РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕЦЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 1403

Ткаченко Наталія (Люксембург, Люксембург)
Національний Люксембурзький університет.


Секція (Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської)

РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕЦЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 Ключові слова: театральна рецензія, публіцистичний стиль, метафора, метонімія, фразеологізм.

Ключевые слова: театральная рецензия, публицистический стиль, метафора, метонимия, фразеологизм.

Key words: theatre review, publicistic style, metonymy, metaphor, idiom.

 Театральна критика для носіїв англійської мови є цінним інформаційним ресурсом, без якого неможливе адекватне розуміння феномена театру й визначення його місця в світовому сценічному контексті. Проте для студентів, що професійно вивчають англійську мову, це не лише джерело культурного збагачення, але і один зі шляхів поповнення словникового запасу багатою та різноманітною лексикою.

Звісно, читання класичної літератури та вивчення нових словосполучень за навчальними підручниками – це невід’ємна частина навчання філолога, проте не варто забувати, що розвиток мови не стоїть на місці, і щоб від нього не відставати потрібно слідкувати за сучасними виданнями, новинами, відгуками, книгами молодих авторів.

Студент-філолог, повинен не лише мати величезний словниковий запас, знати правила граматики та використання вже відомих фразеологізмів та метафор, але також навчитись виходити за межі словникових значень, відчувати мову та швидко реагувати  на нові фразеологічні та метафоричні утворення.

До одного з найвдаліших джерел поповнення вокабуляру можна віднести й інтернет-рецензію, зокрема театральну. Рецензію, як і всю театральну критику відносять до текстів публіцистичного стилю, але враховуючи, що це не переказ сюжету, а відтворення та оцінка сценічного дійства, то і стиль її цікавіший, жвавіший і наповнений емоційно-забарвленою лексикою.

.Якщо розглядати публіцистичний стиль на лексичному рівні, то варто відмітити використання наступних мовних засобів:

а) широке використання суспільно-політичної, економічної, загальнокультурноої лексики;

б) використання урочистої лексики, часто в поєднанні з розмовною;

в) акцентування авторського «я», особистої оцінки ситуації;

г) розширення значення слів в контексті, іронічні прирощування їх значення, часта мовна гра, каламбури(особливо в заголовках);

д) використовується багатозначна образна лексика, емоційно-оцінні слова, експресивні сталі словосполучення, перифрази;

е) уживання в переносному значенні наукових, спортивних, музичних, військових та інших термінів [1; с.137].

Рівень метафоричності кожного окремого публіцистичного тексту обумовлений тематичною прив’язаністю матеріалу та особливостями індивідуального авторського стилю. Наявність метафор більшою мірою характерна текстам, що висвітлюють питання культури та мистецтва. До таких відносяться і театральні рецензії; їх автори схильні до креативного стилю, насиченого численними стилістичними прийомами та різноманітними засобами виразності [2; с.152]

Як приклад наводимо наступні метафори, вжитті в проаналізованих театральних рецензіях: find of the night, colourful revelation, hardboiled wife, straitlaced frustration, the fruits ofmendacity, palette of manners and emotions, web of deception, quicksilver confidence та інші .

Зустрічаються також яскраві приклади поширених (prolonged) оригінальних метафор: «At least I assume that the preshow soup I ate had been dosed with hallucinogenic drugs of some kind, «Іt struck me as the theatrical equivalent of Chinese water torture».

Прагнучи піднятися на нові щаблі образного осягнення, автори часто використовують споріднений з метафорою троп – метонімію. Для прикладу, «They hardly seem to be characters at all, just mouthpieces for arid words on a page (Слово-метонім – mouthpieces. Автор наголошує, що актори не грають, а лише озвучують написаний текст. «…theatrical dud from Frayn…» –слово-метонім – dud зі значенням одяг. Рецензент вказує на нікчемну гру актора, називаючи його лише театральним вбранням героя.

Ще однією стилістичною особливістю мови англомовних періодичних видань є вживання власних авторських неологізмів та оказіональних новотворів. Так для прикладу: doomygloomy throughsung blockbusters, allimportant dreamlike quality, actorscumrappers, stickinthemud ways. Поширене також використання сучасних сленгових слів, наприклад: laughoutloud comedy , jibberjabber.

Наряду з іншими стилістичними засобами в театральних рецензіях використовується велика кількість ідіоматичних з’єднань, що надають тексту емоційно-образну насиченість та допомагають створювати специфічну образність. Наприклад: to tread the boards– працювати актором, steal the show – бути в центрі уваги, to play a full house – викликати аншлаг у залі, to take a curtain call – вийти на поклон перед публікою, being in the spotlightбути у центрі уваги, та інші.

 

Література:

  1. Бабич Н.Д. Практична стилістика та культура української мови / Н.Д.Бабич. – Л.: Світ, 2000. – 432 с.
  2. Добросклонская, Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов: Опыт исследования современной английской медиаречи [Електронный ресурс] / Т. Г. Добросклонская. – 3-е изд. – М. : КРАСАНД, 2010. – 288 с. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/70403033/356763-C95EE-Dobrosklonskaya-t-g-Voprosy-Izucheniya-Mediatekstov-Opyt-Iss#page=143

 

 Відомості про авторів: Ткаченко Наталія Миколаївна — студентка Національного Люксембурзького університету.


 

 

 

Залишити відповідь