ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

УДК 811.111.161

К. В.Тішечкіна 

Миколаївський національний аграрний університет

 

 

Стаття присвячена дослідженню сільськогосподарської термінології. Розглянуто та проаналізовано лексико-семантичні особливості деяких спільнокореневих термінів аграрної галузі (зернистий, зерно, зернобобовий, зерновий, зерносховище) за допомогою словників української та англійської мов.

Ключові слова: термін, термінологія, сільське господарство, словник.

 Статья посвящена изучению сельскохозяйственной терминологии. Рассмотрено и проанализировано лексико-семантические особенности некоторых однокоренных терминов аграрной отрасли (зернистый, зерно, зернобобовый, зерновой, зернохранилище) с помощью словарей украинского и английского языков.

Ключевые слова: термин, терминология, сельское хозяйство, словарь.

The article deals with some agriculture terminology. Lexical peculiarities of some single-root agrarian terms (grain, leguminous, cereal, granary) are analysed with used Ukrainian and English dictionaries.

Key words:term, terminology, agriculture, dictionary.

 

Суттєву частину мовного фонду сучасного людства становить термінологічналексика.  За спостереженнями лінгвістів, зростання кількості термінів різних наук випереджає зростання кількості  загальновживаних слів у мові, і тому в наш час термінів окремих наук налічується більше ніж загальновживаних слів [1]. Вагомий внесок у вивчення й розвиток термінології зробили такі видатні вчені, як Д. С. Лотте [2], О. О. Реформатський [4], О. В. Суперанська [5], Т. І. Панько [3] та інші.

Мета нашої роботи – проаналізувати лексико-семантичні особливості деяких спільнокореневих термінів сільськогосподарської галузі в українській та англійській мовах. 

Джерелами дослідження послужили дані 7 словників української, англійської та російської мов.

Серед досліджуваних термінів лише лексеми „зернобобовий”  та „зерновий” зберігають лексичні значення як в українських так і в англійських лексикографічних джерелах:

зернобобóвий (СУМ 3, 561) – який дає плоди у вигляді бобів, що використовуються як зернові продукти;

Leguminous (Ling.; DCO; MED, 815) – adj;

Grain legumes (CORD, 125) – pl;

Leguminous (АРСХС, 447) – бобовий;

leguminous (DA, 147) –adj referring to a legume;

зерновúй (СУМ 3, 561) – 1) стос. до зерна (у 1 і 2 значеннях); 2) який дає плоди й насіння у вигляді зерен.

grain (Ling.; CORD, 125);

corn (Ling.);

cereal (CORD, 15);

cereal (АРСХС, 138) – 1) (хлібний) злак, зерновий, злаковий; зернові хліба; 2) pl круп’яний продукт, крупа; 3) AmE вироби із дробленого зерна;

cereal (DA, 45) – noun a type of grass which is cultivated for its grains. Cereals are used especially to make flour for breadmaking, for animal feed or for producing alcohol. (NOTE: The main cereals are wheat, rice, barley, maize and oats.) COMMENT: Cereals are all members of the Graminales family. Oats, wheat, barley, maize and rye are commonly grown in colder temperate areas, and rice, sorghum and millet in warmer regions. Cereal production has considerably expanded and improved with the introduction of better methods of sowing, combine harvesters, grain driers, bulk handling and chemical aids such as herbicides, fungicides, insecticides and growth regulators;

cereal (DCO) –noun [C/U] 1) a plant that is grown to producegrain; 2)a food that is made from grain and eaten with milk, especially in the morning

cereal (MED, 219) – noun 1) [C/U] a food made from grain, for example wheat, oats, or corn, mainly eaten milk for a breakfast; 2) [C] a plant that produces grain, used as food for people and animals.

В українській мові прикметник „зернобобовий” є однокомпонентним, англійські словники пропонують два варіанти перекладу – однокомпонентний і двокомпонентний.

Переважна більшість досліджуваних спільнокореневих сільськогосподарських термінів частково зберігають лексичне значення в україномовних та англомовних словниках:

зернúстий (СУМ 3, 560) – який має в собі багато зерен;

grainy (Ling.);

granular (Ling., CORD, 125);

grainy (DCO) – adjif photographs are grainy, they are not clear because the many black and white or coloureddots that make up the image can be seen;

grainy (MED, 618) – adj 1) grainy photographs or films are not clear and look as if they are made up of small spots, usually because they are old; 2) a grain substance or surface has large grains in or on it;

granular (АРСХС, 351) – крупчастий, зернистий; гранульований;

granular (DA, 115) – adj in the form of granules;

granular (DCO) – adj made of, or seeming like, granules;

granular (MED, 620) – adj 1) consisting of granules; 2) with a surface that has marks on it that make it look like wood or leather.

Як бачимо, український прикметник „зернистий” має два англійські варіанти перекладу: „grainy” вживаємо, коли іде мова про зернисті фотографії,  зернисту поверхню будь-чого; а „granular” – коли говоримо про щось гранулоподібне, зернисте. Синонімія під час перекладу властива й терміну „зерно”:

зéрнó (СУМ 3, 560 – 561) – 1) дрібний плід хлібних злаків; зернина; 2) насінина плоду певної рослини; 3) окрема дрібна часточка якої-небудь речовини; крупинка, краплинка; 4) перен. Суть, основа чого-небудь; 5) перен., чого або який. Зародок, початок чого-небудь;

grain; (насіння) seed; тж. kernel (Ling. CORD, 125);

corn, (кісточкаплодів) pip (Ling);

core (CORD, 125);

grain (АРСХС, 349) – 1) зерно;2) хлібний злак, зернова культура; 3) зернина, гранула; 4) зернистість; 5) грануляція; 6) структура; 7 річне кільце (древини) ; 8) грена (шовкопряда); 9) насінноподібний виступ (у основи частин деяких видів оцвітини) ; 10) plбарда, дробина; 11) наливатися (про зерно); 12) дрібнити, розмелювати;

grain (DA, 114) – noun 1) the seed, which is technically a fruit, of a cereal crop such as wheat or maize; 2) a cereal crop such as wheat of which the seeds are dried and eaten; 3) a measure of weight equal to 0.0648 grams;

grain (DCO) – noun a seed or seeds from a plant, especially a plant like a grass such as rice or wheat;

grain (MED, 618) – noun 1) [U] the seeds from crops such as wheat, rice, or barley that are used for food; 1a) [U] food crops such as wheat, rice, or barley; 1b) [C] an individual seed from one of these crops; 2) [C] a very small individual piece of a substance such as sand, salt, or sugar; 3) [U] the arrangement, pattern, or direction of fibres in substances such as wood, stone, cloth, or paper; 4) [C] an old unit for measuring weight, equal to 0.065 gram;

seed (АРСХС, 663 – 664) – 1) насіння, зерно; 2) сіяти, засівати; 3) переходити до утворення насіння (про рослини); давати насіння; 4) кидати насіння; 5) наливатися (про насіння, плоди); 6) збирати насіння; вибирати насіння із плодів; відділяти насіння від волокон; 7) pl посіви, засіяна земля;

seed (DA, 219) – noun a fertilised ovule that forms a new plant on germination;

seed (DA, 219) – verb 1) (of a plant) to produce offspring by dropping seed which germinates and grows into plants in following seasons; 2) to sow seeds in an area;  3) to drop crystals of salt, carbon dioxide and other substances onto clouds from an aeroplane in order to encourage rain to fall. COMMENT: EU regulations require all seed sold to farmers to be tested and to be guaranteed to meet certain standards of purity and to be free from pests and diseases;

seed (DCO) – noun 1) [C or U]a small, round, or ovalobjectproduced by a plant and from which, when it is planted, a new plant can grow; 2)[U]literary semen; 3)If a foodplant goes or runs to seed, it producesflowers and seeds because it has not been picked early enough; 4)If a person or place goes or runs to seed, theirphysicalappearancebecomesworse because no one cares for them;

seed (MED, 1284) – noun 1) [C/U] a small hard part produced by plant that can grow into a new plant of the same type; 1a) [C/U] a seed that you eat or use to give flavour to food; 1b) [C] AmE a pip from fruit; 2) [C] a player or team given a number that shows how likely they are to win a competition; 3) [U] an old word used in the Bible to mean a man’s semen. This word is sometimes used humorously; 3a) an old word used in the Bible to mean all the children, grandchildren etc of a particular man;

seed (MED, 1284) –verb 1) [T usually passive] to give a player or team a number showing how likely they are to win a competition; 2) [T often passive] to remove the seeds from a plant or fruit; 3) [T usually passive] to put seeds in the ground so that they can grow; 4) [I] if a plant seeds, it produces seeds;

corn (АРСХС, 177) – 1) зерно, зернина; 2) хлібне зерно; 3) хліба; 4) амер. кукурудза, маїс; 5) амер. ріж; 6) англ. пшениця;  7) шотл., ірл. овес посівний; 8) мозоль;

corn (DA, 60) – noun 1) wheat or barley (informal); 2) AmE maize;

corn (DCO) – noun 1) [U]UK(theseedsof) plants, suchaswheat, maize, oats, andbarley, thatcanbeusedtoproduceflour; 2)[U]UStheseedsofthemaizeplant, ortheplantitself;

corn (MED, 310) – noun 1) [U] BrE crops such as wheat and barley; 1a) the seeds of wheat, barley etc crushed to make flour; 2) [U] mainly AmE maize; 2a) the seeds of corn plant that are cooked as food or fed to animals; 3) [C] a small piece of hard skin on your foot that is painful;

kernel (АРСХС, 431) – 1) зерно, зернівка; 2) кістка (плоду), ядро (горіха); 3) залоза;

kernel (DA, 141) – noun 1) the soft edible part of a nut; 2) the seed and husk of a cereal grain;

kernel (DCO) – noun1) thepartofanutthatisinsidetheshellandcanbeeaten; 2)  thewholeseedofthemaizeplant;

kernel (MED, 782) – noun [C] 1) the soft part inside a nut or a seed; 2) the central or most important part of something; 2a) kernel of truth/wisdom etc a very small part of something that is true, wise etc;

pip (АРСХС, 561) – насіннячко, зернинка (плоду); 2) шильце (паросток злаку); 3) клубне корінь; 4) окремий сегмент (на кожурі ананасу); 5) пипоть (на язиці у птаха); 6) розбивати, прокльовувати свою шкарлупу; вилупляться;

pip (DCO) – noun one of the small seeds of a fruit such as an apple or an orange;

pip (MED, 1070) – noun [C] 1) BrE a small seed in piece of fruit; 2) a short high sound, especially one made by a piece of electronic equipment; 2a) the pips [plural] BrE a series of short high sounds broadcast on the radio to show the time at exactly one o’clock, two o’clock etc; 3) BrE a small round or star-shaped mark on an officer’s uniform that shows their rank;

pip (MED, 1070) – verb [T] BrE informal to defeat someone by a small amount in a competition, game etc;

core (АРСХС, 177) – 1) серцевина, ядро (плоду); центральна плацента (цитрусових); 2) стрижень, кочережка (капусти); 3) ґрунтовий моноліт; 4) нуклеоід (вірусу); 5) видаляти серцевину (із плоду);

core (DCO) – noun[S or U]the basic and most importantpart of something;

core (DCO) – adjmost important or most basic;

core (DCO) – verbto remove the core from a piece of fruit;

core (MED, 310) – noun [C] 1) the most important or most basic part of something; 1a) the members of a group who do the most work or support it most strongly; 2) the part inside an object that is nearest its centre; 2a) the central part of a fruit such as an apple, containing the seeds or pips; 2b) the central part of a planet; 2c) the central part of a nuclear reactor;

core (MED, 310) –adj most important or most basic;

core (MED, 310) –verb [T] to take the centre out of a piece of fruit such as an apple.

Аналізуючи варіанти перекладу лексеми „зерно”, можна зазначити що, говорячи про зерно, як про дрібний плід хлібних злаків, доречно використовувати термін „grain”, рідше – „corn”. Коли іде мова про насіння плоду певної рослини, вживаємо „seed”, про кістку плоду – „pip”, про ядро горіха – „kernel”. Говорячи про основну і найбільш важливу частину чогось, використовуємо „core”. Крім того, лексема „grain” представлена в досліджуваних лексикографічних джерелах зі значеннями „візерунок чи напрямок волокон у таких речовинах, як дерево, тканина або папір”, „стара одиниця вимірювання ваги”; термін „pip” – зі значенням „короткий звук електронного обладнання”. Слова „seed”, „pip”, „core” можуть набувати ознак різних частин мови.

Якщо в українській мові іменник „зерносховище” застосовуємо щодо спеціально обладнаного приміщення для зберігання зерна, то серед досліджених лексикографічних джерел англійський варіант перекладу вищезазначеного терміну (granary) зафіксовано з двома значеннями – окрім приміщення, мова іде про хліборобний район:

зерносхóвище (СУМ 3, 562) – спеціально обладнане приміщення для схову, зберігання зерна (у 1, 2 значеннях).

granary (Ling.; CORD, 125);

granary (АРСХС, 351) – 1) зерносховище, амбар; зберігати в зерносховищі чи в амбрі; амбарний; 2) хлібородний район;

granary (DA, 115) – noun a place where threshed grain is stored;

granary (DCO) – noun 1) [C]a largebuilding for storinggrain; 2)[S]an area where a lot of grain is grown;

granary (MED, 619) – noun [C] 1) a building where grain is kept; 2) mainly literary an area where a lot of grain is grown.

Отже, детально розглянувши українські спільнокореневі слова та їх варіанти перекладу, можна стверджувати: якщо для всіх вищерозглянутих українських лексем спільним є корінь зерн, то англійські відповідники характеризуються варіативністю.

Лише володіючи галузевою термінологію та варіантами її перекладу, можна найвлучніше передати думки оригіналу, що дуже важливо для розвитку міжнародних відносин України з іншими аграрними державами.

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

АРСХСАнгло-русский сельскохозяйственный словарь / Под ред. В. Г. Козловского, Н. Г. Ракипова. – М: Рус. яз., 1983. – 880 с.

СУМ – Словник української мови : [в 11 т.]. – К.: Наукова думка., 1970. – Т. І.  – 800 с.

CORDConcise Oxford Russian Dictionary. – Oxford University Press, 1998. – 1007 p.

DA – Dictionary of Agriculture : third edition. – London, 2006. – 269 p.

DCO – http://dictionary.cambridge.org/

Ling. – http://www.lingvo.ua/ru

MEDMacmillan English Dictionary : for advanced learners. – Oxford, 2006. – 1692 p.

Література:

1. Гринев С. В. Исторический систематизированный словарь терминов терминоведения: [учеб. пособие] / С. В. Гринев. – М.: МПУ, 2000. – 144 с.

2. Лотте Д. С. Как работать над терминологией. Основы и методы: [пособие сост. по трудам Д. С. Лотте и Ком. науч.-техн. терминол. АН СССР] / Д. С. Лотте. – М.: Наука, 1968. – 76 с.

3. Панько Т. І. Українське термінознавство: [підручник] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

4. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология / А. А. Рефор­мат­ский // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 46–54.

5. Суперанская А. В.  Общая терминология: Терминологическая деятельность / Суперанская А. В., Подольская Н. В.,  Васильева Н. В. – [3-е изд.]. – М.: URSS, 2008. – 288 с.

 

 

 

Залишити відповідь