ПЕРЕВІРКА ВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ СТРАТЕГІЯМИ ЧИТАННЯ ПІД ЧАС ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Кушнарьова Тетяна (м. Сімферополь, Україна)

Південний філіал НУБіП України

              «Кримський агротехнологічний університет»

Секція: Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської

ПЕРЕВІРКА ВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ СТРАТЕГІЯМИ ЧИТАННЯ ПІД ЧАС ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

При тестуванні професійно орієнтованого читання іноземною мовою у немовному вищому навчальному закладі вважаємо необхідним опосередковано перевіряти сформованість у студентів трьох типів взаємопов’язаних стратегій читання: когнітивних, компенсаторних, метакогнітивних.

Ключові слова: тестування читання, стратегії читання.

 При тестировании профессионально-ориентированного чтения на иностранном языке в неязыковом вузе считаем необходимым косвенно проверять сформированность у студентов трех типов взаимосвязанных стратегий чтения: когнитивных, компенсаторных, метакогнитивные.

Ключевые слова: тестирование чтения, стратегии чтения.

 When testing professionally-oriented reading in a foreign language at higher educational non-linguistic institution we consider it is necessary to check indirectly the formation of three types of related reading strategies: cognitive, compensation, metacognitive.

Key words: testing in reading,  reading strategies.

     Основна мета навчання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі є формування вмінь практичного володіння англійською мовою в обмеженому обсязі як вторинним засобом спілкування у сфері  професійної діяльності [1]. Ця мета зумовлює визначення об’єктів тестового контролю професійно орієнтованого читання англійською мовою, а саме вміння читати англійською мовою в обмеженому обсязі як вторинним засобом спілкування у сфері  професійної діяльності.

    Одним з найважливіших етапів у роботі з навчання професійно орієнтованого читання студентів є формування комунікативно­­­-мовленнєвих вмінь в різних видах читання, що дає можливість студентам цілеспрямовано вибирати певний вид читання залежно від комунікативного завдання, яке стоїть перед ними. Вибір необхідного виду читання є наслідком суб’єктивної та об’єктивної поведінки студентів під час професійно орієнтованого читання. В нашій роботі ми використовуємо  термін  “стратегії читання” професійно орієнтованих текстів для визначення послідовності певних дій, які здійснюють студенти для найбільш ефективного професійно орієнтованого читання [2].

        Основними об’єктами тестового контролю  ми вважаємо вміння професійно орієнтованого читання в залежності від його мети, тобто вміння різних видів читання. При цьому володіння стратегіями читання перевіряється опосередковано в залежності від того, як сформовані навички та вміння професійно орієнтованого читання.

     Щодо навчання стратегіям професійно орієнтованого читання у немовному вищому навчальному закладі, насамперед необхідно зазначити, що студенти починають навчання на першому році навчання іноземної мови з різним ступенем сформовані навичок та вмінь читання рідною та іноземною мовами, які переносяться на професійно орієнтоване читання іноземною мовою та розвиваються далі. Але необхідно зауважити, що вміння користуватися стратегіями читання відносяться до тих вмінь, яким необхідно планомірно та систематично навчати, а потім розвивати. Стратегії читання змінюється в залежності від виду читання. Так, наприклад, пошук додаткової інформації з англомовного джерела при підготовці реферату та подальше її вивчення пов’язані з різними видами читання:

1. вибіркове читання для перевірки наявності матеріалу на певну тему;

2. ознайомлювальне читання для ознайомлення, швидкого перегляду тексту, щоб мати загальне враження, про що йдеться;

3. вивчаюче читання для глибокого проникнення в його зміст.

     Над формуванням і накопиченням навичок та вмінь, які пов’язані з використанням  стратегій читання, студенти і викладачі працюють на кожному занятті іноземної мови, а результативність такої роботи перевіряється опосередковано за допомогою тестування вмінь професійно орієнтованого читання.

    Необхідно відмітити наявність великої кількості класифікацій стратегій читання: когнітивні, метакогнітивні, компенсаторні і соціальні [3], загальні і комунікативні [4], метакогнітивні, когнітивні і соціальні/афективні [5].

      При тестуванні професійно орієнтованого читання іноземною мовою у немовному вищому навчальному закладі вважаємо необхідним опосередковано перевіряти сформованість у студентів трьох типів взаємопов’язаних стратегій читання: когнітивних, компенсаторних, метакогнітивних.

 

Література:

1. Програма для вищих аграрних закладів освіти III – IV рівнів акредитації. Англійська мова. – К.: Вища школа, 1999. – 14 с.

2. Jones R. Strategies for reading comprehension. – Retrieved April, 26, 2012. – http://www.readingquest.org/strat/

3. Oxford R.L. Language Learning Strategies. – Boston: Heinie and Heinie Publishers, 1990. –343 p.

4. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference / Council of Europe.Education committee. – Strasbourg, 1998. – 224 p.

5. O’Malley J.M., Chamot A.U. Learning Strategies in Second Language Acquisition. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. – 260 p.

 

Відомості про авторів: Кушнарьова Тетяна Іванівна — кандидат педагогічних наук Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет».

Залишити відповідь