ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ (АНГЛІЙСЬКА МОВА, 3 КЛАС)

Стаття присвячена дослідженню ефективності дидактичних ігор для навчання лексичного матеріалу на уроках іноземної мови в початковій школі, містить результати проведеного педагогічного експерименту.

 Ключові слова: дидактичні ігри, лексичні одиниці, початкова школа.

 Статья посвящена исследованию эффективности дидактических игр для обучения лексическому материалу на уроках иностранного языка в начальной школе, также она содержит  результаты проведенного педагогического эксперимента.

 Ключевые слова: дидактические игры, лексические единицы, начальная школа.

This article is devoted to the investigation of the effectiveness of didactic games for teaching vocabulary in the elementary school, contains the results of pedagogical experiment.

 Key words: didactic games, lexical units, elementary school.

 

Постановка проблеми. Один із найскладніших етапів вивчення іноземної мови – засвоєння лексичного матеріалу. Для того, щоб слова добре запам’ятались, їх потрібно повторювати багато разів. А щоб елементарне повторення не набридло учням, у навчальному процесі застосовують дидактичні ігри. Наскільки ефективним є цей метод, розглянемо у цій статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низка методистів досліджували ефективність використання ігор у процесі навчання. Педагогічна сутність гри знайшла відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та закордонних педагогів: Н. Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, П. Лесгафта, К. Бюлера, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн та ін. Чимало сучасних педагогів займаються дослідженням дидактичних ігор (С.Ю.Ніколаєва, О.О.Коломінова, С.В.Роман та ін.).

Мета статті – дослідити ефективність дидактичних ігор як педагогічного явища.

Виклад основного матеріалу. Засвоєння лексичного матеріалу має велике значення для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну. Подання близько 20 нових ЛО, які учень повинен вивчити за певний проміжок часу не є ефективними способом допомоги учням розвинути їх словниковий запас [5]. Не варто забувати, що перевагою молодших школярів є потенційно великі можливості довготривалої пам’яті, що пояснюється наявністю явища «імпринтингу», тобто закарбовування мовного або мовленнєвого матеріалу у свідомості за умови необхідної мотивації, стимулу [3]. При цьому також зафіксовано, що діти цього віку за позитивних умов активно прагнуть до вивчення іноземної мови [2]. Саме тому більшість педагогів часто виправдовують використання дидактичних ігор на уроках, посилаючись на мотивацію, яку вони створюють для учнів.

Під час організації дидактичних ігор необхідно брати до уваги наступні питання методики:

1. Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови школярі засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?

2. Кількість гравців.

3. Які матеріали та посібники знадобляться для гри?

4. Як із найменшими витратами часу ознайомити дітей із правилами гри?

5. На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою? Чи забажають учні повернутися до неї ще раз?

6.  Яким чином забезпечити участь усіх школярів у грі?

7. Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

8. Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

9. Які висновки слід повідомити учням на завершення, після гри (кращі моменти гри, недоліки у грі, результати засвоєння лінгвістичних знань тощо) [1].

Для того, щоб виконати поставлене завдання, було проведено педагогічний експеримент на базі Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області. В експерименті брали участь 30 учнів 3 класу.

Для початку, учням було запропоновано тест для перевірки їхнього знання лексичного матеріалу з попередніх тем. Далі, учнів розділили на дві групи. Оскільки клас із 30 учнів для занять з іноземної мови ділиться на дві групи, ми вважали першу групу контрольною, а другу – експериментальною. Контрольна група займалась за програмою, як і раніше. В експериментальній групі навчання проходило із використанням дидактичних ігор. Після трьох тижнів навчання ми знову провели зріз знань, щоб перевірити ефективність використання дидактичних ігор для навчання лексики.

У результаті експерименту ми отримали наступні статистичні дані. Провівши перший контрольний зріз та проаналізувавши його результати, ми мали підстави стверджувати, що в учнів обох груп майже однаковий рівень володіння пройденим лексичним матеріалом. Так, серед учнів першої групи оцінку «Відмінно» отримали 2 учня, «Добре» – 8 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 2 учня. У другій групі оцінку «Відмінно» отримав 1 учень, «Добре» – 9 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 2 учня.

Після експериментального навчання та проведення другого  контрольного зрізу ми отримали наступні результати. У контрольній групі оцінку «Відмінно» отримали 2 учня, «Добре» – 9 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 1 учень. Зобразимо результати учнів контрольної групи до та після експерименту графічно.

контрольна група до та після експерименту

Можемо стверджувати, що значних змін не відбулося.

В експериментальній групі 6 учнів отримали оцінку «Відмінно», оцінку «Добре» – 7 учнів, «Задовільно» – 2 учнів, жоден учень не отримав оцінки «Незадовільно». Різницю також зобразимо графічно.

Рис.1. Результати учнів контрольної групи до та після експерименту

Можемо стверджувати, що учні експериментальної групи досягли більших успіхів, адже кількість учнів експериментальної групи, які отримали оцінку «Відмінно» зросла на 33%, кількість учнів з оцінкою «Добре» зменшилась на 13%, кількість учнів з оцінкою «Задовільно» – на 7%. Жоден учень не отримав оцінку «Незадовільно».

Висновки. Порівняльний аналіз кількісних показників у експериментальному і контрольному класах свідчить про позитивний вплив використання дидактичних ігор на уроках на рівень навчальних досягнень учнів. Отже, за вмілого використання, гра стає незмінним помічником педагога. Цінність дидактичних ігор на уроках англійської  мови полягає в їх здатності зацікавити, мотивувати дітей для подальшого вивчення іноземної мови, активізувати діяльність учнів на уроці.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Комогорова М.І. Використання ігор на розвиток навичок читання при вивченні іноземної мови у початковій школі [Електронний ресурс] / М.І. Комогорова, Я.В. Таранич. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/3_154660.doc.htm.
  2. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 230 c.
  3. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч.посіб. / С.В. Роман. – К.: Ленвіт, 2009. – С.19.
  4. Чувакова Т. Г. Особливості навчання лексики учнів молодших класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Чувакова, Л. М. Павленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2009. – № 5. – С.72-74 http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/.
  5. Alemi M. Educational games as a Vehicle to Teaching Vocabulary [Електронний ресурс] / Minoo Alemi. – 2010. – Режим доступу: http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5tamFsLm9yZy9yZW1vdmVkcHJvZmlsZXMvMjAxMy9FZHVjYXRpb25hbCUyMEdhbWVzJTIwYXMlMjBhJTIwVmVoaWNsZSUyMHRvJTIwVGVhY2hpbmclMjBWb2NhYnVsYXJ5LnBkZg==/RWR1Y2F0aW9uYWwgR2FtZXMgQXMgQSBWZWhpY2xlIFRvIFRlYWNoaW5nIFZvY2FidWxhcnk=.

Залишити відповідь