ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Студинець Юлія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті аналізуються позитивні та негативні наслідки використання електронних та Інтернет- ресурсів у процесі навчання граматики англійської мови.

Ключові слова:електронні ресурс , переваги і недоліки, граматика англійської мови.

 В статье проанализированы положительные и отрицательные последствия использования электронных и Интернет-ресурсов в процессе изучения грамматики  английского языка.

Ключевые слова: электронные ресурсы, преимущества и недостатки,  грамматика английского языка.

 This article analyzes the positive and negative consequences of using electronic and online resources in teaching English grammar.

Key words: electronic resources, advantages and disadvantages, English Grammar.

    Зі зростанням ролі комп’ютерних та інтернет – технологій в освітньому процесі, питання про їх інтеграцію у навчання іноземних мов привертає все більшу увагу викладачів та методистів. Використання електронних ресурсів у вивченні та навчанні граматики є об’єктом постійних дискусій, а отже, актуальність дослідження зумовлена як необхідністю пошуку та аналізу оптимальних шляхів навчання граматики іноземної мови, так і інтенсифікацією використання комп’ютера та мережі Інтернет  як засобу здійснення навчальної діяльності.

     Розгляньмо переваги та недоліки навчання граматики з допомогою електронних ресурсів, щоб зрозуміти, чим викликані позитивні результати їх використання. Розпочнемо з переваг.

    Найпершою перевагою введення комп’ютерних технологій в навчальний процес є мотиваційний чинник. Новий спосіб подачі матеріалу викликає зацікавлення студентів, адже це дозволяє вивчати мову не лише за допомогою виконання традиційних тренувальних вправ, а й ігор та інших неординарних форм роботи, із залученням анімаційної графіки тощо. Це стимулює роботу зорової пам’яті та асоціативних механізмів і сприяє кращому засвоєнню матеріалу. До того ж особливістю використання електронних ресурсів є швидке отримання результату, миттєва реакція на помилку, система інтерактивної допомоги, підказок. Усе це сприяє заохоченню студента до вдосконалення конкретної граматичної навички, оскільки немає необхідності гортати довідники та підручники у пошуках необхідного правила.

     Електронні ресурси також забезпечують вищий рівень індивідуалізації навчального процесу. Вони дозволяють розвивати необхідний для кожного студента, конкретний тип навичок, встановлювати індивідуальну швидкість виконання завдань залежно від рівня підготовки, мети навчання, темпераменту студента. Зазвичай у випадку комп’ютерної програми є можливість адаптації матеріалу до рівня підготовки студента, а також вибору способу його презентації з кількох можливих [3, с. 123]. Такої гнучкості підходів вчителеві неможливо досягти при використанні роздаткового матеріалу та пояснень. Це особливо важливо при навчанні граматики, адже таких груп, в яких студенти мають абсолютно однаковий рівень підготовки, практично не існує.

    При використанні комп’ютера на занятті відсутній і психологічний тиск на студента, а отже, немає психологічного бар’єру у процесі засвоєння матеріалу.

   Часовий фактор є ще одним аргументом на користь використання комп’ютерних технологій у навчанні граматики. По-перше, електронний формат передбачає відсутність чітких часових рамок виконання завдань (за потреби). По-друге, комп’ютерні програми дозволяють заощадити час на занятті під час пояснення нового матеріалу і використати його для вправ комунікативного спрямування, що сприятимуть кращому засвоєнню вивченого на практиці.

   Попри неможливість залучення студентів до справжнього двостороннього спілкування за допомогою комп’ютерних програм, їх використання забезпечує точне, зрозуміле пояснення граматичних явищ, яке, до того ж, студент може переглядати за потреби будь-коли [5, с. 60].

   Серед інших переваг використання електронних ресурсів для вивчення та навчання граматики варто відзначити такі: зручність і легкість у використанні, миттєвий зворотний зв’язок з користувачем, необмежений доступ до ресурсів.

    Використання електронних джерел у навчальному процесі має свою перевагу і для галузі методики, адже його результати можна застосовувати у плануванні навчальної програми. Крім того, як і будь-яке інше нововведення, воно призводить до змін у методиці викладання. Однак, цей аспект може мати й негативні наслідки, якщо ці зміни суто зовнішні: старий матеріал набуває нової форми. Це відбувається тоді, коли потенціал нових технологій використовується не повністю (наприклад, лише для виконання традиційних вправ на підстановку) [2].

   Розглянемо інші недоліки використання електронних ресурсів. По-перше, це технічний фактор. Використання електронних ресурсів передбачає наявність відповідного обладнання, програмного забезпечення та фахівців з його експлуатації, а отже, такі навчальні програми можуть бути реалізовані виключно у навчальних закладах із відповідною технічною та фінансовою базою [4, c. 7].

    По-друге, широке використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі призведе до зростання ціни на освіту, яку малозабезпечений студент не зможе собі дозволити.

   По-третє, при такому способі навчання висока імовірність відволікання, особливо при роботі з інтернет-ресурсами, тим більше коли конкретних обмежень у часі не встановлено.

   Наступним недоліком електронних ресурсів є неможливість вирішення непередбачених ситуацій (якщо виникає проблема з розумінням матеріалу, забезпечення повноцінної відповіді неможливе, оскільки програмам бракує інтерактивності). «Унікальністю комп’ютера як засобу навчання є можливість взаємодії зі студентом, що обмежується лише презентацією правил та відображенням правильних відповідей…він не здатний на аналіз і таку реакцію на помилку, яка спонукає не лише до її виправлення, а й розуміння принципів, що лежать в основі вибору правильного варіанту» [3, c. 34].

   Проте, це твердження справджується лише частково, оскільки використання спеціального програмного забезпечення не передбачає цілковитого усунення викладача від контролю за навчальною діяльністю. Комп’ютер — не більше, ніж інструмент, який вчитель повинен використовувати на свій розсуд, коли це потрібно [1, c. 437].

   Зважаючи на проаналізовані нами особливості використання електронних ресурсів у навчальному процесі, можна зробити такі висновки: використання комп’ютера саме по собі не є методом, а швидше середовищем для втілення різних підходів та педагогічних методик, а викладач повинен розробити такі види діяльності, у яких можна було б збалансовано використовувати комп’ютер та живе спілкування. Саме такий комбінований підхід може забезпечити максимальну ефективність навчального процесу.

 

Література:

  1. Abu Naba’h1A., Hussain J., Al-Omari A., Shdeifat S. TheEffectofComputerAssistedLanguageLearninginTeachingEnglishGrammar / A. Abu Naba’h1, J. Hussain, A. Al-Omari, S. Shdeifat // The International Arab Journal of Information Technology, vol. 6.- № 4.- pp. 431-439.
  2. Computer Assisted Language Learning (CALL) in the Perspective of Interactive Approach: Advantages and Apprehensions[Електронний ресурс] / RavichandranT.- Режим доступу:htpp://members.rediff.com/eximsankar/call.htm
  3. Demaiziere F.An Experiment in Computer Assisted Learning of English Grammar at the University of Paris VII / F.Demaiziere //Computers andEducation Journal, vol. 6.-1982.-№1.-pp. 121-125.
  4. Hartoyo Ma. Individual Differences in Computer Assisted Language Learning (CALL) / Ma Hartoyo.-Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2006.- 12 р.
  5. NuttaJ. IsComputerBasedGrammarInstructionasEffectiveasTeacherDirectedGrammarInstructionforTeachingL2 Structures / J. Nutta // CALICO Journal, vol. 16.- 2001.- № 1.- pp. 49-62.

 

Відомості про авторів: Студинець Юлія Ростиславівна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Залишити відповідь