ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТІВ “ПРИРОДА” ТА “ПРОСТІР” У АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ

 Вознюк Божена Василівна

 Стаття присвячена дослідженню фонетичних особливостей, які зустрічаються в описах природи та простору в ангійських літературних казках. Здійснено аналіз 10 англійських літературних казок. Виокремлено усі описи природи та простору, проаналізовано їх на фонетичному рівні, виділено найбільш вживані з них, описано функції фонетичних прийомів.

Ключові слова: фонетичні особливості, англійська літературна казка, описи природи, описи простору.  

The article is devoted to the investigation of phonetic peculiarities of nature and space descriptions in the English literary fairytales. 10 English literary fairytales are analyzed. All the nature and space descriptions are selected and analyzed on the phonetic level. The functions of the phonetic devices are described.

Key words: phonetic peculiarities, English literary fairytale, nature descriptions, space descriptions. Літературна казка є невід’ємною частиною британської культури.

Англійській літературній казці притаманні такі основні характеристики, як гумор, гра, іронія, постійна зміна настрою, легкість, з якою розвивається оповідь, печальні і навіть трагічні мотиви, не завжди щаслива кінцівка, структура казки, де проза і вірші можуть легко змінювати один одного, протиборство та єдність добра і зла, часте звернення до міфології та наявність суспільно орієнтованої та виховної мети.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту є важливим предметом дослідження лінгвістів. Аналізуючи різноманітні наукові джерела, можемо сказати, що мовні утворення, які наповнюють текст, дуже близько підходять до того, аби розкрити природу людину, і саме цим зумовлюється актуальність лінгвістичного аналізу художнього тексту сьогодні. Більшість науковців погоджуються, що немає ще єдиного, визначеного підходу до лінгвістичного аналізу тексту.

Концепт є невід’ємною частиною лінгвістичних досліджень. Він розглядається як своєрідна ідея, значення чи смисл, яка несе у собі важливу інформацію та відображає дійсність у свідомості людей. Важливим елементом є також поняття «художній концепт», що являє собою одиницю свідомості поета або письменника і втілює індивідуально-авторський спосіб сприйняття та організації світу.

Актуальність виконаного дослідження визначається тим, що існує мало наукових робіт, присвячених фонетичному аналізу описів природи і простору в англійських літературних казках, та їх зіставлення між собою. Тобто, ця тема не є широко дослідженою і потребує подальшого, глибшого вивчення.

Метою даної статті є виявлення та аналіз найбільш вживаних фонетичних прийомів та засобів, які використовуються авторами англомовних літературних казок при описі природи та простору. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виявити фонетичні прийоми, які використовують англійські казкарі при описі природи;

–         проаналізувати та описати фонетичні прийоми, які використовують англійські казкарі при описі природи та простору;

–         порівняти фонетичні прийоми, що використовуються як в описах природи, так і в описах простору;

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, аналізі описів природи та простору, які зустрічаються у текстах англійських літературних казок, виокремлення фонетичних засобів та їх функцій у парадигмі казкового тексту.

Проблемою даної статті займалися такі науковці, як Л. Г. Бабенко, М. Н. Гоца, А. А. Залевська, І. І. Ковалик, В. Н. Рябова. Вони досліджували та безпосередньо займалися лінгвістичним аналізом, частиною якого і був аналіз художніх текстів на фонетичному рівні. О. В. Мазепова, А. М. Плотнікова та Р. М. Фрумкіна досліджували саме поняття концепту у художньому тексті.

Описи природи та природних явищ зустрічаються у величезній кількості художньої літератури. Вагома частина казкового свтіу героїв казки складається саме з природи. Дуже рідко буває так, що описи природи є безсторонніми, тобто позбавленими будь-яких особистих почуттів та поглядів автора, в переважній більшості вони антропоцентричні та антропоморфічні [4].

Що стосується фонетичних засобів, які використовувалися в проаналізованих нами казках, то такі засоби надають описам природи виразності, експресії, використовуються для створення певного стилістичного ефекту та відповідають естетичним уподобанням читачів. Крім того, якщо розуміти фонетичний рівень в широкому смислі ‑ як загальну особливість живого мовлення, то можна зв’язати з ним й спостереження над інтонацією й ритмікою тексту.

На фонетичному рівні, найбліьш вживаними конструкціями є звуконаслідування (54, 6%) та алітерація (45,4%). Було також проаналізовано і мелодійний контур описів природи.

Стрибкоподібний мелодійний контур, для якого характерні різкі перепади тону, найчастіше зустрічається в описах, наприклад:

But ˈfartheraway ǀit ˈgrewwilder andwilderǀ, till atlastǀ it was ˈsothick ǀthat ˈnobodyknewǀ whatwas ˈthereǁ [6].Стрибкоподібний мелодійний контур використовується авторами проаналізованих описів природи, аби підкреслити усю динамічність природи навколо фантастичних героїв, адже природа жива і спокій їй майже не притаманний.

Висхідний мелодійний контур, що являє собою послідовність висхідних тонів, теж досить часто зустрічається у проаналізованих описах:

|What /could it /be that /came so /smoothly,— /rustle—/rustle|without /any /feet [7]? Так само, як і стрибкоподібний мелодійний контур, висхідний свідчить про те, що в описах природа відсутня монотонність.

У проаналізованих описах природи, часто зустрічаємо таке явище, як алітерація, тобто консонантний повтор, який є найбільш поширеними видом звукового повтору, адже приголосні більш інформативні, ніж голосні [1]. Наприклад:

The Lion laughed a great lion laugh, and a lion laugh cannot be laughed at like a cat laug [8].У цьому реченні, алітерація використовується, як спосіб надати інтонаційну виразність опису. Домінуючим тут є слова lion і laugh,накопичення звука [l] передає імітацію сміху.  

The first tree he came to was a slim silver birch [9]. У даному реченні, алітерацією поєднуються два однорідних означення (slim та silver), це робиться для того, аби звернути увагу читача на ці дві характерні для берези риси.  

У проаналізованих нами описах природи, зустрічаємо велику кількість прикладів звуконаслідування, адже воно – невід’ємний елемент будь-якого опису природи. Часто автори проаналізованих казок вдаються до звуконаслідування, аби створити звукообразну картину дії:

Thenflippertyflopperty, flippertyflopperty, flop, flip, flopdown his stairs came cunning Father Spider and quickly gobbled up the little Gnat for his supper [8]. У цьому випадку, автор, за допомогою алітерації (постійне повторення приголосних звуків [f], [l], [p]) та асонансу( постійне повторення голосних звуків [i] та [o] ), передає поступове, загрозливе наближення павука.Звуконаслідування у проаналізованих описах природи часто використовується, як засіб текстового відтворення звукової сигналізації тварин, наприклад:

He hissed with rage, but he did not let go [7]. У даних реченнях, звуконаслідування використовується для того, аби увиразнити опис. За допомогою звукового відтворення сигналізації тварин, читач наочно уявляє собі все, що відбувається.

Простір, який оточує головних героїв у проаналізованих англійських літературних казках, складається як з місця проживання казкових героїв, так і з різноманітних об’єктів, які знаходяться навколо. Казковий простір у англомовних казках відіграє роль континууму (безперервного, суцільного), де розміщуються персонажі і відбуваються події.

Фонетичні засоби використані в описах оточуючого простору, як і в описах природи, застосовуються, аби стилістично забарвити текст. Хоча, інтонація та ритм в описах оточуючого простору не такі експресивні та виразні, як в описах природи, адже місце прожиття головних героїв казки та предмети, що їх оточують є стабільними, не такими динамічними, як природа, що, постійно змінюється. Найбільш вживаними фонетичними засобами в описах оточуючого простору є алітерація (42,8%) та асонанс (57,2 %).Ми також проаналізували мелодійний контур описів оточуючого світу і виявили найбільш вживаний його вид.

В описах оточуючого простору переважає спадний мелодійний контур, який являє собою або (а) послідовність поперемінних рівних і спадних тонів, або (б) послідовність спадних тонів, де кожний наголошений склад вимовляють зі зниженням тону [5]. Спадний мелодійний контур свідчить про те, що описи оточуючого простору – нейтральні, тоді, як описи природи – експресивно забарвлені. Наведемо декілька прикладів речень зі спадним мелодійним контуром:

He grew to be a man, whose hair was turning gray, and |he was |sitting in his|chair by the fireside, heavy with grief [10].

Spring was moving in the air above and in the earth below and around him, penetrating |even his dark and lowly |little house [11].

Алітерація в описах оточуючого простору, як і в описах природи, надзвичайно часте явище. Проаналізуємо речення:

As a child that has fallen happily asleep in its nurse’s arms, and wakes to find itself alone and laid in a strange place, and searches corners and cupboards, and runs from room to room, despair growing silently in its heart [12].За допомогою алітерації, автор передає нам ритм, в якому відбуваються події, надає описам місця прожиття інтонаційності, виразності. Наступне речення:

He hunted about, hoping to find where she lived, and on the other side of the glade he came upon a lovely little house, covered with moss and climbing roses [6].У реченні, алітерація теж зустрічається на початку слів, що є найбільш притаманним для неї. Функцією алітерації є поглибити враження, яке справляють описи оточуючого простору на читача, надати цим описам ритмічності.

В описах оточуючого простору досить часто зустрічаємо фонетичний засіб асонансу, хоча в описах природи він є рідкісним явищем. Асонанас – це особливий літературний прийом, що полягає у повторенні голосних звуків у тому чи іншому висловленні [3].По-перше, асонанс застосовується в якості оригінального інструменту, що додає художньому тексту, особливо поетичному, своєрідний колорит. По-друге, асонанс досить широко використовується для створення неточної рими [2]. Наведемо приклади:

Is it so nice as all that?’ asked the Mole shyly, though he was quite prepared to believe it as he leant back in his seat and surveyed the cushions, the oars, the rowlocks, and all the fascinating fittings[11].

Their old haunts greeted them again in other raiment [8].

Then on ladders and steps and chairs, with abrush and apail of whitewash [12].У всіх цих прикладах асонанс використовується як засіб надання описам оточуючого простору благозвучності, ритмічності та інтонаційності.

Практичне дослідеження дозволило визначити найбільш вживані фонетичні засоби та прийоми, які використовуються англійськими казкарями у літературних казках під час опису природи і простору. Необхідно сказати, що ми виокремили достатню кількість фонетичних засобів, як в описах природи (77) , так і в описах простору (56 ), хоча, як показують підрахунки, кількість фонетичних засобів використаних в описах природи переважає. Це зумовлюється тим, що більша частина всіх подій у проаналізованих нами казках відбуваються на відкритому повітрі. Крім того, герої казки – звірі, а вони теж відносяться до природного світу.

Спільним фонетичним засобом для описів природи і простору є алітерація, яка надає описам ритмічності та інтонаційності. В описах природи зустрічаємо велику кількість прийомів звуконаслідування, тоді, як в описах простору – асонансу. Крім того, для описів природи характерний стрибкоподібний та висхідний мелодійні контури, що свідчить про те, що природні явища знаходяться у постійному русі, для них характерна динамічність, зміна настроїв та станів. В описах простору найчастіше зустрічаємо спадний мелодійний контур, що вказує на статичність місць проживання головних героїв та оточуючих предметів, відсутність у них динаміки та надмірної емоційності.

Список використаних джерел:

 1. Гнатів Р.П. Парентетичні внесення в юридичному дискурсі. / Р.П. Гнатів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка / “Філологія”. – 2009. – № 2. – С. 198.
 2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Навчально – методичний посібник / Єфімов Л. П, Ясінецька О. А. – Вінниця: Нова Книга. – 2011.
 3. Иванова Э. И. Немецкая литературная сказка / Сказки народов мира: в 1 т. / Под. ред. Н. Будур / Э. И Иванова. – М: Наука, 2002. – С. 430.
 4. Куршакова Т. Д. Лингвопрагматические и когнитивные аспекты репрезентации языковой личности в художественном описании природы. автореф. дис. на получ. степени канд.филол.наук : спец. 10.02.19 “Теория языка ” / Т. Д Куршакова. – Краснодар, 2011. – С. 37 – 38.
 5. Платонов А. П.Ивана-чудо // А. П. Платонов. Сборник соченений в 3 томах. – Москва: Астрель, 1985. – С. 84, 438
 6. “Little Daylight”: Sara Cone Bryant [Електронний ресурс]/ [S. C. Bryant]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу: http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5092/little-daylight/- Назва з екрану.
 7. “Raggylug”: Sara Cone Bryant [Електронний ресурс]/ [S. C. Bryant]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5099/raggylug/- Назва з екрану
 8. “The Lion and the Gnat”: Rev. Albert E. Sims [Електронний ресурс]/ [R.AE. Sims]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу: http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5091/the-lion-and-the-gnat/- Назва з екрану.
 9. “Why The Evegreen Trees Keep Their Leaves in Winter”: Florence Holbrook [Електронний ресурс]/ [F.Holbrook]// Fairy Tales and Other Traditionalstories.[2006].Режимдоступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5109/why-the-evergreen-trees-keep-their-leaves-in-winter/- Назва з екрану.
 10.   “A  Child’s  Dream  of  a  Star”:  Charles  Dickens  [Електронний  ресурс]  /  [С.  Dickens]//  Fairy  Tales  and  Other  Traditional  Stories.  [2006].Режим доступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5073/a-childs-dream-of-a-star/  –  Назва  з  екрану.
 11. “The River Bank”: Kenneth Grahame[Електронний ресурс]/ [K.Grahame]//Scribd.[2014].Режимдоступу:http://ru.scribd.com/doc/21810187/The-River-Bank-by-Kenneth-Grahame – Назва з екрану.
 12. “The Piper At the Gates of Dawn”: Kenneth Grahame[Електронний ресурс]/ [K.Grahame] // Scribd. [2014]. Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/80754138/Kenneth-Grahame-s-The-Wind-in-the-Willows-A-Children-s-Classic-at-100 – Назва з екрану.

 

 

 

 

 

Залишити відповідь