СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Борис Богдана (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

 Тези присвячено дослідженню вживання сленгових одиниць, виявлених в романіСесилі фон Зігесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”,сучаснимиамериканськимистудентами. Запропоновано аналіз стильових особливостей мови студентів, здійснено спробу опису характерних ознак функціонування сленгу.

Ключові слова: сленг, сленгова одиниця, лексико-семантичні прийоми, стилістичний прийом.

 Тезы посвящены исследованию употребления сленговых единиц в романе Сесили фон Зигесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”, современнымиамериканскимистудентами. Было предложено анализ стилевых особенностей языка студентов, совершено попытку описания характерных признаков функционирования сленга.

Ключевые слова: сленг, сленговая единица, лексико-семантические приёмы, стилистический приём. 

 The theses are devoted to the research on the use of slang units, discovered in Cecily von Ziegesar’s novel “Gossip Girl. You know you love me. All I want is everything”, by modern American students. It was propounded the analysis of stylistic peculiarities of students’ discourse, the functional peculiarities are concerned.

Key words: slang, slang unit, lexico-semantic modes, stylistic device.

 

                    У навчанні професійної англійської особливе значення надається читанню творів художньої літератури в оригіналі. Обраний нами роман сучасної американської письменниці Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. Youknowyouloveme. AllIwantiseverything” ілюструє стилістичні особливості сленгової лексики студентів, знання яких поглиблюють уявлення про сучасну мовну картину такого суспільного прошарку як студентство, показують характерні ознаки побудови бесіди, пояснюють, з якою метою студенти застосовують різні стилістичні фігури в своєму мовленні.

         Мова героїв роману Сесилі фон Зігесар, як і героїв будь-якого іншого письменника, творить їхню соціально-психологічну характеристику. Мова художньої літератури є стилістично різноманітною та неоднорідною, саме це допомагає авторам якнайбільше проявити свою індивідуальність та реалізувати творчий потенціал. Провідною ознакою стилю художньої літератури, яка відрізняє його від решти функціональних стилів, є широке використання стилістичного потенціалу мови, що знаходить своє відображення у стилістичних засобах [1, с. 20]. Оскільки сленг – це атрибут розмовної мови, його використання в письмовій мові переслідує ціль створення певного художнього образу, який співвідноситься з тією чи іншою соціальною групою [2, с. 360].

                  Мова героївроману повна сленгових ЛО з відхиленням від граматичних норм, аби чіткіше зобразити сучасну мовну  картину: asifsheweresomekindofcelebrity [7, с. 12]; Youandherhadathing, didntyou, Nate?” [7, с. 23]. Нерідко автор навмисно вживає сполучник but на початку речення для підсилення емоційності висловлювання, для показу таких почуттів як злість, здивування тощо: ButIpromisedherIwouldntsayanything [7, с. 7]. На синтаксичному рівні компресія є найбільш помітним та вживаним стилістичним прийомом, який виражає неформальність обстановки: whered, dont, Ive, well, Im, youd, thats. Для економії вживають також таку конструкцію як еліпсис: “IheardshegotintoallsortsoftroubleupatHanover”. Me too”, Anthony said [7, с. 23]. Неєвиняткомйапозіопезис: Everyone is… Everything is… I don’t know… It’s weird…[7, с. 20].Частодлязображеннянеофіційності, спонтанностітаневимушеностірозмови, письменницязастосовуєпарцеляцію: He couldn’t help looking hot, he was just born that way. Poorguy[7, с. 2]. Лексика аналізованого роману є надзвичайно багатою та різноманітною. Щоб увиразнити мову та зробити її більш піднесеною, автор використовує поетичні слова: stealsomebodysheart, heavenly,dusk; варваризми для створення насмішкуватого, іронічного тону: bravado, femmefatale; з метою уникнення довгих пояснень широко застосовуються професіоналізми: catchoffguard, STD, vintage. Застосовуються й лексико-семантичні прийоми: метафора, синекдоха, гіпербола, мейозис, епітет, порівняння, оксиморон, антитеза, ономатопея, які роблять мовлення експресивнішим, виражають емоційний та фізичний стани мовця, його ставлення до певного предмета чи явища, якісні та кількісні характеристики об’єктів.

         Художній манері Сесилі фон Зігесар властиво те, що вона пише про підлітків, і не просто підлітків, а сучасних американських студентів, які виховувались в багатих родинах. Стилеві мови персонажів властива та універсальність, яка дає нам змогу скласти уявлення про мовну характеристику всього покоління, тому що “мова – це не тільки засіб спілкування, а ще й система, яка віддзеркалює мовний досвід певного співтовариства. Мова й культура пов’язані в комунікативних процесах”. Фон Зігесар подає прекрасний зразок сучасної студентської мови, характерними ознаками якої є: “розкутість” висловлення думки, вживання сленгу, слів-паразитів, вульгаризмів. Студенти розмовляють надзвичайно просто, створюючи власні неологізми, порушуючи правила граматики. В романі автор використовує такі стилістичні прийоми як компресія та еліпсис, які якнайвдаліше відображають неформальність обстановки та економлять час; апозіопезис (замовчування) вживається для більшої динамічності та відображення таких емоцій як страх, захоплення, сумніви, попередження; для зображення неофіційності, спонтанності та невимушеності розмови, письменниця застосовує парцеляцію; полісиндетон, надмірне вживання сполучників чи прийменників, застосовується з метою підкреслення нагромадження, надлишковості, що викликало в мовця роздратованість. При дослідженні стилістичних особливостей студентського сленгу роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything” стає очевидним те, що сленг як ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально обмежена мовна одиниця віддзеркалює загальну культуру, спосіб життя, моральні цінності, етичні пріоритети студентів, а також її ставлення до інших великих і малих соціальних, етнічних, професійних груп. Студентський американський сленг є найдинамічнішою частиною лексичної системи мови, яка безпосередньо відбиває соціокультурні зміни в суспільстві. Студенти як соціальна група суспільства завжди намагалась протиставити себе світові дорослих. Крім того, суперництво, яке завжди співіснує між окремими молодіжними групами, найяскравіше відображає характер суспільного розвитку.

         Отже, дослідивши близько 200 лексичних одиниць на основі роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything”, можна стверджувати, що стиль художньої літератури характеризується широким використанням стилістичних засобів та прийомів на різних рівнях мови. Розглянувши мову американських студентів, бачимо, що найважливішим в їхньому спілкуванні є точна, швидка та сповнена емоцій передача інформації. Стилістично забарвлені групи лексики використовуються автором як засіб досягнення мовної виразності та демонстрації особливостей розмовного стилю.

Література:

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : [учебник для вузов] / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – [10-е изд.]. – М. : Флинта, 2010. – 384 с.

2. Захарченко Т. Е. Английский и американский сленг / Т. Е. Захарченко. – М. : АСТ, 2009. – 478 с.

3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : [учбово-метод. посібник] / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с.

4. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови : [підручник для студентів факультетів іноз. мов] / В. А. Кухаренко. – [3-є вид., стереотипне]. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.

5. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови: теорія і практика : [навч. посібник] / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 528 с.

6. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 272 с.

7. Von Ziegesar Cecily.Gossip Girl. You know You Love Me. All I want is everything [Електроннийресурс] / Cecily von Ziegesar. – UK :Little, Brown & Company, 2002. – 117 p. – Режимдоступудороману:

http://e-buks.weebly.com/uploads/6/4/3/3/6433110/u_know_u_love_me.pdf

 

Відомості про авторів:  Борис Богдана Олексіївна— студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Залишити відповідь