ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

Хотюк Ольга(м.Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

У статті проаналізована медична лексика та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія».

Ключові слова: лексична одиниця, дефініція, здоровя, медична лексика

 В статье проанализирована медицинская лексика и ее использование для самостоятельной работы при обучении профессионального английского студентов неязыковых специальностей Национального университета «Острожская академия».

Ключевые слова: лексическая единица, дефиниция, здоровье, медицинская лексика

 In this article the medical lexicon and its usage for self-study in teaching professional English the students of nonlinguistic specialtiesof  National University of Ostrohacademy are analyzed.

Keywords: lexical unit definition, health, medical vocabulary.

 

           В сучасному світі розвиток міжкультурної комунікації, зміна соціально-політичної ситуації в країні, розвиток міжнародних ділових контактів, створення багаточисельних спільних підприємств, розширення міжнародного співробітництва в різних сферах діяльності ставлять завдання володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь-якого профілю на основі характерних особливостей професії або спеціальності. Навчання англійської мови професійного спрямування базується, перш за все, на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються характерними особливостями професії або спеціальності.

           Новий рівень міжкультурної комунікації серед спеціалістів призвів до необхідності трансформації в системі професійної підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів, а саме у Національному університеті «Острозька академія», до введення багатоаспектного соціокультурного викладання іноземної мови професійного спрямування, а також для самостійного вивчення професійної англійської.

               Аналіз лексики, що належить до певної тематичної групи (зокрема медичної) привертає увагу багатьох видатних мовознавців, таких як Л.А.Лисенка, А.О.Білецького, О.Д.Пономарева, М.М.Покровського, О.І.Смирницького, О.О.Потебні В.В.Виноградова, І.Серезневського та інші[1; с. 243].

            Зважаючи на те, що в останні десятиліття у мовознавстві набирають сили дослідження, які спрямовані на дослідження семантики слів, стало необхідним  здійснити аналіз лексичних одиниць на позначення здоров’я.

        Метою публікації є проаналізувати медичну лексику та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської для студентів немовних спеціальностей.

             У досліджуваній групі лексики виділяємо 4 лексико-семантичні підгрупи на основі використаних дефініцій у різних словниках:

1) медицина та медичні працівники;

2) медичні установи;

3) одужання;

4) стан здоров’я [6; с. 25].

             Першу підгрупу мовних одиниць „Медицина та медичні працівники” можна поділити на дві підгрупи: медицина (conventionalmedicine і alternativemedicine) та медичні працівники.

        До підгрупи традиційної медицини (conventionalmedicine) належать 11 мовних одиниць, що позначають різні сфери традиційної медицини: osteopathy, epidemiology, dermatology, pediatrics, pharmacy, surgery, ophthalmology, neurology, urology, otolaryngology, gynecology [5; с. 27]. Більшість з них походять з латинської мови і є спільними для багатьох мов (otolaryngology, urology, neurology).

         До підгрупи слів нетрадиційної медицини (alternativemedicine) належать 5 мовних одиниць: acupuncture, chiropractic, herbalmedicine, homeopathy, aromatherapy [5; с. 27].

        Лексична підгрупа медичних працівників також поділяється на дві підгрупи: традиційна та нетрадиційна медицина. До підгрупи лексики традиційної медицини входить 31 мовних одиниць. Їх можна також поділити на менші групи: 1) загальні назви медичних працівників; 2) назви лікарів за спеціальностями.

         До першої підгрупи належать наступні одиниці: doctor, physician, medicalpractitioner, nurse, registerednurse, specialist, medical attendant. Ці мовні одиниці мають між собою синонімічні зв’язки, де одне слово є домінантом, а інші містять інше стилістичне, семантичне чи конотативне забарвлення. Наприклад, doctor – загальне, більш нейтральне слово, а generalpractitioner (family doctor), specialist (doctor who has specialized in a particular area of medicine) medicalofficer (doctoremployedin an organization to deal with medical and health matters) містять додаткову інформацію.

          До підгрупи медичні працівники належать мовні одиниці, які деривативним способом утворені від назв спеціальностей: pediatrician, urologist, epidemiologist, oculist, dermatologist. Виключенням стало слово earspecialist, яке все ж має абсолютний синонім otolaryngologist.

       Цікавими для дослідження стали слова, що належать до підгрупи лікарів нетрадиційної медицини. Серед назв, які походять від назв сфери медицини – acupuncturist, chiropractor (також має синонім bonesetter), aromatherapist, witchdoctor, shaman, faithhealer, quack (лікар-шарлатан), exorcist.

           Виходячи з вище сказаного, ми вважаємо, що навчання студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія» медичної лексики виступає необхідним складником у досягненні головної мети – перетворення англійської мови на засіб професійного спілкування. Викладач повинен створити сприятливі передумови для свідомого засвоєння студентами медичної лексики як при виконанні найпростіших «технічних» вправ фахового спрямування, при використанні навчальних комунікативних ситуацій, а також при виконанні вправ для самостійного опрацювання.

 

Література:

1.Білецький А.О. Загальне мовознавство. – М., 1991. – 415 с

2.Кочерган М.П. Загальне Мовознавство// – К. «Академія», 1999. – 464 с.

3.Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. — М., 1974 – 381 c.

4.Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. – М.: МГУ, 1989. 151 с.

5.Roger’s Thesaurus of English words and Phrases, London, 1994. – 997 p.

6.WehmeierS. OxfordAdvanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford, 2003. – 1600 p.

7.http://www.merriam-webster.com

 

Відомості про авторів:  Хотюк Ольга Борисівна — викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Залишити відповідь