Он-лайн олімпіади з іноземних мов як перспективний та дієвий засіб перевірки знань

УДК 378.147                                               

 Ємельянова О.В., Пономаренко М.В.

Сумський державний університет, м. Суми

 

Метою даної статті є аналіз он-лайн олімпіади з іноземних мов як нового виду олімпіади, який виник завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій. Звертається увага на особливості даного виду олімпіади та здійснюється його порівняння зі звичайною олімпіадою. У статті розглядаються переваги та недоліки он-лайн олімпіади з іноземних мов та робляться висновки щодо ефективності даного виду олімпіадияк нового засобу перевірки знань учнів.

Ключові слова: он-лайн олімпіада, ІКТ, Інтернет, оцінювання.

Целью данной статьи является анализ он-лайн олимпиады по иностранным языкам как нового вида олимпиады, который возник благодаря стремительному развитию современных технологий. Обращается внимание на особенности данного вида олимпиады и осуществляется его сравнение с обычной олимпиадой. В статье рассматриваются преимущества и недостатки он-лайн олимпиады по иностранным языкам и делаются выводы об эффективности данного вида олимпиады как нового средства проверки знаний учащихся.

Ключевые слова: он-лайн олимпиада, ИКТ, Интернет, оценивание.

The aim of this article is to analyze English on-line Olympiad as a new kind of Olympiad, which appeared due to the rapid development of modern technologies. The research focuses on peculiarities of English on-line Olympiad and offers the comparison of this kind of Olympiad with English Olympiad, performed without usage of ICT. The article shows advantages and disadvantages of English on-line Olympiad and draws conclusions about the effectiveness of such kind of Olympiad as a method of students’ knowledge control.

Keywords: on-line Olympiad, ICT, the Internet, assessment.

 

Мова є не тільки одним з основних аспектів культури, а й засобом доступу до різних типів культурного мислення, вона є необхідністю, яка з’являється у зв’язку з потребами, зв’язками і взаємовідносинами людей [2]. Статус англійської мови як “мови міжнародного спілкування” вже не підлягає сумніву і рідко потребує критичного аналізу. У сучасному  суспільстві англійська мова виконує багато важливих функцій. Саме тому велика увага приділяється ефективному вивченню цієї мови людьми в усьому світі. Число користувачів англійської мови постійно зростає. Вона проникає у кожну галузь промисловості і стає поширеноюсеред різних верств суспільства.

У всьому світі більше 1,4 мільярда людей живуть у країнах, де англійська мова має офіційний статус. Більше 70 % учених світу читаютьлітературу англійською мовою, близько 85 % листів написаноданою мовою. 90 % усієї інформації в електронному форматі зберігається саме англійською мовою. Кількість людей, які говорять англійською якдругою іноземною мовою, перевищує число носіїв мови[ 4].

Вивчення англійської мови є тривалим процесом, який вимагає багато енергії, цілеспрямованості і палкого бажання опануватидану мову. Але кожен процес вивчення є неможливим без аспекту перевірки. Олімпіада є ефективним і продуктивним способом оцінки рівня володіння іноземною мовою в учнів та студентів.

Мета даної статті полягає у аналізі он-лайн олімпіади з іноземних мов як нового виду олімпіади, який виник завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій. Предметом  статті виступають сучасні завдання он-лайн олімпіад з іноземних мов. Об’єктом дослідження є результати он-лайн опитування учасників он-лайн олімпіад щодо дієвості, ефективності  та об’єктивності даного виду сучасних олімпіад.

Олімпіада з англійської мови відіграє важливу роль у процесі навчання в українських школах, інститутах та університетах. Під час участі в олімпіаді учням пропонуються завдання, розроблені на основі освітніх програм, що реалізуються у початковій та середній (повній) ланках загальної освіти.

Основним завданням олімпіад з іноземних мов є:

         стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

         виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, України;

         формування творчого покоління молодих знавців іноземних мов для різних галузей суспільного життя;

         підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов;

         підвищення рівня викладання іноземних мов, фахової підготовки учнів;

         залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді [1].

У сучасному суспільстві технології набувають все більшого значення як вособистому,так і в професійному житті . Комп’ютерні матеріали для викладання мови, які часто називають CALL (Computer Assisted Learning Language), з’явилися на початку 1980- х років. Це в основному компакт – диски, навчальні комп’ютерні програм, комп’ютерні тести, енциклопедії. У 1990 – х роках термін TELL(TechnologyEnhancedLanguageLearning) з’явився у відповідь на зростаючі можливості, що надаються Інтернетом. Сьогодні комп’ютери та Інтернет дозволяють людям спілкуватися і співпрацювати он- лайн [4].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) учнями та викладачами є дуже важливим. Існуює багато причин цього явища:

         більшість студентів використовують інформаційно-комунікативні технології, які є невід’ємною частиною їхнього життя;

         англійська як міжнародна мова використовується в технологічно опосередкованих контекстах;

         Інтернет надаєнові можливості для створення завдань і матеріалів;

         Інтернет пропонує чудові можливості для співпраці і спілкування між учнями, які проживають на географічно віддалених територіях;

         технологія стає все більш мобільною;

         використання засобів ІКТ надає учням велику практику в усіх чотирьох основних мовних навичках– читанні, аудіюванні, письмі і говорінні на принципово новомута ефективному рівні [4].

Інформаційно-комунікативні технології відкривають безмежні можливості для вивчення іноземних мов. Он-лайн олімпіада є порівняно новим засобом перевірки сформованості знань учнів. Оскільки Інтернет є потужним джерелом отримання інформації для учнів та вчителів у наш час, даний вид олімпіади є досить популярним серед учнів та викладачів іноземної мови, а також простим та зручним у використанні. Он-лайн олімпіада забезпечує ефективну перевірку рівня володіння іноземними мовами учнів та студентів.

З досвіду участі в он-лайн олімпіаді з англійської мови можна вести мову про різноманіття завдань даної олімпіади, які дозволяють об’єктивно оцінити рівень сформованості навичок та вмінь з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності з іноземної мови: читання, письма, аудіювання, говоріння.

Он-лайн олімпіади є більш зручним способом оцінки рівня володіння  іноземною мовою. Але, звичайно, існують речі, яких он-лайн олімпіада не може забезпечити. Атмосфера звичайної олімпіади відіграє важливу роль: учень знаходиться у класі в оточенні багатьох інших учнів з різних шкіл; вчителі намагаються спостерігати за кожним учасником; хвилювання переповнює кожного учня. Саме тому он-лайн олімпіада − це зовсім інший вид олімпіади, який має багато переваг.

З метою з’ясування ставлення учнів та студентів до он-лайн олімпіад з іноземних мов нами було проведено дослідження, що передбачало он-лайн анкетування учасників он-лайн олімпіад з іноземних мов. На основі даного анкетування можна сформулювати наступні висновки щодо переваг та недоліків он-лайн олімпіади з іноземних мов.

Згідно з думкою більшості опитаних даний вид олімпіади є набагато зручнішим, оскільки потребує менших затрат часу та не викликає труднощів для сучасних учнів.

Вчителі, які контролюють весь процес олімпіади, відсутні. З одного боку, це може призвести до списування під час виконання завдань. Але, з іншого боку, відсутність викладачів сприяє кращому розумінню завдань і, відповідно, їх більш ефективному виконанню. Учні набувають навички самоконтролю, можуть самостійно організуватироботу ірозподілятичас на виконання кожного завдання.

Он-лайн олімпіада сприяє індивідуалізації процесу навчання. Учень покладається тільки на свої власні знання і не очікує додаткової допомоги від інших учнів. Он-лайн олімпіада сприяє усвідомленню учнем його слабких і сильних сторін, допомагає розвивати власний метод навчання і зрозуміти власну оригінальність.

Наше суспільство стрімко розвивається. Нові технології з’являються щодня, і люди повинні навчитися ними користуватися. Олімпіади в режимі он-лайн сприяють розвитку навичок роботи з Інтернетом. Дані навички та вміння користуватися та знаходити інформацію в Інтернеті є досить важливими для учня у сучасному суспільстві.

Реєстрація для участі в он-лайн олімпіаді є зручною та не вимагає великих затрат часу. Завдяки мобільності сучасних інформаційно-комунікативних технологій взяти участь у даній олімпіаді можна у будь-якому місці планети.

До інших суттєвих переваг даного виду олімпіади належить спосіб оцінки учнівських робіт. Оцінка результатів за допомогою компютера є більш обєктивною. За допомогою компютера студенти можуть дізнатися свої результати досить швидко (протягом декількох хвилин). У даному випадку сучасні технології пропонують багато переваг: вчителі не повинні перевіряти велику кількість робіт учнів, а учням не доведеться довго чекати, щоб дізнатися свої результати і, звичайно, об’єктивність оцінювання відіграє велике значення.

Як ми вже згадували, основна мета будь-якої олімпіади – це мотивація студентів щодо вивчення англійської мови, організація та проведення незалежного та неупередженого контролю за рівнем сформованості у студентів навичок і перевірки рівня володіння іноземною мовою. В ході аналізу результатів опитування ми дійшли висновку, що он-лайн олімпіада  відповідає всім цим завданням. Он-лайн олімпіада – це новий вид стандартного поняття олімпіади та у зв’язку зі швидким розвитком технологій він є досить ефективним способомперевірки знань студентів.

З огляду на думку більшості опитаних можна зробити висновок, що учні органічно сприймають той факт, що стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій спричинив появу такого виду олімпіади як он-лайн олімпіада, яка є ефективним засобом перевірки якості знань учня. Незабаром он-лайн олімпіада стане невідємною частиною процесу навчання. Для викладачів і студентів зручно проводити і брати участь у олімпіадах такого роду. Ця олімпіада має багато переваг, які є корисними в нашому сучасному суспільстві, де можливість розвитку та удосконалення навичок роботи з Інтернетом, велика зручність і об’єктивність процесу оцінювання мають важливе значення. Беручи до уваги результати опитування, ми можемо стверджувати, що он-лайн олімпіада є досить популярною в наші дні у зв’язку зі швидким розвитком інформаційно-комунікативних технологій і як відносно новий засіб перевірки знань студентів є досить ефективною.

 

Список використаної літератури

1.                 Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / Сінчук О. Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3/Snichuk.pdf

2.                 Communicative Competences as a European Identity Instrument. [Електроннийресурс] / Lobanova T., Shunin Yu // Citizenship Education in Society. – London: CiCe, 2007. – p. 251-260. – Режимдоступу: http://learning.londonmet.ac.uk/cice/docs/2007_251.pdf

3.                 Testing Writing on Computers: An Experiment Comparing Student Performance on Tests Conducted via Computer and via Paper-and-Pencil. [Електроннийресурс] / Michael Russell, Walt Haney // Education Policy Analysis Archives, 1997. – № 3 (vol. 5). – 18 р.Режимдоступу: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/604/726

4.                 Using ICT in Teaching and Studying English / N. Fominykh / [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://shvidko172.narod2.ru

 

Залишити відповідь