ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБТНІХ МОРЯКІВ

Демченко Ольга (м.Ізмаїл, Україна)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБТНІХ МОРЯКІВ

У статті розглядаються основні питання практико-орієнтованого навчання іноземній мові як складової підготовки до професійної діяльності майбутніх моряків.

Ключові слова: англійська мова, англійська мова(за професійним спрямуванням), практико-орієнтоване навчання.

 В статье рассматриваются основные вопросы практико-ориентированного обучения иностранному языку как составной подготовки к профессиональной деятельности будущих моряков.

Ключевые слова: английский язык, английский язык профессинальной направленности, практико-ориентированное обучение.

 The main issues of practice-based learning of foreign language as a part of preparation for future seafarers’ professional activities.

Keywords: English, English (for professional purposes), practice-oriented learning.

 

Українські моряки не завжди відповідають вимогам судновласників протягом рейса чи не можуть виконувати ті вимоги, що до них пред’являються, як свідчать данні багатьох крюїнгових компаній з працевлаштування. Отже, дослідження професійної діяльності майбутніх випускників морських ВНЗ і підготовка до неї не втрачають своєї актуальності. Для отримання роботи на світовому ринку праці морякам досить часто необхідне задовільне знання англійської мови (АМ), що визнана міжнародною мовою на флоті, якою складаються всі документи, ведуться радіопереговори, відбувається спілкування в змішаних екіпажах. Освітньо-професійна програма підготовкибакалавра за напрямом підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт” передбачає навчання АМ як навчальної дисципліни нормативної частини. АМ обов’язково входить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а АМ (за професійним спрямуванням) – циклу професійної та практичної підготовки. Якщо брати до уваги розподіл навчального навантаження, то кількість академічних годин на навчання АМ бакалавра судноводіння, суднової енергетики і суднової електротехнікиоднакова і становить 180 академічних годин, а АМ (за професійним спрямуванням) значно різниться: бакалавра судноводіння – 540, бакалавра суднової енергетики – 270,бакалавра суднової електротехніки – 180, що може бути пов’язано з вагомістю відповідних посад на судні і необхідністю застосування АМ у професійній діяльності. У підготовці бакалавра на основіосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста помітна дещо інша картина: навчання АМ не передбачається, а на навчання АМ (за професійним спрямуванням) бакалавра суднової електротехніки  відводиться 360 годин [5]. Зважаючи на євроінтеграцію України, також висуваються пропозиції різко посилити мовну підготовку майбутніх фахівців і викладати окремі технічні дисципліни на старших курсах майбутньою робочою мовою (англійською) [7].

Працівники водного транспорту повинні знати: АМ (морську специфіку) в  обсязі,  необхідному для розуміння команд (судновий електрик 2-го класу, матрос 1 і 2-го класу, моторист 2-го класу і моторист рефрижераторних установок2-го класу); АМ (морську специфіку) (старший помічник капітана, судновий електрик 1-го класу, моторист 1-го класу і моторист рефрижераторних установок 1-го класу); стандартні  фрази  IМО спілкування  на  морі (SMCP), АМ в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя  на  морі (радіоелектронік); АМ на рівні  вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською й юридичною) (помічник капітана з пасажирської частини); SMCP, АМ усної та письмової форми (помічник капітана) [1].

З поміж особистої, освітньої, публічної і професійної сфер спілкування іноземною мовою нас цікавить передусім професійна, оскільки в ній суб’єкт виконує свої посадові чи професійні обов’язки [2]. Потрібно також враховувати, що жодна сфера спілкування не може розглядатися окремо: ситуації спілкування охоплюють більше ніж одну сферу і можуть належати до декількох сфер одночасно [6].На нашу думку, практико-орієнтоване навчання передбачає застосування АМ у професійній сфері спілкування (на практиці) під час виконання посадових чи професійних обов’язків. Так, практична підготовка кандидата на отримання диплома вахтового механіка стосовно сфери компетентності 2 (застосування АМ у письмовій та усній формах) передбачає виконання завдання на достатнє знання АМ, що дозволяє особі командного складу використовувати технічні посібники й виконувати обов’язки механіка. Критерії для задовільного виконання: посібники АМ, що стосуються обов’язків механіка, правильно розуміються, спілкування здійснюється чітко й зрозуміло [4]. Крім того, успішне спілкування, одним із засобів досягнення якого у багатонаціональному екіпажі в рейсі є знання загального курсу англійської, має неабияке значення в рейсі [3]. Агенства наймають моряків за професійними знаннями, тому дуже часто в міжнародних екіпажах співіснують моряки з різною рідною мовою. За даними дослідження Європейської комісії високий ступінь невпевненості моряків при виконанні службових обов’язків спостерігається в ситуаціях іншомовного спілкування: 36,4% мали лінгвістичні проблеми, 9,4% – ще і культурологічні [8]. Серед виявлених проблем спілкування та виконання професійних обов’язків досить низький рівень професійного мовного спілкування офіцерів суден з лоцманами і представниками берегових служб, що призводить до непорозумінь, особливо небезпечних в аварійних ситуаціях, а серед проблем спілкування на суднах із змішаним екіпажем нерозуміння членами екіпажу надписів, інструкцій, настанов, звідки неспроможність ефективно діяти в екстремальних умовах. Виконання посадових обов’язків є головною темою співбесіди АМ в крюінгових агенствах. Майбутні моряки мають показати вже при першому влаштуванні на плавальну практику знання загальної (навчання, навчальні і улюблені дисципліни, життя в гуртожитку, організація дозвілля, стосунки з друзями, вибір майбутньої професії тощо) та професійної (знання термінів з будови судна, обладнання палуби і машинного відділення, назви інструментів, опис видів робіт, що будуть виконуватися, майбутніх посадових обов’язків тощо) англійської.

Отже, зважаючи на інтеграцію України в ЄС необхідно продовжувати розвивати практико-орієнтоване навчання іноземній мові як складову підготовки до професійної діяльності майбутніх моряків. Викладання окремих технічних дисциплін англійською мовою і розробка в подальшому практико-орієнтованого курсу навчання іноземній мові може сприяти цьому.

 

Література:

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт – Украинское законодательство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6m/pg_gcgexo/index.htm

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

3.Истомина О. А. Социально-психологические особенности морских экипажей в условиях длительных рейсов / О. А. Истомина // Транспорт Российской Федерации. – 2007. – № 12. – С. 41-43.

4.Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. – Одеса: ОНМА, 2011. – 82 с.

5.Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних навчальних дисциплін) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.onma.edu.ua/confer/2012/modstd2012/dlzone/oppp_bak_strm.doc

6.Сморочинська О. О. Типові сфери спілкування як основа формування соціокультурної компетенції майбутніх судноводіїв / О. О. Сморочинська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. –  2011. – Ч. ІІІ. – № 20 (231). – С. 70-77.

7.Фока А. Де ти навчався, моряче?[Електронний ресурс]/ А. Фока // Дзеркало тижня. – 11 вересня 2010. – № 33. – Режим доступу:

http://www.vamdu.com.ua/index.php?page=komandor9osvita

8.European Commission. The Impact of Multicultural and Multilingual Crews on Maritime Communication //MARCOM. Final Reports. –Volumes 1&2, 2001. – 163 & 120 рp.

Відомості про авторів: Демченко Ольга Миколаївна — аспірантка кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Залишити відповідь