листочок напишу на ньом твоє їм*я і … на нього.

З іншого боку, прості речення в потоці мовлення об’єднуються в складні конструкції: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, as they would have chatted about what times they got, or manybe they wasnt given the times when they did the skiing та укр. 21:39:22 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB Volksen: просто, але то не до мене питання, всеодно нічого не взнають про мене навіть якщо пробють….
В цілому, чат орієнтується на розмовне мовлення. Аналіз британського та українського чат-мовлення відбиває подібну картину співвідношення простих та складних речень. Так, загальна кількість простих речень в британському мовленні складає 85%  (535 речень), в українському – 65% (613 речень). В британському мовленні кількість складних речень складає 95 (15%) (складносурядні – 76 (12%), складнопідрядні – 19 (3%)). В  українському мовленні кількість складних речень складає 35% (складносурядні 26% (245) та складнопідрядні 9% (86)).

Отже, веб-чат припускає взаємодію учасників віртуального дискурсу в режимі реального часу за допомогою обміну на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямованості, доступними для одночасного сприйняття багатьма комунікантами. Інформаційна малоцінність таких повідомлень сигналізує про, переважно, фатичний характер такого, передусім, неформального спілкування, яке здійснюється за правилами усної розмови. Аломорфність та ізоморфність британських та українських чатів виявляється на графічному, графіко-фонетичному, морфологічному, лексичному, синтактичному рівнях аналізу електронного діалогу. Перспективою роботи є порівняння особливостей вживання емотиконів в британському та українському чат-дискурсі.

 

Список використаної літератури

 1. Андрианова Н.С. Жанровые характеристики чата как синхронного виртуального дискурса / Н.С. Андрианова // Studia Linguistica. – В. 4. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т». – 2010. – С. 510-515.
 2. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса : автореф. дис… доктор. филол. наук : 10.02.19 / О.В. Лутовинова. – Волгоград, 2009. – 39 с.
 3. Реконвальд Н.В. Англомовний чат як різновид комп’ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.В. Реконвальд. – Одеса, 2008. – 22 с.
 4. Столярова М.О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / М.О. Столярова. – Київ, 2007. – 20 с.
 5. Христинко О.С. Специфіка Інтернет-дискурсу молоді Німеччини / О.С. Христинко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – №13 (200). – Луганськ : Альма-матер, 2010. – С. 29-36.
 6. http://bizarre.kiev.ua
 7. http://da.zp.ua
 8. http://in-chat.com.ua/forum/topic/250951.html
 9. http://www.teen-chat.org/chat.html
 10. http://www.ukchatters.co.uk/memberchat.php
 11. http://www.worldofchat.co.uk/chatroom.htm
 12. www.chatrooms.org.in/uk-chat-rooms
 13. www.justchat.co.uk

Залишити відповідь