Еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців

У статті простежено еволюцію поглядів науковців щодо іміджу державної служби. Визначено основні характеристики іміджу державних службовців в Україні.

The article traces the evolution of scientific views on the image of public services. The main characteristics of the image of public servants in Ukraine.

В Україні вже давно зросла потреба у формуванні позитивного іміджу державних службовців. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох науковців. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення професіоналізму державних службовців до рівня, який відповідав би підвищеним вимогам сьогодення. Тому дослідження іміджу державних службовців, формування нового покоління державних службовців стають сферою зацікавлень багатьох сучасних науковців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом багатьох років вчені розглядають і досліджують проблему іміджу державних службовців в Україні. Вивченням цієї теми займалися такі вчені : Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Метою статті є простежити еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавлення іміджем державних службовців науковців і вчених зростає з кожним роком. Вивченням цієї проблематики займалися такі вчені: Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Засєкіна Л. В. Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Науковець Артим І. І. виокремила чинники, що впливають на ефективність державного управління: компетентність та спеціальна професійна підготовка керівника і державних службовців, мотиваційні чинники, взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування, організаційний клімат, зв’язки з громадськістю [1]. Доцільно, що науковець виокремила дійсно важливі чинники, які загалом впливають на стосунки громадян із владою.

У науковій праці «Формування позитивного іміджу державного службовця» дослідник Гаврилюк Ю. О. простежує думку, що сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної влади». – повністю вдала цитата, яка закликає до того, що імідж державного службовця завжди потрібно удосконалювати [2].

Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

Дослідник Горгуц О.М. вважає, що імідж є показником рівня довіри до державних службовців населення і критерієм оцінки суспільства ефективності управлінської діяльності [3]. Адже з кожним роком зростає загальний рівень недовіри до державного службовця. Державний службовець потребує формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки державні службовці не мають належного іміджу. Таким чином, виникає необхідність визначення основних факторів, що негативно впливають на імідж державного службовця, а саме: непослідовність у діях; байдужість до людських проблем; відсутність патріотизму; неетичність відносно до людей та своїх колег; закритість апарату, бюрократична тональність у роботі; непрофесійність державних службовців; скандали та конфлікти між високопосадовцями.

Засєкіна Л. В. зазначила, що криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі. Негативні процеси, які торкаються державної служби, гостро зачіпають її етичний бік, що є однією із складових культури управління державного службовця. В уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави [4].

Поведінка державного службовця, незалежно від того, до якого виду державної служби належить його посада, його ставлення до справи, до громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет, але й авторитет тієї служби, яку він уособлює, і держави.

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення про культуру організації, її соціально-психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їхні соціальнодемографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги [5].

На думку Сімеоніді І.А., важливу роль у формуванні позитивного ставлення громадян до діяльності державних структур відіграє також так званий моральний чинник, який є ще одним виміром ефективності. Оцінка населенням діяльності державно-адміністративного апарату з погляду моральності виходить насамперед з того, які особистісні духовно-моральні якості мають службовці. Імідж державної служби, що складається із зовнішніх та внутрішніх елементів сприйняття, є комплексним образом, формування якого спрямовується на суспільну свідомість різних груп аудиторії через актуалізацію низки конкретних характеристик з метою створення сприятливих умов щодо позитивної оцінки різними корпоративними групами діяльності організації [8].

Тропіна Л.О. вважає, що створення позитивного іміджу і високої репутації організації є складним і тривалим процесом, головною умовою якого є активність організації на ринку. У наш час актуальними стають потреби виокремлення з маси собі подібних, завоювання популярності та репутації, забезпеченні фінансового успіху і позитивного іміджу організації [9].

Виокремивши і проаналізувавши праці цих науковців, можна сказати, що йде широке зацікавлення цією тематикою.. Актуальності дослідження ця проблема ніколи не втратить, адже проблема позитивного іміджу державних службовців буде існувати завжди. Вчені чітко виокремили чинники, які мають вплив на роботу службовців, визначили основні складові іміджу державного службовця та шляхи його покращення..

Висновки. Отже, можна стверджувати, що велика кількість сучасних науковців займається висвітленням цієї проблематики. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох і вітчизняних науковців. В їхніх роботах простежується думка, що державні службовці потребують формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки вони не мають належного (позитивного) іміджу. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Тому професіоналізм, некорупційність, патріотизм є важливими позитивними характеристиками у формуванні сучасного іміджу державних службовців. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення іміджу державних службовців до рівня, який відповідав би вимогам сьогодення.

 Список використаних джерел та літератури

1.  Артим І. І. Зміст та методологія поняття «Ефективність державного управління» [Текст] / І. І. Артим // Ефективність державного управління: збірник наукових праць / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. О. Чемериса. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2002. – № 1-2. – С. 21–26.
2. Гаврилюк Ю. О., Формування позитивного іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / Ю. О. Гаврилюк. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2315/1/Gavriljuk.pdf. – Назва з екрану.
3.  Горгуц О. М. Імідж державного службовця в органах виконавчої влади
4. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
5. Колосок С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління [Текст] / С. В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. – Вип. ІІІ : наук. вид. – Одеса : АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
6. Мельничук Я. Імідж державних службовців [Текст] / Я. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. – №1. – С.40-41. – (Серія Наукова думка).
7. Могильний С. А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / С. А. Могильний // Актуальні проблеми державного управління. – Х. 2010. – №2. – (40) 6. – С. 1-8. – (Серія державне управління: аспекти та практики).
8. Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010.   №1(2).   С. 136 146.
9. Тропіна Л. О. Сучасна концепція іміджу організації [Електронний ресурс] / Л. О. Тропіна. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp176-177.pdf. – Назва з екрану.

Залишити відповідь