АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

УДК 81.111´373.46

Галай Т.М.

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Анотація. Статтю присвячено обґрунтуванню та систематизації головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення фахової мови. У роботі охарактеризовано поняття фахової мови та на прикладі англійської фахової мови геології встановлено співвідношення понять „фахова мова” та„загальнонаціональна мова”.

Ключові слова. Фахова мова, загальнонаціональна мова, LGP, LSP, термін, геологія.

Аннотация. Статья посвященнаобоснованиюи систематизации главных научных подходов современной лингвистики к изучению профессионального языка. В работеохарактеризовано понятиепрофессионального языка, на примере английского языка геологии установленно соотношение понятий профессионального и общенационального языка.

Ключевые слова: профессиональный язык, общенациональный язык, LSP,LGP, термин, геология.

Abstract.The articleis devoted to substantiation and classification of major scientific approaches of modern linguistics to the study of the language for specific purposes. The author characterizes the concept of the language for specific purposes” and shows the correlation between such concepts as the language for specific purposes” and the national language” on the basis of the English language of geology.

Keywords: languageforspecificpurposes, language for general purposes,LSP, LGP, term, geology.

Розширенняміжнародних економічних контактів, інформатизація суспільства, активне співробітництво науковців із різних країн світу у багатьох сферах науки та техніки супроводжуються появою великої кількості спеціальних слів для позначення нових об’єктів вивчення. Все це призводить до того, що проблема статусу і лексикографічного описупонять „фахова мова” та„загальнонаціональна мова”, визначення місця і ролі фахової мови у структурі загальнонаціональної мови – це ті проблеми, які через багатогранність і складність такого явища як мова продовжують привертати увагу дослідників, а значить є на сьогодні все більш актуальними.

Метою дослідження є продемонструвати співвідношення міжфаховою мовоюта загальнонаціональною мовоюна прикладі англійської фахової мови геології. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: дативизначення поняттю фахова мова”,встановити залежність міжфаховою мовою та загальнонаціональною мовоюна прикладі англійської фахової мови геології.

Всучасному суспільстві із інтенсивним виникненням і вдосконаленням нових спеціальностей, технологічних і наукових дисциплін,винятковурольвідіграє термінологічналексика. Проте, якщоранішепитаннятермінівстосувалисяу першучергувченихіфахівців,товнаслідок глобальної, швидкоїкомп’ютеризаціїусіхобластейлюдськоїдіяльності,все більше людей залучаєтьсядороботизтермінами.Неєвиключеннямі такаспеціальнаобластьзнання,як геологія.

Вивчення фахової мови як функціонального засобу комунікації є одним із перспективних напрямків сучасної лінгвістики, в якій існує декілька рівнозначних термінів для поняття „фахова мова”-„мова для спеціальних цілей”, „підмова”, „субмова” та ін. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін „languageforspecialpurposes” (LSP), який увійшов у вжиток в кінці ХХ століття [5,22].Унімецькійлінгвістичнійлітературівикористовується термін„Fachsprache”,назваякогопрямовказуєназв’язок мовизпевноюнауковоюобластю. Ми ж у своїй роботі будемо використовувати терміни „фахова мова” та „LSP”, що є синонімами.

Під фаховою мовою відомі німецькі лінгвісти Д. Моен та Р. Пелька розуміють варіант національної літературної мови, який служить пізнанню та понятійному визначенню специфічних для фаху предметів, а також порозумінню стосовно них, а тим самим, задоволенню специфічних комунікативних потреб у межах фаху. Фахова мова покликана обслуговувати першочергово фахівців, однак і інші зацікавлені особи можуть нею користуватися. […] Для фахових мов характерний певний асортимент, застосування, та частотність мовних засобів, зокрема, на системних рівнях „морфологія”, „лексика”, „синтаксис” і „текст” [12, 26-27].

В 60-ті та навітьщев70-тірр.XXст.фахова мова (LSP) ізагальнонаціональна мова (LGP)булитаксильно протиставленіодна одній,що сполучник „і”міжними правильнішебулобзамінити сполучником „versus”або„contra”[10, 158].Сьогодні підкреслює Л. Хоффманн,межіміжLSPі LGPзалишаютьсявідкритими.Немає жодноїфахової мови,якапереважнонескладалася бзлексичнихісинтаксичнихелементівзагальнонаціональної мови.

В лінгвістичних колах існують різні точки зору на взаємовідношення загальнонаціональноїмови і фахової мови (В. П. Даниленко, Б. Н. Головін, Р. Ю. Кобрін,К. Я. Авербух, В. М. Лейчик, О. М. Карпова, E. Wüster, H. Рісht, L. Draskau, H. Веrgenholtz, S. Tarp).Так,X. БергенхольтціС. Тарпу своїх дослідженнях фахової мовивиділяють наступні теорії співвідношенняLGPіLSР:

 1. LSPє елементом загальнолітературної мови.
 2. Загальнонаціональна мова є підмовою професійної комунікації.
 3. LSPі LGPє самостійними, незалежними одна від одної мовами.[7, 16-20].

Останнятеоріявиключаєодночаснеіснування загальнонаціональної мовиі фахової мовияксамостійних явищ, навпакидопускаючи взаємопроникнення LSPв LGPі навпаки[3, 18].

Рядвітчизнянихдослідників (В. В. Виноградов,Б. Н. Головін,Р. Ю. Кобрін) дотримувалися першоїточкизору,описаноївище,вважаючи,щов російськунаціональнумовувходятьяквєдинусистему системусірізновидиросійськоїмови (літературнамова, мованаукиітехніки,розмовно-просторічнаілітературно-розмовнаформимови,територіальнідіалекти).Термінологія,щозабезпечуєномінаціюпрофесійних об’єктів іпонятьвмовінаукиітехніки, характеризувалася якокремапідсистемалексики літературноїмови,щозабезпечуєвиконання найважливішоїсоціальноїфункціїмови-спеціальної професійної комунікації[3, 19].

В даній роботі вважаємо доречним підтримати точку зоруК. Я. Авербуха і О. М. Карпової, згідно якої допускається взаємопроникнення LSP і LGP.Дослідникивважають,що більшість слівузагальнонаціональній мові(LGP)одночасно використовуютьсяіу фаховій мові(LSP),протевспецифічнихзначеннях(стаючитермінами),властивихтійабоіншійпредметнійобласті.Приідентичностіматеріальної формифункціональноцітермінирізні,якрізнізначення, які вони виражають,оскількидлярозкриттязначеннятерміну у загальнонаціональній мовідоситьтлумачення,адлятермінівфахової мовипотрібнастрогадефініція [11, 122-124].

Визнаючитойфакт,щоLSPіLGPєпідсистемамиоднієїітієїжприродної мови, В. М. Лейчикговоритьіпро їх принциповівідмінності, а саме [4,11]:LSP -вториннаповідношеннюдо мовиповсякденногоспілкування (LGP),формуєтьсяна базісвоєїприродноїмови;LGP є практично необмежена усферісвоговикористання,тодіяксферазастосування LSPобмеженацієюконкретноюнаукоюабообластю професійного знання;LGPскладаєтьсястихійно, вонаприродна,тодіяквLSP завждиєтойабоіншийелементштучності[6,98].Загальнонаціональну мову можна назвати поліфункціональною, тоді як кожна фахова мова – монофункціональна [2, 19].

ЩеоднієювідмінністюLGPіLSPє їхня стильовадиференціація. Функціональнихстилівзазвичайвиділяєтьсянетаквжебагато:науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, епістолярний,конфесійний, розмовний. Фаховімови, зокрема мова геології, представлені в ційструктурідвомафункціональнимипрошарками, вони охоплюютьпрофесійно-практичний та науково-теоретичнийстилі[2, 19].

НарівнітекстуLSPхарактеризуютьсявласними традиційнимитипамитексту,абожанрамиз визначенимикомпозиційнимимоделямипобудови (письмові:патенти,статті,тезидоповідей,анотації,звітиіт.д.;усні:доповіді,судовізасідання,парламентськіслухання,діловіпереговори,спортивні коментарі,проповідііт.д.)[6, 60].

Фахова мова будується на основі загальновживаної й знаходиться з нею в постійному взаємозв’язку(використовуютьзагальну граматику:морфологіюісинтаксис),алерізнісфери реалізаціїлексики.

Зокрема, на морфологічному рівні О. В. СуперанськавідмічаєсередособливостейLSPпевну граматичнуісинтаксичнубідність [5,63].М. Халлідей також стверджує, що „…фахові мови взагалі не мають особливих граматичних структур, що не представлені в інших мовних підсистемах; їхня відмінність – особливі лексичні засоби, але фахова мова відрізняється від загальновживаної мови статистичним розподілом граматичних структур” [9, 78].

Для прикладу, англійська фахова мова геології характеризується такими граматичними конструкціями: часте вживання пасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі.

Значні відмінності LSP і LGP спостерігаємо в лексиці.Ванглійській фаховій мові геології, зокрема, є велика кількість авербальнихзасобів,щовикористовуютьсяіуфункції номінаціїспеціальногопоняттяіуфункціїйогодефініції (якдодатковийматеріалувиглядімалюнків,креслень, схем).Використанняцифрових,буквених засобівуфаховій мові геології теждоситьрізноманітне.Вониможутьбути: терміноелементами(Bhorizon, aalava, Ushapedvalley, carbon-14, carbon-14 dating, Dlayer, EAinterray, Ytombolo, xperclinetwinlaw) впростомутерміні;терміноелементамивскладеному термініуфункціїйогоатрибутивноїчастини(ligniteA, ligniteB);самостійнимтерміном(KLiMg2Si4O10F2, SCa2Si2O6), що є формульниманалогом вербального терміну(wollastonite, taeniolite).

Варто зауважити, що LSP не завжди обмежуються однією національною мовою. Так, англійська фахова мова геологіївикористовуєтерміни італійської мови (dolomite), французької (camouflage), німецької (horst, bergschrund), турецької (barchan), гавайської (pahoehoe), іспанської (bajada, playa) та інших мов.

У системі загальнонаціональної мови основним носієм найменування предметів і явищ спеціальної професійної діяльності є термінологія – система одиниць спеціальної номінації цієї предметної галузі. У цьому полягає їх радикальна відмінність[1, 33].Всю лексику фахового тексту можна поділити на наступні види: 1) терміни даної галузі, які містять власну дефініцію; 2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (в т.ч. терміни суміжних наук); 3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і номенклатури; 4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, але мають високий рівень образності та емотивно забарвлене значення; 5) загальновживана лексика [2, 19]. Не є винятком і англійська фахова мова геології, яка поєднує у своєму складі вузькоспеціалізовані, загальнонаукові та міжгалузеві терміни. Вузькоспеціалізовані терміни – терміни, які притаманні тільки фаховій мові геології:capping, cohesivesoil, detritus, fragipan, oomold, phyteral, soilbinder та багато інших. Англійська фахова мова геології має перехресні зв’язки з такими науками як геохімія (geochemicaldiagram); гідрогеологія та інженерна геологія (surfacedrainage, penetrability), вулканологія (ejection, layeredintrusion), мінералогія (cloudedagate,opaqueyeatmainite, margarite), нафтогазова геологія (acyclic, bitumen, elaterite, gasfactor), петрологія та седиментологія (spheruloid, trail, dumalite. camptonite), геоморфологія (trench, sandcone), тектоніка (continentalmargin. islandarc, trench, middleoceanicridge, continentaldrift), геофізика (adalert, astronomicalrefraction, bodywave) та ін.

СпецифічністьлексичногоскладуLSPвсеж неслідперебільшувати.Оскількимовидляспеціальних цілейзнаходятьсявпостійнійвзаємодіїз загальновживаноюмовою,межаміжспеціальноюі неспеціальноюлексикоювиявляєтьсядужерухливою, зауважує К. Я. Авербух. Далеконеусітерміни спеціальноїсферипопадаютьвлітературнумову,алише ті,яківиражаютьпоняття,щоздолали професійнуобмеженістьіотримують зчасом загальнолюдськузначущість[1, 33].Такітерміни,якправило,однослівні,ідлярозкриттяїх значеннядоситьтлумачення(анедефініції).Найяскравішим прикладом переходу терміна LSP в LGP є такий геологічний термін якtsunami, який перейшову розряд загальновживаних слів після землетрусу в Індійському океані 2004р., який викликав цунамі, що було визнаним найсмертоноснішим стихійним лихом на ті роки. До цього часу цей термін був відомий щонайменше людям, які пройшли вступний курс з геології. На сьогоднішній день цей термін застосовують у пресі для описання будь-якої береговоїповінні. Прикладом переходу терміна з LGP в LSP є терміниreserve,bed, chimney, pavement якіу фаховій мові геології зустрічається у таких термінологічних словосполученнях відповідно:geologicalreserve, oilreserves, potentialreserve;lowerbed, steepbed;volcanicchimney, orechimney;glacialpavement, boulderpavement.

Отже, можемо зробити висновок, що фахова мова геології сформована на основі системи (граматики, морфології та синтаксису) загальнонаціональної мови, і знаходиться з нею у постійному зв’язку. Базуючись на граматичній системі LGP, англійська фахова мова геології характеризується особливим вживанням граматичних структур (часте використанняпасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі) та значними відмінностями в лексиці, що потребує її подальшого розгляду та вивчення.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авербух К. Я. Лексические и фразеологические аспектыперевода:учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений / К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.:Издательскийцентр «Академия», 2009. – 176с.
 2. Кияк Т.Р. Апологія лінгвістики фахових мов / Т. Р. Кияк // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, – Вип. VII. – С. 18–21.
 3. Крестова С.А.Лексикографическоеописаниетерминологическойсистемы “лексикография” : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. -Иваново, 2003. – 300 с.
 4. ЛейчикВ.М.Терминоведение.Предмет,методи,структура. [Текст]/В. М.Лейчик.-М.:Книжковийбудинок”Либроком”, 2009. -256с.
 5. Суперанская А.В. Общаятерминология. Вопросытеории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М.: Наука, 1989. – 246 с.
 6. Хомутова Л.Н. Язык для специальных целей (LSP): вопросы теории // Л.Н.Хомутова / Вестник южно-уральского государственного университета. –2007. – № 15 (87). – С.55-
 7. Bergenholts H., Tarp S. ManualofSpecialisedLexicography. ThePreparationofSpecialisedDictionaries.-Amsterdam, 1995.-
 8. D – 2nd. ed., – McGraw-Hill Professional,2003. –420 p.
 9. Halliday M.A.K. Linguisticstudiesoftextanddiscourse / M.A.K. Halliday // СontinuumInternationalPublishing, 2002. – 243p.
 10. Hoffmann L. Fachsprache und Gemeinsprache. In : Hoffmann L. / Kalverkamper H. / Wiegand H.E. (Hgg.). Ein internationalеs HandbuchzurFachsprachenforschung und 1. Teilbd. Berlin / New York, 1998. – S. 157–168.
 11. Karpova O., Averboukh K. TermsinLiteraryDiscoursewithSpecialReferencetoShakespeare //Лексика и лексикография.– Вып.13. – М, 2002. – С. 116-124
 12. Möhn D., Pelka R. Fachsprachen. EineEinführung / D. Möhn, R. Pelka. – Tübingen, 1984.

Залишити відповідь