Теоретичні аспекти дослідження формування та використання фінансових ресурсів підприємства

У статті досліджено теоретичні аспекти фінансових ресурсів. Охарактеризовано склад фінансових ресурсів підприємства, а також джерела їх формування.
Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, активи, капітал.

В статье исследовано теоретические аспекты финансовых ресурсов. Определено состав финансовых ресурсов, а также источники их формирования.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, активы, пассивы.

This article explores theoretical aspects of financial resources. The structure and sources of formation of enterprise financial resources have been characterized.
Keywords: financial resources, sources of formation, assets, liabilities.

Постановка проблеми. Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює необхідність всебічного дослідження проблем фінансування суб’єктів господарювання, і зокрема, процесів формування та використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. Фінансові ресурси за цих умов мають першочергове значення, так як вони є єдиним видом ресурсів підприємства, що трансформуються безпосередньо й з мінімальними проміжками часу у будь-який інший вид ресурсів.За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в процесі формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Необхідність дослідження в даному напрямі обумовлена також основними принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі. Саме винятковою роллю, що належить фінансовим ресурсам у життєдіяльності підприємства, а також складності управління процесом формування та подальшого використання фінансових ресурсів обумовлюється актуальність обраної теми.
Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій.Питання наукового тлумачення сутності, призначення, формування та розподілу фінансових ресурсів розглядалися в наукових працях вітчизняних та закордонних вчених. Серед них Азаренкова Г., Буряковський В., Вознюк Г., Гриньова В., Завгородній А., Зятковський І.,Опарін В., Павлюк К., Дяченко В., Поддєрьогін А., Сенчагова В., Бірмана А., Шахова Г. та інші. У дослідженнях названих економістів відображено аспекти сутності й ролі фінансових ресурсів, їхнього впливу на економіку і фінанси на мікро- і макроекономічному впливу. Однак загальноприйнятої думки про сутність даного поняття у науковців немає, тому дослідження даної теми є досить актуальним.
Мета та завдання дослідження.Метою дослідження є узагальнення підходів то трактування сутності фінансових ресурсів, джерел їх формування та використання на осевої вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Виклад основного матеріалу.Сутність, значущість, ефективність формування й використання фінансових ресурсів вивчали у своїх працях чимало вчених. Представники класичної теорії розглядали дані ресурси як явище державного характеру, зокрема один із представників Вітте С. Ю. вважав, що під даною категорією варто розуміти всю сукупність державного майна [3, 27]. Проте із розвитком ринкових відносин роль держави у сфері економіки поступово знизилася. Розвиток ринку капіталу, підвищення ролі транснаціональних корпорацій, процеси концентрації в області виробництва, посилення значущості фінансового ресурсу як основоположного в системі ресурсного забезпечення будь-якої економічної діяльності сприяли переосмисленню даного поняття.
Василик О. Д. та Коробов М. Я.трактують фінансові ресурси як грошові заощадження і доходи, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб [2, 75; 10, 136].
Деякі вчені розглядають фінансові ресурси як такі, що мають фондову форму. Проте це не є зовсім повним трактуванням даного поняття, так як фінансові ресурси можуть мати і нефондову форму. Горбаньова М. М. стверджує, що створення й використання фінансових ресурсів може здійснюватись у двох формах: фондовій і нефондовій. На думку вченої, на макрорівні фінансові ресурси формуються та використовуються переважно за рахунок бюджетних і позабюджетних грошових фондів цільового призначення. На рівні ж підприємств фінансові ресурси використовуються як у фондовій (фонд оплати праці, фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення тощо), так і в нефондовій формі (на виконання платіжних зобов’язань перед бюджетом і банками)[6, 215].
Вчений Стецюк П. А. стверджує, що фондову детермінованість фінансових ресурсів не можна вважати істотною їхньою ознакою з огляду на такі обставини:
 існування певних видів фондів активів (ресурсів) можливе завдяки тому, що існують ці активи, а не навпаки;
 якщо погодитись із фондовою природою фінансових ресурсів, то потрібно визнати їх нормативний, а не об’єктивний характер. З огляду на це, виникає питання про правомірність віднесення до фінансових ресурсів коштів, що становлять окремі фонди, якщо регламент цих фондів встановлює певні обмеження на їхнє використання;
 такий підхід не дає відповіді на запитання: яка істотна різниця між коштами, що віднесені до певних фондів, і коштами, що не потрапили до них [17, 134].
Професор, доктор економічних наук Ковальов В. В. вважає, що трактування будь-якого фонду як джерела ресурсів для придбання активів не варто розуміти буквально – активи найчастіше набуваються у тому випадку, якщо у підприємства є достатні об’єми вільних грошових коштів, а не тому, що створено фонд. Не випадково підприємства не поспішають створювати різноманітні фонди, а акумулюють їх у вигляді нерозподіленого прибутку [16].
Виходячи із цього, ряд вчених трактують це поняття з іншої точки зору. Згідно з Поддєрьогіним А. М., під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові засоби, що є в розпорядженні підприємств [13, 10].Опарін В. М. стверджує, що фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємства [12, 79].
Російські вчені схоже підходять до визначення поняття. Бєлолипецький В. Г. під фінансовими ресурсами фірми розуміє частину грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов’язань і виконання затрат із забезпечення розширеного відтворення [16]. Інший вчений Филимоненков А. С. вважає, що фінансові ресурси підприємств – це власний, позичений і залучений капітал, який використовується підприємством для формування власних активів і здійснення виробничо–фінансової діяльності підприємства [18, 9].
Трактування Буряковського В. В., яке він наводить у своїх працях, є схожим, проте більш детальним. Згідно його підходу фінансові ресурси – це грошові засоби, що акумулюються в фондах цільового призначеннядля здійснення відповідних витрат [1, 22].
Виходячи із вище зазначеного, під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти підприємства у фондовій та нефондовій формі, які використовуються для формування активів підприємства та забезпечення здійснення його господарської діяльності. Тому важливо визначити склад і класифікацію фінансових ресурсів підприємства.
Склад ресурсів та їх обсяг залежать від багатьох чинників, а саме виду та розміру підприємства, роду та особливостей його діяльності, обсягів виробництва загалом. При чому варто зазначити, що їх обсяг досить тісно пов’язаний з обсягом виробництва і ефективністю діяльності. Чим більший обсяг виробництва і вища ефективність роботи підприємства, тим більший обсяг власних фінансових ресурсів і навпаки. Склад і класифікацію даного виду ресурсів розглядає у своїх роботах Опарін В. М. Він стверджує, що конкретними видами фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні підприємств, є: амортизаційні відрахування, оборотні кошти, прибуток, бюджетні асигнування, надходження з цільових фондів, надходження з централізованих корпоративних фондів, кредити. Водночас треба зазначити, що прибуток, бюджетні асигнування, надходження з цільових і корпоративних фондів — це не стільки ресурси, скільки джерела їх формування. Вони можуть бути спрямовані як на забезпечення потреб виробництва, так і на невиробничі потреби. Науковець подає таку класифікацію фінансових ресурсів:
1) за кругообігом: початкові фінансові ресурси; прирощені фінансові ресурси;
2) за характером використання: матеріалізовані фінансові ресурси; ресурси, які перебувають в обігу;
3) за правом власності: власні кошти підприємницької структури; надані кошти; позичені [12, 79-81];
Науковець Кірейцев Г. Г. виділяє також класифікацію за видатками або напрямками використання, згідно з якою до складу фінансових ресурсів підприємства відносять: витрати на розвиток економіки підприємства;витрати на соціально-культурні заходи;витрати на розвиток науки;надання благодійної допомоги;витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів; інші витрати підприємства.У кінцевому підсумку, Кірейцев Г. Г. ділить напрямки використання фінансових ресурсів на три групи:
 поповнення фонду відшкодування;
 формування фонду споживання;
 формування фонду нагромадження [9, 53].
Професор Поддєрьогін А. М. поділяє фінансові ресурси на ресурси, які формуються під час заснування підприємства (внески до статутного фонду), формуються за рахунок власних та прирівнених до них коштів (амортизаційні відрахування; цільові надходження; стійкі пасиви; цільові внески членів трудового колективу; валовий і чистий дохід; прибуток від основної діяльності; прибуток від іншої операційної діяльності; прибуток від фінансових операцій; прибуток від іншої звичайної діяльності і надзвичайних подій; інші види надходжень), відповідно які мобілізуються на фінансовому ринку (надходження коштів від емісії акцій; облігацій та інших видів цінних паперів; кредитні інвестиції) надходять у порядку розподілу грошових коштів (фінансові ресурси, які надійшли від галузевих структур; концернів; асоціацій; страхові відшкодування; бюджетні субсидії; інші види ресурсів) [13, 10].
Гайдук І. О. у своєму досліджені виділяє такий поділ фінансових ресурсів за стадією утворення на: початкові – утворені на початковій стадії діяльності підприємства і сконцентровані у статутному капіталі, джерела утворення якого залежать від форми власності (державна – асигнування з бюджету та з централізованих фондів; акціонерна – акціонерний капітал; колективна – внески засновників; приватна – власний капітал підприємця);прирощені – отримані підприємством у результаті його діяльності в формі чистого прибутку [5, 205].
Попри досить значну кількість класифікаційних ознак, усі фінансові ресурси підприємства спрямовуються на забезпечення його діяльності, а саме вони спрямовуються на формування активів підприємства, тобто в оборотні та необоротні активи. Відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку №1 активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому [14].
Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності. Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. Спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім залучають кошти. Саме тому формування фінансових ресурсів розглядають як процес надходження коштів у розпорядження підприємства із відповідних джерел.
Досить поширеним на сьогодні є підхід, згідно якого джерела формування класифікують в залежності від форми власності, на основі якої створюється підприємство, тобто за рахунок бюджету, засобів вищих органів керування, засобів інших аналогічних підприємств при їх реорганізації [4].
З метою класифікації джерел формування фінансових ресурсів промислового підприємства такий науковець як Гриб С. М. поділяє усі фінансові ресурси підприємства на дві групи – власні фінансові ресурси підприємства та позичковий капітал підприємства, а джерела їх формування – на внутрішні та зовнішні [7, 127]. Автор наводить порівняльну характеристику цих двох груп джерел формування фінансових ресурсів підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів підприємства*
Ознаки Джерела формування фінансових ресурсів
Внутрішні Зовнішні
1. Обсяги залучення Мають певну межу і залежать від фінансових можливостей засновників та ефективності діяльності підприємства Розмір залучення залежить від вимог до забезпеченості позики, що отримується
2. Важкість та швидкість залучення Передача та отримання коштів здійснюється просто та швидко Отримання коштів потребує спеціального оформлення, на яке необхідний певний час
3. Вплив на ефективність діяльності підприємства в цілому Весь чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства Частина доходу витрачається на виплату позикового відсотка, проте підприємство має можливість збільшити обсяг своєї діяльності
4. Збереження управління та контролю над підприємством Забезпечується повне управління та контроль з боку первинних засновників Можлива часткова або повна втрата управління та контролю
5. Забезпечення зовнішнього контролю та ефективності діяльності Зовнішній контроль відсутній Є важелі, що забезпечують зовнішній контроль за діяльністю підприємства
*Джерело: [7, 128].

Український учений Поддєрьогін А. М. виділяє лише два основних джерела формування фінансових ресурсів підприємства, а саме власні та залучені кошти [13, 127]. До власних належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених — отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.
Варто також зазначити, що деякі науковці класифікують джерела формування фінансових ресурсів в залежності від форми залучення. Шило В. П., Ільїна С. Б., Доровська С. С. та Барабанова В. В. джерела формування поділяють на такі:
1. ресурси, що створюються під час формування статутного капіталу (внески засновників у статутний капітал);
2. ресурси, що формуються за рахунок власних фінансових ресурсів (доходи: валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності, прибуток від іншої операційної діяльності, прибуток від фінансових операцій, прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій; надходження: амортизаційні відрахування; цільові надходження; стійкі пасиви; цільові внески членів трудового колективу; інші види надходжень (спонсорська допомога));
3. шляхом мобілізації на фінансовому ринку (надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів, кредитні інвестиції);
4. формуються у порядку розподілу коштів (фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій; страхові відрахування; бюджетні субсидії) [19, 37].
Відповідно до різних підходів до класифікації джерел формування фінансових ресурсів підприємства виділяють різні елементи загальної суми фінансових ресурсів підприємства, які в основному відображають пасив форми №2 Баланс.
Висновки. Фінансові ресурси підприємства є досить важливим поняттям як у сфері економіки, так і у господарській практиці. Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти сукупність грошових коштів, акумульованих ними у фондовій та нефондовій формі, які застосовують для формування активів (оборотних та необоротних коштів) згідно з цілями діяльності. Водночас варто також зазначити, що склад і обсяги фінансових ресурсів залежать від розмірів підприємства, від характеру його діяльності та інших чинників, які загалом впливають на діяльність підприємства. Немає єдиного підходу до класифікації джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Незважаючи на це, найбільш популярним є підхід, у відповідності з яким джерела формування фінансових ресурсів поділяються на зовнішні та внутрішні, а також власні та залучені. Необхідно також відмітити, що перехід на ринкові умови господарювання значно змінює процес формування фінансових ресурсів. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових засобів у формуванні фінансових ресурсів підприємства.

Список використаних джерел

1. Буряковський В. В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / В. В. Буряковський. – Д. : Пороги, 1998. –535 с.
2. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик – К. : Вид-во НІОС. – 2000. – 416 c.
3. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственномхозяйстве / С. Ю, Витте – М. : Изд-во “Начала”, 1997. – 511 с.
4. Воробйов Ю. М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств / Ю. М. Воробйов // Фінанси України. – 2001. – №2. – С. 77-85.
5. Гайдук І. О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства [електронний ресурс] / І. О. Гайдук – С. 133 – 154. – Режим доступу до статті : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu//15_3/204_Gajduk_15_3.pdf
6. Горбаньова М. М. Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання [електронний ресурс] / М. М, Горбаньова // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів – К. : Вид-во КНЕУ. – 2003. – Вип. 11. – С. 214-220.–– Режим доступу до статті : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_428/24/766.pdf
7. Гриб С. М. Фінанси підприємств в таблицях и схемах : Навчальний посібник / С. М. Гриб – Львів. : «Магнолія 2006», 2008. – 224 с.
8. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / І. В. Зятковський – К.: Кондор. – 2003. – 364 с.
9. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Г. Г. Кірейцев – Ж. : Вид-во ІТІ, 2002. – 269 с.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я Коробов – К. : Вид-во “Знання”. – 2000. – 378 c.
11. Онисько С. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид., випр. І доповнене. / С. М. Онисько, П. М. Марич – Львів. : «Магнолія Плюс», 2006. – 367 с.
12. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібн. – 2-ге вид., [перероб. і доп.]. / В. М. Опарін –К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 240 с.
13. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., [без змін.]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008, – 552 с.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
15. Прокопчук Д. В. Проблеми класифікації фінансових ресурсів суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Д. В. Проклпчук – Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua
16. Стецюк П. А. Економічна сутність фінансових ресурсів / П. А. Стецюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 151.
17. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / О. С. Філімоненков – К. : Кондор, 2007. – 400 с.
18. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник/[В.П.Шило, С.Б.Ільіна, С.С.Доровська, В.В. Барабанова]— Київ: ВД «Професіонал”, 2006. – 288с.

Залишити відповідь