Аналіз основних тенденцій економічної ситуації в Україні у 2012 році

Сучасний стан України характеризується загальною соціально-економічною кризою, що є наслідком як світової фінансової кризи 2011 р, так і європейської боргової кризи. Перед Україною постає гостра необхідність в якнайшвидшому пошуку ефективних шляхів подолання негативних тенденцій та розробці дієвих механізмів підтримки подальшої стабільності.Мета дослідження полягає у визначенні основних тенденцій економічної ситуації в Україні у 2012 р.
Виклад основного матеріалу. Зовнішні умови функціонування економіки України в 2012 році були несприятливими. За домінування рецесивних тенденцій у світовій економіці знижувалися попит і ціни на традиційну українську експортну продукцію. Це відповідним чином відображалося на показниках економічного розвитку України.
Приріст реального ВВП за підсумками 2012 року  становив лише  0,2 % порівняно зі  зростанням в  5,2 %  у 2011 році. [1] Що говорить про відчутність розгортання світової фінансової кризи у 2011 році та глобальної боргової кризи країн у 2012 р.
Та не зважаючи на це НБУ вдалося забезпечити стабільність гривні. Зокрема в цей період підтримувалося низькоінфляційне становище, і навіть спостерігалася дефляція в –0,2 %, порівняно з зростанням в 4.6 % у 2011 р. [1] Хоча курсову політику неодноразово критикували, а в “Економічній правді”   О. Охріменко наголошував, що “…стабільний курс гривні перестав відігравати позитивну роль” [5]. З такою думкою важко погодитися, хоча зрозуміло, що вона стосується тенденцій, які переважали у платіжному балансі України в 2011 році – мається на увазі суттєве зростання від’ємного сальдо платіжного балансу. Дефіцит зведеного платіжного балансу у 2012 році становив 4,2 млрд. дол.США. (у 2011 році – 2,5 млрд. дол.США) [4].
Як бачимо девальвація гривні не змогла покращити торговельний баланс в умовах скорочення сукупного попиту, яке стало наслідком світової фінансової та європейської боргової кризи.
Скорочення зовнішнього попиту та цін на світових товарних ринках сприяло негативній динаміці зростання реального ВВП, що безпосередньо було пов’язане з динамікою виробництва – темп приросту індексу промислової продукції за 2012 рік становив – 1,8 % порівняно з 2011 роком. Зокрема обсяги виробництва металургії знизилися на 5,2 %, машинобудування – на 6,0 %. Крім того, у 2012 році зменшилися обсяги будівельних робіт (на 13,8 %), що зокрема обумовлювалося високою базою порівняння 2011 року.
За несприятливої кон’юнктури зовнішніх товарних ринків посилилася роль внутрішніх чинників економічного зростання. Внутрішній попит у 2012 році підтримувався на високому рівні, зокрема за рахунок зростання реальних заробітних плат, яке становило 14,4 % порівняно з 2011 роком.
Високий споживчий попит сприяв розвитку роздрібної торгівлі, обсяг обороту якої за 2012 рік був на 15,9 % вище, ніж у 2011 році.
На високому рівні залишався інвестиційний попит. Так капітальні інвестиції в січні – вересні 2012 року збільшилися на 17 % порівняно з відповідним періодом 2011 року. Приплив прямих іноземних інвестицій за 2012 рік збільшився на 14,5 % – до 8,3 млрд. дол. США, з яких 94 % було спрямовано до реального сектору економіки. [3]
Чи не найголовнішу роль в тенденціях економіки України відіграла динаміка валютного ринку. Не зважаючи на скорочення сукупного попиту відбувалося зростання попиту на іноземну валюту.
Падіння темпів зростання товарної структури вітчизняного експорту суттєво вплинуло на обсяги надходження іноземної валюти на внутрішній ринок. Так, за даними Державної митної служби, металургійні підприємства України за 2012 рік скоротили надходження від експорту чорних металів на 14.6% порівняно з 2011 роком [2]. Отже, девальвація гривні навряд чи сприяла б поліпшенню торговельного балансу України в умовах подальшого скорочення світового сукупного попиту.
Високий попит на іноземну валюту всередині країни зумовлений кількома чинниками. Одним із них є низький рівень монетизації вітчизняної економіки. За 11 місяців 2012 року відношення М2 до ВВП становило 47.1%, що на 2.5% менше, ніж у 2010 р. [1] Дефіцит грошових коштів, у тому числі й готівкових, тісно пов’язаний із доларизацією. За 11 місяців 2012 року рівень фінансової доларизації зріс до 32% порівняно з 31% у 2011-му). Як свідчить практика, це суттєво обмежує можливості для інвестицій і виводить значну частину національного господарства зі сфери впливу і регулювання національної грошово-кредитної і податкової політики. Тобто держава втрачає важелі управління макроекономічною ситуацією в країні. Але потрібно віддати належне – жорстка монетарна політика, спрямована на обмеження грошової маси в обігу призвела до значного зменшення інфляції протягом 2011-2012 рр., але як бачимо зафіксована дефляція не пішла на користь вітчизняній економіці.
Висновок. В результаті нашого дослідження можна зробити висновок, що стан економіки України є досить непростим, що показують досліджені показники розвитку. Тому основним завданням є пошук ефективних шляхів оздоровлення економіки, подальшій підтримці стабільності національної одиниці та вдосконаленні соціальної політики для відновлення довіри суспільства.
Список використаних джерел

1.Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2.Національний банк України. (Платіжний баланс). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=122319
3.НБУ. Департамент монетарної політики. «Монетарний огляд за 2012 рік». 14 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712
4.Національний банк України. – Режим доступу:
www.bank.gov.ua
5.Охріменко О. Доларизація економіки посилюється / Економічна правда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/ 2011/12/12/ 309372/.

Залишити відповідь