Прогнозування банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ “Дубномолоко”)

У статті подано поняття «банкрутство» та здійснено аналіз ймовірності настання банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Терещенка О. О, моделлю Матвійчука А. В та Російською R-модель.

Ключові слова: банкрутство, модель оцінки банкрутства Терещенка О. О, модель оцінки банкрутства Матвійчука А. В, Російська R-модель.

В статье представлены понятия «банкротство» и осуществлен анализ вероятности наступления банкротства для ОАО «Дубномолоко» по модели Терещенко А. О, модели оценки Матвийчука А. В и Российской R-модель.

Ключевые слова: банкротство, модель оценки банкротства Терещенка А. А, модель оценки банкротства Матвийчука А. В, руская R-модель.

In the article submitted the term «bankruptcy» and the analysis of the likelihood of bankruptcy for JSC “Dubnomoloko” by O. O Tereshchenko model, model evaluation Matviychuk A. and the Russian R-model.

Keywords: bankruptcy, bankruptcy evaluation model Tereshchenko O. O model for evaluating bankruptcy Matviychuk A., Russian R-model.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема знайшла своє відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. І. Жучкова та В. Федюрко адаптували методику експертних оцінок для прогнозування банкрутства вітчизняних банків, а Ю. Тельнов описав цю систему. Л. Лигоненко запропонував розробки стохастичної імітаційної моделі ймовірності банкрутства. А. Романов та Б. Одинцов для прогнозування банкрутства використовували нейромережеві системи.[5, 103].

Викладення основного матеріалу: Економічна та політична ситуація в країні, а також наслідки світової фінансово-кредитної кризи призвели до того, що фінансовий стан значної частини підприємств погіршився, а частина з них збанкрутувала. Саме тому, щоб покращити свій фінансовий стан та уникнути подібної ситуації у майбутньому потрібно досліджувати ймовірність настання банкрутства для підприємства.

Банкрутство – це одна із юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом. Тобто банкрутство не є самоціллю, а лише засобами для звільнення від боргів [6].

У зарубіжних країнах найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є такі економетричні моделі: двохфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана, модель Конана і Гольдера, модель Спрингейта, модель Р. Ліса для оцінки фінансового стану підприємства, прогнозна модель Таффлера, R-модель прогнозу ризику банкрутства, модель Фулмера, узагальнена модель,  побудована  на основі дискримінантної функції [2, 271].

Проте потрібно відмітити, що дані моделі складалися на основі фінансового стану зарубіжних підприємств і тому не є адаптованими до фінансової ситуації на українських підприємствах. Для наших підприємств більше підходять такі моделі як Терещенка О. О., Матвійчука А. В та російська R – модель (R-модель прогнозу ризику банкрутства).

Досить поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за моделлю Терещенка О. О.

Модель О.О.Терещенка визначається за формулою 1:

                    ZТЕР = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,                        (1)

де  Х1 –  відношення  грошових  надходжень  до  зобов’язань; Х2 –  відношення  валюти  балансу  до  зобов’язань;  Х3  –   відношення   чистого   прибутку  до  середньорічної  суми  активів; Х4 – відношення прибутку до виручки; Х5  – відношення виробничих запасів до виручки; Х6 – відношення виручки до основного капіталу.

Коли ZТЕР.>2 – банкрутство  не  загрожує, 1< ZТЕР<2 –  фінансова стійкість  порушена, 0< ZТЕР<1 –  існує  загроза банкрутства [1, 100]

Сьогодні, найоптимальнішою для українських підприємств вважається модель Матвійчука А. В. Методика розрахунку даної моделі подана у формулі 2:

Z=0,033Х+ 0,268Х2 + 0,045Х3 -0,018Х4 -0,004Х5 – 0,015Х6 + 0,702Х7,      (2)

де  Х1- коефіцієнт мобільності активів; Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу; Х4 – коефіцієнт окупності активів; Х5 – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами; Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу; Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом.

Якщо при застосуванні даної моделі для оцінки фінансового стану ми отримуємо значення Z, яке більше від 1,104, то це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку ймовірність його банкрутства. І чим вище значення Z, тим стійкішим є становище компанії. Якщо ж значення Z для підприємства виявилося меншим від 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. З подальшим зменшенням показника Z імовірність банкрутства аналізованого підприємства збільшується [3, 23].

Російські вчені Іркутської державної економічної  академії  пропонують  для  прогнозування  ризику  банкрутства R-модель,  яка має  наступний  вигляд  (формула 3):

R = 0,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4,                                      (3)

де К1 –  відношення   оборотного   капіталу  до  середньорічної  суми    активів;  К2 – відношення  чистого  прибутку  до  середньорічної суми  власного  капіталу;  К3 –  відношення виручки до середньорічної суми активів;  К4 – відношення чистого прибутку до сукупних затрат.

Якщо R=0 –  імовірність банкрутства максимальна (90-100%), 0-0,18 – висока (60-80%), 0,18-0,32 –  середня (35-50%), 0,32-0, 42 – низька (15-20%), більше 0,42 – мінімальна (до 10%) [1, 99-100].

Здійснення комплексної оцінки фінансового стану підприємства доцільно здійснювати на конкретному прикладі. В даному випадку це буде Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко».

Розпочнемо аналіз ймовірності настання банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» у 2009-2011 роках за допомогою моделі Терещенка О. О, що подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Терещенка О. О. у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Відношення грошових надходжень до зобов’язань (Х1)

1,09

1,65

1,52

0,57

-0,13

51,38

-7,88

Відношення  валюти  балансу  до  зобов’язань (Х2)

0,99

0,97

0,96

-0,02

-0,01

-2,02

-1,03

Відношення чистого  прибутку  до  середньорічної суми активів (Х3)

0,03

-0,02

-0,02

-0,05

0,00

-16,67

0,00

Відношення прибутку до виручки (Х4)

0,15

0,01

0,03

-0,14

0,02

-93,33

200,00

Відношення виробничих запасів до виручки (Х5)

0,01

0,02

0,01

0,01

-0,01

100,00

-50,00

Відношення виручки до основного капіталу (Х6)

1,74

3,30

3,72

1,56

0,42

89,66

12,73

Ймовірність банкрутства (ZТЕР)

2,92

2,72

2,68

-0,20

-0,06

-6,89

-2,07

 

Отже, як показують результати таблиці 1, на аналізованому підприємстві протягом усього періоду спостерігалась хороша ситуація. Зокрема, у 2009 році коефіцієнт ймовірності банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» становив 2,92, що є більшим за 2. Проте, у 2010 році ситуація трохи погіршилася, так як даний показник знизився на 0,02 пункти і дорівнював 2,72 пункти, хоча його значення і відповідало нормативному. У 2011 році даний коефіцієнт знову знизився і становив 2,68 пункти. Тобто,  протягом  2009-2011  років  банкрутство  за  моделлю  Терещенка  О.  О. Публічному  акціонерному  товариству  «Дубномолоко»  не  загрожувало,  хоча  у динаміці   й  спостерігалися  незначні  зрушення  в  сторону  погіршення фінансової ситуації.

Далі здійснимо аналіз ймовірності настання банкрутства для Публічного акціонерного товариства «Дубномолоко» протягом 2009-2011 років за моделлю Матвійчука А. В, що подано у таблиці 2.

Таблиця 2

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Матвійчука А. В. у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Коефіцієнт мобільності активів (X1)

0,52

0,57

0,66

0,05

0,09

9,97

15,95

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (X2)

2,23

2,73

3,03

0,50

0,30

22,33

11,00

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (X3)

-38,51

-71,42

-44,05

-32,91

27,37

85,44

-38,33

Коефіцієнт окупності активів (X4)

1,10

1,70

1,58

0,60

-0,12

54,86

-7,27

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (X5)

-0,95

-0,80

-0,57

0,14

0,24

-15,19

-29,44

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (X6)

1,01

1,03

1,04

0,02

0,01

1,84

0,82

Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (X7)

-92,90

-34,89

-27,36

58,01

7,54

62,44

21,6

Ймовірність банкрутства (Z)

-66,37

-27,00

-20,39

39,37

6,61

59,32

24,47

 

При аналізі даних таблиці 2 було виявлено, що ймовірність банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» була досить таки високою. У 2009 році даний показник не відповідав нормативному значенню і становив -66,37. Однак у 2010 році, значення даного показника покращилося, оскільки відбулося його зростання на 59,32%. В результаті цього значення даного показника становило -27 пунктів. У 2011 році ймовірність настання банкрутства за моделлю Матвійчука становила -20,39. Тобто ситуація на підприємстві покращилася. Отже, незважаючи на те, що протягом усього періоду ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» була значною, однак у динаміці спостерігалося покращення даного показника.

Далі проаналізуємо ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» у 2009-2011 роках, згідно Російської-R моделі (таблиця 3).

Таблиця 3

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за Російською-R моделлю у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Відношення оборотного капіталу до середньорічної суми активів (К1)

0,52

0,57

0,66

0,05

0,09

9,97

15,95

Відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів (К2)

-2,37

0,65

0,43

3,02

-0,22

-127,63

-34,31

Відношення виручки до середньорічної суми активів (К3)

1,10

1,70

1,58

0,60

-0,12

54,86

-7,27

Відношення чистого прибутку до сукупних витрат (К4)

0,02

-0,01

-0,01

-0,03

0,00

-153,52

-14,91

Ймовірність банкрутства (R)

2,06

5,52

6,06

3,47

0,53

168,58

9,65

 

Проаналізувавши ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» варто відзначити позитивну ситуацію. Так у 2009 році даний показник становив 2,06 пункти, що набагато вище за показник 0,42 (при якому ймовірність настання банкрутства для підприємства є мінімальною). Це свідчить про те, що у даний період фінансовий стан підприємства був максимально задовільним. У 2010 та 2011 роках даний показник становив 5,52 пункти та 6,06 пункти відповідно, що свідчить про подальше покращення фінансової ситуації на підприємстві ПАТ «Дубномолоко».

Отже, під банкрутством підприємства розуміють його неспроможність розплатитися за своїми борговими зобов’язаннями. Аналіз ймовірності настання банкрутства для українських підприємств аналізують з допомогою таких моделей як Терещенка О.О, Матвійчука А. В та російською R-моделлю. Здійснивши аналіз ймовірності настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» протягом 2009-2011 років було виявлено неоднозначну ситуацію. Так моделі Терещенка О. О. та російська R-модель показали стабільну ситуацію, тоді як згідно моделі Матвійчука А. В. загроза банкрутства у 2009-2011 роках була досить високою.

Список використаних джерел:

1.  Клочан В. П Оцінка моделей діагностики банкрутства/ В. П. Клочан, В. В. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г.  Костирко// Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» – 2010 – №1. – С. 97-101

2.  Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб / Литвин Б. М., Стельмах М. В  – К.: «Хай Тек Прес», 2008. – 336 с.

3.  Матвійчук А. В. Діагностика банкрутства підприємства/ А. В. Матвійчук// Управління економікою: теорія та практика. Збірник наукових праць. – С. 20-28

4.  Офіційний сайт СМІДА «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://smida.gov.ua

5.  Прохорова В. В. Прогнозування банкрутства як складова антикризового фінансового управління / В. В. Прохорова, О. С. Крупчатківська / Економічний простір – №23/2 – 2009 – С. 103-109

6.  Яблонська А. О. Діяльність арбітражних керуючих: нормативне врегулювання та необхідність законодавчого вдосконалення. – Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.minjust.gov.ua

 

Залишити відповідь