ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ


                                                     Бондарчук  Ярослава (м. Острог, Україна)

                                        Національний університет «Острозька академія»

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

У статті  розглянуто такі форми організації позакласної роботи як гра та особливості використання мережі «Інтернет» та ЗМІ.

 Ключові слова: позакласна робота, гра, ЗМІ.

  The specific of extracurricular activities in foreign language are analyzed in the article. 

 Key words: extracurricular activities, game, mass media.

 Сьогодніпозакласнароботазіноземноїмовиєвагомоюскладовоювсьогонавчальновиховногопроцесувшколі, щорозкриваєнизкудодатковихможливостейякдлявчителів, такідляучнів. Добре організована та систематична позакласна робота дає можливість, з одного боку, закріплювати знання та навички, отримані учнями на уроках, а з іншого – глибше розкривати багатство мови, знайомити учнів з тими фактами мови, які не вивчаються на уроках, але знання яких є необхідним у мовній практиці. Позакласна робота не лише поглиблює і розширює знання з іноземної мови, але й сприяє зацікавленню учнів у її вивченні, підвищенні мотивації до знайомства з її культурою. Значного прогресу можна досягти з упровадженням відповідних технологій, що зможуть зробити навчально-виховний процес більш гнучким, індивідуалізованим. Такі перспективи викликають необхідність дослідження доступних на сьогоднішній день визнаних педагогами технологій, а також визначення можливостей розвитку і виховання школярів у рамках їхнього функціонування.

Сучасна науково-методична література пропонує багато різних технологій навчання англійської мови, хоча основною працею залишається «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах» Ніколаєвої С. Ю [4]. Слід зауважити, що до тематики позакласної роботи зверталися Нікітенко В. А. «Сучані технології проведення позакласної роботи з англійської мови» [3],

Стах С. А. «Проектна діяльність у класній та позакласній роботі з англійської мови як один із засобів виховання особистості» [8], Малафмк І. В. «Урок в сучасній школі: питання теорії і практики» [2].

Сучасна школа має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з іноземної мови  можна визначити як «систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, які виходять за межі обов’язкових навчальних програм» [1, с. 12].

Ніколаєва С. зазначає, що цілями позакласної роботи з іноземної мови повинні бути: [4, c. 127]:

. розширення і поглиблення знань, умінь і навичок в оволодінні іншомовної комунікативної діяльністю;

. стимулювання інтересу учнів до вивчення предмета;

. всебічний розвиток особистості, включаючи інтелектуальну, емоційно-вольову та духовно-моральну сфери.

Позакласна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:

. удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках ІМ;

. допомога дитині у формуванні світогляду;

. розвиток їхніх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;

. виховання любові і поваги до людей свого рідного краю і країни, мова якої вивчається.

Розглянемо такі форми організації позакласної роботи як гра, факультативи та особливості використання мережі «Інтернет» та ЗМІ.

Підласий І. у праці  «Як підготувати ефективний урок» визначає, що гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтво­рення і засвоєння суспільного досвіду, в якій складається і удоскона­люється самокерування поведінкою [7, c. 41].

В ігровій моделі навчального процесу засвоєння нової інформації відбувається через створення ігрової ситуації: школярі переживають ту чи іншу проблему в ігровому плані, основу їхньої діяльності складає ігрове моделювання, частина діяльності учнів відбувається в умо­вно-ігровому плані.

Найбільш поширеною формою позакласної роботи в школі є такі форми гри: рухові, настільні, хвилини мови, ранки, присвячені новим словам тощо. Ігри для школярів можуть бути і як відпочинок, і як джерело творчої діяльності. Створення ігрової ситуа­ції сприяє тому, що розумово відсталі учні, не докладаючи значних зусиль, засвоюють знання, вміння та навички.

Організовуючи ігри вчитель дотримується наступних умов: а) гра повинна мати мету і бути зрозумілою; б) правила гри мають бути простими та доступними для усвідомлення; в) матеріал необхідно добирати відповідно до про­грами класу, індивідуальних можливостей учнів; г) ігри не повинні втомлювати їх; д) рухливі ігри необхідно давати по черзі зі спокійни­ми; є) гра має бути обов’язково закінчена; є) кожен учень має бути активним учасником гри [7, c. 53].

Якщо проведення гри пов’язане зі змаганням команд, потрібно за­безпечити контроль за їхніми результатами з боку журі. Членами жу­рі доцільно вибирати педагогів з інших класів. Готуючись до неї вчитель визначає мету (навчальну, виховну, корекційно-розвивальну), кількість гравців, обладнання, як з найменшими витратами часу ознайомити учасників з правилами, її тривалість, прийоми заохочен­ня, підведення підсумків.

Отже, гра, як складна та захоплива діяльність, вимагає високої сконцентрованості уваги, тренує пам’ять, розвиває мислення та мовлення, сприяє процесу соціалізації особистості. Неабиякою перевагою цієї технології є її здатність захопити навіть малоактивних учасників, учнів з низьким рівнем підготовки, що призводить до значного покращення їх навчальних досягнень.

Популярним і доступним в даний час стало використання засобів мережі Інтернет в позакласній роботі. Отже, які ж види діяльності може виконувати учень у мережі в позаурочний час з метою кращого оволодіння іноземною мовою?

Аналіз праці Підласого І. дає нам змогу зробити висновок, що мережа Інтернет допомагає в індивідуальній роботі з ліквідації прогалин у знаннях учнів, формуванні або вдосконаленні граматичних, лексичних навичок [3, c. 2]. Доведено, що з цією метою дуже корисно запропонувати дітям використовувати програми English Club net, English-to-Go, інші курси дистанційного навчання на вітчизняних сайтах (http://www.ioso.iip.net/distant) або наявні в музичній бібліотеці компакт-диски. Така робота може проводитися і з домашнього комп’ютера. В даний час в мережі багато можливостей організувати індивідуальну самостійну діяльність школярів щодо вдосконалення тих чи інших знань, умінь,навичок в оволодінні іноземною мовою.

Велику допомогу можуть надати  компакт-диски, що випускаються в даний час. Щоправда, далеко не всі вони однаково ефективні, оскільки далеко не у всіх рекламованих курсах добре продумана і реалізована методична сторона курсу. Підласий І. вважає що найбільш вдалим можна визнати курс Reward Internative, підготовлений фірмою «Новий диск» на основі добре відомої однойменної серії підручників Саймона Грінхолла. Курс передбачає елементи дистанційного навчання [3, c.4]. Dynamic English – курс на 6 компакт-дисках 3-х рівнів складності
(beginner Basic, Upper Basic) по два диски для кожного рівня. Є звуковий супровід і анімація, передбачені вправи інтерактивного характеру лексичні, граматичні. Вбудована система Shuffle Level дозволяє автоматично настроювати рівень складності завдань залежно від відповідей учня. Є вбудована програма контролю. Це серія курсів (Dynamic English,  Dynamic Classics,  Business English).

Позакласна робота з засобами масової інформації повинна бути своєрідним продовженням і доповненням класних занять, сприяти формуванню таких загальнолюдських ціннісних орієнтацій як добродійність, чесність, справедливість, толерантність, соціальна відповідальність, цінність іншої людини, бережливість до оточуючого світу та інформаційної культури старшокласників.

В основу таких позанавчальних заходів покладений принцип добровільності: всі учні, незалежно від їхньої успішності, можуть брати або не брати участі у них. Нерішучі, несміливі діти пасивно беруть участь у підготовці до заходу або виступають у ролі глядачів (дуже часто глядачі потім ставали учасниками наступних заходів) [3, c. 3].

На думку Підласого І. найбільш ефективною формою використання мережі Інтернет є проектна діяльність учнів, оскільки таким чином учні мають можливість спілкуватися з носіями іноземної мови, вдосконалюючи та збагачуючи свою комунікативну та соціокультурну компетенцію. Учні привчаються працювати самостійно, в команді, уміють прогнозувати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об’єктивно оцінювати результати діяльності.

Доведено, що вплив самодіяльних ЗМІ на глядачів великий. Ефективність його визначається процесом «впізнавання». Школяр може дивитись фільм, не сприймаючи того, що відчували люди, які знімали його. І він же із задоволенням буде сприймати фільм, де відображені його рідна школа, знайомі місця і події, діють його друзі.

Таким чином, щоб преса, радіо та телебачення зайняли належне місце в системі морального виховання школярів, необхідно не лише педагогічно регулярно використовувати наявні ЗМІ, керувати процесом їх сприйняття, але й широко розвивати творчу активність старшокласників.

Література:

1.Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови. – Х. : «Основа»,  2011.  –  80 c.   

2. Малафмк І. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. – Рівне, 1997. – 146 с.

3. Нікітенко В. А. «Сучані технології проведення позакласної роботи з англійської мови» [Електонний ресурс]: http://www.psyh.kiev.ua/

4. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник. –  Вид. 2-ге, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. –  К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

5. Онищук В. О. . Типи, структура і методика уроку в школі : посібник для вчителя. –  К.: 1973. – 158 с.

6. Павлова Н. Г. Скарби англійської літератури : літературний турнір/            Н. Г. Павлова, А. Н. Фетова //Зарубіжна література в школах України: журнал.  – Киiв: Антросвіт. – 2010. – №3. – C. 58 – 60.

7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989. – 203 с.

8. Стах С. А. Проектна діяльність у класній та позакласній роботі з англійської мови як один із засобів виховання особистості/ С. А. Стах //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. –  Киiв: Видавниче підприємство”Деміур”.  – 2005. –  C. 18 – 20.

 

 

Відомості про авторів: Бондарчук  Ярослава Богданівнастудентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

 

Залишити відповідь