Роль медіа-рілейшнз у формуванні корпоративного іміджу ТОВ «Т-Cтиль»

У статті наведено результати контент-аналізу рівненського тижневика «Льонокомбінат» та проаналізовано вплив медіа-рілейшнз на формування іміджу ТОВ «Т-Стиль»

In this article author describes the results of content analysis weekly «Lonocombinat» and the influence of Media Relations to create the image of enterprise «T-Styl».

Сьогодні незаперечним фактом є те, що для ефективної діяльності будь-якої комерційної структури необхідна злагоджена та безперервна взаємодія з громадськістю. Незалежно від бажання будь-яка організація стає носієм іміджу. В сучасних умовах ринкових відносин та активної конкуренції для того, щоб сформувати свою аудиторію чи завоювати прихильників потрібно привернути до себе увагу. Від того яку інформацію буде отримувати споживач, залежить його сприйняття, довіра та ставлення до організації. Проте з стрімким розвитком засобів масової інформації змінюються засоби взаємодії з ними. Саме тому важливим є дослідження механізму здійснення зв’язків зі ЗМІ та їх впливу на формування корпоративного іміджу. Цим зумовлена актуальність дослідження.

Аналіз попередніх досліджень. Проблематикою, що стосується корпоративного іміджу, його створення та функціонування займались такі вітчизняні та закордонні вчені як Г. Почепцов [1], С. Афанасьєф [2], В. Зазикін [3], Ф. Шарков [4] та інші. Вивченню теми зв’язків з громадськістю, зокрема медіа-рілейшнз, приділяи увагу такі вчені як М. Гундарин  [5], А. Чуміков [6], С. Блек [7], Ж.-П. Бодуан [8] та інші.

Метою статті є інтерпретація характерних рис висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» у тижневику «Льонокомбінат» та аналіз впливу цього висвітлення на імідж підприємства.

Для дослідження медійного висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» було використано контент-аналіз тижневика «Льонокомбінат». Газета виходить один раз на тиждень. Обсяг газети складає 12 сторінок, проте 4 з них займає програма телепередач. Засновником та видавцем є Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». Тираж газети  в досліджуваний проміжок часу з 29 грудня 2011 р. по 28 грудня 2012 р. змінювався від 1000 примірників до 35 000 примірників. Зростання тиражу відбувалось пропорційно до розширення «Громадського руху «Льонокомбінат» лише на період передвиборчої кампанії відбулося різке збільшення тиражу від 20 000 до 35 000 примірників, а потім понизився до 15 000. Досліджувана газета поширюється безкоштовно у місті Рівному  та рівненській області. Для отримання максимально точних результатів було проаналізовано усі номери тижневика за один рік – 52 номери.

Перед початком дослідження була висунута гіпотеза, що газета позитивно та всебічно висвітлює діяльність ТОВ «Т-Стиль» та керівництво підприємства тому вона є засобом формування позитивного іміджу організації.

Одиницею виміру є число статей. Усього було проаналізовано 820 статей, з яких 129 стосуються діяльності підприємства (16%). При проведенні контент-аналізу було відокремлено категорію журналістських матеріалів. Саме ці матеріали і підраховувались як одна одиниця.

Для аналізу статті було погруповано за критерієм тематичної спрямованості. Всього виокремлено 12 тематичних спрямованостей матеріалів:

1. Діяльність і розвиток підприємства – 21 матеріал (16 %)

2. Колишні працівники Льонокомбінату – 30 матеріалів (23%).

3. Спонсорство, благодійництво – 20 матеріалів (16%).

4. Участь у громадському житті – 6 матеріалів (5%).

5. Підтримка місцевою громадою – 15 матеріалів (12%).

6. Конфлікт з митницею – 2 матеріали (1,5%).

7. Земельний конфлікт – 6 матеріалів (5%).

8. Турбота про громаду – 10 матеріалів (8%).

9. Передвиборча кампанія – 17 матеріалів (13%).

10. Вклад у розвиток регіону – 12 матеріалів (9%).

11. Історія Льонокомбінату – 4 матеріали (3%).

12. Про життя, думки Червонюка – 5 матеріалів (4%).

Найбільше матеріалів присвячено життєвим історіям колишніх працівників Рівненського льонокомбінату. Ці матеріали здебільшого подавались в постійній рубриці «Наші ветерани» на 9 сторінці газети. Оскільки видання розповсюджується серед членів Громадського руху «Льонокомбінат», що переважно є людьми причетними до діяльності цієї організації, то таке вшанування ветеранів праці на підприємстві, формує позитивне ставлення до видання та до самого підприємства, що пам’ятають та вшановують цих людей. Ці життєві історії здебільшого розповідають про працьовитих, порядних людей, що багато років свого життя пропрацювали на Рівненському Льонокомбінаті та тепло згадують ці роки та саме підприємство. Інформація такого типу підсилює позитивне ставлення до організації тих людей, що колись працювали на підприємстві та формує його в людей, що не мають досвіду роботи на підприємстві.

Підприємство «Т-Стиль» є відносно молодим підприємством, що розпочало свою роботу в кінці 2011 року, але стало публічним та відомим за короткий проміжок часу. Це є наслідком вдалого використання назви потужностей, на базі яких зараз працює фабрика та ніби продовжило вже існуючу історію підприємства замість того, щоб виходити на ринок як новачок.

У поєднанні з темою історії льонокомбінату інформація такого типу складає 26 %. Таку інформацію зазвичай оприлюднюють організації, що формують імідж «організації з історією». Такий імідж формує у споживачів довіру до організації, впевненість у її продукції, зменшує сумніви споживачів та партнерів щодо подальшої роботи підприємства. Хоча ТОВ «Т-Стиль» не виробляє продукції з льону, воно зберегло за собою назву підприємства на базі якого було відкрите. В засобах масової інформації підприємство часто згадується як «відроджений гігант легкої промисловості Льонокомбінат» [9],  а офіційної назви жодного разу не згадано. Якщо говорити про зовнішню атрибутику, то вона також пов’язана з Рівненським льонокомбінатом.

Наступною по частоті згадувань є тама діяльності та розвитку підприємства. У тижневику ТОВ «Т-Стиль» висвітлюється як перспективне, новітнє підприємство, що швидко нарощує свої потужності. Багато матеріалів присвячено оновленню технічної бази, запуску нового обладнання та розширенню виробництва. Серед проаналізованих статей немає таких, що прямо висвітлюють фінансове становище підприємства, але з поданої інформації розуміється, що підприємство є рентабельним, стабільним та перспективним. Також частими є згадки про благодійництво та спонсорську підтримку, що надає підприємство та його вклад у розвиток регіону.

Також важливими є теми турботи про місцеву громаду та участі у громадському житті. Така інформація має суто позитивне забарвлення та викликає у читачів позитивні емоції пов’язані з організацією. Часто для зближення з аудиторією у статтях відбувається узагальнення за допомогою слова «ми», особливо часто це спостерігається у статтях де мова йшла про конфлікти. Це змушувало читача ніби включитись у проблему та співпереживати за підприємство. А в поєднанні з узагальненням «вони», що застосовувалось до іншої сторони конфлікту (влада, митниця, суперники на виборах, конкуренти), це допомагало об’єднатись з  громадськістю проти образу ворога.

Вся інформація, що стосується організації має позитивне забарвлення. За річний період в тижневику було три теми, що мають відносно негативне забарвлення – це земельний конфлікт з владою, конфлікт з митницею та «чорні PR» проти Олега Червонюка (Голова спостережної ради ТОВ «Т-Стиль»). Проте агресорм та ініціатором конфлікту в журналістських матеріалах завжди виступала інша сторона конфлікту, а метою публікації було позитивне висвітлення організації та забезпечення підтримки громадськості. Подібні статті завжди супроводжувались матеріалами, що показують підтримку місцевою громадою, що підсилює позитивний ефект. Ці матеріали не рахувалися як негативна згадка, тому частка позитивних згадок складає 100%.

Позитивний образ керівника компанії Олега Червонюка формується впродовж всього аналізованого періоду, але особливо активно – на час передвиборчої кампанії, оскільки він був безпартійним кандидатом в народні депутати в мажоритарному окрузі № 152. У тижневику «Льонокомбінат» його описують як «молодого, успішного, перспективного, респектабельного підприємця, котрий сягнув далеко вище пересічного представника середнього бізнесу і зробив для України набагато більше від усіх галасливих політиків разом узятих» [10], як «не якогось іноземного капіталіста, а свого – українця» [9], «з робочого роду, що знає як працювати усе життя і покладати усі сили у виробництво» [9]. Він часто у своїх інтерв’ю проголошує місію підприємства: зробити Рівне центром легкої промисловості України. Отже, на основі аналізу всього масиву інформації можна зробити висновок, що імідж О. Червонюка повною мірою відповідає типу «господарник» та є позитивним.

Можна припустити, що кожен позитивний новинний привід ТОВ «Т‑Стиль» був висвітлений у тижневику «Льонокомбінат», а негативні події висвітлювались односторонньо на користь організації. Хоча засновником є не комерційна, а громадська організація, зрозумілою є мета створення такої газети, що є ніби середньою ланкою між корпоративним виданням та місцевим тижневиком. Метою є позитивне висвітлення організації, керівника організації та власне «Громадського руху «Льонокомбінат», який також дає можливість безпосередніх контактів з громадою. Хоча інші місцеві засоби масової інформації не були об’єктом емпіричного дослідження, проте за допомогою загального огляду архіву місцевого телеканалу «Рівне 1» не було виявлено негативної інформації про діяльність організації, хоча отримано багато результатів пошуку за запитом «Льонокомбінат».

Тижневик також знайомить аудиторію з елементами зовнішнього іміджу, оскільки назва тижневику повторює офіційний логотип розміщений на сайті-візитівці організації. В тижневику в більшості випадків використовуються однакові означення якими описують підприємство та його керівника, які зустрічаються у статтях різних випусків. Така повторюваність дозволяє сформувати у читачів чіткі асоціації та зробити імідж концептуально цілісним.

Загалом підприємство веде активний діалог з громадою не лише через ЗМІ, а й через безпосередні зустрічі під час періодичних екскурсій на підприємство, що потім знову ж таки стають позитивним новинним приводом для медійного висвітлення, що дає можливість включити в публікацію лише певні факти, а у враження відвідувачів.

Висновки. Отже, підсумовуючи всі дані можна сказати, що підприємство «Т‑Стиль» налагодило ефективну співпрацю з рівнеським тижневиком «Льонокомбінат», що є засобом формування позитивного образу організації у свідомості читачів. За допомогою тижневика підприємство формує імідж «організації з історією», та імідж керівника Олега Червонюка як вправного господарника.

Хоча об’єктом аналізу був лише один засіб масової інформації, за отриманими результатам можна зробити висновок про загальний медійний образ організації, оскільки тижневик висвітлював максимальне число новинних приводів організації

Отже, ТОВ «Т-Стиль» є прикладом успішного підприємства, що налагодило ефективну співпрацю з місцевими ЗМІ, та за короткий проміжок часу за допомогою ефективних медіа-рілейшнз сформувало позитивний образ у свідомості громадськості.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст] / Г. Г Почепцов. – М.; К.: Рефл-бук: Ваклер, 2001. – 704 с.
  2. Афанасьев, С. В. Формирование корпоративного имиджа как основная составляющая PR-стратегии [Текст] / С.В. Афанасьев. – Барнаул, 2003. – 26с.
  3. Зазыкин, В. Г. Имидж организации: структура и психологические факторы эффективности [Электронный ресурс] / В. Г. Зазыкин // Материалы интерактивной конференции «Практические аспекты связей с общественностью». – М., 2001. – №5. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/zazykin-vg-imidzh-organizacii-struktura-i-psihologicheskie-faktory-effektivnosti_6722bce11ef.html?action=download– Название с экрана.
  4. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учебное пособие [Текст] / Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 272 с.
  5. Гундарин, М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: учебное пособие [Текст] / М. В.Гундарин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 336 с. – (Высшее образование).
  6. Чумиков, А. Н. Записки PRофессионала [Текст] / А. Н. Чумиков. – СПб.:  Питер, 2009. – 288 с.
  7. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст] / С. Блэк. – М.: Агентство печати Новости, 1990. – 240 с.
  8. Бодуан, Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство [Текст] / Ж.-П Бодуан. – Пер. с франц. – М.: «ИМИДЖ-Контакт», ИНФРА-М, 2001. – 233 с.
  9. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 1 (01).
  10. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 2 (03).

 

Залишити відповідь